Skip to yearly menu bar Skip to main content


Workshop

Catch UAVs that Want to Watch You: Detection and Tracking of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in the Wild and the 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge

Jian Zhao · Gang Wang · Jianan Li · Lei Jin · Kai Wang · Zheng Zhu · Tianyang Xu · Sadaf Gulshad · Jiaojiao Zhao · guibo zhu · Zheng Wang · Shin’ichi Satoh · Yandong Guo · Junliang Xing · shen Jane

West 121 - 122

Sun 18 Jun, 8:30 a.m. PDT

Keywords:  General track  

Chat is not available.