Skip to yearly menu bar Skip to main content


Workshop

3rd International Workshop and Challenge on Long-form Video Understanding and Generation

Mike Zheng Shou · Linchao Zhu · Stan Weixian Lei · Difei Gao · Joya Chen · · Weijia Wu · Jitendra Malik · Weiyao Wang · Xiaohan Wang · Hehe Fan · Kristen Grauman · Matt Feiszli · Lorenzo Torresani · Karttikeya Mangalam

West 111 - 112

Keywords:  Video understanding  

Chat is not available.