Workshop

4D Hand Object Interaction: Geometric Understanding and Applications in Dexterous Manipulation

Li Yi · He Wang · Xiaolong Wang · Yu-Wei Chao · David F. Fouhey · Sifei Liu · Yunze Liu · Hao Su · Shubham Tulsiani

East 13

Keywords:  General track  

Workshop Website
[ Contact: ericyi0124@gmail.com ]
Sun 18 Jun, 1 p.m. PDT

Chat is not available.