Workshop

AI for Content Creation

Deqing Sun · Huiwen Chang · Lu Jiang · Yijun Li · Lingjie Liu · Seungjun Nah · James Tompkin · Ting-Chun Wang · Fitsum Reda · Jun-Yan Zhu

East Exhibit Hall A

Keywords:  Image & video generation  

Workshop Website
[ Contact: deqingsun@google.com ]
Mon 19 Jun, 9 a.m. PDT

Chat is not available.