Workshop

Second Workshop of Mobile Intelligent Photography and Imaging

Chongyi Li · Chongyi Li · Shangchen Zhou · Ruicheng Feng · Yuekun Dai · Jun Jiang · Wenxiu Sun · Chen Change Loy · Jinwei Gu

East 10

Keywords:  Computational Photography  

Workshop Website
[ Contact: lichongyi25@gmail.com ]
Sun 18 Jun, 8 a.m. PDT

Chat is not available.