CVPR 2023 Accepted Papers

CVPR 2023 Statistics:

 • Submissions: 9155 papers
 • Accepted: 2359 papers (25.8% acceptance rate)
 • Highlights: 235 papers (10% of accepted papers, 2.6% of submitted papers)
 • Award candidates: 12 papers (0.51% of accepted papers, 0.13% of submitted papers)

Interactive Charts

Award Candidates:

Tuesday:

 • Ego-Body Pose Estimation via Ego-Head Pose Estimation
  Jiaman Li · Karen Liu · Jiajun Wu
 • 3D Registration with Maximal Cliques
  Xiyu Zhang · Jiaqi Yang · Shikun Zhang · Yanning Zhang
 • OmniObject3D: Large Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation
  Tong Wu · Jiarui Zhang · Xiao Fu · Yuxin WANG · Jiawei Ren · Liang Pan · Wenyan Wu · Lei Yang · Jiaqi Wang · Chen Qian · Dahua Lin · Ziwei Liu
 • MobileNeRF: Exploiting the Polygon Rasterization Pipeline for Efficient Neural Field Rendering on Mobile Architectures
  Zhiqin Chen · Thomas Funkhouser · Peter Hedman · Andrea Tagliasacchi
 • DynIBaR: Neural Dynamic Image-Based Rendering
  Zhengqi Li · Qianqian Wang · Forrester Cole · Richard Tucker · Noah Snavely
 • Planning-oriented Autonomous Driving
  Yihan Hu · Jiazhi Yang · Li Chen · Keyu Li · Chonghao Sima · Xizhou Zhu · Siqi Chai · Senyao Du · Tianwei Lin · Wenhai Wang · Lewei Lu · Xiaosong Jia · Qiang Liu · Jifeng Dai · Yu Qiao · Hongyang Li

Thursday:

 • DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation
  Nataniel Ruiz · Yuanzhen Li · Varun Jampani · Yael Pritch · Michael Rubinstein · Kfir Aberman
 • On Distillation of Guided Diffusion Models
  Chenlin Meng · Robin Rombach · Ruiqi Gao · Diederik Kingma · Stefano Ermon · Jonathan Ho · Tim Salimans
 • Visual Programming: Compositional visual reasoning without training
  Tanmay Gupta · Aniruddha Kembhavi
 • What Can Human Sketches Do for Object Detection?
  Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
 • Data-driven Feature Tracking for Event Cameras
  Nico Messikommer · Carter Fang · Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
 • Integral Neural Networks
  Kirill Solodskikh · Azim Kurbanov · Ruslan Aydarkhanov · Irina Zhelavskaya · Yury Parfenov · Dehua Song · Stamatios Lefkimmiatis

Full paper list including award candidates and highlights:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAUf7sQfJ6cSU4BiOtyl-t4dMm4iFqdEDHCSs7R2jZo

Accepted Papers:

Papers are assigned to poster sessions such that topics are maximally spread over sessions (attendees will find interesting papers at each session) while grouping similar posters within each poster session to minimize walking distances. We used a 1D t-SNE projection of the SPECTER paper embeddings to realize this assignment.

Timezone: PDT
Improving Generalization With Domain Convex Game Poster Session THU-PM
Fangrui Lv · Jian Liang · Shuang Li · Jinming Zhang · Di Liu
ECON: Explicit Clothed Humans Optimized via Normal Integration Poster Session TUE-AM
Yuliang Xiu · Jinlong Yang · Xu Cao · Dimitrios Tzionas · Michael J. Black
Multi-View Azimuth Stereo via Tangent Space Consistency Poster Session TUE-AM
Xu Cao · Hiroaki Santo · Fumio Okura · Yasuyuki Matsushita
NeRF-DS: Neural Radiance Fields for Dynamic Specular Objects Poster Session WED-AM
Zhiwen Yan · Chen Li · Gim Hee Lee
BiCro: Noisy Correspondence Rectification for Multi-Modality Data via Bi-Directional Cross-Modal Similarity Consistency Poster Session THU-AM
Shuo Yang · Zhaopan Xu · Kai Wang · Yang You · Hongxun Yao · Tongliang Liu · Min Xu
NeuDA: Neural Deformable Anchor for High-Fidelity Implicit Surface Reconstruction Poster Session WED-AM
Bowen Cai · Jinchi Huang · Rongfei Jia · Chengfei Lv · Huan Fu
ShadowDiffusion: When Degradation Prior Meets Diffusion Model for Shadow Removal Poster Session WED-PM
Lanqing Guo · Chong Wang · Wenhan Yang · Siyu Huang · Yufei Wang · Hanspeter Pfister · Bihan Wen
Bias-Eliminating Augmentation Learning for Debiased Federated Learning Poster Session THU-AM
Yuan-Yi Xu · Ci-Siang Lin · Yu-Chiang Frank Wang
Learning Detailed Radiance Manifolds for High-Fidelity and 3D-Consistent Portrait Synthesis From Monocular Image Poster Session TUE-PM
Yu Deng · Baoyuan Wang · Heung-Yeung Shum
Category Query Learning for Human-Object Interaction Classification Poster Session WED-PM
Chi Xie · Fangao Zeng · Yue Hu · Shuang Liang · Yichen Wei
Logical Implications for Visual Question Answering Consistency Poster Session TUE-PM
Sergio Tascon-Morales · Pablo Márquez-Neila · Raphael Sznitman
DKT: Diverse Knowledge Transfer Transformer for Class Incremental Learning Poster Session THU-PM
Xinyuan Gao · Yuhang He · Songlin Dong · Jie Cheng · Xing Wei · Yihong Gong
Frustratingly Easy Regularization on Representation Can Boost Deep Reinforcement Learning Poster Session THU-AM
Qiang He · Huangyuan Su · Jieyu Zhang · Xinwen Hou
Hi4D: 4D Instance Segmentation of Close Human Interaction Poster Session THU-AM
Yifei Yin · Chen Guo · Manuel Kaufmann · Juan Jose Zarate · Jie Song · Otmar Hilliges
Bi-LRFusion: Bi-Directional LiDAR-Radar Fusion for 3D Dynamic Object Detection Poster Session WED-PM
Yanyong Zhang · Jiajun Deng · Yao Li · Jinshui Hu · Cong Liu · Yu Zhang · Jianmin Ji · Wanli Ouyang · Yanyong Zhang
Boosting Video Object Segmentation via Space-Time Correspondence Learning Poster Session TUE-AM
Yurong Zhang · Liulei Li · Wenguan Wang · Rong Xie · Li Song · Wenjun Zhang
Dimensionality-Varying Diffusion Process Poster Session WED-PM
Han Zhang · Ruili Feng · Zhantao Yang · Lianghua Huang · Yu Liu · Yifei Zhang · Yujun Shen · Deli Zhao · Jingren Zhou · Fan Cheng
Neumann Network With Recursive Kernels for Single Image Defocus Deblurring Poster Session TUE-PM
Yuhui Quan · Zicong Wu · Hui Ji
Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process Poster Session THU-AM
Yuhan Li · Yishun Dou · Xuanhong Chen · Bingbing Ni · Yilin Sun · Yutian Liu · Fuzhen Wang
DETRs With Hybrid Matching Poster Session THU-AM
Ding Jia · Yuhui Yuan · Haodi He · Xiaopei Wu · Haojun Yu · Weihong Lin · Lei Sun · Chao Zhang · Han Hu
On the Importance of Accurate Geometry Data for Dense 3D Vision Tasks Poster Session TUE-AM
HyunJun Jung · Patrick Ruhkamp · Guangyao Zhai · Nikolas Brasch · Yitong Li · Yannick Verdie · Jifei Song · Yiren Zhou · Anil Armagan · Slobodan Ilic · Aleš Leonardis · Nassir Navab · Benjamin Busam
TexPose: Neural Texture Learning for Self-Supervised 6D Object Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Hanzhi Chen · Fabian Manhardt · Nassir Navab · Benjamin Busam
Collaboration Helps Camera Overtake LiDAR in 3D Detection Poster Session WED-AM
Yue Hu · Yifan Lu · Runsheng Xu · Weidi Xie · Siheng Chen · Yanfeng Wang
ProxyFormer: Proxy Alignment Assisted Point Cloud Completion With Missing Part Sensitive Transformer Poster Session WED-AM
Shanshan Li · Pan Gao · Xiaoyang Tan · Mingqiang Wei
Rethinking the Approximation Error in 3D Surface Fitting for Point Cloud Normal Estimation Poster Session WED-AM
Hang Du · Xuejun Yan · Jingjing Wang · Di Xie · Shiliang Pu
Class-Conditional Sharpness-Aware Minimization for Deep Long-Tailed Recognition Poster Session TUE-AM
Zhipeng Zhou · Lanqing Li · Peilin Zhao · Pheng-Ann Heng · Wei Gong
BiFormer: Vision Transformer With Bi-Level Routing Attention Poster Session WED-AM
Lei Zhu · Xinjiang Wang · Zhanghan Ke · Wayne Zhang · Rynson W.H. Lau
HOTNAS: Hierarchical Optimal Transport for Neural Architecture Search Poster Session WED-AM
Jiechao Yang · Yong Liu · Hongteng Xu
NLOST: Non-Line-of-Sight Imaging With Transformer Poster Session WED-PM
Yue Li · Jiayong Peng · Juntian Ye · Yueyi Zhang · Feihu Xu · Zhiwei Xiong
End-to-End 3D Dense Captioning With Vote2Cap-DETR Poster Session WED-AM
Sijin Chen · Hongyuan Zhu · Xin Chen · Yinjie Lei · Gang Yu · Tao Chen
Toward RAW Object Detection: A New Benchmark and a New Model Poster Session WED-PM
Ruikang Xu · Chang Chen · Jingyang Peng · Cheng Li · Yibin Huang · Fenglong Song · Youliang Yan · Zhiwei Xiong
Teaching Structured Vision & Language Concepts to Vision & Language Models Poster Session TUE-AM
Sivan Doveh · Assaf Arbelle · Sivan Harary · Eli Schwartz · Roei Herzig · Raja Giryes · Rogerio Feris · Rameswar Panda · Shimon Ullman · Leonid Karlinsky
Neural Transformation Fields for Arbitrary-Styled Font Generation Poster Session THU-PM
Bin Fu · Junjun He · Jianjun Wang · Yu Qiao
Zero-Shot Dual-Lens Super-Resolution Poster Session WED-AM
Ruikang Xu · Mingde Yao · Zhiwei Xiong
Vid2Avatar: 3D Avatar Reconstruction From Videos in the Wild via Self-Supervised Scene Decomposition Poster Session WED-PM
Chen Guo · Tianjian Jiang · Xu Chen · Jie Song · Otmar Hilliges
“Seeing” Electric Network Frequency From Events Poster Session THU-AM
Lexuan Xu · Guang Hua · Haijian Zhang · Lei Yu · Ning Qiao
Learning Accurate 3D Shape Based on Stereo Polarimetric Imaging Poster Session THU-AM
Tianyu Huang · Haoang Li · Kejing He · Congying Sui · Bin Li · Yun-Hui Liu
Balanced Product of Calibrated Experts for Long-Tailed Recognition Poster Session THU-AM
Emanuel Sanchez Aimar · Arvi Jonnarth · Michael Felsberg · Marco Kuhlmann
sRGB Real Noise Synthesizing With Neighboring Correlation-Aware Noise Model Poster Session TUE-AM
Zixuan Fu · Lanqing Guo · Bihan Wen
SliceMatch: Geometry-Guided Aggregation for Cross-View Pose Estimation Poster Session THU-AM
Zimin Xia · Zimin Xia · Holger Caesar · Julian F. P. Kooij
Principles of Forgetting in Domain-Incremental Semantic Segmentation in Adverse Weather Conditions Poster Session THU-AM
Tobias Kalb · Jürgen Beyerer
A Hierarchical Representation Network for Accurate and Detailed Face Reconstruction From In-the-Wild Images Poster Session TUE-AM
Biwen Lei · Jianqiang Ren · Mengyang Feng · Miaomiao Cui · Xuansong Xie
Discrete Point-Wise Attack Is Not Enough: Generalized Manifold Adversarial Attack for Face Recognition Poster Session THU-AM
Qian Li · Yuxiao Hu · Ye Liu · Dongxiao Zhang · Xin Jin · Yuntian Chen
Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation From Image Sequence Poster Session WED-AM
Yang Tian · Jiyao Zhang · Zekai Yin · Hao Dong
High-Fidelity and Freely Controllable Talking Head Video Generation Poster Session TUE-PM
Yue Gao · Yuan Zhou · Jinglu Wang · Xiao Li · Xiang Ming · Yan Lu
Ham2Pose: Animating Sign Language Notation Into Pose Sequences Poster Session THU-PM
Rotem Shalev Arkushin · Amit Moryossef · Ohad Fried
Learning To Detect Mirrors From Videos via Dual Correspondences Poster Session WED-AM
Jiaying Lin · Xin Tan · Rynson W.H. Lau
PHA: Patch-Wise High-Frequency Augmentation for Transformer-Based Person Re-Identification Poster Session WED-PM
Guiwei Zhang · Yongfei Zhang · Tianyu Zhang · Bo Li · Shiliang Pu
PMR: Prototypical Modal Rebalance for Multimodal Learning Poster Session THU-AM
Yunfeng Fan · Wenchao Xu · Haozhao Wang · Junxiao Wang · Song Guo
Human Guided Ground-Truth Generation for Realistic Image Super-Resolution Poster Session WED-PM
Du Chen · Jie Liang · Xindong Zhang · Ming Liu · Hui Zeng · Lei Zhang
PartDistillation: Learning Parts From Instance Segmentation Poster Session TUE-PM
Jang Hyun Cho · Philipp Krähenbühl · Vignesh Ramanathan
Source-Free Adaptive Gaze Estimation by Uncertainty Reduction Poster Session THU-PM
Xin Cai · Jiabei Zeng · Shiguang Shan · Xilin Chen
Efficient Verification of Neural Networks Against LVM-Based Specifications Poster Session TUE-AM
Harleen Hanspal · Alessio Lomuscio
Physical-World Optical Adversarial Attacks on 3D Face Recognition Poster Session THU-PM
Yanjie Li · Yiquan Li · Xuelong Dai · Songtao Guo · Bin Xiao
Toward Stable, Interpretable, and Lightweight Hyperspectral Super-Resolution Poster Session THU-PM
Kai Jiang · Weiying Xie · Yunsong Li · Jie Lei · Leyuan Fang · Wen-jin Guo
Improving Visual Representation Learning Through Perceptual Understanding Poster Session WED-PM
Samyakh Tukra · Frederick Hoffman · Ken Chatfield
FedSeg: Class-Heterogeneous Federated Learning for Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Jiaxu Miao · Zongxin Yang · Leilei Fan · Yi Yang
Towards Realistic Long-Tailed Semi-Supervised Learning: Consistency Is All You Need Poster Session TUE-AM
Tong Wei · Kai Gan
Localized Semantic Feature Mixers for Efficient Pedestrian Detection in Autonomous Driving Poster Session TUE-PM
Abdul Hannan Khan · Mohammed Shariq Nawaz · Andreas Dengel
Continuous Pseudo-Label Rectified Domain Adaptive Semantic Segmentation With Implicit Neural Representations Poster Session TUE-PM
Rui Gong · Qin Wang · Martin Danelljan · Dengxin Dai · Luc Van Gool
Full or Weak Annotations? An Adaptive Strategy for Budget-Constrained Annotation Campaigns Poster Session WED-AM
Javier Gamazo Tejero · Martin S. Zinkernagel · Sebastian Wolf · Raphael Sznitman · Pablo Márquez-Neila
Improving Weakly Supervised Temporal Action Localization by Bridging Train-Test Gap in Pseudo Labels Poster Session THU-PM
Jingqiu Zhou · Linjiang Huang · Liang Wang · Si Liu · Hongsheng Li
Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model Poster Session THU-PM
Xin Huang · Qi Zhang · Ying Feng · Hongdong Li · Qing Wang
UMat: Uncertainty-Aware Single Image High Resolution Material Capture Poster Session TUE-PM
Carlos Rodriguez-Pardo · Henar Domínguez-Elvira · David Pascual-Hernández · Elena Garces
Local Implicit Ray Function for Generalizable Radiance Field Representation Poster Session TUE-AM
Xin Huang · Qi Zhang · Ying Feng · Xiaoyu Li · Xuan Wang · Qing Wang
DrapeNet: Garment Generation and Self-Supervised Draping Poster Session TUE-AM
Luca De Luigi · Ren Li · Benoît Guillard · Mathieu Salzmann · Pascal Fua
OPE-SR: Orthogonal Position Encoding for Designing a Parameter-Free Upsampling Module in Arbitrary-Scale Image Super-Resolution Poster Session WED-AM
Gaochao Song · Qian Sun · Luo Zhang · Ran Su · Jianfeng Shi · Ying He
VDN-NeRF: Resolving Shape-Radiance Ambiguity via View-Dependence Normalization Poster Session TUE-AM
Bingfan Zhu · Yanchao Yang · Xulong Wang · Youyi Zheng · Leonidas Guibas
Mapping Degeneration Meets Label Evolution: Learning Infrared Small Target Detection With Single Point Supervision Poster Session WED-PM
Xinyi Ying · Li Liu · Yingqian Wang · Ruojing Li · Nuo Chen · Zaiping Lin · Weidong Sheng · Shilin Zhou
Towards Better Stability and Adaptability: Improve Online Self-Training for Model Adaptation in Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Dong Zhao · Shuang Wang · Qi Zang · Dou Quan · Xiutiao Ye · Licheng Jiao
Disentangling Orthogonal Planes for Indoor Panoramic Room Layout Estimation With Cross-Scale Distortion Awareness Poster Session THU-AM
Zhijie Shen · Zishuo Zheng · Chunyu Lin · Lang Nie · Kang Liao · Shuai Zheng · Yao Zhao
Unsupervised Inference of Signed Distance Functions From Single Sparse Point Clouds Without Learning Priors Poster Session THU-AM
Chao Chen · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
Discriminator-Cooperated Feature Map Distillation for GAN Compression Poster Session THU-AM
Tie Hu · Mingbao Lin · Lizhou You · Fei Chao · Rongrong Ji
Delving Into Shape-Aware Zero-Shot Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Xinyu Liu · Beiwen Tian · Zhen Wang · Rui Wang · Kehua Sheng · Bo Zhang · Hao Zhao · Guyue Zhou
Learning Anchor Transformations for 3D Garment Animation Poster Session TUE-AM
Fang Zhao · Zekun Li · Shaoli Huang · Junwu Weng · Tianfei Zhou · Guo-Sen Xie · Jue Wang · Ying Shan
Alias-Free Convnets: Fractional Shift Invariance via Polynomial Activations Poster Session WED-PM
Hagay Michaeli · Tomer Michaeli · Daniel Soudry
Learning Human-to-Robot Handovers From Point Clouds Poster Session WED-AM
Sammy Christen · Wei Yang · Claudia Pérez-D’Arpino · Otmar Hilliges · Dieter Fox · Yu-Wei Chao
LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-Image Generation Poster Session THU-PM
Guangcong Zheng · Xianpan Zhou · Xuewei Li · Zhongang Qi · Ying Shan · Xi Li
Exploring Structured Semantic Prior for Multi Label Recognition With Incomplete Labels Poster Session TUE-AM
Zixuan Ding · Ao Wang · Hui Chen · Qiang Zhang · Pengzhang Liu · Yongjun Bao · Weipeng Yan · Jungong Han
Siamese DETR Poster Session WED-PM
Gengshi Huang · Wei Li · Jianing Teng · Kun Wang · Zeren Chen · Jing Shao · Chen Change Loy · Lu Sheng
VL-SAT: Visual-Linguistic Semantics Assisted Training for 3D Semantic Scene Graph Prediction in Point Cloud Poster Session THU-PM
Ziqin Wang · Bowen Cheng · Lichen Zhao · Dong Xu · Yang Tang · Lu Sheng
Architecture, Dataset and Model-Scale Agnostic Data-Free Meta-Learning Poster Session TUE-PM
Zixuan Hu · Li Shen · Zhenyi Wang · Tongliang Liu · Chun Yuan · Dacheng Tao
Unified Pose Sequence Modeling Poster Session WED-PM
Lin Geng Foo · Tianjiao Li · Hossein Rahmani · Qiuhong Ke · Jun Liu
Token Boosting for Robust Self-Supervised Visual Transformer Pre-Training Poster Session THU-PM
Tianjiao Li · Lin Geng Foo · Ping Hu · Xindi Shang · Hossein Rahmani · Zehuan Yuan · Jun Liu
Shepherding Slots to Objects: Towards Stable and Robust Object-Centric Learning Poster Session THU-AM
Jinwoo Kim · Janghyuk Choi · Ho-Jin Choi · Seon Joo Kim
Private Image Generation With Dual-Purpose Auxiliary Classifier Poster Session THU-AM
Chen Chen · Daochang Liu · Siqi Ma · Surya Nepal · Chang Xu
OReX: Object Reconstruction From Planar Cross-Sections Using Neural Fields Poster Session THU-PM
Haim Sawdayee · Amir Vaxman · Amit H. Bermano
Towards Flexible Multi-Modal Document Models Poster Session WED-PM
Naoto Inoue · Kotaro Kikuchi · Edgar Simo-Serra · Mayu Otani · Kota Yamaguchi
TOPLight: Lightweight Neural Networks With Task-Oriented Pretraining for Visible-Infrared Recognition Poster Session TUE-AM
Hao Yu · Xu Cheng · Wei Peng
Learning Orthogonal Prototypes for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Sun-Ao Liu · Yiheng Zhang · Zhaofan Qiu · Hongtao Xie · Yongdong Zhang · Ting Yao
Meta-Learning With a Geometry-Adaptive Preconditioner Poster Session WED-PM
Suhyun Kang · Duhun Hwang · Moonjung Eo · Taesup Kim · Wonjong Rhee
Continuous Intermediate Token Learning With Implicit Motion Manifold for Keyframe Based Motion Interpolation Poster Session WED-PM
Clinton A. Mo · Kun Hu · Chengjiang Long · Zhiyong Wang
Accelerating Dataset Distillation via Model Augmentation Poster Session WED-AM
Lei Zhang · Jie Zhang · Bowen Lei · Subhabrata Mukherjee · Xiang Pan · Bo Zhao · Caiwen Ding · Yao Li · Dongkuan Xu
You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model Poster Session WED-AM
Shengkun Tang · Yaqing Wang · Zhenglun Kong · Tianchi Zhang · Yao Li · Caiwen Ding · Yanzhi Wang · Yi Liang · Dongkuan Xu
SunStage: Portrait Reconstruction and Relighting Using the Sun as a Light Stage Poster Session THU-PM
Yifan Wang · Aleksander Holynski · Xiuming Zhang · Xuaner Zhang
Benchmarking Robustness of 3D Object Detection to Common Corruptions Poster Session TUE-AM
Yinpeng Dong · Caixin Kang · Jinlai Zhang · Zijian Zhu · Yikai Wang · Xiao Yang · Hang Su · Xingxing Wei · Jun Zhu
Transformer-Based Learned Optimization Poster Session WED-AM
Erik Gärtner · Luke Metz · Mykhaylo Andriluka · C. Daniel Freeman · Cristian Sminchisescu
Beyond Attentive Tokens: Incorporating Token Importance and Diversity for Efficient Vision Transformers Poster Session WED-AM
Sifan Long · Zhen Zhao · Jimin Pi · Shengsheng Wang · Jingdong Wang
RankMix: Data Augmentation for Weakly Supervised Learning of Classifying Whole Slide Images With Diverse Sizes and Imbalanced Categories Poster Session THU-PM
Yuan-Chih Chen · Chun-Shien Lu
MixPHM: Redundancy-Aware Parameter-Efficient Tuning for Low-Resource Visual Question Answering Poster Session THU-PM
Jingjing Jiang · Nanning Zheng
Towards Effective Adversarial Textured 3D Meshes on Physical Face Recognition Poster Session TUE-AM
Xiao Yang · Chang Liu · Longlong Xu · Yikai Wang · Yinpeng Dong · Ning Chen · Hang Su · Jun Zhu
Understanding the Robustness of 3D Object Detection With Bird’s-Eye-View Representations in Autonomous Driving Poster Session THU-PM
Zijian Zhu · Yichi Zhang · Hai Chen · Yinpeng Dong · Shu Zhao · Wenbo Ding · Jiachen Zhong · Shibao Zheng
Progressive Backdoor Erasing via Connecting Backdoor and Adversarial Attacks Poster Session THU-AM
Bingxu Mu · Zhenxing Niu · Le Wang · Xue Wang · Qiguang Miao · Rong Jin · Gang Hua
Hierarchical Semantic Contrast for Scene-Aware Video Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Shengyang Sun · Xiaojin Gong
Cross-Domain 3D Hand Pose Estimation With Dual Modalities Poster Session THU-AM
Qiuxia Lin · Linlin Yang · Angela Yao
WildLight: In-the-Wild Inverse Rendering With a Flashlight Poster Session TUE-PM
Ziang Cheng · Junxuan Li · Hongdong Li
Achieving a Better Stability-Plasticity Trade-Off via Auxiliary Networks in Continual Learning Poster Session WED-AM
Sanghwan Kim · Lorenzo Noci · Antonio Orvieto · Thomas Hofmann
DynaFed: Tackling Client Data Heterogeneity With Global Dynamics Poster Session WED-AM
Renjie Pi · Weizhong Zhang · Yueqi Xie · Jiahui Gao · Xiaoyu Wang · Sunghun Kim · Qifeng Chen
MMG-Ego4D: Multimodal Generalization in Egocentric Action Recognition Poster Session TUE-PM
Xinyu Gong · Sreyas Mohan · Naina Dhingra · Jean-Charles Bazin · Yilei Li · Zhangyang Wang · Rakesh Ranjan
How to Backdoor Diffusion Models? Poster Session TUE-AM
Sheng-Yen Chou · Pin-Yu Chen · Tsung-Yi Ho
Frequency-Modulated Point Cloud Rendering With Easy Editing Poster Session TUE-AM
Yi Zhang · Xiaoyang Huang · Bingbing Ni · Teng Li · Wenjun Zhang
PointDistiller: Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact 3D Detection Poster Session THU-PM
Linfeng Zhang · Runpei Dong · Hung-Shuo Tai · Kaisheng Ma
Hard Patches Mining for Masked Image Modeling Poster Session WED-AM
Haochen Wang · Kaiyou Song · Junsong Fan · Yuxi Wang · Jin Xie · Zhaoxiang Zhang
DNeRV: Modeling Inherent Dynamics via Difference Neural Representation for Videos Poster Session TUE-AM
Qi Zhao · M. Salman Asif · Zhan Ma
Deep Frequency Filtering for Domain Generalization Poster Session WED-AM
Shiqi Lin · Zhizheng Zhang · Zhipeng Huang · Yan Lu · Cuiling Lan · Peng Chu · Quanzeng You · Jiang Wang · Zicheng Liu · Amey Parulkar · Viraj Navkal · Zhibo Chen
Executing Your Commands via Motion Diffusion in Latent Space Poster Session THU-AM
Xin Chen · Biao Jiang · Wen Liu · Zilong Huang · Bin Fu · Tao Chen · Gang Yu
NVTC: Nonlinear Vector Transform Coding Poster Session TUE-PM
Runsen Feng · Zongyu Guo · Weiping Li · Zhibo Chen
Learning To Exploit the Sequence-Specific Prior Knowledge for Image Processing Pipelines Optimization Poster Session THU-PM
Haina Qin · Longfei Han · Weihua Xiong · Juan Wang · Wentao Ma · Bing Li · Weiming Hu
Privacy-Preserving Adversarial Facial Features Poster Session TUE-PM
Zhibo Wang · He Wang · Shuaifan Jin · Wenwen Zhang · Jiahui Hu · Yan Wang · Peng Sun · Wei Yuan · Kaixin Liu · Kui Ren
SelfME: Self-Supervised Motion Learning for Micro-Expression Recognition Poster Session WED-PM
Xinqi Fan · Xueli Chen · Mingjie Jiang · Ali Raza Shahid · Hong Yan
MD-VQA: Multi-Dimensional Quality Assessment for UGC Live Videos Poster Session TUE-AM
Zicheng Zhang · Wei Wu · Wei Sun · Danyang Tu · Wei Lu · Xiongkuo Min · Ying Chen · Guangtao Zhai
Self-Supervised Learning for Multimodal Non-Rigid 3D Shape Matching Poster Session THU-AM
Dongliang Cao · Florian Bernard
VisFusion: Visibility-Aware Online 3D Scene Reconstruction From Videos Poster Session THU-AM
Huiyu Gao · Wei Mao · Miaomiao Liu
ConQueR: Query Contrast Voxel-DETR for 3D Object Detection Poster Session WED-AM
Benjin Zhu · Zhe Wang · Shaoshuai Shi · Hang Xu · Lanqing Hong · Hongsheng Li
Balancing Logit Variation for Long-Tailed Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Yuchao Wang · Jingjing Fei · Haochen Wang · Wei Li · Tianpeng Bao · Liwei Wu · Rui Zhao · Yujun Shen
Cascade Evidential Learning for Open-World Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session WED-PM
Mengyuan Chen · Junyu Gao · Changsheng Xu
Planning-Oriented Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Yihan Hu · Jiazhi Yang · Li Chen · Keyu Li · Chonghao Sima · Xizhou Zhu · Siqi Chai · Senyao Du · Tianwei Lin · Wenhai Wang · Lewei Lu · Xiaosong Jia · Qiang Liu · Jifeng Dai · Yu Qiao · Hongyang Li
DeAR: Debiasing Vision-Language Models With Additive Residuals Poster Session TUE-PM
Ashish Seth · Mayur Hemani · Chirag Agarwal
ResFormer: Scaling ViTs With Multi-Resolution Training Poster Session THU-PM
Rui Tian · Zuxuan Wu · Qi Dai · Han Hu · Yu Qiao · Yu-Gang Jiang
Collecting Cross-Modal Presence-Absence Evidence for Weakly-Supervised Audio-Visual Event Perception Poster Session THU-AM
Junyu Gao · Mengyuan Chen · Changsheng Xu
A Practical Upper Bound for the Worst-Case Attribution Deviations Poster Session THU-PM
Fan Wang · Adams Wai-Kin Kong
Compressing Volumetric Radiance Fields to 1 MB Poster Session TUE-PM
Lingzhi Li · Zhen Shen · Zhongshu Wang · Li Shen · Liefeng Bo
Explicit Boundary Guided Semi-Push-Pull Contrastive Learning for Supervised Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Xincheng Yao · Ruoqi Li · Jing Zhang · Jun Sun · Chongyang Zhang
TBP-Former: Learning Temporal Bird’s-Eye-View Pyramid for Joint Perception and Prediction in Vision-Centric Autonomous Driving Poster Session TUE-AM
Shaoheng Fang · Zi Wang · Yiqi Zhong · Junhao Ge · Siheng Chen
Clothing-Change Feature Augmentation for Person Re-Identification Poster Session THU-PM
Ke Han · Shaogang Gong · Yan Huang · Liang Wang · Tieniu Tan
Good Is Bad: Causality Inspired Cloth-Debiasing for Cloth-Changing Person Re-Identification Poster Session TUE-AM
Zhengwei Yang · Meng Lin · Xian Zhong · Yu Wu · Zheng Wang
Robust Model-Based Face Reconstruction Through Weakly-Supervised Outlier Segmentation Poster Session TUE-AM
Chunlu Li · Andreas Morel-Forster · Thomas Vetter · Bernhard Egger · Adam Kortylewski
Learning To Retain While Acquiring: Combating Distribution-Shift in Adversarial Data-Free Knowledge Distillation Poster Session TUE-PM
Gaurav Patel · Konda Reddy Mopuri · Qiang Qiu
Learning Visibility Field for Detailed 3D Human Reconstruction and Relighting Poster Session TUE-AM
Ruichen Zheng · Peng Li · Haoqian Wang · Tao Yu
Intrinsic Physical Concepts Discovery With Object-Centric Predictive Models Poster Session THU-PM
Qu Tang · Xiangyu Zhu · Zhen Lei · Zhaoxiang Zhang
I2-SDF: Intrinsic Indoor Scene Reconstruction and Editing via Raytracing in Neural SDFs Poster Session WED-PM
Jingsen Zhu · Yuchi Huo · Qi Ye · Fujun Luan · Jifan Li · Dianbing Xi · Lisha Wang · Rui Tang · Wei Hua · Hujun Bao · Rui Wang
PIVOT: Prompting for Video Continual Learning Poster Session THU-PM
Andrés Villa · Juan León Alcázar · Motasem Alfarra · Kumail Alhamoud · Julio Hurtado · Fabian Caba Heilbron · Alvaro Soto · Bernard Ghanem
CiCo: Domain-Aware Sign Language Retrieval via Cross-Lingual Contrastive Learning Poster Session THU-AM
Yiting Cheng · Fangyun Wei · Jianmin Bao · Dong Chen · Wenqiang Zhang
Iterative Next Boundary Detection for Instance Segmentation of Tree Rings in Microscopy Images of Shrub Cross Sections Poster Session WED-PM
Alexander Gillert · Giulia Resente · Alba Anadon-Rosell · Martin Wilmking · Uwe Freiherr von Lukas
Hand Avatar: Free-Pose Hand Animation and Rendering From Monocular Video Poster Session WED-AM
Xingyu Chen · Baoyuan Wang · Heung-Yeung Shum
Angelic Patches for Improving Third-Party Object Detector Performance Poster Session THU-PM
Wenwen Si · Shuo Li · Sangdon Park · Insup Lee · Osbert Bastani
Enhanced Training of Query-Based Object Detection via Selective Query Recollection Poster Session THU-PM
Fangyi Chen · Han Zhang · Kai Hu · Yu-Kai Huang · Chenchen Zhu · Marios Savvides
Ref-NPR: Reference-Based Non-Photorealistic Radiance Fields for Controllable Scene Stylization Poster Session TUE-PM
Yuechen Zhang · Zexin He · Jinbo Xing · Xufeng Yao · Jiaya Jia
FrustumFormer: Adaptive Instance-Aware Resampling for Multi-View 3D Detection Poster Session TUE-PM
Yuqi Wang · Yuntao Chen · Zhaoxiang Zhang
High-Fidelity 3D Face Generation From Natural Language Descriptions Poster Session TUE-PM
Menghua Wu · Hao Zhu · Linjia Huang · Yiyu Zhuang · Yuanxun Lu · Xun Cao
Exploiting Completeness and Uncertainty of Pseudo Labels for Weakly Supervised Video Anomaly Detection Poster Session WED-PM
Chen Zhang · Guorong Li · Yuankai Qi · Shuhui Wang · Laiyun Qing · Qingming Huang · Ming-Hsuan Yang
DeepMapping2: Self-Supervised Large-Scale LiDAR Map Optimization Poster Session WED-AM
Chao Chen · Xinhao Liu · Yiming Li · Li Ding · Chen Feng
Wavelet Diffusion Models Are Fast and Scalable Image Generators Poster Session WED-AM
Hao Phung · Quan Dao · Anh Tran
Learning With Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning Poster Session THU-PM
Zeyin Song · Yifan Zhao · Yujun Shi · Peixi Peng · Li Yuan · Yonghong Tian
Masked Motion Encoding for Self-Supervised Video Representation Learning Poster Session TUE-AM
Xinyu Sun · Peihao Chen · Liangwei Chen · Changhao Li · Thomas H. Li · Mingkui Tan · Chuang Gan
Grounding Counterfactual Explanation of Image Classifiers to Textual Concept Space Poster Session WED-AM
Siwon Kim · Jinoh Oh · Sungjin Lee · Seunghak Yu · Jaeyoung Do · Tara Taghavi
Natural Language-Assisted Sign Language Recognition Poster Session WED-PM
Ronglai Zuo · Fangyun Wei · Brian Mak
Probabilistic Prompt Learning for Dense Prediction Poster Session TUE-PM
Hyeongjun Kwon · Taeyong Song · Somi Jeong · Jin Kim · Jinhyun Jang · Kwanghoon Sohn
Modeling the Distributional Uncertainty for Salient Object Detection Models Poster Session THU-AM
Xinyu Tian · Jing Zhang · Mochu Xiang · Yuchao Dai
LOCATE: Localize and Transfer Object Parts for Weakly Supervised Affordance Grounding Poster Session WED-AM
Gen Li · Varun Jampani · Deqing Sun · Laura Sevilla-Lara
Phase-Shifting Coder: Predicting Accurate Orientation in Oriented Object Detection Poster Session WED-PM
Yi Yu · Feipeng Da
LayoutDM: Discrete Diffusion Model for Controllable Layout Generation Poster Session WED-AM
Naoto Inoue · Kotaro Kikuchi · Edgar Simo-Serra · Mayu Otani · Kota Yamaguchi
MISC210K: A Large-Scale Dataset for Multi-Instance Semantic Correspondence Poster Session TUE-PM
Yixuan Sun · Yiwen Huang · Haijing Guo · Yuzhou Zhao · Runmin Wu · Yizhou Yu · Weifeng Ge · Wenqiang Zhang
Correspondence Transformers With Asymmetric Feature Learning and Matching Flow Super-Resolution Poster Session THU-AM
Yixuan Sun · Dongyang Zhao · Zhangyue Yin · Yiwen Huang · Tao Gui · Wenqiang Zhang · Weifeng Ge
Augmentation Matters: A Simple-Yet-Effective Approach to Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Zhen Zhao · Lihe Yang · Sifan Long · Jimin Pi · Luping Zhou · Jingdong Wang
Towards Fast Adaptation of Pretrained Contrastive Models for Multi-Channel Video-Language Retrieval Poster Session WED-PM
Xudong Lin · Simran Tiwari · Shiyuan Huang · Manling Li · Mike Zheng Shou · Heng Ji · Shih-Fu Chang
Token Turing Machines Poster Session THU-AM
Michael S. Ryoo · Keerthana Gopalakrishnan · Kumara Kahatapitiya · Ted Xiao · Kanishka Rao · Austin Stone · Yao Lu · Julian Ibarz · Anurag Arnab
Discovering the Real Association: Multimodal Causal Reasoning in Video Question Answering Poster Session THU-AM
Chuanqi Zang · Hanqing Wang · Mingtao Pei · Wei Liang
Balanced Spherical Grid for Egocentric View Synthesis Poster Session THU-AM
Changwoon Choi · Sang Min Kim · Young Min Kim
Interactive Cartoonization With Controllable Perceptual Factors Poster Session THU-AM
Namhyuk Ahn · Patrick Kwon · Jihye Back · Kibeom Hong · Seungkwon Kim
Sequential Training of GANs Against GAN-Classifiers Reveals Correlated “Knowledge Gaps” Present Among Independently Trained GAN Instances Poster Session THU-PM
Arkanath Pathak · Nicholas Dufour
PartMix: Regularization Strategy To Learn Part Discovery for Visible-Infrared Person Re-Identification Poster Session THU-AM
Minsu Kim · Seungryong Kim · Jungin Park · Seongheon Park · Kwanghoon Sohn
Dual-Path Adaptation From Image to Video Transformers Poster Session TUE-AM
Jungin Park · Jiyoung Lee · Kwanghoon Sohn
VNE: An Effective Method for Improving Deep Representation by Manipulating Eigenvalue Distribution Poster Session TUE-AM
Jaeill Kim · Suhyun Kang · Duhun Hwang · Jungwook Shin · Wonjong Rhee
Bootstrap Your Own Prior: Towards Distribution-Agnostic Novel Class Discovery Poster Session TUE-AM
Muli Yang · Liancheng Wang · Cheng Deng · Hanwang Zhang
Revisiting Reverse Distillation for Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Tran Dinh Tien · Anh Tuan Nguyen · Nguyen Hoang Tran · Ta Duc Huy · Soan T.M. Duong · Chanh D. Tr. Nguyen · Steven Q. H. Truong
Language-Guided Music Recommendation for Video via Prompt Analogies Poster Session WED-PM
Daniel McKee · Justin Salamon · Josef Sivic · Bryan Russell
Few-Shot Non-Line-of-Sight Imaging With Signal-Surface Collaborative Regularization Poster Session WED-PM
Xintong Liu · Jianyu Wang · Leping Xiao · Xing Fu · Lingyun Qiu · Zuoqiang Shi
Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning Poster Session THU-AM
Cheng Tan · Zhangyang Gao · Lirong Wu · Yongjie Xu · Jun Xia · Siyuan Li · Stan Z. Li
Sound to Visual Scene Generation by Audio-to-Visual Latent Alignment Poster Session TUE-PM
Kim Sung-Bin · Arda Senocak · Hyunwoo Ha · Andrew Owens · Tae-Hyun Oh
Frame Interpolation Transformer and Uncertainty Guidance Poster Session WED-AM
Markus Plack · Karlis Martins Briedis · Abdelaziz Djelouah · Matthias B. Hullin · Markus Gross · Christopher Schroers
PEFAT: Boosting Semi-Supervised Medical Image Classification via Pseudo-Loss Estimation and Feature Adversarial Training Poster Session WED-PM
Qingjie Zeng · Yutong Xie · Zilin Lu · Yong Xia
DCFace: Synthetic Face Generation With Dual Condition Diffusion Model Poster Session WED-PM
Minchul Kim · Feng Liu · Anil Jain · Xiaoming Liu
Local Connectivity-Based Density Estimation for Face Clustering Poster Session WED-PM
Junho Shin · Hyo-Jun Lee · Hyunseop Kim · Jong-Hyeon Baek · Daehyun Kim · Yeong Jun Koh
Self-Supervised Image-to-Point Distillation via Semantically Tolerant Contrastive Loss Poster Session TUE-PM
Anas Mahmoud · Jordan S. K. Hu · Tianshu Kuai · Ali Harakeh · Liam Paull · Steven L. Waslander
InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models With Deformable Convolutions Poster Session WED-PM
Wenhai Wang · Jifeng Dai · Zhe Chen · Zhenhang Huang · Zhiqi Li · Xizhou Zhu · Xiaowei Hu · Tong Lu · Lewei Lu · Hongsheng Li · Xiaogang Wang · Yu Qiao
Learning Weather-General and Weather-Specific Features for Image Restoration Under Multiple Adverse Weather Conditions Poster Session THU-PM
Yurui Zhu · Tianyu Wang · Xueyang Fu · Xuanyu Yang · Xin Guo · Jifeng Dai · Yu Qiao · Xiaowei Hu
Matching Is Not Enough: A Two-Stage Framework for Category-Agnostic Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Min Shi · Zihao Huang · Xianzheng Ma · Xiaowei Hu · Zhiguo Cao
Video Dehazing via a Multi-Range Temporal Alignment Network With Physical Prior Poster Session THU-AM
Jiaqi Xu · Xiaowei Hu · Lei Zhu · Qi Dou · Jifeng Dai · Yu Qiao · Pheng-Ann Heng
Exploring Discontinuity for Video Frame Interpolation Poster Session WED-AM
Sangjin Lee · Hyeongmin Lee · Chajin Shin · Hanbin Son · Sangyoun Lee
Spatial-Temporal Concept Based Explanation of 3D ConvNets Poster Session WED-PM
Ying Ji · Yu Wang · Jien Kato
Visual-Language Prompt Tuning With Knowledge-Guided Context Optimization Poster Session TUE-PM
Hantao Yao · Rui Zhang · Changsheng Xu
FEND: A Future Enhanced Distribution-Aware Contrastive Learning Framework for Long-Tail Trajectory Prediction Poster Session TUE-AM
Yuning Wang · Pu Zhang · Lei Bai · Jianru Xue
Temporal Interpolation Is All You Need for Dynamic Neural Radiance Fields Poster Session TUE-PM
Sungheon Park · Minjung Son · Seokhwan Jang · Young Chun Ahn · Ji-Yeon Kim · Nahyup Kang
Learning Multi-Modal Class-Specific Tokens for Weakly Supervised Dense Object Localization Poster Session THU-AM
Lian Xu · Wanli Ouyang · Mohammed Bennamoun · Farid Boussaid · Dan Xu
ScaleDet: A Scalable Multi-Dataset Object Detector Poster Session TUE-PM
Yanbei Chen · Manchen Wang · Abhay Mittal · Zhenlin Xu · Paolo Favaro · Joseph Tighe · Davide Modolo
Pic2Word: Mapping Pictures to Words for Zero-Shot Composed Image Retrieval Poster Session THU-AM
Kuniaki Saito · Kihyuk Sohn · Xiang Zhang · Chun-Liang Li · Chen-Yu Lee · Kate Saenko · Tomas Pfister
GaitGCI: Generative Counterfactual Intervention for Gait Recognition Poster Session TUE-PM
Huanzhang Dou · Pengyi Zhang · Wei Su · Yunlong Yu · Yining Lin · Xi Li
Iterative Vision-and-Language Navigation Poster Session WED-PM
Jacob Krantz · Shurjo Banerjee · Wang Zhu · Jason Corso · Peter Anderson · Stefan Lee · Jesse Thomason
Uncovering the Missing Pattern: Unified Framework Towards Trajectory Imputation and Prediction Poster Session WED-AM
Yi Xu · Armin Bazarjani · Hyung-gun Chi · Chiho Choi · Yun Fu
Progressive Spatio-Temporal Alignment for Efficient Event-Based Motion Estimation Poster Session TUE-AM
Xueyan Huang · Yueyi Zhang · Zhiwei Xiong
Generating Human Motion From Textual Descriptions With Discrete Representations Poster Session WED-PM
Jianrong Zhang · Yangsong Zhang · Xiaodong Cun · Yong Zhang · Hongwei Zhao · Hongtao Lu · Xi Shen · Ying Shan
COT: Unsupervised Domain Adaptation With Clustering and Optimal Transport Poster Session THU-AM
Yang Liu · Zhipeng Zhou · Baigui Sun
Self-Supervised 3D Scene Flow Estimation Guided by Superpoints Poster Session TUE-PM
Yaqi Shen · Le Hui · Jin Xie · Jian Yang
Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection Poster Session WED-AM
Luting Wang · Yi Liu · Penghui Du · Zihan Ding · Yue Liao · Qiaosong Qi · Biaolong Chen · Si Liu
CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model Poster Session TUE-AM
Dingkang Liang · Jiahao Xie · Zhikang Zou · Xiaoqing Ye · Wei Xu · Xiang Bai
SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection Poster Session WED-PM
Wei Hua · Dingkang Liang · Jingyu Li · Xiaolong Liu · Zhikang Zou · Xiaoqing Ye · Xiang Bai
Texture-Guided Saliency Distilling for Unsupervised Salient Object Detection Poster Session TUE-PM
Huajun Zhou · Bo Qiao · Lingxiao Yang · Jianhuang Lai · Xiaohua Xie
CAP: Robust Point Cloud Classification via Semantic and Structural Modeling Poster Session WED-AM
Daizong Ding · Erling Jiang · Yuanmin Huang · Mi Zhang · Wenxuan Li · Min Yang
Vision Transformer With Super Token Sampling Poster Session THU-PM
Huaibo Huang · Xiaoqiang Zhou · Jie Cao · Ran He · Tieniu Tan
Joint Token Pruning and Squeezing Towards More Aggressive Compression of Vision Transformers Poster Session TUE-AM
Siyuan Wei · Tianzhu Ye · Shen Zhang · Yao Tang · Jiajun Liang
Implicit Identity Leakage: The Stumbling Block to Improving Deepfake Detection Generalization Poster Session TUE-AM
Shichao Dong · Jin Wang · Renhe Ji · Jiajun Liang · Haoqiang Fan · Zheng Ge
Distilling Cross-Temporal Contexts for Continuous Sign Language Recognition Poster Session WED-AM
Leming Guo · Wanli Xue · Qing Guo · Bo Liu · Kaihua Zhang · Tiantian Yuan · Shengyong Chen
Ingredient-Oriented Multi-Degradation Learning for Image Restoration Poster Session TUE-PM
Jinghao Zhang · Jie Huang · Mingde Yao · Zizheng Yang · Hu Yu · Man Zhou · Feng Zhao
NeuWigs: A Neural Dynamic Model for Volumetric Hair Capture and Animation Poster Session WED-AM
Ziyan Wang · Giljoo Nam · Tuur Stuyck · Stephen Lombardi · Chen Cao · Jason Saragih · Michael Zollhöfer · Jessica Hodgins · Christoph Lassner
RefSR-NeRF: Towards High Fidelity and Super Resolution View Synthesis Poster Session WED-AM
Xudong Huang · Wei Li · Jie Hu · Hanting Chen · Yunhe Wang
Prefix Conditioning Unifies Language and Label Supervision Poster Session TUE-AM
Kuniaki Saito · Kihyuk Sohn · Xiang Zhang · Chun-Liang Li · Chen-Yu Lee · Kate Saenko · Tomas Pfister
MotionTrack: Learning Robust Short-Term and Long-Term Motions for Multi-Object Tracking Poster Session THU-AM
Zheng Qin · Sanping Zhou · Le Wang · Jinghai Duan · Gang Hua · Wei Tang
Adversarially Robust Neural Architecture Search for Graph Neural Networks Poster Session TUE-PM
Beini Xie · Heng Chang · Ziwei Zhang · Xin Wang · Daixin Wang · Zhiqiang Zhang · Rex Ying · Wenwu Zhu
EXIF As Language: Learning Cross-Modal Associations Between Images and Camera Metadata Poster Session TUE-PM
Chenhao Zheng · Ayush Shrivastava · Andrew Owens
Similarity Metric Learning for RGB-Infrared Group Re-Identification Poster Session WED-PM
Jianghao Xiong · Jianhuang Lai
LINe: Out-of-Distribution Detection by Leveraging Important Neurons Poster Session THU-AM
Yong Hyun Ahn · Gyeong-Moon Park · Seong Tae Kim
Unsupervised 3D Shape Reconstruction by Part Retrieval and Assembly Poster Session WED-AM
Xianghao Xu · Paul Guerrero · Matthew Fisher · Siddhartha Chaudhuri · Daniel Ritchie
Analyzing and Diagnosing Pose Estimation With Attributions Poster Session TUE-PM
Qiyuan He · Linlin Yang · Kerui Gu · Qiuxia Lin · Angela Yao
Semi-Supervised Video Inpainting With Cycle Consistency Constraints Poster Session THU-PM
Zhiliang Wu · Hanyu Xuan · Changchang Sun · Weili Guan · Kang Zhang · Yan Yan
Adaptive Data-Free Quantization Poster Session TUE-PM
Biao Qian · Yang Wang · Richang Hong · Meng Wang
Efficient Mask Correction for Click-Based Interactive Image Segmentation Poster Session THU-PM
Fei Du · Jianlong Yuan · Zhibin Wang · Fan Wang
Mask DINO: Towards a Unified Transformer-Based Framework for Object Detection and Segmentation Poster Session TUE-AM
Feng Li · Hao Zhang · Huaizhe Xu · Shilong Liu · Lei Zhang · Lionel M. Ni · Heung-Yeung Shum
Lite DETR: An Interleaved Multi-Scale Encoder for Efficient DETR Poster Session THU-AM
Feng Li · Ailing Zeng · Shilong Liu · Hao Zhang · Hongyang Li · Lei Zhang · Lionel M. Ni
QuantArt: Quantizing Image Style Transfer Towards High Visual Fidelity Poster Session TUE-PM
Siyu Huang · Jie An · Donglai Wei · Jiebo Luo · Hanspeter Pfister
MELTR: Meta Loss Transformer for Learning To Fine-Tune Video Foundation Models Poster Session THU-AM
Dohwan Ko · Joonmyung Choi · Hyeong Kyu Choi · Kyoung-Woon On · Byungseok Roh · Hyunwoo J. Kim
High-Fidelity 3D Human Digitization From Single 2K Resolution Images Poster Session WED-PM
Sang-Hun Han · Min-Gyu Park · Ju Hong Yoon · Ju-Mi Kang · Young-Jae Park · Hae-Gon Jeon
Fast Monocular Scene Reconstruction With Global-Sparse Local-Dense Grids Poster Session TUE-PM
Wei Dong · Christopher Choy · Charles Loop · Or Litany · Yuke Zhu · Anima Anandkumar
Toward Verifiable and Reproducible Human Evaluation for Text-to-Image Generation Poster Session WED-PM
Mayu Otani · Riku Togashi · Yu Sawai · Ryosuke Ishigami · Yuta Nakashima · Esa Rahtu · Janne Heikkilä · Shin’ichi Satoh
BBDM: Image-to-Image Translation With Brownian Bridge Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Bo Li · Kaitao Xue · Bin Liu · Yu-Kun Lai
The Differentiable Lens: Compound Lens Search Over Glass Surfaces and Materials for Object Detection Poster Session THU-PM
Geoffroi Côté · Fahim Mannan · Simon Thibault · Jean-François Lalonde · Felix Heide
Towards Domain Generalization for Multi-View 3D Object Detection in Bird-Eye-View Poster Session WED-PM
Shuo Wang · Xinhai Zhao · Hai-Ming Xu · Zehui Chen · Dameng Yu · Jiahao Chang · Zhen Yang · Feng Zhao
Structural Multiplane Image: Bridging Neural View Synthesis and 3D Reconstruction Poster Session THU-AM
Mingfang Zhang · Jinglu Wang · Xiao Li · Yifei Huang · Yoichi Sato · Yan Lu
Test Time Adaptation With Regularized Loss for Weakly Supervised Salient Object Detection Poster Session TUE-PM
Olga Veksler
Leverage Interactive Affinity for Affordance Learning Poster Session TUE-PM
Hongchen Luo · Wei Zhai · Jing Zhang · Yang Cao · Dacheng Tao
Sparse Multi-Modal Graph Transformer With Shared-Context Processing for Representation Learning of Giga-Pixel Images Poster Session WED-AM
Ramin Nakhli · Puria Azadi Moghadam · Haoyang Mi · Hossein Farahani · Alexander Baras · Blake Gilks · Ali Bashashati
Motion Information Propagation for Neural Video Compression Poster Session TUE-PM
Linfeng Qi · Jiahao Li · Bin Li · Houqiang Li · Yan Lu
MobileNeRF: Exploiting the Polygon Rasterization Pipeline for Efficient Neural Field Rendering on Mobile Architectures Poster Session THU-AM
Zhiqin Chen · Thomas Funkhouser · Peter Hedman · Andrea Tagliasacchi
Correlational Image Modeling for Self-Supervised Visual Pre-Training Poster Session WED-PM
Wei Li · Jiahao Xie · Chen Change Loy
Visual Recognition-Driven Image Restoration for Multiple Degradation With Intrinsic Semantics Recovery Poster Session WED-PM
Zizheng Yang · Jie Huang · Jiahao Chang · Man Zhou · Hu Yu · Jinghao Zhang · Feng Zhao
Super-CLEVR: A Virtual Benchmark To Diagnose Domain Robustness in Visual Reasoning Poster Session WED-PM
Zhuowan Li · Xingrui Wang · Elias Stengel-Eskin · Adam Kortylewski · Wufei Ma · Benjamin Van Durme · Alan L. Yuille
An Empirical Study of End-to-End Video-Language Transformers With Masked Visual Modeling Poster Session THU-PM
Tsu-Jui Fu · Linjie Li · Zhe Gan · Kevin Lin · William Yang Wang · Lijuan Wang · Zicheng Liu
C-SFDA: A Curriculum Learning Aided Self-Training Framework for Efficient Source Free Domain Adaptation Poster Session THU-PM
Nazmul Karim · Niluthpol Chowdhury Mithun · Abhinav Rajvanshi · Han-pang Chiu · Supun Samarasekera · Nazanin Rahnavard
Diverse 3D Hand Gesture Prediction From Body Dynamics by Bilateral Hand Disentanglement Poster Session TUE-PM
Xingqun Qi · Chen Liu · Muyi Sun · Lincheng Li · Changjie Fan · Xin Yu
Learning Procedure-Aware Video Representation From Instructional Videos and Their Narrations Poster Session WED-PM
Yiwu Zhong · Licheng Yu · Licheng Yu · Shangwen Li · Xueting Yan · Yin Li
Source-Free Video Domain Adaptation With Spatial-Temporal-Historical Consistency Learning Poster Session WED-PM
Kai Li · Deep Patel · Erik Kruus · Martin Renqiang Min
Transforming Radiance Field With Lipschitz Network for Photorealistic 3D Scene Stylization Poster Session THU-PM
Zicheng Zhang · Yinglu Liu · Congying Han · Yingwei Pan · Tiande Guo · Ting Yao
UTM: A Unified Multiple Object Tracking Model With Identity-Aware Feature Enhancement Poster Session THU-PM
Sisi You · Hantao Yao · Bing-Kun Bao · Changsheng Xu
V2V4Real: A Real-World Large-Scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception Poster Session WED-PM
Runsheng Xu · Xin Xia · Jinlong Li · Hanzhao Li · Shuo Zhang · Zhengzhong Tu · Zonglin Meng · Hao Xiang · Xiaoyu Dong · Rui Song · Hongkai Yu · Bolei Zhou · Jiaqi Ma
Coreset Sampling From Open-Set for Fine-Grained Self-Supervised Learning Poster Session TUE-PM
Sungnyun Kim · Sangmin Bae · Se-Young Yun
Conditional Image-to-Video Generation With Latent Flow Diffusion Models Poster Session THU-AM
Haomiao Ni · Changhao Shi · Kai Li · Sharon X. Huang · Martin Renqiang Min
Camouflaged Object Detection With Feature Decomposition and Edge Reconstruction Poster Session THU-PM
Chunming He · Kai Li · Yachao Zhang · Longxiang Tang · Yulun Zhang · Zhenhua Guo · Xiu Li
Document Image Shadow Removal Guided by Color-Aware Background Poster Session TUE-AM
Ling Zhang · Yinghao He · Qing Zhang · Zheng Liu · Xiaolong Zhang · Chunxia Xiao
Open-Set Semantic Segmentation for Point Clouds via Adversarial Prototype Framework Poster Session WED-AM
Jianan Li · Qiulei Dong
Decoupling MaxLogit for Out-of-Distribution Detection Poster Session TUE-AM
Zihan Zhang · Xiang Xiang
Scaling Language-Image Pre-Training via Masking Poster Session THU-PM
Yanghao Li · Haoqi Fan · Ronghang Hu · Christoph Feichtenhofer · Kaiming He
Self-Supervised Pre-Training With Masked Shape Prediction for 3D Scene Understanding Poster Session TUE-AM
Li Jiang · Zetong Yang · Shaoshuai Shi · Vladislav Golyanik · Dengxin Dai · Bernt Schiele
Cross-Domain Image Captioning With Discriminative Finetuning Poster Session TUE-PM
Roberto Dessì · Michele Bevilacqua · Eleonora Gualdoni · Nathanaël Carraz Rakotonirina · Francesca Franzon · Marco Baroni
MEGANE: Morphable Eyeglass and Avatar Network Poster Session WED-PM
Junxuan Li · Shunsuke Saito · Tomas Simon · Stephen Lombardi · Hongdong Li · Jason Saragih
A Rotation-Translation-Decoupled Solution for Robust and Efficient Visual-Inertial Initialization Poster Session TUE-AM
Yijia He · Bo Xu · Zhanpeng Ouyang · Hongdong Li
BiasAdv: Bias-Adversarial Augmentation for Model Debiasing Poster Session TUE-AM
Jongin Lim · Youngdong Kim · Byungjai Kim · Chanho Ahn · Jinwoo Shin · Eunho Yang · Seungju Han
ViewNet: A Novel Projection-Based Backbone With View Pooling for Few-Shot Point Cloud Classification Poster Session THU-AM
Jiajing Chen · Minmin Yang · Senem Velipasalar
ToThePoint: Efficient Contrastive Learning of 3D Point Clouds via Recycling Poster Session THU-PM
Xinglin Li · Jiajing Chen · Jinhui Ouyang · Hanhui Deng · Senem Velipasalar · Di Wu
Learning Optical Expansion From Scale Matching Poster Session TUE-PM
Han Ling · Yinghui Sun · Quansen Sun · Zhenwen Ren
High-Fidelity Generalized Emotional Talking Face Generation With Multi-Modal Emotion Space Learning Poster Session TUE-PM
Chao Xu · Junwei Zhu · Jiangning Zhang · Yue Han · Wenqing Chu · Ying Tai · Chengjie Wang · Zhifeng Xie · Yong Liu
Multiple Instance Learning via Iterative Self-Paced Supervised Contrastive Learning Poster Session TUE-AM
Kangning Liu · Weicheng Zhu · Yiqiu Shen · Sheng Liu · Narges Razavian · Krzysztof J. Geras · Carlos Fernandez-Granda
Difficulty-Based Sampling for Debiased Contrastive Representation Learning Poster Session THU-PM
Taeuk Jang · Xiaoqian Wang
Breaking the “Object” in Video Object Segmentation Poster Session THU-PM
Pavel Tokmakov · Jie Li · Adrien Gaidon
BEV-Guided Multi-Modality Fusion for Driving Perception Poster Session THU-PM
Yunze Man · Liang-Yan Gui · Yu-Xiong Wang
A Generalized Framework for Video Instance Segmentation Poster Session WED-PM
Miran Heo · Sukjun Hwang · Jeongseok Hyun · Hanjung Kim · Seoung Wug Oh · Joon-Young Lee · Seon Joo Kim
Controllable Light Diffusion for Portraits Poster Session WED-AM
David Futschik · Kelvin Ritland · James Vecore · Sean Fanello · Sergio Orts-Escolano · Brian Curless · Daniel Sýkora · Rohit Pandey
Humans As Light Bulbs: 3D Human Reconstruction From Thermal Reflection Poster Session WED-PM
Ruoshi Liu · Carl Vondrick
Revisiting Multimodal Representation in Contrastive Learning: From Patch and Token Embeddings to Finite Discrete Tokens Poster Session WED-PM
Yuxiao Chen · Jianbo Yuan · Yu Tian · Shijie Geng · Xinyu Li · Ding Zhou · Dimitris N. Metaxas · Hongxia Yang
Prompt-Guided Zero-Shot Anomaly Action Recognition Using Pretrained Deep Skeleton Features Poster Session TUE-PM
Fumiaki Sato · Ryo Hachiuma · Taiki Sekii
Language in a Bottle: Language Model Guided Concept Bottlenecks for Interpretable Image Classification Poster Session THU-AM
Yue Yang · Artemis Panagopoulou · Shenghao Zhou · Daniel Jin · Chris Callison-Burch · Mark Yatskar
Attention-Based Point Cloud Edge Sampling Poster Session TUE-PM
Chengzhi Wu · Junwei Zheng · Julius Pfrommer · Jürgen Beyerer
Learning To Zoom and Unzoom Poster Session TUE-PM
Chittesh Thavamani · Mengtian Li · Francesco Ferroni · Deva Ramanan
A Whac-a-Mole Dilemma: Shortcuts Come in Multiples Where Mitigating One Amplifies Others Poster Session THU-AM
Zhiheng Li · Ivan Evtimov · Albert Gordo · Caner Hazirbas · Tal Hassner · Cristian Canton Ferrer · Chenliang Xu · Mark Ibrahim
UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy Poster Session TUE-PM
Yinzhen Xu · Weikang Wan · Jialiang Zhang · Haoran Liu · Zikang Shan · Hao Shen · Ruicheng Wang · Haoran Geng · Yijia Weng · Jiayi Chen · Tengyu Liu · Li Yi · He Wang
Learning Personalized High Quality Volumetric Head Avatars From Monocular RGB Videos Poster Session THU-AM
Ziqian Bai · Feitong Tan · Zeng Huang · Kripasindhu Sarkar · Danhang Tang · Di Qiu · Abhimitra Meka · Ruofei Du · Mingsong Dou · Sergio Orts-Escolano · Rohit Pandey · Ping Tan · Thabo Beeler · Sean Fanello · Yinda Zhang
RIATIG: Reliable and Imperceptible Adversarial Text-to-Image Generation With Natural Prompts Poster Session THU-AM
Han Liu · Yuhao Wu · Shixuan Zhai · Bo Yuan · Ning Zhang
SlowLiDAR: Increasing the Latency of LiDAR-Based Detection Using Adversarial Examples Poster Session TUE-PM
Han Liu · Yuhao Wu · Zhiyuan Yu · Yevgeniy Vorobeychik · Ning Zhang
Tell Me What Happened: Unifying Text-Guided Video Completion via Multimodal Masked Video Generation Poster Session WED-AM
Tsu-Jui Fu · Licheng Yu · Ning Zhang · Cheng-Yang Fu · Jong-Chyi Su · William Yang Wang · Sean Bell
Semi-Supervised Learning Made Simple With Self-Supervised Clustering Poster Session TUE-AM
Enrico Fini · Pietro Astolfi · Karteek Alahari · Xavier Alameda-Pineda · Julien Mairal · Moin Nabi · Elisa Ricci
Train/Test-Time Adaptation With Retrieval Poster Session WED-PM
Luca Zancato · Alessandro Achille · Tian Yu Liu · Matthew Trager · Pramuditha Perera · Stefano Soatto
Align and Attend: Multimodal Summarization With Dual Contrastive Losses Poster Session WED-PM
Bo He · Jun Wang · Jielin Qiu · Trung Bui · Abhinav Shrivastava · Zhaowen Wang
Towards Scalable Neural Representation for Diverse Videos Poster Session TUE-PM
Bo He · Xitong Yang · Hanyu Wang · Zuxuan Wu · Hao Chen · Shuaiyi Huang · Yixuan Ren · Ser-Nam Lim · Abhinav Shrivastava
DA Wand: Distortion-Aware Selection Using Neural Mesh Parameterization Poster Session THU-AM
Richard Liu · Noam Aigerman · Vladimir G. Kim · Rana Hanocka
Fully Self-Supervised Depth Estimation From Defocus Clue Poster Session WED-AM
Haozhe Si · Bin Zhao · Dong Wang · Yunpeng Gao · Mulin Chen · Zhigang Wang · Xuelong Li
Object Pose Estimation With Statistical Guarantees: Conformal Keypoint Detection and Geometric Uncertainty Propagation Poster Session WED-AM
Heng Yang · Marco Pavone
Adversarial Counterfactual Visual Explanations Poster Session WED-PM
Guillaume Jeanneret · Loïc Simon · Frédéric Jurie
Continual Detection Transformer for Incremental Object Detection Poster Session THU-PM
Yaoyao Liu · Bernt Schiele · Andrea Vedaldi · Christian Rupprecht
Semi-Supervised 2D Human Pose Estimation Driven by Position Inconsistency Pseudo Label Correction Module Poster Session TUE-AM
Linzhi Huang · Yulong Li · Hongbo Tian · Yue Yang · Xiangang Li · Weihong Deng · Jieping Ye
Implicit Occupancy Flow Fields for Perception and Prediction in Self-Driving Poster Session TUE-AM
Ben Agro · Quinlan Sykora · Sergio Casas · Raquel Urtasun
Consistent View Synthesis With Pose-Guided Diffusion Models Poster Session THU-AM
Hung-Yu Tseng · Qinbo Li · Changil Kim · Suhib Alsisan · Jia-Bin Huang · Johannes Kopf
Towards Artistic Image Aesthetics Assessment: A Large-Scale Dataset and a New Method Poster Session THU-PM
Ran Yi · Haoyuan Tian · Zhihao Gu · Yu-Kun Lai · Paul L. Rosin
Robust Outlier Rejection for 3D Registration With Variational Bayes Poster Session TUE-AM
Haobo Jiang · Zheng Dang · Zhen Wei · Jin Xie · Jian Yang · Mathieu Salzmann
Robust Dynamic Radiance Fields Poster Session TUE-AM
Yu-Lun Liu · Chen Gao · Andréas Meuleman · Hung-Yu Tseng · Ayush Saraf · Changil Kim · Yung-Yu Chuang · Johannes Kopf · Jia-Bin Huang
FREDOM: Fairness Domain Adaptation Approach to Semantic Scene Understanding Poster Session THU-AM
Thanh-Dat Truong · Ngan Le · Bhiksha Raj · Jackson Cothren · Khoa Luu
Long Range Pooling for 3D Large-Scale Scene Understanding Poster Session WED-AM
Xiang-Li Li · Meng-Hao Guo · Tai-Jiang Mu · Ralph R. Martin · Shi-Min Hu
Fantastic Breaks: A Dataset of Paired 3D Scans of Real-World Broken Objects and Their Complete Counterparts Poster Session TUE-PM
Nikolas Lamb · Cameron Palmer · Benjamin Molloy · Sean Banerjee · Natasha Kholgade Banerjee
Boosting Transductive Few-Shot Fine-Tuning With Margin-Based Uncertainty Weighting and Probability Regularization Poster Session WED-PM
Ran Tao · Hao Chen · Marios Savvides
Diffusion Video Autoencoders: Toward Temporally Consistent Face Video Editing via Disentangled Video Encoding Poster Session TUE-PM
Gyeongman Kim · Hajin Shim · Hyunsu Kim · Yunjey Choi · Junho Kim · Eunho Yang
Interactive Segmentation of Radiance Fields Poster Session TUE-PM
Rahul Goel · Dhawal Sirikonda · Saurabh Saini · P. J. Narayanan
PIP-Net: Patch-Based Intuitive Prototypes for Interpretable Image Classification Poster Session TUE-AM
Meike Nauta · Jörg Schlötterer · Maurice van Keulen · Christin Seifert
PLIKS: A Pseudo-Linear Inverse Kinematic Solver for 3D Human Body Estimation Poster Session TUE-AM
Karthik Shetty · Annette Birkhold · Srikrishna Jaganathan · Norbert Strobel · Markus Kowarschik · Andreas Maier · Bernhard Egger
Cut and Learn for Unsupervised Object Detection and Instance Segmentation Poster Session TUE-AM
Xudong Wang · Rohit Girdhar · Stella X. Yu · Ishan Misra
StyleRes: Transforming the Residuals for Real Image Editing With StyleGAN Poster Session TUE-AM
Hamza Pehlivan · Yusuf Dalva · Aysegul Dundar
Neuralizer: General Neuroimage Analysis Without Re-Training Poster Session TUE-PM
Steffen Czolbe · Adrian V. Dalca
Multi-View Reconstruction Using Signed Ray Distance Functions (SRDF) Poster Session THU-AM
Pierre Zins · Yuanlu Xu · Edmond Boyer · Stefanie Wuhrer · Tony Tung
MaskCon: Masked Contrastive Learning for Coarse-Labelled Dataset Poster Session THU-AM
Chen Feng · Ioannis Patras
Canonical Fields: Self-Supervised Learning of Pose-Canonicalized Neural Fields Poster Session TUE-PM
Rohith Agaram · Shaurya Dewan · Rahul Sajnani · Adrien Poulenard · Madhava Krishna · Srinath Sridhar
Video Event Restoration Based on Keyframes for Video Anomaly Detection Poster Session WED-PM
Zhiwei Yang · Jing Liu · Zhaoyang Wu · Peng Wu · Xiaotao Liu
Perception-Oriented Single Image Super-Resolution Using Optimal Objective Estimation Poster Session TUE-AM
Seung Ho Park · Young Su Moon · Nam Ik Cho
Towards Modality-Agnostic Person Re-Identification With Descriptive Query Poster Session WED-PM
Cuiqun Chen · Mang Ye · Ding Jiang
S3C: Semi-Supervised VQA Natural Language Explanation via Self-Critical Learning Poster Session TUE-AM
Wei Suo · Mengyang Sun · Weisong Liu · Yiqi Gao · Peng Wang · Yanning Zhang · Qi Wu
Towards Unified Scene Text Spotting Based on Sequence Generation Poster Session WED-PM
Taeho Kil · Seonghyeon Kim · Sukmin Seo · Yoonsik Kim · Daehee Kim
SCoDA: Domain Adaptive Shape Completion for Real Scans Poster Session THU-AM
Yushuang Wu · Zizheng Yan · Ce Chen · Lai Wei · Xiao Li · Guanbin Li · Yihao Li · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
Unsupervised Contour Tracking of Live Cells by Mechanical and Cycle Consistency Losses Poster Session TUE-AM
Junbong Jang · Kwonmoo Lee · Tae-Kyun Kim
Avatars Grow Legs: Generating Smooth Human Motion From Sparse Tracking Inputs With Diffusion Model Poster Session TUE-AM
Yuming Du · Robin Kips · Albert Pumarola · Sebastian Starke · Ali Thabet · Artsiom Sanakoyeu
BlendFields: Few-Shot Example-Driven Facial Modeling Poster Session TUE-AM
Kacper Kania · Stephan J. Garbin · Andrea Tagliasacchi · Virginia Estellers · Kwang Moo Yi · Julien Valentin · Tomasz Trzciński · Marek Kowalski
Seeing Beyond the Brain: Conditional Diffusion Model With Sparse Masked Modeling for Vision Decoding Poster Session THU-PM
Zijiao Chen · Jiaxin Qing · Tiange Xiang · Wan Lin Yue · Juan Helen Zhou
Pose-Disentangled Contrastive Learning for Self-Supervised Facial Representation Poster Session WED-AM
Yuanyuan Liu · Wenbin Wang · Yibing Zhan · Shaoze Feng · Kejun Liu · Zhe Chen
Improving Robustness of Vision Transformers by Reducing Sensitivity To Patch Corruptions Poster Session TUE-AM
Yong Guo · David Stutz · Bernt Schiele
LayoutDM: Transformer-Based Diffusion Model for Layout Generation Poster Session THU-AM
Shang Chai · Liansheng Zhuang · Fengying Yan
Boundary-Aware Backward-Compatible Representation via Adversarial Learning in Image Retrieval Poster Session WED-PM
Tan Pan · Furong Xu · Xudong Yang · Sifeng He · Chen Jiang · Qingpei Guo · Feng Qian · Xiaobo Zhang · Yuan Cheng · Lei Yang · Wei Chu
Crossing the Gap: Domain Generalization for Image Captioning Poster Session TUE-AM
Yuchen Ren · Zhendong Mao · Shancheng Fang · Yan Lu · Tong He · Hao Du · Yongdong Zhang · Wanli Ouyang
Masked Jigsaw Puzzle: A Versatile Position Embedding for Vision Transformers Poster Session THU-AM
Bin Ren · Yahui Liu · Yue Song · Wei Bi · Rita Cucchiara · Nicu Sebe · Wei Wang
Being Comes From Not-Being: Open-Vocabulary Text-to-Motion Generation With Wordless Training Poster Session THU-PM
Junfan Lin · Jianlong Chang · Lingbo Liu · Guanbin Li · Liang Lin · Qi Tian · Chang-Wen Chen
Block Selection Method for Using Feature Norm in Out-of-Distribution Detection Poster Session WED-PM
Yeonguk Yu · Sungho Shin · Seongju Lee · Changhyun Jun · Kyoobin Lee
Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation Poster Session WED-AM
Lingting Zhu · Xian Liu · Xuanyu Liu · Rui Qian · Ziwei Liu · Lequan Yu
MMANet: Margin-Aware Distillation and Modality-Aware Regularization for Incomplete Multimodal Learning Poster Session THU-AM
Shicai Wei · Chunbo Luo · Yang Luo
DeepSolo: Let Transformer Decoder With Explicit Points Solo for Text Spotting Poster Session THU-AM
Maoyuan Ye · Jing Zhang · Shanshan Zhao · Juhua Liu · Tongliang Liu · Bo Du · Dacheng Tao
MIME: Human-Aware 3D Scene Generation Poster Session WED-PM
Hongwei Yi · Chun-Hao P. Huang · Shashank Tripathi · Lea Hering · Justus Thies · Michael J. Black
Adaptive Assignment for Geometry Aware Local Feature Matching Poster Session TUE-PM
Dihe Huang · Ying Chen · Yong Liu · Jianlin Liu · Shang Xu · Wenlong Wu · Yikang Ding · Fan Tang · Chengjie Wang
SLOPER4D: A Scene-Aware Dataset for Global 4D Human Pose Estimation in Urban Environments Poster Session TUE-AM
Yudi Dai · Yitai Lin · Xiping Lin · Chenglu Wen · Lan Xu · Hongwei Yi · Siqi Shen · Yuexin Ma · Cheng Wang
High-Fidelity Clothed Avatar Reconstruction From a Single Image Poster Session WED-AM
Tingting Liao · Xiaomei Zhang · Yuliang Xiu · Hongwei Yi · Xudong Liu · Guo-Jun Qi · Yong Zhang · Xuan Wang · Xiangyu Zhu · Zhen Lei
Generating Holistic 3D Human Motion From Speech Poster Session TUE-AM
Hongwei Yi · Hualin Liang · Yifei Liu · Qiong Cao · Yandong Wen · Timo Bolkart · Dacheng Tao · Michael J. Black
HOLODIFFUSION: Training a 3D Diffusion Model Using 2D Images Poster Session THU-AM
Animesh Karnewar · Andrea Vedaldi · David Novotny · Niloy J. Mitra
T-SEA: Transfer-Based Self-Ensemble Attack on Object Detection Poster Session THU-AM
Hao Huang · Ziyan Chen · Huanran Chen · Yongtao Wang · Kevin Zhang
Harmonious Feature Learning for Interactive Hand-Object Pose Estimation Poster Session WED-PM
Zhifeng Lin · Changxing Ding · Huan Yao · Zengsheng Kuang · Shaoli Huang
Learning Attention As Disentangler for Compositional Zero-Shot Learning Poster Session WED-PM
Shaozhe Hao · Kai Han · Kwan-Yee K. Wong
Scalable, Detailed and Mask-Free Universal Photometric Stereo Poster Session WED-PM
Satoshi Ikehata
Proposal-Based Multiple Instance Learning for Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session TUE-AM
Huan Ren · Wenfei Yang · Tianzhu Zhang · Yongdong Zhang
FlexiViT: One Model for All Patch Sizes Poster Session WED-PM
Lucas Beyer · Pavel Izmailov · Alexander Kolesnikov · Mathilde Caron · Simon Kornblith · Xiaohua Zhai · Matthias Minderer · Michael Tschannen · Ibrahim Alabdulmohsin · Filip Pavetic
Understanding and Improving Visual Prompting: A Label-Mapping Perspective Poster Session THU-AM
Aochuan Chen · Yuguang Yao · Pin-Yu Chen · Yihua Zhang · Sijia Liu
Diversity-Measurable Anomaly Detection Poster Session WED-AM
Wenrui Liu · Hong Chang · Bingpeng Ma · Shiguang Shan · Xilin Chen
One-to-Few Label Assignment for End-to-End Dense Detection Poster Session TUE-PM
Shuai Li · Minghan Li · Ruihuang Li · Chenhang He · Lei Zhang
MobileVOS: Real-Time Video Object Segmentation Contrastive Learning Meets Knowledge Distillation Poster Session WED-AM
Roy Miles · Mehmet Kerim Yucel · Bruno Manganelli · Albert Saà-Garriga
Multivariate, Multi-Frequency and Multimodal: Rethinking Graph Neural Networks for Emotion Recognition in Conversation Poster Session WED-AM
Feiyu Chen · Jie Shao · Shuyuan Zhu · Heng Tao Shen
Prototype-Based Embedding Network for Scene Graph Generation Poster Session THU-PM
Chaofan Zheng · Xinyu Lyu · Lianli Gao · Bo Dai · Jingkuan Song
Zero-Shot Referring Image Segmentation With Global-Local Context Features Poster Session THU-AM
Seonghoon Yu · Paul Hongsuck Seo · Jeany Son
Diverse Embedding Expansion Network and Low-Light Cross-Modality Benchmark for Visible-Infrared Person Re-Identification Poster Session TUE-AM
Yukang Zhang · Hanzi Wang
ALOFT: A Lightweight MLP-Like Architecture With Dynamic Low-Frequency Transform for Domain Generalization Poster Session THU-PM
Jintao Guo · Na Wang · Lei Qi · Yinghuan Shi
Patch-Based 3D Natural Scene Generation From a Single Example Poster Session THU-AM
Weiyu Li · Xuelin Chen · Jue Wang · Baoquan Chen
PlenVDB: Memory Efficient VDB-Based Radiance Fields for Fast Training and Rendering Poster Session TUE-AM
Han Yan · Celong Liu · Chao Ma · Xing Mei
Blemish-Aware and Progressive Face Retouching With Limited Paired Data Poster Session TUE-PM
Lianxin Xie · Wen Xue · Zhen Xu · Si Wu · Zhiwen Yu · Hau San Wong
Revisiting Rolling Shutter Bundle Adjustment: Toward Accurate and Fast Solution Poster Session TUE-PM
Bangyan Liao · Delin Qu · Yifei Xue · Huiqing Zhang · Yizhen Lao
Text-Guided Unsupervised Latent Transformation for Multi-Attribute Image Manipulation Poster Session THU-AM
Xiwen Wei · Zhen Xu · Cheng Liu · Si Wu · Zhiwen Yu · Hau San Wong
Unifying Layout Generation With a Decoupled Diffusion Model Poster Session TUE-AM
Mude Hui · Zhizheng Zhang · Xiaoyi Zhang · Wenxuan Xie · Yuwang Wang · Yan Lu
SINE: SINgle Image Editing With Text-to-Image Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Zhixing Zhang · Ligong Han · Arnab Ghosh · Dimitris N. Metaxas · Jian Ren
ABLE-NeRF: Attention-Based Rendering With Learnable Embeddings for Neural Radiance Field Poster Session THU-AM
Zhe Jun Tang · Tat-Jen Cham · Haiyu Zhao
BAAM: Monocular 3D Pose and Shape Reconstruction With Bi-Contextual Attention Module and Attention-Guided Modeling Poster Session WED-AM
Hyo-Jun Lee · Hanul Kim · Su-Min Choi · Seong-Gyun Jeong · Yeong Jun Koh
K3DN: Disparity-Aware Kernel Estimation for Dual-Pixel Defocus Deblurring Poster Session WED-PM
Yan Yang · Liyuan Pan · Liu Liu · Miaomiao Liu
SE-ORNet: Self-Ensembling Orientation-Aware Network for Unsupervised Point Cloud Shape Correspondence Poster Session TUE-PM
Jiacheng Deng · Chuxin Wang · Jiahao Lu · Jianfeng He · Tianzhu Zhang · Jiyang Yu · Zhe Zhang
Adaptive Spot-Guided Transformer for Consistent Local Feature Matching Poster Session THU-PM
Jiahuan Yu · Jiahao Chang · Jianfeng He · Tianzhu Zhang · Jiyang Yu · Feng Wu
Camouflaged Instance Segmentation via Explicit De-Camouflaging Poster Session THU-AM
Naisong Luo · Yuwen Pan · Rui Sun · Tianzhu Zhang · Zhiwei Xiong · Feng Wu
D2Former: Jointly Learning Hierarchical Detectors and Contextual Descriptors via Agent-Based Transformers Poster Session TUE-AM
Jianfeng He · Yuan Gao · Tianzhu Zhang · Zhe Zhang · Feng Wu
Domain Generalized Stereo Matching via Hierarchical Visual Transformation Poster Session WED-AM
Tianyu Chang · Xun Yang · Tianzhu Zhang · Meng Wang
Rethinking the Correlation in Few-Shot Segmentation: A Buoys View Poster Session TUE-PM
Yuan Wang · Rui Sun · Tianzhu Zhang
Dynamic Generative Targeted Attacks With Pattern Injection Poster Session WED-PM
Weiwei Feng · Nanqing Xu · Tianzhu Zhang · Yongdong Zhang
DualRel: Semi-Supervised Mitochondria Segmentation From a Prototype Perspective Poster Session THU-AM
Huayu Mai · Rui Sun · Tianzhu Zhang · Zhiwei Xiong · Feng Wu
Inverse Rendering of Translucent Objects Using Physical and Neural Renderers Poster Session WED-PM
Chenhao Li · Trung Thanh Ngo · Hajime Nagahara
Masked Scene Contrast: A Scalable Framework for Unsupervised 3D Representation Learning Poster Session WED-AM
Xiaoyang Wu · Xin Wen · Xihui Liu · Hengshuang Zhao
One-Stage 3D Whole-Body Mesh Recovery With Component Aware Transformer Poster Session THU-PM
Jing Lin · Ailing Zeng · Haoqian Wang · Lei Zhang · Yu Li
Ranking Regularization for Critical Rare Classes: Minimizing False Positives at a High True Positive Rate Poster Session WED-PM
Kiarash Mohammadi · He Zhao · Mengyao Zhai · Frederick Tung
Restoration of Hand-Drawn Architectural Drawings Using Latent Space Mapping With Degradation Generator Poster Session WED-PM
Nakkwan Choi · Seungjae Lee · Yongsik Lee · Seungjoon Yang
Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model From Low-Cost Data Poster Session WED-AM
Yuxuan Han · Zhibo Wang · Feng Xu
SPARF: Neural Radiance Fields From Sparse and Noisy Poses Poster Session TUE-PM
Prune Truong · Marie-Julie Rakotosaona · Fabian Manhardt · Federico Tombari
Dynamic Coarse-To-Fine Learning for Oriented Tiny Object Detection Poster Session TUE-PM
Chang Xu · Jian Ding · Jinwang Wang · Wen Yang · Huai Yu · Lei Yu · Gui-Song Xia
Distilling Focal Knowledge From Imperfect Expert for 3D Object Detection Poster Session TUE-AM
Jia Zeng · Li Chen · Hanming Deng · Lewei Lu · Junchi Yan · Yu Qiao · Hongyang Li
Actionlet-Dependent Contrastive Learning for Unsupervised Skeleton-Based Action Recognition Poster Session TUE-AM
Lilang Lin · Jiahang Zhang · Jiaying Liu
MAP: Multimodal Uncertainty-Aware Vision-Language Pre-Training Model Poster Session THU-PM
Yatai Ji · Junjie Wang · Yuan Gong · Lin Zhang · Yanru Zhu · Hongfa Wang · Jiaxing Zhang · Tetsuya Sakai · Yujiu Yang
GradMA: A Gradient-Memory-Based Accelerated Federated Learning With Alleviated Catastrophic Forgetting Poster Session TUE-AM
Kangyang Luo · Xiang Li · Yunshi Lan · Ming Gao
Frame-Event Alignment and Fusion Network for High Frame Rate Tracking Poster Session WED-AM
Jiqing Zhang · Yuanchen Wang · Wenxi Liu · Meng Li · Jinpeng Bai · Baocai Yin · Xin Yang
Zero-Shot Text-to-Parameter Translation for Game Character Auto-Creation Poster Session THU-PM
Rui Zhao · Wei Li · Zhipeng Hu · Lincheng Li · Zhengxia Zou · Zhenwei Shi · Changjie Fan
Transfer Knowledge From Head to Tail: Uncertainty Calibration Under Long-Tailed Distribution Poster Session THU-AM
Jiahao Chen · Bing Su
Histopathology Whole Slide Image Analysis With Heterogeneous Graph Representation Learning Poster Session WED-PM
Tsai Hor Chan · Fernando Julio Cendra · Lan Ma · Guosheng Yin · Lequan Yu
Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-Training With Semantic Completion Learning Poster Session TUE-PM
Yatai Ji · Rongcheng Tu · Jie Jiang · Weijie Kong · Chengfei Cai · Wenzhe Zhao · Hongfa Wang · Yujiu Yang · Wei Liu
DualVector: Unsupervised Vector Font Synthesis With Dual-Part Representation Poster Session WED-PM
Ying-Tian Liu · Zhifei Zhang · Yuan-Chen Guo · Matthew Fisher · Zhaowen Wang · Song-Hai Zhang
NULL-Text Inversion for Editing Real Images Using Guided Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Ron Mokady · Amir Hertz · Kfir Aberman · Yael Pritch · Daniel Cohen-Or
Binarizing Sparse Convolutional Networks for Efficient Point Cloud Analysis Poster Session TUE-PM
Xiuwei Xu · Ziwei Wang · Jie Zhou · Jiwen Lu
Specialist Diffusion: Plug-and-Play Sample-Efficient Fine-Tuning of Text-to-Image Diffusion Models To Learn Any Unseen Style Poster Session WED-PM
Haoming Lu · Hazarapet Tunanyan · Kai Wang · Shant Navasardyan · Zhangyang Wang · Humphrey Shi
TopDiG: Class-Agnostic Topological Directional Graph Extraction From Remote Sensing Images Poster Session TUE-AM
Bingnan Yang · Mi Zhang · Zhan Zhang · Zhili Zhang · Xiangyun Hu
DistilPose: Tokenized Pose Regression With Heatmap Distillation Poster Session TUE-AM
Suhang Ye · Yingyi Zhang · Jie Hu · Liujuan Cao · Shengchuan Zhang · Lei Shen · Jun Wang · Shouhong Ding · Rongrong Ji
You Only Segment Once: Towards Real-Time Panoptic Segmentation Poster Session THU-AM
Jie Hu · Linyan Huang · Tianhe Ren · Shengchuan Zhang · Rongrong Ji · Liujuan Cao
Toward Accurate Post-Training Quantization for Image Super Resolution Poster Session TUE-PM
Zhijun Tu · Jie Hu · Hanting Chen · Yunhe Wang
Style Projected Clustering for Domain Generalized Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Wei Huang · Chang Chen · Yong Li · Jiacheng Li · Cheng Li · Fenglong Song · Youliang Yan · Zhiwei Xiong
Siamese Image Modeling for Self-Supervised Vision Representation Learning Poster Session TUE-AM
Chenxin Tao · Xizhou Zhu · Weijie Su · Gao Huang · Bin Li · Jie Zhou · Yu Qiao · Xiaogang Wang · Jifeng Dai
Towards All-in-One Pre-Training via Maximizing Multi-Modal Mutual Information Poster Session WED-PM
Weijie Su · Xizhou Zhu · Chenxin Tao · Lewei Lu · Bin Li · Gao Huang · Yu Qiao · Xiaogang Wang · Jie Zhou · Jifeng Dai
3D-Aware Face Swapping Poster Session WED-PM
Yixuan Li · Chao Ma · Yichao Yan · Wenhan Zhu · Xiaokang Yang
Zero-Shot Noise2Noise: Efficient Image Denoising Without Any Data Poster Session WED-PM
Youssef Mansour · Reinhard Heckel
FCC: Feature Clusters Compression for Long-Tailed Visual Recognition Poster Session THU-PM
Jian Li · Ziyao Meng · Daqian Shi · Rui Song · Xiaolei Diao · Jingwen Wang · Hao Xu
Defining and Quantifying the Emergence of Sparse Concepts in DNNs Poster Session THU-AM
Jie Ren · Mingjie Li · Qirui Chen · Huiqi Deng · Quanshi Zhang
RIFormer: Keep Your Vision Backbone Effective but Removing Token Mixer Poster Session WED-PM
Jiahao Wang · Songyang Zhang · Yong Liu · Taiqiang Wu · Yujiu Yang · Xihui Liu · Kai Chen · Ping Luo · Dahua Lin
A Simple Baseline for Video Restoration With Grouped Spatial-Temporal Shift Poster Session WED-AM
Dasong Li · Xiaoyu Shi · Yi Zhang · Ka Chun Cheung · Simon See · Xiaogang Wang · Hongwei Qin · Hongsheng Li
DartBlur: Privacy Preservation With Detection Artifact Suppression Poster Session WED-PM
Baowei Jiang · Bing Bai · Haozhe Lin · Yu Wang · Yuchen Guo · Lu Fang
OvarNet: Towards Open-Vocabulary Object Attribute Recognition Poster Session THU-PM
Keyan Chen · Xiaolong Jiang · Yao Hu · Xu Tang · Yan Gao · Jianqi Chen · Weidi Xie
UniDAformer: Unified Domain Adaptive Panoptic Segmentation Transformer via Hierarchical Mask Calibration Poster Session WED-AM
Jingyi Zhang · Jiaxing Huang · Xiaoqin Zhang · Shijian Lu
The Wisdom of Crowds: Temporal Progressive Attention for Early Action Prediction Poster Session WED-PM
Alexandros Stergiou · Dima Damen
NoisyQuant: Noisy Bias-Enhanced Post-Training Activation Quantization for Vision Transformers Poster Session THU-AM
Yijiang Liu · Huanrui Yang · Zhen Dong · Kurt Keutzer · Li Du · Shanghang Zhang
Trajectory-Aware Body Interaction Transformer for Multi-Person Pose Forecasting Poster Session THU-AM
Xiaogang Peng · Siyuan Mao · Zizhao Wu
Stitchable Neural Networks Poster Session WED-PM
Zizheng Pan · Jianfei Cai · Bohan Zhuang
DA-DETR: Domain Adaptive Detection Transformer With Information Fusion Poster Session THU-PM
Jingyi Zhang · Jiaxing Huang · Zhipeng Luo · Gongjie Zhang · Xiaoqin Zhang · Shijian Lu
Exploring Intra-Class Variation Factors With Learnable Cluster Prompts for Semi-Supervised Image Synthesis Poster Session TUE-PM
Yunfei Zhang · Xiaoyang Huo · Tianyi Chen · Si Wu · Hau San Wong
Semi-Supervised Stereo-Based 3D Object Detection via Cross-View Consensus Poster Session THU-AM
Wenhao Wu · Hau San Wong · Si Wu
NIKI: Neural Inverse Kinematics With Invertible Neural Networks for 3D Human Pose and Shape Estimation Poster Session WED-PM
Jiefeng Li · Siyuan Bian · Qi Liu · Jiasheng Tang · Fan Wang · Cewu Lu
Lite-Mono: A Lightweight CNN and Transformer Architecture for Self-Supervised Monocular Depth Estimation Poster Session THU-AM
Ning Zhang · Francesco Nex · George Vosselman · Norman Kerle
Benchmarking Self-Supervised Learning on Diverse Pathology Datasets Poster Session TUE-AM
Mingu Kang · Heon Song · Seonwook Park · Donggeun Yoo · Sérgio Pereira
NeuralDome: A Neural Modeling Pipeline on Multi-View Human-Object Interactions Poster Session WED-AM
Juze Zhang · Haimin Luo · Hongdi Yang · Xinru Xu · Qianyang Wu · Ye Shi · Jingyi Yu · Lan Xu · Jingya Wang
Improving Table Structure Recognition With Visual-Alignment Sequential Coordinate Modeling Poster Session WED-AM
Yongshuai Huang · Ning Lu · Dapeng Chen · Yibo Li · Zecheng Xie · Shenggao Zhu · Liangcai Gao · Wei Peng
Semidefinite Relaxations for Robust Multiview Triangulation Poster Session TUE-AM
Linus Härenstam-Nielsen · Niclas Zeller · Daniel Cremers
CLIP2Scene: Towards Label-Efficient 3D Scene Understanding by CLIP Poster Session TUE-PM
Runnan Chen · Youquan Liu · Lingdong Kong · Xinge Zhu · Yuexin Ma · Yikang Li · Yuenan Hou · Yu Qiao · Wenping Wang
DeepLSD: Line Segment Detection and Refinement With Deep Image Gradients Poster Session THU-AM
Rémi Pautrat · Daniel Barath · Viktor Larsson · Martin R. Oswald · Marc Pollefeys
HRDFuse: Monocular 360° Depth Estimation by Collaboratively Learning Holistic-With-Regional Depth Distributions Poster Session WED-PM
Hao Ai · Zidong Cao · Yan-Pei Cao · Ying Shan · Lin Wang
SCPNet: Semantic Scene Completion on Point Cloud Poster Session THU-AM
Zhaoyang Xia · Youquan Liu · Xin Li · Xinge Zhu · Yuexin Ma · Yikang Li · Yuenan Hou · Yu Qiao
Deep Polarization Reconstruction With PDAVIS Events Poster Session THU-PM
Haiyang Mei · Zuowen Wang · Xin Yang · Xiaopeng Wei · Tobi Delbruck
LoGoNet: Towards Accurate 3D Object Detection With Local-to-Global Cross-Modal Fusion Poster Session THU-AM
Xin Li · Tao Ma · Yuenan Hou · Botian Shi · Yuchen Yang · Youquan Liu · Xingjiao Wu · Qin Chen · Yikang Li · Yu Qiao · Liang He
Non-Line-of-Sight Imaging With Signal Superresolution Network Poster Session THU-AM
Jianyu Wang · Xintong Liu · Leping Xiao · Zuoqiang Shi · Lingyun Qiu · Xing Fu
Iterative Geometry Encoding Volume for Stereo Matching Poster Session THU-PM
Gangwei Xu · Xianqi Wang · Xiaohuan Ding · Xin Yang
Music-Driven Group Choreography Poster Session WED-AM
Nhat Le · Thang Pham · Tuong Do · Erman Tjiputra · Quang D. Tran · Anh Nguyen
3D Line Mapping Revisited Poster Session THU-PM
Shaohui Liu · Yifan Yu · Rémi Pautrat · Marc Pollefeys · Viktor Larsson
RangeViT: Towards Vision Transformers for 3D Semantic Segmentation in Autonomous Driving Poster Session TUE-PM
Angelika Ando · Spyros Gidaris · Andrei Bursuc · Gilles Puy · Alexandre Boulch · Renaud Marlet
SpaText: Spatio-Textual Representation for Controllable Image Generation Poster Session THU-AM
Omri Avrahami · Thomas Hayes · Oran Gafni · Sonal Gupta · Yaniv Taigman · Devi Parikh · Dani Lischinski · Ohad Fried · Xi Yin
Parameter Efficient Local Implicit Image Function Network for Face Segmentation Poster Session THU-PM
Mausoom Sarkar · Nikitha SR · Mayur Hemani · Rishabh Jain · Balaji Krishnamurthy
VGFlow: Visibility Guided Flow Network for Human Reposing Poster Session THU-PM
Rishabh Jain · Krishna Kumar Singh · Mayur Hemani · Jingwan Lu · Mausoom Sarkar · Duygu Ceylan · Balaji Krishnamurthy
Backdoor Attacks Against Deep Image Compression via Adaptive Frequency Trigger Poster Session WED-AM
Yi Yu · Yufei Wang · Wenhan Yang · Shijian Lu · Yap-peng Tan · Alex C. Kot
PyramidFlow: High-Resolution Defect Contrastive Localization Using Pyramid Normalizing Flow Poster Session WED-PM
Jiarui Lei · Xiaobo Hu · Yue Wang · Dong Liu
CF-Font: Content Fusion for Few-Shot Font Generation Poster Session TUE-AM
Chi Wang · Min Zhou · Tiezheng Ge · Yuning Jiang · Hujun Bao · Weiwei Xu
Rethinking the Learning Paradigm for Dynamic Facial Expression Recognition Poster Session THU-AM
Hanyang Wang · Bo Li · Shuang Wu · Siyuan Shen · Feng Liu · Shouhong Ding · Aimin Zhou
Learning To Measure the Point Cloud Reconstruction Loss in a Representation Space Poster Session WED-AM
Tianxin Huang · Zhonggan Ding · Jiangning Zhang · Ying Tai · Zhenyu Zhang · Mingang Chen · Chengjie Wang · Yong Liu
Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation Poster Session TUE-AM
Hao Tang · Zhenyu Zhang · Humphrey Shi · Bo Li · Ling Shao · Nicu Sebe · Radu Timofte · Luc Van Gool
Normalizing Flow Based Feature Synthesis for Outlier-Aware Object Detection Poster Session TUE-PM
Nishant Kumar · Siniša Šegvić · Abouzar Eslami · Stefan Gumhold
Learning Neural Proto-Face Field for Disentangled 3D Face Modeling in the Wild Poster Session TUE-AM
Zhenyu Zhang · Renwang Chen · Weijian Cao · Ying Tai · Chengjie Wang
Unified Keypoint-Based Action Recognition Framework via Structured Keypoint Pooling Poster Session THU-PM
Ryo Hachiuma · Fumiaki Sato · Taiki Sekii
Causally-Aware Intraoperative Imputation for Overall Survival Time Prediction Poster Session WED-PM
Xiang Li · Xuelin Qian · Litian Liang · Lingjie Kong · Qiaole Dong · Jiejun Chen · Dingxia Liu · Xiuzhong Yao · Yanwei Fu
NeRF-Supervised Deep Stereo Poster Session TUE-AM
Fabio Tosi · Alessio Tonioni · Daniele De Gregorio · Matteo Poggi
Efficient Map Sparsification Based on 2D and 3D Discretized Grids Poster Session WED-PM
Xiaoyu Zhang · Yun-Hui Liu
Decoupled Multimodal Distilling for Emotion Recognition Poster Session TUE-PM
Yong Li · Yuanzhi Wang · Zhen Cui
CompletionFormer: Depth Completion With Convolutions and Vision Transformers Poster Session THU-AM
Youmin Zhang · Xianda Guo · Matteo Poggi · Zheng Zhu · Guan Huang · Stefano Mattoccia
Semi-Supervised Hand Appearance Recovery via Structure Disentanglement and Dual Adversarial Discrimination Poster Session WED-AM
Zimeng Zhao · Binghui Zuo · Zhiyu Long · Yangang Wang
Sampling Is Matter: Point-Guided 3D Human Mesh Reconstruction Poster Session WED-PM
Jeonghwan Kim · Mi-Gyeong Gwon · Hyunwoo Park · Hyukmin Kwon · Gi-Mun Um · Wonjun Kim
Learning Event Guided High Dynamic Range Video Reconstruction Poster Session WED-PM
Yixin Yang · Jin Han · Jinxiu Liang · Imari Sato · Boxin Shi
MVImgNet: A Large-Scale Dataset of Multi-View Images Poster Session WED-AM
Xianggang Yu · Mutian Xu · Yidan Zhang · Haolin Liu · Chongjie Ye · Yushuang Wu · Zizheng Yan · Chenming Zhu · Zhangyang Xiong · Tianyou Liang · Guanying Chen · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
Federated Domain Generalization With Generalization Adjustment Poster Session TUE-AM
Ruipeng Zhang · Qinwei Xu · Jiangchao Yao · Ya Zhang · Qi Tian · Yanfeng Wang
HumanBench: Towards General Human-Centric Perception With Projector Assisted Pretraining Poster Session THU-PM
Shixiang Tang · Cheng Chen · Qingsong Xie · Meilin Chen · Yizhou Wang · Yuanzheng Ci · Lei Bai · Feng Zhu · Haiyang Yang · Li Yi · Rui Zhao · Wanli Ouyang
CNVid-3.5M: Build, Filter, and Pre-Train the Large-Scale Public Chinese Video-Text Dataset Poster Session WED-PM
Tian Gan · Qing Wang · Xingning Dong · Xiangyuan Ren · Liqiang Nie · Qingpei Guo
ZegCLIP: Towards Adapting CLIP for Zero-Shot Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Ziqin Zhou · Yinjie Lei · Bowen Zhang · Lingqiao Liu · Yifan Liu
Semantic Ray: Learning a Generalizable Semantic Field With Cross-Reprojection Attention Poster Session THU-AM
Fangfu Liu · Chubin Zhang · Yu Zheng · Yueqi Duan
SIEDOB: Semantic Image Editing by Disentangling Object and Background Poster Session TUE-AM
Wuyang Luo · Su Yang · Xinjian Zhang · Weishan Zhang
Decompose, Adjust, Compose: Effective Normalization by Playing With Frequency for Domain Generalization Poster Session WED-AM
Sangrok Lee · Jongseong Bae · Ha Young Kim
Shape-Erased Feature Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification Poster Session THU-PM
Jiawei Feng · Ancong Wu · Wei-Shi Zheng
Learning Bottleneck Concepts in Image Classification Poster Session WED-AM
Bowen Wang · Liangzhi Li · Yuta Nakashima · Hajime Nagahara
Towards Robust Tampered Text Detection in Document Image: New Dataset and New Solution Poster Session TUE-PM
Chenfan Qu · Chongyu Liu · Yuliang Liu · Xinhong Chen · Dezhi Peng · Fengjun Guo · Lianwen Jin
Bilateral Memory Consolidation for Continual Learning Poster Session WED-PM
Xing Nie · Shixiong Xu · Xiyan Liu · Gaofeng Meng · Chunlei Huo · Shiming Xiang
Mask3D: Pre-Training 2D Vision Transformers by Learning Masked 3D Priors Poster Session WED-PM
Ji Hou · Xiaoliang Dai · Zijian He · Angela Dai · Matthias Nießner
Aligning Step-by-Step Instructional Diagrams to Video Demonstrations Poster Session TUE-AM
Jiahao Zhang · Anoop Cherian · Yanbin Liu · Yizhak Ben-Shabat · Cristian Rodriguez · Stephen Gould
Revisiting the Stack-Based Inverse Tone Mapping Poster Session WED-AM
Ning Zhang · Yuyao Ye · Yang Zhao · Ronggang Wang
Hyperbolic Contrastive Learning for Visual Representations Beyond Objects Poster Session TUE-PM
Songwei Ge · Shlok Mishra · Simon Kornblith · Chun-Liang Li · David Jacobs
StyleSync: High-Fidelity Generalized and Personalized Lip Sync in Style-Based Generator Poster Session TUE-AM
Jiazhi Guan · Zhanwang Zhang · Hang Zhou · Tianshu Hu · Kaisiyuan Wang · Dongliang He · Haocheng Feng · Jingtuo Liu · Errui Ding · Ziwei Liu · Jingdong Wang
Towards Professional Level Crowd Annotation of Expert Domain Data Poster Session TUE-AM
Pei Wang · Nuno Vasconcelos
Multi-Level Logit Distillation Poster Session THU-PM
Ying Jin · Jiaqi Wang · Dahua Lin
MonoHuman: Animatable Human Neural Field From Monocular Video Poster Session THU-AM
Zhengming Yu · Wei Cheng · Xian Liu · Wayne Wu · Kwan-Yee Lin
Spatio-Focal Bidirectional Disparity Estimation From a Dual-Pixel Image Poster Session TUE-PM
Donggun Kim · Hyeonjoong Jang · Inchul Kim · Min H. Kim
Modeling Entities As Semantic Points for Visual Information Extraction in the Wild Poster Session WED-PM
Zhibo Yang · Rujiao Long · Pengfei Wang · Sibo Song · Humen Zhong · Wenqing Cheng · Xiang Bai · Cong Yao
Distilling Vision-Language Pre-Training To Collaborate With Weakly-Supervised Temporal Action Localization Poster Session WED-PM
Chen Ju · Kunhao Zheng · Jinxiang Liu · Peisen Zhao · Ya Zhang · Jianlong Chang · Qi Tian · Yanfeng Wang
Class Adaptive Network Calibration Poster Session WED-PM
Bingyuan Liu · Jérôme Rony · Adrian Galdran · Jose Dolz · Ismail Ben Ayed
PD-Quant: Post-Training Quantization Based on Prediction Difference Metric Poster Session THU-PM
Jiawei Liu · Lin Niu · Zhihang Yuan · Dawei Yang · Xinggang Wang · Wenyu Liu
PiMAE: Point Cloud and Image Interactive Masked Autoencoders for 3D Object Detection Poster Session TUE-PM
Anthony Chen · Kevin Zhang · Renrui Zhang · Zihan Wang · Yuheng Lu · Yandong Guo · Shanghang Zhang
ImageNet-E: Benchmarking Neural Network Robustness via Attribute Editing Poster Session THU-AM
Xiaodan Li · Yuefeng Chen · Yao Zhu · Shuhui Wang · Rong Zhang · Hui Xue
GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-Training on LiDAR Point Clouds Poster Session WED-AM
Honghui Yang · Tong He · Jiaheng Liu · Hua Chen · Boxi Wu · Binbin Lin · Xiaofei He · Wanli Ouyang
TarViS: A Unified Approach for Target-Based Video Segmentation Poster Session THU-AM
Ali Athar · Alexander Hermans · Jonathon Luiten · Deva Ramanan · Bastian Leibe
Generative Diffusion Prior for Unified Image Restoration and Enhancement Poster Session WED-AM
Ben Fei · Zhaoyang Lyu · Liang Pan · Junzhe Zhang · Weidong Yang · Tianyue Luo · Bo Zhang · Bo Dai
Biomechanics-Guided Facial Action Unit Detection Through Force Modeling Poster Session WED-AM
Zijun Cui · Chenyi Kuang · Tian Gao · Kartik Talamadupula · Qiang Ji
OSRT: Omnidirectional Image Super-Resolution With Distortion-Aware Transformer Poster Session WED-PM
Fanghua Yu · Xintao Wang · Mingdeng Cao · Gen Li · Ying Shan · Chao Dong
Relightable Neural Human Assets From Multi-View Gradient Illuminations Poster Session TUE-PM
Taotao Zhou · Kai He · Di Wu · Teng Xu · Qixuan Zhang · Kuixiang Shao · Wenzheng Chen · Lan Xu · Jingyi Yu
PACO: Parts and Attributes of Common Objects Poster Session TUE-PM
Vignesh Ramanathan · Anmol Kalia · Vladan Petrovic · Yi Wen · Baixue Zheng · Baishan Guo · Rui Wang · Aaron Marquez · Rama Kovvuri · Abhishek Kadian · Amir Mousavi · Yiwen Song · Abhimanyu Dubey · Dhruv Mahajan
DIFu: Depth-Guided Implicit Function for Clothed Human Reconstruction Poster Session WED-AM
Dae-Young Song · HeeKyung Lee · Jeongil Seo · Donghyeon Cho
Reconstructing Animatable Categories From Videos Poster Session THU-AM
Gengshan Yang · Chaoyang Wang · N. Dinesh Reddy · Deva Ramanan
3D Spatial Multimodal Knowledge Accumulation for Scene Graph Prediction in Point Cloud Poster Session WED-AM
Mingtao Feng · Haoran Hou · Liang Zhang · Zijie Wu · Yulan Guo · Ajmal Mian
NICO++: Towards Better Benchmarking for Domain Generalization Poster Session WED-PM
Xingxuan Zhang · Yue He · Renzhe Xu · Han Yu · Zheyan Shen · Peng Cui
UDE: A Unified Driving Engine for Human Motion Generation Poster Session TUE-PM
Zixiang Zhou · Baoyuan Wang
B-Spline Texture Coefficients Estimator for Screen Content Image Super-Resolution Poster Session WED-AM
Byeonghyun Pak · Jaewon Lee · Kyong Hwan Jin
Virtual Sparse Convolution for Multimodal 3D Object Detection Poster Session THU-PM
Hai Wu · Chenglu Wen · Shaoshuai Shi · Xin Li · Cheng Wang
Gradient Norm Aware Minimization Seeks First-Order Flatness and Improves Generalization Poster Session THU-AM
Xingxuan Zhang · Renzhe Xu · Han Yu · Hao Zou · Peng Cui
Zero-Shot Everything Sketch-Based Image Retrieval, and in Explainable Style Poster Session THU-PM
Fengyin Lin · Mingkang Li · Da Li · Timothy Hospedales · Yi-Zhe Song · Yonggang Qi
Towards Transferable Targeted Adversarial Examples Poster Session THU-AM
Zhibo Wang · Hongshan Yang · Yunhe Feng · Peng Sun · Hengchang Guo · Zhifei Zhang · Kui Ren
Generalist: Decoupling Natural and Robust Generalization Poster Session THU-AM
Hongjun Wang · Yisen Wang
CUDA: Convolution-Based Unlearnable Datasets Poster Session TUE-AM
Vinu Sankar Sadasivan · Soltanolkotabi · Soheil Feizi
A Unified Knowledge Distillation Framework for Deep Directed Graphical Models Poster Session TUE-PM
Yizhuo Chen · Kaizhao Liang · Zhe Zeng · Shuochao Yao · Huajie Shao
GeoLayoutLM: Geometric Pre-Training for Visual Information Extraction Poster Session TUE-PM
Chuwei Luo · Changxu Cheng · Qi Zheng · Cong Yao
Teleidoscopic Imaging System for Microscale 3D Shape Reconstruction Poster Session THU-PM
Ryo Kawahara · Meng-Yu Jennifer Kuo · Shohei Nobuhara
Target-Referenced Reactive Grasping for Dynamic Objects Poster Session WED-AM
Jirong Liu · Ruo Zhang · Hao-Shu Fang · Minghao Gou · Hongjie Fang · Chenxi Wang · Sheng Xu · Hengxu Yan · Cewu Lu
ERM-KTP: Knowledge-Level Machine Unlearning via Knowledge Transfer Poster Session THU-AM
Shen Lin · Xiaoyu Zhang · Chenyang Chen · Xiaofeng Chen · Willy Susilo
GANHead: Towards Generative Animatable Neural Head Avatars Poster Session TUE-AM
Sijing Wu · Yichao Yan · Yunhao Li · Yuhao Cheng · Wenhan Zhu · Ke Gao · Xiaobo Li · Guangtao Zhai
Open-Set Fine-Grained Retrieval via Prompting Vision-Language Evaluator Poster Session THU-AM
Shijie Wang · Jianlong Chang · Haojie Li · Zhihui Wang · Wanli Ouyang · Qi Tian
Reliable and Interpretable Personalized Federated Learning Poster Session THU-AM
Zixuan Qin · Liu Yang · Qilong Wang · Yahong Han · Qinghua Hu
Metadata-Based RAW Reconstruction via Implicit Neural Functions Poster Session THU-AM
Leyi Li · Huijie Qiao · Qi Ye · Qinmin Yang
Adaptive Graph Convolutional Subspace Clustering Poster Session TUE-PM
Lai Wei · Zhengwei Chen · Jun Yin · Changming Zhu · Rigui Zhou · Jin Liu
Light Source Separation and Intrinsic Image Decomposition Under AC Illumination Poster Session TUE-PM
Yusaku Yoshida · Ryo Kawahara · Takahiro Okabe
Joint Appearance and Motion Learning for Efficient Rolling Shutter Correction Poster Session TUE-PM
Bin Fan · Yuxin Mao · Mochu Xiang · Zhexiong Wan · Qi Liu
Contrastive Semi-Supervised Learning for Underwater Image Restoration via Reliable Bank Poster Session THU-AM
Shirui Huang · Keyan Wang · Huan Liu · Jun Chen · Yunsong Li
AutoFocusFormer: Image Segmentation off the Grid Poster Session THU-AM
Chen Ziwen · Kaushik Patnaik · Shuangfei Zhai · Alvin Wan · Zhile Ren · Alexander G. Schwing · Alex Colburn · Li Fuxin
3D Video Loops From Asynchronous Input Poster Session TUE-AM
Li Ma · Xiaoyu Li · Jing Liao · Pedro V. Sander
A New Dataset Based on Images Taken by Blind People for Testing the Robustness of Image Classification Models Trained for ImageNet Categories Poster Session WED-PM
Reza Akbarian Bafghi · Danna Gurari
Generalized Relation Modeling for Transformer Tracking Poster Session THU-AM
Shenyuan Gao · Chunluan Zhou · Jun Zhang
OneFormer: One Transformer To Rule Universal Image Segmentation Poster Session TUE-AM
Jitesh Jain · Jiachen Li · Mang Tik Chiu · Ali Hassani · Nikita Orlov · Humphrey Shi
vMAP: Vectorised Object Mapping for Neural Field SLAM Poster Session TUE-AM
Xin Kong · Shikun Liu · Marwan Taher · Andrew J. Davison
MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences Poster Session WED-AM
Yingwei Li · Charles R. Qi · Yin Zhou · Chenxi Liu · Dragomir Anguelov
Scene-Aware Egocentric 3D Human Pose Estimation Poster Session WED-PM
Jian Wang · Diogo Luvizon · Weipeng Xu · Lingjie Liu · Kripasindhu Sarkar · Christian Theobalt
GEN: Pushing the Limits of Softmax-Based Out-of-Distribution Detection Poster Session THU-PM
Xixi Liu · Yaroslava Lochman · Christopher Zach
Few-Shot Geometry-Aware Keypoint Localization Poster Session THU-PM
Xingzhe He · Gaurav Bharaj · David Ferman · Helge Rhodin · Pablo Garrido
Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning Poster Session TUE-AM
Mehdi Cherti · Romain Beaumont · Ross Wightman · Mitchell Wortsman · Gabriel Ilharco · Cade Gordon · Christoph Schuhmann · Ludwig Schmidt · Jenia Jitsev
Mind the Label Shift of Augmentation-Based Graph OOD Generalization Poster Session WED-AM
Junchi Yu · Jian Liang · Ran He
NS3D: Neuro-Symbolic Grounding of 3D Objects and Relations Poster Session TUE-AM
Joy Hsu · Jiayuan Mao · Jiajun Wu
ShapeClipper: Scalable 3D Shape Learning From Single-View Images via Geometric and CLIP-Based Consistency Poster Session WED-PM
Zixuan Huang · Varun Jampani · Anh Thai · Yuanzhen Li · Stefan Stojanov · James M. Rehg
Hierarchical Semantic Correspondence Networks for Video Paragraph Grounding Poster Session THU-AM
Chaolei Tan · Zihang Lin · Jian-Fang Hu · Wei-Shi Zheng · Jianhuang Lai
SinGRAF: Learning a 3D Generative Radiance Field for a Single Scene Poster Session WED-AM
Minjung Son · Jeong Joon Park · Leonidas Guibas · Gordon Wetzstein
Collaborative Static and Dynamic Vision-Language Streams for Spatio-Temporal Video Grounding Poster Session THU-PM
Zihang Lin · Chaolei Tan · Jian-Fang Hu · Zhi Jin · Tiancai Ye · Wei-Shi Zheng
Neural Kaleidoscopic Space Sculpting Poster Session TUE-PM
Byeongjoo Ahn · Michael De Zeeuw · Ioannis Gkioulekas · Aswin C. Sankaranarayanan
Seasoning Model Soups for Robustness to Adversarial and Natural Distribution Shifts Poster Session WED-AM
Francesco Croce · Sylvestre-Alvise Rebuffi · Evan Shelhamer · Sven Gowal
Indiscernible Object Counting in Underwater Scenes Poster Session WED-PM
Guolei Sun · Zhaochong An · Yun Liu · Ce Liu · Christos Sakaridis · Deng-Ping Fan · Luc Van Gool
Learning To Generate Image Embeddings With User-Level Differential Privacy Poster Session TUE-PM
Zheng Xu · Maxwell Collins · Yuxiao Wang · Liviu Panait · Sewoong Oh · Sean Augenstein · Ting Liu · Florian Schroff · H. Brendan McMahan
SQUID: Deep Feature In-Painting for Unsupervised Anomaly Detection Poster Session THU-PM
Tiange Xiang · Yixiao Zhang · Yongyi Lu · Alan L. Yuille · Chaoyi Zhang · Weidong Cai · Zongwei Zhou
Learning on Gradients: Generalized Artifacts Representation for GAN-Generated Images Detection Poster Session WED-AM
Chuangchuang Tan · Yao Zhao · Shikui Wei · Guanghua Gu · Yunchao Wei
Learning and Aggregating Lane Graphs for Urban Automated Driving Poster Session WED-PM
Martin Büchner · Jannik Zürn · Ion-George Todoran · Abhinav Valada · Wolfram Burgard
Edge-Aware Regional Message Passing Controller for Image Forgery Localization Poster Session TUE-PM
Dong Li · Jiaying Zhu · Menglu Wang · Jiawei Liu · Xueyang Fu · Zheng-Jun Zha
DynamicDet: A Unified Dynamic Architecture for Object Detection Poster Session TUE-PM
Zhihao Lin · Yongtao Wang · Jinhe Zhang · Xiaojie Chu
Object Detection With Self-Supervised Scene Adaptation Poster Session THU-PM
Zekun Zhang · Minh Hoai
Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images Poster Session THU-PM
Haoyu Chen · Zhihua Wang · Yang Yang · Qilin Sun · Kede Ma
Exploring Incompatible Knowledge Transfer in Few-Shot Image Generation Poster Session TUE-PM
Yunqing Zhao · Chao Du · Milad Abdollahzadeh · Tianyu Pang · Min Lin · Shuicheng Yan · Ngai-Man Cheung
A Large-Scale Robustness Analysis of Video Action Recognition Models Poster Session WED-PM
Madeline Chantry Schiappa · Naman Biyani · Prudvi Kamtam · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Vibhav Vineet · Yogesh S. Rawat
TMO: Textured Mesh Acquisition of Objects With a Mobile Device by Using Differentiable Rendering Poster Session THU-AM
Jaehoon Choi · Dongki Jung · Taejae Lee · Sangwook Kim · Youngdong Jung · Dinesh Manocha · Donghwan Lee
Dense Distinct Query for End-to-End Object Detection Poster Session TUE-PM
Shilong Zhang · Xinjiang Wang · Jiaqi Wang · Jiangmiao Pang · Chengqi Lyu · Wenwei Zhang · Ping Luo · Kai Chen
Incrementer: Transformer for Class-Incremental Semantic Segmentation With Knowledge Distillation Focusing on Old Class Poster Session TUE-PM
Chao Shang · Hongliang Li · Fanman Meng · Qingbo Wu · Heqian Qiu · Lanxiao Wang
Cross-Modal Implicit Relation Reasoning and Aligning for Text-to-Image Person Retrieval Poster Session TUE-AM
Ding Jiang · Mang Ye
DPF: Learning Dense Prediction Fields With Weak Supervision Poster Session WED-PM
Xiaoxue Chen · Yuhang Zheng · Yupeng Zheng · Qiang Zhou · Hao Zhao · Guyue Zhou · Ya-Qin Zhang
CLIPPING: Distilling CLIP-Based Models With a Student Base for Video-Language Retrieval Poster Session THU-AM
Renjing Pei · Jianzhuang Liu · Weimian Li · Bin Shao · Songcen Xu · Peng Dai · Juwei Lu · Youliang Yan
Polynomial Implicit Neural Representations for Large Diverse Datasets Poster Session TUE-AM
Rajhans Singh · Ankita Shukla · Pavan Turaga
Handy: Towards a High Fidelity 3D Hand Shape and Appearance Model Poster Session TUE-PM
Rolandos Alexandros Potamias · Stylianos Ploumpis · Stylianos Moschoglou · Vasileios Triantafyllou · Stefanos Zafeiriou
Overcoming the Trade-Off Between Accuracy and Plausibility in 3D Hand Shape Reconstruction Poster Session TUE-AM
Ziwei Yu · Chen Li · Linlin Yang · Xiaoxu Zheng · Michael Bi Mi · Gim Hee Lee · Angela Yao
FAME-ViL: Multi-Tasking Vision-Language Model for Heterogeneous Fashion Tasks Poster Session TUE-AM
Xiao Han · Xiatian Zhu · Licheng Yu · Li Zhang · Yi-Zhe Song · Tao Xiang
Modernizing Old Photos Using Multiple References via Photorealistic Style Transfer Poster Session WED-PM
Agus Gunawan · Soo Ye Kim · Hyeonjun Sim · Jae-Ho Lee · Munchurl Kim
Novel Class Discovery for 3D Point Cloud Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Luigi Riz · Cristiano Saltori · Elisa Ricci · Fabio Poiesi
Unbiased Multiple Instance Learning for Weakly Supervised Video Anomaly Detection Poster Session TUE-PM
Hui Lv · Zhongqi Yue · Qianru Sun · Bin Luo · Zhen Cui · Hanwang Zhang
Standing Between Past and Future: Spatio-Temporal Modeling for Multi-Camera 3D Multi-Object Tracking Poster Session THU-AM
Ziqi Pang · Jie Li · Pavel Tokmakov · Dian Chen · Sergey Zagoruyko · Yu-Xiong Wang
Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective Poster Session TUE-PM
Yuexiao Ma · Huixia Li · Xiawu Zheng · Xuefeng Xiao · Rui Wang · Shilei Wen · Xin Pan · Fei Chao · Rongrong Ji
MoDi: Unconditional Motion Synthesis From Diverse Data Poster Session WED-PM
Sigal Raab · Inbal Leibovitch · Peizhuo Li · Kfir Aberman · Olga Sorkine-Hornung · Daniel Cohen-Or
Learning To Segment Every Referring Object Point by Point Poster Session TUE-AM
Mengxue Qu · Yu Wu · Yunchao Wei · Wu Liu · Xiaodan Liang · Yao Zhao
Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes Poster Session WED-AM
Chen Geng · Sida Peng · Zhen Xu · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
ViPLO: Vision Transformer Based Pose-Conditioned Self-Loop Graph for Human-Object Interaction Detection Poster Session THU-AM
Jeeseung Park · Jin-Woo Park · Jong-Seok Lee
Revisiting Rotation Averaging: Uncertainties and Robust Losses Poster Session THU-AM
Ganlin Zhang · Viktor Larsson · Daniel Barath
Switchable Representation Learning Framework With Self-Compatibility Poster Session WED-PM
Shengsen Wu · Yan Bai · Yihang Lou · Xiongkun Linghu · Jianzhong He · Ling-Yu Duan
PaCa-ViT: Learning Patch-to-Cluster Attention in Vision Transformers Poster Session THU-AM
Ryan Grainger · Thomas Paniagua · Xi Song · Naresh Cuntoor · Mun Wai Lee · Tianfu Wu
Score Jacobian Chaining: Lifting Pretrained 2D Diffusion Models for 3D Generation Poster Session WED-PM
Haochen Wang · Xiaodan Du · Jiahao Li · Raymond A. Yeh · Greg Shakhnarovich
DR2: Diffusion-Based Robust Degradation Remover for Blind Face Restoration Poster Session TUE-AM
Zhixin Wang · Ziying Zhang · Xiaoyun Zhang · Huangjie Zheng · Mingyuan Zhou · Ya Zhang · Yanfeng Wang
Label-Free Liver Tumor Segmentation Poster Session TUE-PM
Qixin Hu · Yixiong Chen · Junfei Xiao · Shuwen Sun · Jieneng Chen · Alan L. Yuille · Zongwei Zhou
Prompting Large Language Models With Answer Heuristics for Knowledge-Based Visual Question Answering Poster Session WED-PM
Zhenwei Shao · Zhou Yu · Meng Wang · Jun Yu
MoStGAN-V: Video Generation With Temporal Motion Styles Poster Session TUE-PM
Xiaoqian Shen · Xiang Li · Mohamed Elhoseiny
AutoLabel: CLIP-Based Framework for Open-Set Video Domain Adaptation Poster Session WED-AM
Giacomo Zara · Subhankar Roy · Paolo Rota · Elisa Ricci
DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer With Rotated Sets Poster Session WED-PM
Haiyang Wang · Chen Shi · Shaoshuai Shi · Meng Lei · Sen Wang · Di He · Bernt Schiele · Liwei Wang
Learning Transferable Spatiotemporal Representations From Natural Script Knowledge Poster Session THU-PM
Ziyun Zeng · Yuying Ge · Xihui Liu · Bin Chen · Ping Luo · Shu-Tao Xia · Yixiao Ge
Exploring and Exploiting Uncertainty for Incomplete Multi-View Classification Poster Session THU-AM
Mengyao Xie · Zongbo Han · Changqing Zhang · Yichen Bai · Qinghua Hu
Masked Image Training for Generalizable Deep Image Denoising Poster Session TUE-AM
Haoyu Chen · Jinjin Gu · Yihao Liu · Salma Abdel Magid · Chao Dong · Qiong Wang · Hanspeter Pfister · Lei Zhu
Practical Network Acceleration With Tiny Sets Poster Session THU-AM
Guo-Hua Wang · Jianxin Wu
VoxFormer: Sparse Voxel Transformer for Camera-Based 3D Semantic Scene Completion Poster Session WED-AM
Yiming Li · Zhiding Yu · Christopher Choy · Chaowei Xiao · Jose M. Alvarez · Sanja Fidler · Chen Feng · Anima Anandkumar
Rethinking Gradient Projection Continual Learning: Stability / Plasticity Feature Space Decoupling Poster Session TUE-AM
Zhen Zhao · Zhizhong Zhang · Xin Tan · Jun Liu · Yanyun Qu · Yuan Xie · Lizhuang Ma
Spatial-Frequency Mutual Learning for Face Super-Resolution Poster Session THU-PM
Chenyang Wang · Junjun Jiang · Zhiwei Zhong · Xianming Liu
CAP-VSTNet: Content Affinity Preserved Versatile Style Transfer Poster Session THU-AM
Linfeng Wen · Chengying Gao · Changqing Zou
Few-Shot Learning With Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment Poster Session THU-PM
Runqi Wang · Hao Zheng · Xiaoyue Duan · Jianzhuang Liu · Yuning Lu · Tian Wang · Songcen Xu · Baochang Zhang
Side Adapter Network for Open-Vocabulary Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Mengde Xu · Zheng Zhang · Fangyun Wei · Han Hu · Xiang Bai
Semantic-Promoted Debiasing and Background Disambiguation for Zero-Shot Instance Segmentation Poster Session THU-AM
Shuting He · Henghui Ding · Wei Jiang
Primitive Generation and Semantic-Related Alignment for Universal Zero-Shot Segmentation Poster Session WED-AM
Shuting He · Henghui Ding · Wei Jiang
Data-Free Sketch-Based Image Retrieval Poster Session WED-AM
Abhra Chaudhuri · Ayan Kumar Bhunia · Yi-Zhe Song · Anjan Dutta
Fusing Pre-Trained Language Models With Multimodal Prompts Through Reinforcement Learning Poster Session WED-AM
Youngjae Yu · Jiwan Chung · Heeseung Yun · Jack Hessel · Jae Sung Park · Ximing Lu · Rowan Zellers · Prithviraj Ammanabrolu · Ronan Le Bras · Gunhee Kim · Yejin Choi
NeRF-RPN: A General Framework for Object Detection in NeRFs Poster Session THU-PM
Benran Hu · Junkai Huang · Yichen Liu · Yu-Wing Tai · Chi-Keung Tang
FFHQ-UV: Normalized Facial UV-Texture Dataset for 3D Face Reconstruction Poster Session TUE-AM
Haoran Bai · Di Kang · Haoxian Zhang · Jinshan Pan · Linchao Bao
Compression-Aware Video Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Yingwei Wang · Takashi Isobe · Xu Jia · Xin Tao · Huchuan Lu · Yu-Wing Tai
PeakConv: Learning Peak Receptive Field for Radar Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Liwen Zhang · Xinyan Zhang · Youcheng Zhang · Yufei Guo · Yuanpei Chen · Xuhui Huang · Zhe Ma
Understanding Imbalanced Semantic Segmentation Through Neural Collapse Poster Session THU-AM
Zhisheng Zhong · Jiequan Cui · Yibo Yang · Xiaoyang Wu · Xiaojuan Qi · Xiangyu Zhang · Jiaya Jia
Attribute-Preserving Face Dataset Anonymization via Latent Code Optimization Poster Session TUE-PM
Simone Barattin · Christos Tzelepis · Ioannis Patras · Nicu Sebe
NeRFLight: Fast and Light Neural Radiance Fields Using a Shared Feature Grid Poster Session WED-PM
Fernando Rivas-Manzaneque · Jorge Sierra-Acosta · Adrian Penate-Sanchez · Francesc Moreno-Noguer · Angela Ribeiro
Not All Image Regions Matter: Masked Vector Quantization for Autoregressive Image Generation Poster Session TUE-AM
Mengqi Huang · Zhendong Mao · Quan Wang · Yongdong Zhang
Learning Semantic Relationship Among Instances for Image-Text Matching Poster Session WED-PM
Zheren Fu · Zhendong Mao · Yan Song · Yongdong Zhang
Towards Accurate Image Coding: Improved Autoregressive Image Generation With Dynamic Vector Quantization Poster Session THU-PM
Mengqi Huang · Zhendong Mao · Zhuowei Chen · Yongdong Zhang
Equivalent Transformation and Dual Stream Network Construction for Mobile Image Super-Resolution Poster Session WED-PM
Jiahao Chao · Zhou Zhou · Hongfan Gao · Jiali Gong · Zhengfeng Yang · Zhenbing Zeng · Lydia Dehbi
KD-DLGAN: Data Limited Image Generation via Knowledge Distillation Poster Session TUE-AM
Kaiwen Cui · Yingchen Yu · Fangneng Zhan · Shengcai Liao · Shijian Lu · Eric P. Xing
EfficientViT: Memory Efficient Vision Transformer With Cascaded Group Attention Poster Session WED-PM
Xinyu Liu · Houwen Peng · Ningxin Zheng · Yuqing Yang · Han Hu · Yixuan Yuan
Data-Efficient Large Scale Place Recognition With Graded Similarity Supervision Poster Session THU-PM
María Leyva-Vallina · Nicola Strisciuglio · Nicolai Petkov
Logical Consistency and Greater Descriptive Power for Facial Hair Attribute Learning Poster Session WED-AM
Haiyu Wu · Grace Bezold · Aman Bhatta · Kevin W. Bowyer
CafeBoost: Causal Feature Boost To Eliminate Task-Induced Bias for Class Incremental Learning Poster Session WED-PM
Benliu Qiu · Hongliang Li · Haitao Wen · Heqian Qiu · Lanxiao Wang · Fanman Meng · Qingbo Wu · Lili Pan
Semi-DETR: Semi-Supervised Object Detection With Detection Transformers Poster Session THU-PM
Jiacheng Zhang · Xiangru Lin · Wei Zhang · Kuo Wang · Xiao Tan · Junyu Han · Errui Ding · Jingdong Wang · Guanbin Li
Painting 3D Nature in 2D: View Synthesis of Natural Scenes From a Single Semantic Mask Poster Session WED-AM
Shangzhan Zhang · Sida Peng · Tianrun Chen · Linzhan Mou · Haotong Lin · Kaicheng Yu · Yiyi Liao · Xiaowei Zhou
AutoRecon: Automated 3D Object Discovery and Reconstruction Poster Session THU-PM
Yuang Wang · Xingyi He · Sida Peng · Haotong Lin · Hujun Bao · Xiaowei Zhou
NeRF in the Palm of Your Hand: Corrective Augmentation for Robotics via Novel-View Synthesis Poster Session THU-AM
Allan Zhou · Moo Jin Kim · Lirui Wang · Pete Florence · Chelsea Finn
MDL-NAS: A Joint Multi-Domain Learning Framework for Vision Transformer Poster Session THU-AM
Shiguang Wang · Tao Xie · Jian Cheng · Xingcheng Zhang · Haijun Liu
OpenScene: 3D Scene Understanding With Open Vocabularies Poster Session TUE-AM
Songyou Peng · Kyle Genova · Chiyu “Max” Jiang · Andrea Tagliasacchi · Marc Pollefeys · Thomas Funkhouser
Exploring the Relationship Between Architectural Design and Adversarially Robust Generalization Poster Session TUE-AM
Aishan Liu · Shiyu Tang · Siyuan Liang · Ruihao Gong · Boxi Wu · Xianglong Liu · Dacheng Tao
Towards Benchmarking and Assessing Visual Naturalness of Physical World Adversarial Attacks Poster Session WED-AM
Simin Li · Shuning Zhang · Gujun Chen · Dong Wang · Pu Feng · Jiakai Wang · Aishan Liu · Xin Yi · Xianglong Liu
Curricular Contrastive Regularization for Physics-Aware Single Image Dehazing Poster Session TUE-PM
Yu Zheng · Jiahui Zhan · Shengfeng He · Junyu Dong · Yong Du
FastInst: A Simple Query-Based Model for Real-Time Instance Segmentation Poster Session THU-PM
Junjie He · Pengyu Li · Yifeng Geng · Xuansong Xie
Gaussian Label Distribution Learning for Spherical Image Object Detection Poster Session TUE-AM
Hang Xu · Xinyuan Liu · Qiang Zhao · Yike Ma · Chenggang Yan · Feng Dai
FAC: 3D Representation Learning via Foreground Aware Feature Contrast Poster Session WED-AM
Kangcheng Liu · Aoran Xiao · Xiaoqin Zhang · Shijian Lu · Ling Shao
SGLoc: Scene Geometry Encoding for Outdoor LiDAR Localization Poster Session WED-AM
Wen Li · Shangshu Yu · Cheng Wang · Guosheng Hu · Siqi Shen · Chenglu Wen
Weakly Supervised Monocular 3D Object Detection Using Multi-View Projection and Direction Consistency Poster Session THU-AM
Runzhou Tao · Wencheng Han · Zhongying Qiu · Cheng-Zhong Xu · Jianbing Shen
Skinned Motion Retargeting With Residual Perception of Motion Semantics & Geometry Poster Session WED-PM
Jiaxu Zhang · Junwu Weng · Di Kang · Fang Zhao · Shaoli Huang · Xuefei Zhe · Linchao Bao · Ying Shan · Jue Wang · Zhigang Tu
IMP: Iterative Matching and Pose Estimation With Adaptive Pooling Poster Session THU-PM
Fei Xue · Ignas Budvytis · Roberto Cipolla
Highly Confident Local Structure Based Consensus Graph Learning for Incomplete Multi-View Clustering Poster Session WED-PM
Jie Wen · Chengliang Liu · Gehui Xu · Zhihao Wu · Chao Huang · Lunke Fei · Yong Xu
SFD2: Semantic-Guided Feature Detection and Description Poster Session TUE-PM
Fei Xue · Ignas Budvytis · Roberto Cipolla
Re2TAL: Rewiring Pretrained Video Backbones for Reversible Temporal Action Localization Poster Session WED-AM
Chen Zhao · Shuming Liu · Karttikeya Mangalam · Bernard Ghanem
IPCC-TP: Utilizing Incremental Pearson Correlation Coefficient for Joint Multi-Agent Trajectory Prediction Poster Session TUE-PM
Dekai Zhu · Guangyao Zhai · Yan Di · Fabian Manhardt · Hendrik Berkemeyer · Tuan Tran · Nassir Navab · Federico Tombari · Benjamin Busam
Clothed Human Performance Capture With a Double-Layer Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Kangkan Wang · Guofeng Zhang · Suxu Cong · Jian Yang
Interactive and Explainable Region-Guided Radiology Report Generation Poster Session TUE-PM
Tim Tanida · Philip Müller · Georgios Kaissis · Daniel Rueckert
One-Shot Model for Mixed-Precision Quantization Poster Session TUE-PM
Ivan Koryakovskiy · Alexandra Yakovleva · Valentin Buchnev · Temur Isaev · Gleb Odinokikh
Large-Capacity and Flexible Video Steganography via Invertible Neural Network Poster Session THU-PM
Chong Mou · Youmin Xu · Jiechong Song · Chen Zhao · Bernard Ghanem · Jian Zhang
Rethinking Image Super Resolution From Long-Tailed Distribution Learning Perspective Poster Session WED-PM
Yuanbiao Gou · Peng Hu · Jiancheng Lv · Hongyuan Zhu · Xi Peng
An In-Depth Exploration of Person Re-Identification and Gait Recognition in Cloth-Changing Conditions Poster Session WED-PM
Weijia Li · Saihui Hou · Chunjie Zhang · Chunshui Cao · Xu Liu · Yongzhen Huang · Yao Zhao
Poly-PC: A Polyhedral Network for Multiple Point Cloud Tasks at Once Poster Session TUE-AM
Tao Xie · Shiguang Wang · Ke Wang · Linqi Yang · Zhiqiang Jiang · Xingcheng Zhang · Kun Dai · Ruifeng Li · Jian Cheng
Progressive Disentangled Representation Learning for Fine-Grained Controllable Talking Head Synthesis Poster Session THU-AM
Duomin Wang · Yu Deng · Zixin Yin · Heung-Yeung Shum · Baoyuan Wang
Dynamic Neural Network for Multi-Task Learning Searching Across Diverse Network Topologies Poster Session TUE-AM
Wonhyeok Choi · Sunghoon Im
Balanced Energy Regularization Loss for Out-of-Distribution Detection Poster Session WED-PM
Hyunjun Choi · Hawook Jeong · Jin Young Choi
SAP-DETR: Bridging the Gap Between Salient Points and Queries-Based Transformer Detector for Fast Model Convergency Poster Session WED-PM
Yang Liu · Yao Zhang · Yixin Wang · Yang Zhang · Jiang Tian · Zhongchao Shi · Jianping Fan · Zhiqiang He
Weakly Supervised Class-Agnostic Motion Prediction for Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Ruibo Li · Hanyu Shi · Ziang Fu · Zhe Wang · Guosheng Lin
Class Attention Transfer Based Knowledge Distillation Poster Session WED-AM
Ziyao Guo · Haonan Yan · Hui Li · Xiaodong Lin
CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Jiezhang Cao · Qin Wang · Yongqin Xian · Yawei Li · Bingbing Ni · Zhiming Pi · Kai Zhang · Yulun Zhang · Radu Timofte · Luc Van Gool
Learning Discriminative Representations for Skeleton Based Action Recognition Poster Session WED-AM
Huanyu Zhou · Qingjie Liu · Yunhong Wang
Progressively Optimized Local Radiance Fields for Robust View Synthesis Poster Session THU-AM
Andréas Meuleman · Yu-Lun Liu · Chen Gao · Jia-Bin Huang · Changil Kim · Min H. Kim · Johannes Kopf
LP-DIF: Learning Local Pattern-Specific Deep Implicit Function for 3D Objects and Scenes Poster Session THU-PM
Meng Wang · Yu-Shen Liu · Yue Gao · Kanle Shi · Yi Fang · Zhizhong Han
All-in-Focus Imaging From Event Focal Stack Poster Session THU-AM
Hanyue Lou · Minggui Teng · Yixin Yang · Boxin Shi
Omnimatte3D: Associating Objects and Their Effects in Unconstrained Monocular Video Poster Session TUE-AM
Mohammed Suhail · Erika Lu · Zhengqi Li · Noah Snavely · Leonid Sigal · Forrester Cole
Consistent-Teacher: Towards Reducing Inconsistent Pseudo-Targets in Semi-Supervised Object Detection Poster Session TUE-AM
Xinjiang Wang · Xingyi Yang · Shilong Zhang · Yijiang Li · Litong Feng · Shijie Fang · Chengqi Lyu · Kai Chen · Wayne Zhang
StyleRF: Zero-Shot 3D Style Transfer of Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Kunhao Liu · Fangneng Zhan · Yiwen Chen · Jiahui Zhang · Yingchen Yu · Abdulmotaleb El Saddik · Shijian Lu · Eric P. Xing
Diffusion Probabilistic Model Made Slim Poster Session THU-PM
Xingyi Yang · Daquan Zhou · Jiashi Feng · Xinchao Wang
ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision Poster Session TUE-AM
Jingwang Ling · Zhibo Wang · Feng Xu
Probing Sentiment-Oriented Pre-Training Inspired by Human Sentiment Perception Mechanism Poster Session TUE-AM
Tinglei Feng · Jiaxuan Liu · Jufeng Yang
Optimization-Inspired Cross-Attention Transformer for Compressive Sensing Poster Session TUE-PM
Jiechong Song · Chong Mou · Shiqi Wang · Siwei Ma · Jian Zhang
Test of Time: Instilling Video-Language Models With a Sense of Time Poster Session TUE-AM
Piyush Bagad · Makarand Tapaswi · Cees G. M. Snoek
RONO: Robust Discriminative Learning With Noisy Labels for 2D-3D Cross-Modal Retrieval Poster Session WED-AM
Yanglin Feng · Hongyuan Zhu · Dezhong Peng · Xi Peng · Peng Hu
Masked Representation Learning for Domain Generalized Stereo Matching Poster Session TUE-PM
Zhibo Rao · Bangshu Xiong · Mingyi He · Mochu Xiang · Renjie He · Zhelun Shen · Xing Li
ConZIC: Controllable Zero-Shot Image Captioning by Sampling-Based Polishing Poster Session THU-PM
Zequn Zeng · Hao Zhang · Ruiying Lu · Dongsheng Wang · Bo Chen · Zhengjue Wang
NeuralPCI: Spatio-Temporal Neural Field for 3D Point Cloud Multi-Frame Non-Linear Interpolation Poster Session TUE-AM
Zehan Zheng · Danni Wu · Ruisi Lu · Fan Lu · Guang Chen · Changjun Jiang
RWSC-Fusion: Region-Wise Style-Controlled Fusion Network for the Prohibited X-Ray Security Image Synthesis Poster Session THU-PM
Luwen Duan · Min Wu · Lijian Mao · Jun Yin · Jianping Xiong · Xi Li
Multilateral Semantic Relations Modeling for Image Text Retrieval Poster Session TUE-AM
Zheng Wang · Zhenwei Gao · Kangshuai Guo · Yang Yang · Xiaoming Wang · Heng Tao Shen
Improved Distribution Matching for Dataset Condensation Poster Session TUE-PM
Ganlong Zhao · Guanbin Li · Yipeng Qin · Yizhou Yu
ESLAM: Efficient Dense SLAM System Based on Hybrid Representation of Signed Distance Fields Poster Session THU-AM
Mohammad Mahdi Johari · Camilla Carta · François Fleuret
Transformer-Based Unified Recognition of Two Hands Manipulating Objects Poster Session TUE-PM
Hoseong Cho · Chanwoo Kim · Jihyeon Kim · Seongyeong Lee · Elkhan Ismayilzada · Seungryul Baek
Hierarchical B-Frame Video Coding Using Two-Layer CANF Without Motion Coding Poster Session WED-AM
David Alexandre · Hsueh-Ming Hang · Wen-Hsiao Peng
Learning a Sparse Transformer Network for Effective Image Deraining Poster Session TUE-PM
Xiang Chen · Hao Li · Mingqiang Li · Jinshan Pan
YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors Poster Session TUE-PM
Chien-Yao Wang · Alexey Bochkovskiy · Hong-Yuan Mark Liao
Search-Map-Search: A Frame Selection Paradigm for Action Recognition Poster Session WED-AM
Mingjun Zhao · Yakun Yu · Xiaoli Wang · Lei Yang · Di Niu
Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition Poster Session THU-PM
Wentao Chen · Chenyang Si · Zhang Zhang · Liang Wang · Zilei Wang · Tieniu Tan
OcTr: Octree-Based Transformer for 3D Object Detection Poster Session TUE-PM
Chao Zhou · Yanan Zhang · Jiaxin Chen · Di Huang
Distribution Shift Inversion for Out-of-Distribution Prediction Poster Session TUE-AM
Runpeng Yu · Songhua Liu · Xingyi Yang · Xinchao Wang
VecFontSDF: Learning To Reconstruct and Synthesize High-Quality Vector Fonts via Signed Distance Functions Poster Session TUE-AM
Zeqing Xia · Bojun Xiong · Zhouhui Lian
NeuFace: Realistic 3D Neural Face Rendering From Multi-View Images Poster Session THU-AM
Mingwu Zheng · Haiyu Zhang · Hongyu Yang · Di Huang
Towards Efficient Use of Multi-Scale Features in Transformer-Based Object Detectors Poster Session TUE-PM
Gongjie Zhang · Zhipeng Luo · Zichen Tian · Jingyi Zhang · Xiaoqin Zhang · Shijian Lu
3Mformer: Multi-Order Multi-Mode Transformer for Skeletal Action Recognition Poster Session TUE-PM
Lei Wang · Piotr Koniusz
Disentangled Representation Learning for Unsupervised Neural Quantization Poster Session WED-AM
Haechan Noh · Sangeek Hyun · Woojin Jeong · Hanshin Lim · Jae-Pil Heo
Learning Generative Structure Prior for Blind Text Image Super-Resolution Poster Session WED-AM
Xiaoming Li · Wangmeng Zuo · Chen Change Loy
Renderable Neural Radiance Map for Visual Navigation Poster Session WED-AM
Obin Kwon · Jeongho Park · Songhwai Oh
Constructing Deep Spiking Neural Networks From Artificial Neural Networks With Knowledge Distillation Poster Session TUE-PM
Qi Xu · Yaxin Li · Jiangrong Shen · Jian K. Liu · Huajin Tang · Gang Pan
Large-Scale Training Data Search for Object Re-Identification Poster Session WED-PM
Yue Yao · Tom Gedeon · Liang Zheng
Neural Rate Estimator and Unsupervised Learning for Efficient Distributed Image Analytics in Split-DNN Models Poster Session TUE-AM
Nilesh Ahuja · Parual Datta · Bhavya Kanzariya · V. Srinivasa Somayazulu · Omesh Tickoo
Occlusion-Free Scene Recovery via Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Chengxuan Zhu · Renjie Wan · Yunkai Tang · Boxin Shi
Marching-Primitives: Shape Abstraction From Signed Distance Function Poster Session WED-AM
Weixiao Liu · Yuwei Wu · Sipu Ruan · Gregory S. Chirikjian
GCFAgg: Global and Cross-View Feature Aggregation for Multi-View Clustering Poster Session THU-AM
Weiqing Yan · Yuanyang Zhang · Chenlei Lv · Chang Tang · Guanghui Yue · Liang Liao · Weisi Lin
DisWOT: Student Architecture Search for Distillation WithOut Training Poster Session WED-AM
Peijie Dong · Lujun Li · Zimian Wei
Soft Augmentation for Image Classification Poster Session WED-PM
Yang Liu · Shen Yan · Laura Leal-Taixé · James Hays · Deva Ramanan
3D Cinemagraphy From a Single Image Poster Session TUE-PM
Xingyi Li · Zhiguo Cao · Huiqiang Sun · Jianming Zhang · Ke Xian · Guosheng Lin
Deep Curvilinear Editing: Commutative and Nonlinear Image Manipulation for Pretrained Deep Generative Model Poster Session TUE-PM
Takehiro Aoshima · Takashi Matsubara
Spider GAN: Leveraging Friendly Neighbors To Accelerate GAN Training Poster Session TUE-AM
Siddarth Asokan · Chandra Sekhar Seelamantula
Quantitative Manipulation of Custom Attributes on 3D-Aware Image Synthesis Poster Session WED-AM
Hoseok Do · EunKyung Yoo · Taehyeong Kim · Chul Lee · Jin Young Choi
DiffTalk: Crafting Diffusion Models for Generalized Audio-Driven Portraits Animation Poster Session TUE-AM
Shuai Shen · Wenliang Zhao · Zibin Meng · Wanhua Li · Zheng Zhu · Jie Zhou · Jiwen Lu
Multi-Mode Online Knowledge Distillation for Self-Supervised Visual Representation Learning Poster Session WED-AM
Kaiyou Song · Jin Xie · Shan Zhang · Zimeng Luo
SimpSON: Simplifying Photo Cleanup With Single-Click Distracting Object Segmentation Network Poster Session WED-PM
Chuong Huynh · Yuqian Zhou · Zhe Lin · Connelly Barnes · Eli Shechtman · Sohrab Amirghodsi · Abhinav Shrivastava
3D GAN Inversion With Facial Symmetry Prior Poster Session TUE-AM
Fei Yin · Yong Zhang · Xuan Wang · Tengfei Wang · Xiaoyu Li · Yuan Gong · Yanbo Fan · Xiaodong Cun · Ying Shan · Cengiz Oztireli · Yujiu Yang
Learning Open-Vocabulary Semantic Segmentation Models From Natural Language Supervision Poster Session TUE-AM
Jilan Xu · Junlin Hou · Yuejie Zhang · Rui Feng · Yi Wang · Yu Qiao · Weidi Xie
Learning 3D-Aware Image Synthesis With Unknown Pose Distribution Poster Session WED-PM
Zifan Shi · Yujun Shen · Yinghao Xu · Sida Peng · Yiyi Liao · Sheng Guo · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung
Text-Visual Prompting for Efficient 2D Temporal Video Grounding Poster Session WED-PM
Yimeng Zhang · Xin Chen · Jinghan Jia · Sijia Liu · Ke Ding
NeurOCS: Neural NOCS Supervision for Monocular 3D Object Localization Poster Session THU-PM
Zhixiang Min · Bingbing Zhuang · Samuel Schulter · Buyu Liu · Enrique Dunn · Manmohan Chandraker
The ObjectFolder Benchmark: Multisensory Learning With Neural and Real Objects Poster Session THU-AM
Ruohan Gao · Yiming Dou · Hao Li · Tanmay Agarwal · Jeannette Bohg · Yunzhu Li · Li Fei-Fei · Jiajun Wu
Pseudo-Label Guided Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation Poster Session THU-AM
Hritam Basak · Zhaozheng Yin
Tracking Through Containers and Occluders in the Wild Poster Session WED-PM
Basile Van Hoorick · Pavel Tokmakov · Simon Stent · Jie Li · Carl Vondrick
CODA-Prompt: COntinual Decomposed Attention-Based Prompting for Rehearsal-Free Continual Learning Poster Session WED-AM
James Seale Smith · Leonid Karlinsky · Vyshnavi Gutta · Paola Cascante-Bonilla · Donghyun Kim · Assaf Arbelle · Rameswar Panda · Rogerio Feris · Zsolt Kira
ConStruct-VL: Data-Free Continual Structured VL Concepts Learning Poster Session WED-PM
James Seale Smith · Paola Cascante-Bonilla · Assaf Arbelle · Donghyun Kim · Rameswar Panda · David Cox · Diyi Yang · Zsolt Kira · Rogerio Feris · Leonid Karlinsky
Common Pets in 3D: Dynamic New-View Synthesis of Real-Life Deformable Categories Poster Session TUE-PM
Samarth Sinha · Roman Shapovalov · Jeremy Reizenstein · Ignacio Rocco · Natalia Neverova · Andrea Vedaldi · David Novotny
FedDM: Iterative Distribution Matching for Communication-Efficient Federated Learning Poster Session WED-PM
Yuanhao Xiong · Ruochen Wang · Minhao Cheng · Felix Yu · Cho-Jui Hsieh
Markerless Camera-to-Robot Pose Estimation via Self-Supervised Sim-to-Real Transfer Poster Session THU-PM
Jingpei Lu · Florian Richter · Michael C. Yip
A Meta-Learning Approach to Predicting Performance and Data Requirements Poster Session TUE-AM
Achin Jain · Gurumurthy Swaminathan · Paolo Favaro · Hao Yang · Avinash Ravichandran · Hrayr Harutyunyan · Alessandro Achille · Onkar Dabeer · Bernt Schiele · Ashwin Swaminathan · Stefano Soatto
Critical Learning Periods for Multisensory Integration in Deep Networks Poster Session THU-PM
Michael Kleinman · Alessandro Achille · Stefano Soatto
Sliced Optimal Partial Transport Poster Session WED-PM
Yikun Bai · Bernhard Schmitzer · Matthew Thorpe · Soheil Kolouri
GM-NeRF: Learning Generalizable Model-Based Neural Radiance Fields From Multi-View Images Poster Session THU-PM
Jianchuan Chen · Wentao Yi · Liqian Ma · Xu Jia · Huchuan Lu
Multimodality Helps Unimodality: Cross-Modal Few-Shot Learning With Multimodal Models Poster Session THU-AM
Zhiqiu Lin · Samuel Yu · Zhiyi Kuang · Deepak Pathak · Deva Ramanan
Imagic: Text-Based Real Image Editing With Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Bahjat Kawar · Shiran Zada · Oran Lang · Omer Tov · Huiwen Chang · Tali Dekel · Inbar Mosseri · Michal Irani
Abstract Visual Reasoning: An Algebraic Approach for Solving Raven’s Progressive Matrices Poster Session TUE-PM
Jingyi Xu · Tushar Vaidya · Yufei Wu · Saket Chandra · Zhangsheng Lai · Kai Fong Ernest Chong
Power Bundle Adjustment for Large-Scale 3D Reconstruction Poster Session TUE-AM
Simon Weber · Nikolaus Demmel · Tin Chon Chan · Daniel Cremers
Multi-Centroid Task Descriptor for Dynamic Class Incremental Inference Poster Session TUE-PM
Tenghao Cai · Zhizhong Zhang · Xin Tan · Yanyun Qu · Guannan Jiang · Chengjie Wang · Yuan Xie
Orthogonal Annotation Benefits Barely-Supervised Medical Image Segmentation Poster Session TUE-AM
Heng Cai · Shumeng Li · Lei Qi · Qian Yu · Yinghuan Shi · Yang Gao
Putting People in Their Place: Affordance-Aware Human Insertion Into Scenes Poster Session THU-AM
Sumith Kulal · Tim Brooks · Alex Aiken · Jiajun Wu · Jimei Yang · Jingwan Lu · Alexei A. Efros · Krishna Kumar Singh
InstructPix2Pix: Learning To Follow Image Editing Instructions Poster Session THU-AM
Tim Brooks · Aleksander Holynski · Alexei A. Efros
AsyFOD: An Asymmetric Adaptation Paradigm for Few-Shot Domain Adaptive Object Detection Poster Session TUE-AM
Yipeng Gao · Kun-Yu Lin · Junkai Yan · Yaowei Wang · Wei-Shi Zheng
BiFormer: Learning Bilateral Motion Estimation via Bilateral Transformer for 4K Video Frame Interpolation Poster Session TUE-AM
Junheum Park · Jintae Kim · Chang-Su Kim
Optimal Proposal Learning for Deployable End-to-End Pedestrian Detection Poster Session TUE-AM
Xiaolin Song · Binghui Chen · Pengyu Li · Jun-Yan He · Biao Wang · Yifeng Geng · Xuansong Xie · Honggang Zhang
PromptCAL: Contrastive Affinity Learning via Auxiliary Prompts for Generalized Novel Category Discovery Poster Session TUE-AM
Sheng Zhang · Salman Khan · Zhiqiang Shen · Muzammal Naseer · Guangyi Chen · Fahad Shahbaz Khan
Confidence-Aware Personalized Federated Learning via Variational Expectation Maximization Poster Session THU-PM
Junyi Zhu · Xingchen Ma · Matthew B. Blaschko
Two-Stage Co-Segmentation Network Based on Discriminative Representation for Recovering Human Mesh From Videos Poster Session TUE-PM
Boyang Zhang · Kehua Ma · Suping Wu · Zhixiang Yuan
MetaFusion: Infrared and Visible Image Fusion via Meta-Feature Embedding From Object Detection Poster Session WED-PM
Wenda Zhao · Shigeng Xie · Fan Zhao · You He · Huchuan Lu
Memory-Friendly Scalable Super-Resolution via Rewinding Lottery Ticket Hypothesis Poster Session WED-PM
Jin Lin · Xiaotong Luo · Ming Hong · Yanyun Qu · Yuan Xie · Zongze Wu
Boosting Weakly-Supervised Temporal Action Localization With Text Information Poster Session WED-AM
Guozhang Li · De Cheng · Xinpeng Ding · Nannan Wang · Xiaoyu Wang · Xinbo Gao
Beyond mAP: Towards Better Evaluation of Instance Segmentation Poster Session WED-AM
Rohit Jena · Lukas Zhornyak · Nehal Doiphode · Pratik Chaudhari · Vivek Buch · James Gee · Jianbo Shi
BAEFormer: Bi-Directional and Early Interaction Transformers for Bird’s Eye View Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Cong Pan · Yonghao He · Junran Peng · Qian Zhang · Wei Sui · Zhaoxiang Zhang
Self-Supervised Geometry-Aware Encoder for Style-Based 3D GAN Inversion Poster Session THU-PM
Yushi Lan · Xuyi Meng · Shuai Yang · Chen Change Loy · Bo Dai
LidarGait: Benchmarking 3D Gait Recognition With Point Clouds Poster Session TUE-AM
Chuanfu Shen · Chao Fan · Wei Wu · Rui Wang · George Q. Huang · Shiqi Yu
Learning 3D Scene Priors With 2D Supervision Poster Session TUE-AM
Yinyu Nie · Angela Dai · Xiaoguang Han · Matthias Nießner
Masked Image Modeling With Local Multi-Scale Reconstruction Poster Session TUE-AM
Haoqing Wang · Yehui Tang · Yunhe Wang · Jianyuan Guo · Zhi-Hong Deng · Kai Han
Raw Image Reconstruction With Learned Compact Metadata Poster Session THU-AM
Yufei Wang · Yi Yu · Wenhan Yang · Lanqing Guo · Lap-Pui Chau · Alex C. Kot · Bihan Wen
OrienterNet: Visual Localization in 2D Public Maps With Neural Matching Poster Session THU-PM
Paul-Edouard Sarlin · Daniel DeTone · Tsun-Yi Yang · Armen Avetisyan · Julian Straub · Tomasz Malisiewicz · Samuel Rota Bulò · Richard Newcombe · Peter Kontschieder · Vasileios Balntas
NerVE: Neural Volumetric Edges for Parametric Curve Extraction From Point Cloud Poster Session WED-PM
Xiangyu Zhu · Dong Du · Weikai Chen · Zhiyou Zhao · Yinyu Nie · Xiaoguang Han
GLeaD: Improving GANs With a Generator-Leading Task Poster Session WED-AM
Qingyan Bai · Ceyuan Yang · Yinghao Xu · Xihui Liu · Yujiu Yang · Yujun Shen
Think Twice Before Driving: Towards Scalable Decoders for End-to-End Autonomous Driving Poster Session THU-PM
Xiaosong Jia · Penghao Wu · Li Chen · Jiangwei Xie · Conghui He · Junchi Yan · Hongyang Li
MetaPortrait: Identity-Preserving Talking Head Generation With Fast Personalized Adaptation Poster Session THU-PM
Bowen Zhang · Chenyang Qi · Pan Zhang · Bo Zhang · HsiangTao Wu · Dong Chen · Qifeng Chen · Yong Wang · Fang Wen
Robust 3D Shape Classification via Non-Local Graph Attention Network Poster Session TUE-PM
Shengwei Qin · Zhong Li · Ligang Liu
Bidirectional Copy-Paste for Semi-Supervised Medical Image Segmentation Poster Session WED-AM
Yunhao Bai · Duowen Chen · Qingli Li · Wei Shen · Yan Wang
GeoMVSNet: Learning Multi-View Stereo With Geometry Perception Poster Session THU-PM
Zhe Zhang · Rui Peng · Yuxi Hu · Ronggang Wang
Deep Fair Clustering via Maximizing and Minimizing Mutual Information: Theory, Algorithm and Metric Poster Session THU-PM
Pengxin Zeng · Yunfan Li · Peng Hu · Dezhong Peng · Jiancheng Lv · Xi Peng
Out-of-Distributed Semantic Pruning for Robust Semi-Supervised Learning Poster Session THU-PM
Yu Wang · Pengchong Qiao · Chang Liu · Guoli Song · Xiawu Zheng · Jie Chen
Self-Supervised Non-Uniform Kernel Estimation With Flow-Based Motion Prior for Blind Image Deblurring Poster Session THU-AM
Zhenxuan Fang · Fangfang Wu · Weisheng Dong · Xin Li · Jinjian Wu · Guangming Shi
Unbiased Scene Graph Generation in Videos Poster Session THU-PM
Sayak Nag · Kyle Min · Subarna Tripathi · Amit K. Roy-Chowdhury
CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining Poster Session WED-PM
Yanxin Long · Youpeng Wen · Jianhua Han · Hang Xu · Pengzhen Ren · Wei Zhang · Shen Zhao · Xiaodan Liang
Dynamic Aggregated Network for Gait Recognition Poster Session THU-PM
Kang Ma · Ying Fu · Dezhi Zheng · Chunshui Cao · Xuecai Hu · Yongzhen Huang
Filtering, Distillation, and Hard Negatives for Vision-Language Pre-Training Poster Session TUE-PM
Filip Radenovic · Abhimanyu Dubey · Abhishek Kadian · Todor Mihaylov · Simon Vandenhende · Yash Patel · Yi Wen · Vignesh Ramanathan · Dhruv Mahajan
Learning Partial Correlation Based Deep Visual Representation for Image Classification Poster Session TUE-PM
Saimunur Rahman · Piotr Koniusz · Lei Wang · Luping Zhou · Peyman Moghadam · Changming Sun
SVGformer: Representation Learning for Continuous Vector Graphics Using Transformers Poster Session WED-AM
Defu Cao · Zhaowen Wang · Jose Echevarria · Yan Liu
Regularized Vector Quantization for Tokenized Image Synthesis Poster Session THU-AM
Jiahui Zhang · Fangneng Zhan · Christian Theobalt · Shijian Lu
Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction From a Single Image Poster Session WED-AM
Hao Wen · Jing Huang · Huili Cui · Haozhe Lin · Yu-Kun Lai · Lu Fang · Kun Li
DropKey for Vision Transformer Poster Session THU-PM
Bonan Li · Yinhan Hu · Xuecheng Nie · Congying Han · Xiangjian Jiang · Tiande Guo · Luoqi Liu
Re-IQA: Unsupervised Learning for Image Quality Assessment in the Wild Poster Session TUE-PM
Avinab Saha · Sandeep Mishra · Alan C. Bovik
Learning Audio-Visual Source Localization via False Negative Aware Contrastive Learning Poster Session TUE-PM
Weixuan Sun · Jiayi Zhang · Jianyuan Wang · Zheyuan Liu · Yiran Zhong · Tianpeng Feng · Yandong Guo · Yanhao Zhang · Nick Barnes
Propagate and Calibrate: Real-Time Passive Non-Line-of-Sight Tracking Poster Session TUE-AM
Yihao Wang · Zhigang Wang · Bin Zhao · Dong Wang · Mulin Chen · Xuelong Li
Patch-Craft Self-Supervised Training for Correlated Image Denoising Poster Session TUE-PM
Gregory Vaksman · Michael Elad
Improving Fairness in Facial Albedo Estimation via Visual-Textual Cues Poster Session TUE-PM
Xingyu Ren · Jiankang Deng · Chao Ma · Yichao Yan · Xiaokang Yang
FFF: Fragment-Guided Flexible Fitting for Building Complete Protein Structures Poster Session THU-AM
Weijie Chen · Xinyan Wang · Yuhang Wang
Doubly Right Object Recognition: A Why Prompt for Visual Rationales Poster Session TUE-AM
Chengzhi Mao · Revant Teotia · Amrutha Sundar · Sachit Menon · Junfeng Yang · Xin Wang · Carl Vondrick
Knowledge Distillation for 6D Pose Estimation by Aligning Distributions of Local Predictions Poster Session THU-AM
Shuxuan Guo · Yinlin Hu · Jose M. Alvarez · Mathieu Salzmann
Super-Resolution Neural Operator Poster Session THU-AM
Min Wei · Xuesong Zhang
VLPD: Context-Aware Pedestrian Detection via Vision-Language Semantic Self-Supervision Poster Session TUE-PM
Mengyin Liu · Jie Jiang · Chao Zhu · Xu-Cheng Yin
Unsupervised Visible-Infrared Person Re-Identification via Progressive Graph Matching and Alternate Learning Poster Session WED-AM
Zesen Wu · Mang Ye
Rethinking Federated Learning With Domain Shift: A Prototype View Poster Session WED-PM
Wenke Huang · Mang Ye · Zekun Shi · He Li · Bo Du
Efficient and Explicit Modelling of Image Hierarchies for Image Restoration Poster Session THU-AM
Yawei Li · Yuchen Fan · Xiaoyu Xiang · Denis Demandolx · Rakesh Ranjan · Radu Timofte · Luc Van Gool
FreeSeg: Unified, Universal and Open-Vocabulary Image Segmentation Poster Session THU-AM
Jie Qin · Jie Wu · Pengxiang Yan · Ming Li · Ren Yuxi · Xuefeng Xiao · Yitong Wang · Rui Wang · Shilei Wen · Xin Pan · Xingang Wang
Deep Semi-Supervised Metric Learning With Mixed Label Propagation Poster Session TUE-AM
Furen Zhuang · Pierre Moulin
DNF: Decouple and Feedback Network for Seeing in the Dark Poster Session THU-AM
Xin Jin · Ling-Hao Han · Zhen Li · Chun-Le Guo · Zhi Chai · Chongyi Li
AMT: All-Pairs Multi-Field Transforms for Efficient Frame Interpolation Poster Session WED-AM
Zhen Li · Zuo-Liang Zhu · Ling-Hao Han · Qibin Hou · Chun-Le Guo · Ming-Ming Cheng
AeDet: Azimuth-Invariant Multi-View 3D Object Detection Poster Session THU-PM
Chengjian Feng · Zequn Jie · Yujie Zhong · Xiangxiang Chu · Lin Ma
Referring Multi-Object Tracking Poster Session WED-PM
Dongming Wu · Wencheng Han · Tiancai Wang · Xingping Dong · Xiangyu Zhang · Jianbing Shen
EDGE: Editable Dance Generation From Music Poster Session TUE-AM
Jonathan Tseng · Rodrigo Castellon · Karen Liu
Zero-Shot Generative Model Adaptation via Image-Specific Prompt Learning Poster Session WED-AM
Jiayi Guo · Chaofei Wang · You Wu · Eric Zhang · Kai Wang · Xingqian Xu · Humphrey Shi · Gao Huang · Shiji Song
DeFeeNet: Consecutive 3D Human Motion Prediction With Deviation Feedback Poster Session TUE-PM
Xiaoning Sun · Huaijiang Sun · Bin Li · Dong Wei · Weiqing Li · Jianfeng Lu
SDFusion: Multimodal 3D Shape Completion, Reconstruction, and Generation Poster Session TUE-PM
Yen-Chi Cheng · Hsin-Ying Lee · Sergey Tulyakov · Alexander G. Schwing · Liang-Yan Gui
Omni3D: A Large Benchmark and Model for 3D Object Detection in the Wild Poster Session WED-PM
Garrick Brazil · Abhinav Kumar · Julian Straub · Nikhila Ravi · Justin Johnson · Georgia Gkioxari
Reinforcement Learning-Based Black-Box Model Inversion Attacks Poster Session THU-AM
Gyojin Han · Jaehyun Choi · Haeil Lee · Junmo Kim
PanoHead: Geometry-Aware 3D Full-Head Synthesis in 360° Poster Session THU-PM
Sizhe An · Hongyi Xu · Yichun Shi · Guoxian Song · Umit Y. Ogras · Linjie Luo
DP-NeRF: Deblurred Neural Radiance Field With Physical Scene Priors Poster Session WED-PM
Dogyoon Lee · Minhyeok Lee · Chajin Shin · Sangyoun Lee
Optimal Transport Minimization: Crowd Localization on Density Maps for Semi-Supervised Counting Poster Session THU-PM
Wei Lin · Antoni B. Chan
Depth Estimation From Camera Image and mmWave Radar Point Cloud Poster Session WED-AM
Akash Deep Singh · Yunhao Ba · Ankur Sarker · Howard Zhang · Achuta Kadambi · Stefano Soatto · Mani Srivastava · Alex Wong
Instant Multi-View Head Capture Through Learnable Registration Poster Session TUE-AM
Timo Bolkart · Tianye Li · Michael J. Black
E2PN: Efficient SE(3)-Equivariant Point Network Poster Session TUE-AM
Minghan Zhu · Maani Ghaffari · William A. Clark · Huei Peng
Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-Ray Report Generation Poster Session TUE-AM
Mingjie Li · Bingqian Lin · Zicong Chen · Haokun Lin · Xiaodan Liang · Xiaojun Chang
Ultra-High Resolution Segmentation With Ultra-Rich Context: A Novel Benchmark Poster Session THU-PM
Deyi Ji · Feng Zhao · Hongtao Lu · Mingyuan Tao · Jieping Ye
Boundary-Enhanced Co-Training for Weakly Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Shenghai Rong · Bohai Tu · Zilei Wang · Junjie Li
Multiscale Tensor Decomposition and Rendering Equation Encoding for View Synthesis Poster Session TUE-PM
Kang Han · Wei Xiang
MeMaHand: Exploiting Mesh-Mano Interaction for Single Image Two-Hand Reconstruction Poster Session TUE-AM
Congyi Wang · Feida Zhu · Shilei Wen
Azimuth Super-Resolution for FMCW Radar in Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Yu-Jhe Li · Shawn Hunt · Jinhyung Park · Matthew O’Toole · Kris Kitani
Pixels, Regions, and Objects: Multiple Enhancement for Salient Object Detection Poster Session WED-AM
Yi Wang · Ruili Wang · Xin Fan · Tianzhu Wang · Xiangjian He
GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-On via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning Poster Session THU-PM
Zhenyu Xie · Zaiyu Huang · Xin Dong · Fuwei Zhao · Haoye Dong · Xijin Zhang · Feida Zhu · Xiaodan Liang
DeepVecFont-v2: Exploiting Transformers To Synthesize Vector Fonts With Higher Quality Poster Session THU-AM
Yuqing Wang · Yizhi Wang · Longhui Yu · Yuesheng Zhu · Zhouhui Lian
MSF: Motion-Guided Sequential Fusion for Efficient 3D Object Detection From Point Cloud Sequences Poster Session TUE-PM
Chenhang He · Ruihuang Li · Yabin Zhang · Shuai Li · Lei Zhang
OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis Poster Session WED-PM
Hongyi Xu · Guoxian Song · Zihang Jiang · Jianfeng Zhang · Yichun Shi · Jing Liu · Wanchun Ma · Jiashi Feng · Linjie Luo
Teacher-Generated Spatial-Attention Labels Boost Robustness and Accuracy of Contrastive Models Poster Session THU-PM
Yushi Yao · Chang Ye · Junfeng He · Gamaleldin F. Elsayed
EVAL: Explainable Video Anomaly Localization Poster Session THU-AM
Ashish Singh · Michael J. Jones · Erik G. Learned-Miller
Bootstrapping Objectness From Videos by Relaxed Common Fate and Visual Grouping Poster Session WED-PM
Long Lian · Zhirong Wu · Stella X. Yu
Visual Dependency Transformers: Dependency Tree Emerges From Reversed Attention Poster Session WED-PM
Mingyu Ding · Yikang Shen · Lijie Fan · Zhenfang Chen · Zitian Chen · Ping Luo · Joshua B. Tenenbaum · Chuang Gan
SketchXAI: A First Look at Explainability for Human Sketches Poster Session THU-PM
Zhiyu Qu · Yulia Gryaditskaya · Ke Li · Kaiyue Pang · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
UniSim: A Neural Closed-Loop Sensor Simulator Poster Session TUE-AM
Ze Yang · Yun Chen · Jingkang Wang · Sivabalan Manivasagam · Wei-Chiu Ma · Anqi Joyce Yang · Raquel Urtasun
ScaleFL: Resource-Adaptive Federated Learning With Heterogeneous Clients Poster Session THU-PM
Fatih Ilhan · Gong Su · Ling Liu
Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery From Sparse Image Ensemble Poster Session TUE-PM
Chun-Han Yao · Wei-Chih Hung · Yuanzhen Li · Michael Rubinstein · Ming-Hsuan Yang · Varun Jampani
Imagen Editor and EditBench: Advancing and Evaluating Text-Guided Image Inpainting Poster Session THU-AM
Su Wang · Chitwan Saharia · Ceslee Montgomery · Jordi Pont-Tuset · Shai Noy · Stefano Pellegrini · Yasumasa Onoe · Sarah Laszlo · David J. Fleet · Radu Soricut · Jason Baldridge · Mohammad Norouzi · Peter Anderson · William Chan
A New Path: Scaling Vision-and-Language Navigation With Synthetic Instructions and Imitation Learning Poster Session WED-AM
Aishwarya Kamath · Peter Anderson · Su Wang · Jing Yu Koh · Alexander Ku · Austin Waters · Yinfei Yang · Jason Baldridge · Zarana Parekh
Learning To Name Classes for Vision and Language Models Poster Session THU-PM
Sarah Parisot · Yongxin Yang · Steven McDonagh
Diffusion Art or Digital Forgery? Investigating Data Replication in Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Gowthami Somepalli · Vasu Singla · Micah Goldblum · Jonas Geiping · Tom Goldstein
BiasBed – Rigorous Texture Bias Evaluation Poster Session THU-PM
Nikolai Kalischek · Rodrigo Caye Daudt · Torben Peters · Reinhard Furrer · Jan D. Wegner · Konrad Schindler
DAA: A Delta Age AdaIN Operation for Age Estimation via Binary Code Transformer Poster Session WED-PM
Ping Chen · Xingpeng Zhang · Ye Li · Ju Tao · Bin Xiao · Bing Wang · Zongjie Jiang
Preserving Linear Separability in Continual Learning by Backward Feature Projection Poster Session THU-PM
Qiao Gu · Dongsub Shim · Florian Shkurti
MaskSketch: Unpaired Structure-Guided Masked Image Generation Poster Session TUE-AM
Dina Bashkirova · José Lezama · Kihyuk Sohn · Kate Saenko · Irfan Essa
NÜWA-LIP: Language-Guided Image Inpainting With Defect-Free VQGAN Poster Session WED-PM
Minheng Ni · Xiaoming Li · Wangmeng Zuo
HaLP: Hallucinating Latent Positives for Skeleton-Based Self-Supervised Learning of Actions Poster Session THU-AM
Anshul Shah · Aniket Roy · Ketul Shah · Shlok Mishra · David Jacobs · Anoop Cherian · Rama Chellappa
TWINS: A Fine-Tuning Framework for Improved Transferability of Adversarial Robustness and Generalization Poster Session WED-PM
Ziquan Liu · Yi Xu · Xiangyang Ji · Antoni B. Chan
Co-Speech Gesture Synthesis by Reinforcement Learning With Contrastive Pre-Trained Rewards Poster Session TUE-AM
Mingyang Sun · Mengchen Zhao · Yaqing Hou · Minglei Li · Huang Xu · Songcen Xu · Jianye Hao
Boosting Verified Training for Robust Image Classifications via Abstraction Poster Session WED-PM
Zhaodi Zhang · Zhiyi Xue · Yang Chen · Si Liu · Yueling Zhang · Jing Liu · Min Zhang
G-MSM: Unsupervised Multi-Shape Matching With Graph-Based Affinity Priors Poster Session THU-PM
Marvin Eisenberger · Aysim Toker · Laura Leal-Taixé · Daniel Cremers
DeltaEdit: Exploring Text-Free Training for Text-Driven Image Manipulation Poster Session TUE-PM
Yueming Lyu · Tianwei Lin · Fu Li · Dongliang He · Jing Dong · Tieniu Tan
VolRecon: Volume Rendering of Signed Ray Distance Functions for Generalizable Multi-View Reconstruction Poster Session THU-AM
Yufan Ren · Tong Zhang · Marc Pollefeys · Sabine Süsstrunk · Fangjinhua Wang
Multi-View Adversarial Discriminator: Mine the Non-Causal Factors for Object Detection in Unseen Domains Poster Session TUE-PM
Mingjun Xu · Lingyun Qin · Weijie Chen · Shiliang Pu · Lei Zhang
Decoupling-and-Aggregating for Image Exposure Correction Poster Session THU-AM
Yang Wang · Long Peng · Liang Li · Yang Cao · Zheng-Jun Zha
Grad-PU: Arbitrary-Scale Point Cloud Upsampling via Gradient Descent With Learned Distance Functions Poster Session TUE-PM
Yun He · Danhang Tang · Yinda Zhang · Xiangyang Xue · Yanwei Fu
Regularize Implicit Neural Representation by Itself Poster Session WED-AM
Zhemin Li · Hongxia Wang · Deyu Meng
Panoptic Lifting for 3D Scene Understanding With Neural Fields Poster Session WED-AM
Yawar Siddiqui · Lorenzo Porzi · Samuel Rota Bulò · Norman Müller · Matthias Nießner · Angela Dai · Peter Kontschieder
GazeNeRF: 3D-Aware Gaze Redirection With Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Alessandro Ruzzi · Xiangwei Shi · Xi Wang · Gengyan Li · Shalini De Mello · Hyung Jin Chang · Xucong Zhang · Otmar Hilliges
Shape, Pose, and Appearance From a Single Image via Bootstrapped Radiance Field Inversion Poster Session TUE-PM
Dario Pavllo · David Joseph Tan · Marie-Julie Rakotosaona · Federico Tombari
GeoVLN: Learning Geometry-Enhanced Visual Representation With Slot Attention for Vision-and-Language Navigation Poster Session THU-PM
Jingyang Huo · Qiang Sun · Boyan Jiang · Haitao Lin · Yanwei Fu
Spring: A High-Resolution High-Detail Dataset and Benchmark for Scene Flow, Optical Flow and Stereo Poster Session TUE-PM
Lukas Mehl · Jenny Schmalfuss · Azin Jahedi · Yaroslava Nalivayko · Andrés Bruhn
VideoFusion: Decomposed Diffusion Models for High-Quality Video Generation Poster Session WED-AM
Zhengxiong Luo · Dayou Chen · Yingya Zhang · Yan Huang · Liang Wang · Yujun Shen · Deli Zhao · Jingren Zhou · Tieniu Tan
DINER: Depth-Aware Image-Based NEural Radiance Fields Poster Session WED-PM
Malte Prinzler · Otmar Hilliges · Justus Thies
Rethinking Few-Shot Medical Segmentation: A Vector Quantization View Poster Session TUE-AM
Shiqi Huang · Tingfa Xu · Ning Shen · Feng Mu · Jianan Li
Few-Shot Referring Relationships in Videos Poster Session TUE-AM
Yogesh Kumar · Anand Mishra
Learning Analytical Posterior Probability for Human Mesh Recovery Poster Session WED-AM
Qi Fang · Kang Chen · Yinghui Fan · Qing Shuai · Jiefeng Li · Weidong Zhang
EfficientSCI: Densely Connected Network With Space-Time Factorization for Large-Scale Video Snapshot Compressive Imaging Poster Session THU-AM
Lishun Wang · Miao Cao · Xin Yuan
Learning Semantic-Aware Knowledge Guidance for Low-Light Image Enhancement Poster Session TUE-AM
Yuhui Wu · Chen Pan · Guoqing Wang · Yang Yang · Jiwei Wei · Chongyi Li · Heng Tao Shen
OCTET: Object-Aware Counterfactual Explanations Poster Session WED-PM
Mehdi Zemni · Mickaël Chen · Éloi Zablocki · Hédi Ben-Younes · Patrick Pérez · Matthieu Cord
Interventional Bag Multi-Instance Learning on Whole-Slide Pathological Images Poster Session THU-AM
Tiancheng Lin · Zhimiao Yu · Hongyu Hu · Yi Xu · Chang-Wen Chen
KiUT: Knowledge-Injected U-Transformer for Radiology Report Generation Poster Session THU-AM
Zhongzhen Huang · Xiaofan Zhang · Shaoting Zhang
Probabilistic Knowledge Distillation of Face Ensembles Poster Session TUE-AM
Jianqing Xu · Shen Li · Ailin Deng · Miao Xiong · Jiaying Wu · Jiaxiang Wu · Shouhong Ding · Bryan Hooi
UniHCP: A Unified Model for Human-Centric Perceptions Poster Session THU-AM
Yuanzheng Ci · Yizhou Wang · Meilin Chen · Shixiang Tang · Lei Bai · Feng Zhu · Rui Zhao · Fengwei Yu · Donglian Qi · Wanli Ouyang
Harmonious Teacher for Cross-Domain Object Detection Poster Session THU-PM
Jinhong Deng · Dongli Xu · Wen Li · Lixin Duan
CoMFormer: Continual Learning in Semantic and Panoptic Segmentation Poster Session TUE-AM
Fabio Cermelli · Matthieu Cord · Arthur Douillard
Co-Training 2L Submodels for Visual Recognition Poster Session WED-AM
Hugo Touvron · Matthieu Cord · Maxime Oquab · Piotr Bojanowski · Jakob Verbeek · Hervé Jégou
An Image Quality Assessment Dataset for Portraits Poster Session WED-AM
Nicolas Chahine · Stefania Calarasanu · Davide Garcia-Civiero · Théo Cayla · Sira Ferradans · Jean Ponce
Unsupervised Object Localization: Observing the Background To Discover Objects Poster Session TUE-AM
Oriane Siméoni · Chloé Sekkat · Gilles Puy · Antonín Vobecký · Éloi Zablocki · Patrick Pérez
Building Rearticulable Models for Arbitrary 3D Objects From 4D Point Clouds Poster Session THU-PM
Shaowei Liu · Saurabh Gupta · Shenlong Wang
Enhancing the Self-Universality for Transferable Targeted Attacks Poster Session WED-AM
Zhipeng Wei · Jingjing Chen · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
AUNet: Learning Relations Between Action Units for Face Forgery Detection Poster Session THU-PM
Weiming Bai · Yufan Liu · Zhipeng Zhang · Bing Li · Weiming Hu
Dual-Bridging With Adversarial Noise Generation for Domain Adaptive rPPG Estimation Poster Session WED-AM
Jingda Du · Si-Qi Liu · Bochao Zhang · Pong C. Yuen
Federated Learning With Data-Agnostic Distribution Fusion Poster Session TUE-PM
Jian-hui Duan · Wenzhong Li · Derun Zou · Ruichen Li · Sanglu Lu
Hierarchical Temporal Transformer for 3D Hand Pose Estimation and Action Recognition From Egocentric RGB Videos Poster Session THU-PM
Yilin Wen · Hao Pan · Lei Yang · Jia Pan · Taku Komura · Wenping Wang
Conditional Text Image Generation With Diffusion Models Poster Session WED-PM
Yuanzhi Zhu · Zhaohai Li · Tianwei Wang · Mengchao He · Cong Yao
Towards a Smaller Student: Capacity Dynamic Distillation for Efficient Image Retrieval Poster Session WED-PM
Yi Xie · Huaidong Zhang · Xuemiao Xu · Jianqing Zhu · Shengfeng He
Low-Light Image Enhancement via Structure Modeling and Guidance Poster Session WED-AM
Xiaogang Xu · Ruixing Wang · Jiangbo Lu
Recurrent Homography Estimation Using Homography-Guided Image Warping and Focus Transformer Poster Session WED-AM
Si-Yuan Cao · Runmin Zhang · Lun Luo · Beinan Yu · Zehua Sheng · Junwei Li · Hui-Liang Shen
ANetQA: A Large-Scale Benchmark for Fine-Grained Compositional Reasoning Over Untrimmed Videos Poster Session THU-PM
Zhou Yu · Lixiang Zheng · Zhou Zhao · Fei Wu · Jianping Fan · Kui Ren · Jun Yu
Deformable Mesh Transformer for 3D Human Mesh Recovery Poster Session THU-AM
Yusuke Yoshiyasu
POTTER: Pooling Attention Transformer for Efficient Human Mesh Recovery Poster Session TUE-AM
Ce Zheng · Xianpeng Liu · Guo-Jun Qi · Chen Chen
Meta Compositional Referring Expression Segmentation Poster Session THU-AM
Li Xu · Mark He Huang · Xindi Shang · Zehuan Yuan · Ying Sun · Jun Liu
FeatER: An Efficient Network for Human Reconstruction via Feature Map-Based TransformER Poster Session WED-PM
Ce Zheng · Matias Mendieta · Taojiannan Yang · Guo-Jun Qi · Chen Chen
PIDNet: A Real-Time Semantic Segmentation Network Inspired by PID Controllers Poster Session THU-AM
Jiacong Xu · Zixiang Xiong · Shankar P. Bhattacharyya
No One Left Behind: Improving the Worst Categories in Long-Tailed Learning Poster Session WED-PM
Yingxiao Du · Jianxin Wu
Neighborhood Attention Transformer Poster Session TUE-PM
Ali Hassani · Steven Walton · Jiachen Li · Shen Li · Humphrey Shi
MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling With Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency Poster Session TUE-PM
Mingye Xu · Mutian Xu · Tong He · Wanli Ouyang · Yali Wang · Xiaoguang Han · Yu Qiao
RealImpact: A Dataset of Impact Sound Fields for Real Objects Poster Session TUE-AM
Samuel Clarke · Ruohan Gao · Mason Wang · Mark Rau · Julia Xu · Jui-Hsien Wang · Doug L. James · Jiajun Wu
High-Res Facial Appearance Capture From Polarized Smartphone Images Poster Session THU-AM
Dejan Azinović · Olivier Maury · Christophe Hery · Matthias Nießner · Justus Thies
Realistic Saliency Guided Image Enhancement Poster Session TUE-AM
S. Mahdi H. Miangoleh · Zoya Bylinskii · Eric Kee · Eli Shechtman · Yağiz Aksoy
Deep Random Projector: Accelerated Deep Image Prior Poster Session THU-AM
Taihui Li · Hengkang Wang · Zhong Zhuang · Ju Sun
Automatic High Resolution Wire Segmentation and Removal Poster Session TUE-AM
Mang Tik Chiu · Xuaner Zhang · Zijun Wei · Yuqian Zhou · Eli Shechtman · Connelly Barnes · Zhe Lin · Florian Kainz · Sohrab Amirghodsi · Humphrey Shi
Persistent Nature: A Generative Model of Unbounded 3D Worlds Poster Session THU-PM
Lucy Chai · Richard Tucker · Zhengqi Li · Phillip Isola · Noah Snavely
Decoupled Semantic Prototypes Enable Learning From Diverse Annotation Types for Semi-Weakly Segmentation in Expert-Driven Domains Poster Session WED-PM
Simon Reiß · Constantin Seibold · Alexander Freytag · Erik Rodner · Rainer Stiefelhagen
3DAvatarGAN: Bridging Domains for Personalized Editable Avatars Poster Session TUE-PM
Rameen Abdal · Hsin-Ying Lee · Peihao Zhu · Menglei Chai · Aliaksandr Siarohin · Peter Wonka · Sergey Tulyakov
DyNCA: Real-Time Dynamic Texture Synthesis Using Neural Cellular Automata Poster Session THU-PM
Ehsan Pajouheshgar · Yitao Xu · Tong Zhang · Sabine Süsstrunk
Delivering Arbitrary-Modal Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Jiaming Zhang · Ruiping Liu · Hao Shi · Kailun Yang · Simon Reiß · Kunyu Peng · Haodong Fu · Kaiwei Wang · Rainer Stiefelhagen
Learning From Unique Perspectives: User-Aware Saliency Modeling Poster Session TUE-AM
Shi Chen · Nachiappan Valliappan · Shaolei Shen · Xinyu Ye · Kai Kohlhoff · Junfeng He
Where We Are and What We’re Looking At: Query Based Worldwide Image Geo-Localization Using Hierarchies and Scenes Poster Session THU-PM
Brandon Clark · Alec Kerrigan · Parth Parag Kulkarni · Vicente Vivanco Cepeda · Mubarak Shah
Exploring and Utilizing Pattern Imbalance Poster Session TUE-PM
Shibin Mei · Chenglong Zhao · Shengchao Yuan · Bingbing Ni
Unite and Conquer: Plug & Play Multi-Modal Synthesis Using Diffusion Models Poster Session TUE-PM
Nithin Gopalakrishnan Nair · Wele Gedara Chaminda Bandara · Vishal M. Patel
AdaMAE: Adaptive Masking for Efficient Spatiotemporal Learning With Masked Autoencoders Poster Session WED-PM
Wele Gedara Chaminda Bandara · Naman Patel · Ali Gholami · Mehdi Nikkhah · Motilal Agrawal · Vishal M. Patel
AssemblyHands: Towards Egocentric Activity Understanding via 3D Hand Pose Estimation Poster Session WED-PM
Takehiko Ohkawa · Kun He · Fadime Sener · Tomas Hodan · Luan Tran · Cem Keskin
Visual Language Pretrained Multiple Instance Zero-Shot Transfer for Histopathology Images Poster Session THU-AM
Ming Y. Lu · Bowen Chen · Andrew Zhang · Drew F. K. Williamson · Richard J. Chen · Tong Ding · Long Phi Le · Yung-Sung Chuang · Faisal Mahmood
Robust Mean Teacher for Continual and Gradual Test-Time Adaptation Poster Session TUE-PM
Mario Döbler · Robert A. Marsden · Bin Yang
Visual-Tactile Sensing for In-Hand Object Reconstruction Poster Session WED-AM
Wenqiang Xu · Zhenjun Yu · Han Xue · Ruolin Ye · Siqiong Yao · Cewu Lu
RODIN: A Generative Model for Sculpting 3D Digital Avatars Using Diffusion Poster Session TUE-PM
Tengfei Wang · Bo Zhang · Ting Zhang · Shuyang Gu · Jianmin Bao · Tadas Baltrusaitis · Jingjing Shen · Dong Chen · Fang Wen · Qifeng Chen · Baining Guo
Learning Action Changes by Measuring Verb-Adverb Textual Relationships Poster Session THU-PM
Davide Moltisanti · Frank Keller · Hakan Bilen · Laura Sevilla-Lara
Watch or Listen: Robust Audio-Visual Speech Recognition With Visual Corruption Modeling and Reliability Scoring Poster Session THU-AM
Joanna Hong · Minsu Kim · Jeongsoo Choi · Yong Man Ro
Adjustment and Alignment for Unbiased Open Set Domain Adaptation Poster Session THU-PM
Wuyang Li · Jie Liu · Bo Han · Yixuan Yuan
A Probabilistic Attention Model With Occlusion-Aware Texture Regression for 3D Hand Reconstruction From a Single RGB Image Poster Session TUE-AM
Zheheng Jiang · Hossein Rahmani · Sue Black · Bryan M. Williams
Identity-Preserving Talking Face Generation With Landmark and Appearance Priors Poster Session WED-AM
Weizhi Zhong · Chaowei Fang · Yinqi Cai · Pengxu Wei · Gangming Zhao · Liang Lin · Guanbin Li
TAPS3D: Text-Guided 3D Textured Shape Generation From Pseudo Supervision Poster Session THU-AM
Jiacheng Wei · Hao Wang · Jiashi Feng · Guosheng Lin · Kim-Hui Yap
DPE: Disentanglement of Pose and Expression for General Video Portrait Editing Poster Session TUE-AM
Youxin Pang · Yong Zhang · Weize Quan · Yanbo Fan · Xiaodong Cun · Ying Shan · Dong-Ming Yan
Slide-Transformer: Hierarchical Vision Transformer With Local Self-Attention Poster Session TUE-AM
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Zhuofan Xia · Shiji Song · Gao Huang
The Treasure Beneath Multiple Annotations: An Uncertainty-Aware Edge Detector Poster Session WED-PM
Caixia Zhou · Yaping Huang · Mengyang Pu · Qingji Guan · Li Huang · Haibin Ling
Robust Test-Time Adaptation in Dynamic Scenarios Poster Session WED-PM
Longhui Yuan · Binhui Xie · Shuang Li
Event-Based Video Frame Interpolation With Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields Poster Session THU-AM
Taewoo Kim · Yujeong Chae · Hyun-Kurl Jang · Kuk-Jin Yoon
Meta-Explore: Exploratory Hierarchical Vision-and-Language Navigation Using Scene Object Spectrum Grounding Poster Session TUE-PM
Minyoung Hwang · Jaeyeon Jeong · Minsoo Kim · Yoonseon Oh · Songhwai Oh
Endpoints Weight Fusion for Class Incremental Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Jia-Wen Xiao · Chang-Bin Zhang · Jiekang Feng · Xialei Liu · Joost van de Weijer · Ming-Ming Cheng
3D-Aware Multi-Class Image-to-Image Translation With NeRFs Poster Session WED-PM
Senmao Li · Joost van de Weijer · Yaxing Wang · Fahad Shahbaz Khan · Meiqin Liu · Jian Yang
Masked Autoencoding Does Not Help Natural Language Supervision at Scale Poster Session THU-PM
Floris Weers · Vaishaal Shankar · Angelos Katharopoulos · Yinfei Yang · Tom Gunter
Looking Through the Glass: Neural Surface Reconstruction Against High Specular Reflections Poster Session THU-PM
Jiaxiong Qiu · Peng-Tao Jiang · Yifan Zhu · Ze-Xin Yin · Ming-Ming Cheng · Bo Ren
Bridging the Gap Between Model Explanations in Partially Annotated Multi-Label Classification Poster Session TUE-AM
Youngwook Kim · Jae Myung Kim · Jieun Jeong · Cordelia Schmid · Zeynep Akata · Jungwoo Lee
Elastic Aggregation for Federated Optimization Poster Session WED-AM
Dengsheng Chen · Jie Hu · Vince Junkai Tan · Xiaoming Wei · Enhua Wu
Adaptive Patch Deformation for Textureless-Resilient Multi-View Stereo Poster Session TUE-AM
Yuesong Wang · Zhaojie Zeng · Tao Guan · Wei Yang · Zhuo Chen · Wenkai Liu · Luoyuan Xu · Yawei Luo
Multi-Space Neural Radiance Fields Poster Session WED-PM
Ze-Xin Yin · Jiaxiong Qiu · Ming-Ming Cheng · Bo Ren
SHS-Net: Learning Signed Hyper Surfaces for Oriented Normal Estimation of Point Clouds Poster Session WED-PM
Qing Li · Huifang Feng · Kanle Shi · Yue Gao · Yi Fang · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
Robust Multiview Point Cloud Registration With Reliable Pose Graph Initialization and History Reweighting Poster Session WED-AM
Haiping Wang · Yuan Liu · Zhen Dong · Yulan Guo · Yu-Shen Liu · Wenping Wang · Bisheng Yang
Mobile User Interface Element Detection via Adaptively Prompt Tuning Poster Session WED-AM
Zhangxuan Gu · Zhuoer Xu · Haoxing Chen · Jun Lan · Changhua Meng · Weiqiang Wang
ScarceNet: Animal Pose Estimation With Scarce Annotations Poster Session THU-AM
Chen Li · Gim Hee Lee
Range-Nullspace Video Frame Interpolation With Focalized Motion Estimation Poster Session THU-PM
Zhiyang Yu · Yu Zhang · Dongqing Zou · Xijun Chen · Jimmy S. Ren · Shunqing Ren
3D Registration With Maximal Cliques Poster Session THU-AM
Xiyu Zhang · Jiaqi Yang · Shikun Zhang · Yanning Zhang
FlowFormer++: Masked Cost Volume Autoencoding for Pretraining Optical Flow Estimation Poster Session TUE-AM
Xiaoyu Shi · Zhaoyang Huang · Dasong Li · Manyuan Zhang · Ka Chun Cheung · Simon See · Hongwei Qin · Jifeng Dai · Hongsheng Li
Inversion-Based Style Transfer With Diffusion Models Poster Session WED-AM
Yuxin Zhang · Nisha Huang · Fan Tang · Haibin Huang · Chongyang Ma · Weiming Dong · Changsheng Xu
MOVES: Manipulated Objects in Video Enable Segmentation Poster Session TUE-PM
Richard E. L. Higgins · David F. Fouhey
Event-Based Blurry Frame Interpolation Under Blind Exposure Poster Session TUE-AM
Wenming Weng · Yueyi Zhang · Zhiwei Xiong
Two-Stream Networks for Weakly-Supervised Temporal Action Localization With Semantic-Aware Mechanisms Poster Session THU-AM
Yu Wang · Yadong Li · Hongbin Wang
TokenHPE: Learning Orientation Tokens for Efficient Head Pose Estimation via Transformers Poster Session WED-AM
Cheng Zhang · Hai Liu · Yongjian Deng · Bochen Xie · Youfu Li
Context-Based Trit-Plane Coding for Progressive Image Compression Poster Session WED-PM
Seungmin Jeon · Kwang Pyo Choi · Youngo Park · Chang-Su Kim
Synthesizing Photorealistic Virtual Humans Through Cross-Modal Disentanglement Poster Session TUE-PM
Siddarth Ravichandran · Ondřej Texler · Dimitar Dinev · Hyun Jae Kang
Quality-Aware Pre-Trained Models for Blind Image Quality Assessment Poster Session THU-PM
Kai Zhao · Kun Yuan · Ming Sun · Mading Li · Xing Wen
ARCTIC: A Dataset for Dexterous Bimanual Hand-Object Manipulation Poster Session WED-PM
Zicong Fan · Omid Taheri · Dimitrios Tzionas · Muhammed Kocabas · Manuel Kaufmann · Michael J. Black · Otmar Hilliges
ImageBind: One Embedding Space To Bind Them All Poster Session WED-PM
Rohit Girdhar · Alaaeldin El-Nouby · Zhuang Liu · Mannat Singh · Kalyan Vasudev Alwala · Armand Joulin · Ishan Misra
Stimulus Verification Is a Universal and Effective Sampler in Multi-Modal Human Trajectory Prediction Poster Session THU-PM
Jianhua Sun · Yuxuan Li · Liang Chai · Cewu Lu
UniDistill: A Universal Cross-Modality Knowledge Distillation Framework for 3D Object Detection in Bird’s-Eye View Poster Session TUE-PM
Shengchao Zhou · Weizhou Liu · Chen Hu · Shuchang Zhou · Chao Ma
OmniMAE: Single Model Masked Pretraining on Images and Videos Poster Session WED-AM
Rohit Girdhar · Alaaeldin El-Nouby · Mannat Singh · Kalyan Vasudev Alwala · Armand Joulin · Ishan Misra
Neural Texture Synthesis With Guided Correspondence Poster Session THU-AM
Yang Zhou · Kaijian Chen · Rongjun Xiao · Hui Huang
GRES: Generalized Referring Expression Segmentation Poster Session THU-PM
Chang Liu · Henghui Ding · Xudong Jiang
Pointersect: Neural Rendering With Cloud-Ray Intersection Poster Session WED-AM
Jen-Hao Rick Chang · Wei-Yu Chen · Anurag Ranjan · Kwang Moo Yi · Oncel Tuzel
Rethinking Optical Flow From Geometric Matching Consistent Perspective Poster Session TUE-AM
Qiaole Dong · Chenjie Cao · Yanwei Fu
Weakly Supervised Video Emotion Detection and Prediction via Cross-Modal Temporal Erasing Network Poster Session THU-AM
Zhicheng Zhang · Lijuan Wang · Jufeng Yang
Focus on Details: Online Multi-Object Tracking With Diverse Fine-Grained Representation Poster Session WED-AM
Hao Ren · Shoudong Han · Huilin Ding · Ziwen Zhang · Hongwei Wang · Faquan Wang
Diffusion-Based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes Poster Session THU-AM
Siyuan Huang · Zan Wang · Puhao Li · Baoxiong Jia · Tengyu Liu · Yixin Zhu · Wei Liang · Song-Chun Zhu
Hidden Gems: 4D Radar Scene Flow Learning Using Cross-Modal Supervision Poster Session WED-AM
Fangqiang Ding · Andras Palffy · Dariu M. Gavrila · Chris Xiaoxuan Lu
Leveraging Temporal Context in Low Representational Power Regimes Poster Session WED-AM
Camilo L. Fosco · SouYoung Jin · Emilie Josephs · Aude Oliva
Improving Robust Generalization by Direct PAC-Bayesian Bound Minimization Poster Session WED-PM
Zifan Wang · Nan Ding · Tomer Levinboim · Xi Chen · Radu Soricut
Hybrid Active Learning via Deep Clustering for Video Action Detection Poster Session THU-AM
Aayush J. Rana · Yogesh S. Rawat
Objaverse: A Universe of Annotated 3D Objects Poster Session WED-PM
Matt Deitke · Dustin Schwenk · Jordi Salvador · Luca Weihs · Oscar Michel · Eli VanderBilt · Ludwig Schmidt · Kiana Ehsani · Aniruddha Kembhavi · Ali Farhadi
EXCALIBUR: Encouraging and Evaluating Embodied Exploration Poster Session WED-PM
Hao Zhu · Raghav Kapoor · So Yeon Min · Winson Han · Jiatai Li · Kaiwen Geng · Graham Neubig · Yonatan Bisk · Aniruddha Kembhavi · Luca Weihs
MetaCLUE: Towards Comprehensive Visual Metaphors Research Poster Session THU-PM
Arjun R. Akula · Brendan Driscoll · Pradyumna Narayana · Soravit Changpinyo · Zhiwei Jia · Suyash Damle · Garima Pruthi · Sugato Basu · Leonidas Guibas · William T. Freeman · Yuanzhen Li · Varun Jampani
DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation Poster Session THU-PM
Nataniel Ruiz · Yuanzhen Li · Varun Jampani · Yael Pritch · Michael Rubinstein · Kfir Aberman
Towards Unsupervised Object Detection From LiDAR Point Clouds Poster Session WED-AM
Lunjun Zhang · Anqi Joyce Yang · Yuwen Xiong · Sergio Casas · Bin Yang · Mengye Ren · Raquel Urtasun
TrojViT: Trojan Insertion in Vision Transformers Poster Session TUE-AM
Mengxin Zheng · Qian Lou · Lei Jiang
Four-View Geometry With Unknown Radial Distortion Poster Session WED-AM
Petr Hruby · Viktor Korotynskiy · Timothy Duff · Luke Oeding · Marc Pollefeys · Tomas Pajdla · Viktor Larsson
Global Vision Transformer Pruning With Hessian-Aware Saliency Poster Session THU-AM
Huanrui Yang · Hongxu Yin · Maying Shen · Pavlo Molchanov · Hai Li · Jan Kautz
Detection Hub: Unifying Object Detection Datasets via Query Adaptation on Language Embedding Poster Session WED-AM
Lingchen Meng · Xiyang Dai · Yinpeng Chen · Pengchuan Zhang · Dongdong Chen · Mengchen Liu · Jianfeng Wang · Zuxuan Wu · Lu Yuan · Yu-Gang Jiang
ACSeg: Adaptive Conceptualization for Unsupervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Kehan Li · Zhennan Wang · Zesen Cheng · Runyi Yu · Yian Zhao · Guoli Song · Chang Liu · Li Yuan · Jie Chen
Video-Text As Game Players: Hierarchical Banzhaf Interaction for Cross-Modal Representation Learning Poster Session TUE-AM
Peng Jin · Jinfa Huang · Pengfei Xiong · Shangxuan Tian · Chang Liu · Xiangyang Ji · Li Yuan · Jie Chen
Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Zesen Cheng · Pengchong Qiao · Kehan Li · Siheng Li · Pengxu Wei · Xiangyang Ji · Li Yuan · Chang Liu · Jie Chen
Video Test-Time Adaptation for Action Recognition Poster Session THU-PM
Wei Lin · Muhammad Jehanzeb Mirza · Mateusz Kozinski · Horst Possegger · Hilde Kuehne · Horst Bischof
K-Planes: Explicit Radiance Fields in Space, Time, and Appearance Poster Session WED-PM
Sara Fridovich-Keil · Giacomo Meanti · Frederik Rahbæk Warburg · Benjamin Recht · Angjoo Kanazawa
Decoupling Human and Camera Motion From Videos in the Wild Poster Session THU-PM
Vickie Ye · Georgios Pavlakos · Jitendra Malik · Angjoo Kanazawa
Zero-Shot Object Counting Poster Session WED-PM
Jingyi Xu · Hieu Le · Vu Nguyen · Viresh Ranjan · Dimitris Samaras
Topology-Guided Multi-Class Cell Context Generation for Digital Pathology Poster Session TUE-AM
Shahira Abousamra · Rajarsi Gupta · Tahsin Kurc · Dimitris Samaras · Joel Saltz · Chao Chen
CAMS: CAnonicalized Manipulation Spaces for Category-Level Functional Hand-Object Manipulation Synthesis Poster Session TUE-AM
Juntian Zheng · Qingyuan Zheng · Lixing Fang · Yun Liu · Li Yi
Auto-CARD: Efficient and Robust Codec Avatar Driving for Real-Time Mobile Telepresence Poster Session THU-PM
Yonggan Fu · Yuecheng Li · Chenghui Li · Jason Saragih · Peizhao Zhang · Xiaoliang Dai · Yingyan (Celine) Lin
NeuralField-LDM: Scene Generation With Hierarchical Latent Diffusion Models Poster Session WED-AM
Seung Wook Kim · Bradley Brown · Kangxue Yin · Karsten Kreis · Katja Schwarz · Daiqing Li · Robin Rombach · Antonio Torralba · Sanja Fidler
Align Your Latents: High-Resolution Video Synthesis With Latent Diffusion Models Poster Session THU-PM
Andreas Blattmann · Robin Rombach · Huan Ling · Tim Dockhorn · Seung Wook Kim · Sanja Fidler · Karsten Kreis
High-Fidelity 3D GAN Inversion by Pseudo-Multi-View Optimization Poster Session TUE-AM
Jiaxin Xie · Hao Ouyang · Jingtan Piao · Chenyang Lei · Qifeng Chen
Delving StyleGAN Inversion for Image Editing: A Foundation Latent Space Viewpoint Poster Session WED-AM
Hongyu Liu · Yibing Song · Qifeng Chen
Magic3D: High-Resolution Text-to-3D Content Creation Poster Session TUE-AM
Chen-Hsuan Lin · Jun Gao · Luming Tang · Towaki Takikawa · Xiaohui Zeng · Xun Huang · Karsten Kreis · Sanja Fidler · Ming-Yu Liu · Tsung-Yi Lin
Constrained Evolutionary Diffusion Filter for Monocular Endoscope Tracking Poster Session TUE-PM
Xiongbiao Luo
Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection With Transformers Poster Session TUE-PM
Zhou Huang · Hang Dai · Tian-Zhu Xiang · Shuo Wang · Huai-Xin Chen · Jie Qin · Huan Xiong
Stare at What You See: Masked Image Modeling Without Reconstruction Poster Session THU-PM
Hongwei Xue · Peng Gao · Hongyang Li · Yu Qiao · Hao Sun · Houqiang Li · Jiebo Luo
Event-Guided Person Re-Identification via Sparse-Dense Complementary Learning Poster Session THU-AM
Chengzhi Cao · Xueyang Fu · Hongjian Liu · Yukun Huang · Kunyu Wang · Jiebo Luo · Zheng-Jun Zha
Meta-Causal Learning for Single Domain Generalization Poster Session TUE-PM
Jin Chen · Zhi Gao · Xinxiao Wu · Jiebo Luo
Shape-Aware Text-Driven Layered Video Editing Poster Session WED-PM
Yao-Chih Lee · Ji-Ze Genevieve Jang · Yi-Ting Chen · Elizabeth Qiu · Jia-Bin Huang
Trace and Pace: Controllable Pedestrian Animation via Guided Trajectory Diffusion Poster Session WED-PM
Davis Rempe · Zhengyi Luo · Xue Bin Peng · Ye Yuan · Kris Kitani · Karsten Kreis · Sanja Fidler · Or Litany
HGFormer: Hierarchical Grouping Transformer for Domain Generalized Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Jian Ding · Nan Xue · Gui-Song Xia · Bernt Schiele · Dengxin Dai
Graph Representation for Order-Aware Visual Transformation Poster Session THU-PM
Yue Qiu · Yanjun Sun · Fumiya Matsuzawa · Kenji Iwata · Hirokatsu Kataoka
CASP-Net: Rethinking Video Saliency Prediction From an Audio-Visual Consistency Perceptual Perspective Poster Session TUE-PM
Junwen Xiong · Ganglai Wang · Peng Zhang · Wei Huang · Yufei Zha · Guangtao Zhai
Object Pop-Up: Can We Infer 3D Objects and Their Poses From Human Interactions Alone? Poster Session TUE-PM
Ilya A. Petrov · Riccardo Marin · Julian Chibane · Gerard Pons-Moll
Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking From Single RGB Camera Poster Session TUE-PM
Xianghui Xie · Bharat Lal Bhatnagar · Gerard Pons-Moll
Egocentric Audio-Visual Object Localization Poster Session THU-PM
Chao Huang · Yapeng Tian · Anurag Kumar · Chenliang Xu
Habitat-Matterport 3D Semantics Dataset Poster Session TUE-PM
Karmesh Yadav · Ram Ramrakhya · Santhosh Kumar Ramakrishnan · Theo Gervet · John Turner · Aaron Gokaslan · Noah Maestre · Angel Xuan Chang · Dhruv Batra · Manolis Savva · Alexander William Clegg · Devendra Singh Chaplot
Integral Neural Networks Poster Session WED-PM
Kirill Solodskikh · Azim Kurbanov · Ruslan Aydarkhanov · Irina Zhelavskaya · Yury Parfenov · Dehua Song · Stamatios Lefkimmiatis
MV-JAR: Masked Voxel Jigsaw and Reconstruction for LiDAR-Based Self-Supervised Pre-Training Poster Session WED-PM
Runsen Xu · Tai Wang · Wenwei Zhang · Runjian Chen · Jinkun Cao · Jiangmiao Pang · Dahua Lin
Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking Poster Session WED-AM
Jinkun Cao · Jiangmiao Pang · Xinshuo Weng · Rawal Khirodkar · Kris Kitani
NeMo: Learning 3D Neural Motion Fields From Multiple Video Instances of the Same Action Poster Session THU-PM
Kuan-Chieh Wang · Zhenzhen Weng · Maria Xenochristou · João Pedro Araújo · Jeffrey Gu · Karen Liu · Serena Yeung
DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training Poster Session THU-PM
Yihao Chen · Xianbiao Qi · Jianan Wang · Lei Zhang
SadTalker: Learning Realistic 3D Motion Coefficients for Stylized Audio-Driven Single Image Talking Face Animation Poster Session WED-AM
Wenxuan Zhang · Xiaodong Cun · Xuan Wang · Yong Zhang · Xi Shen · Yu Guo · Ying Shan · Fei Wang
Local-to-Global Registration for Bundle-Adjusting Neural Radiance Fields Poster Session WED-AM
Yue Chen · Xingyu Chen · Xuan Wang · Qi Zhang · Yu Guo · Ying Shan · Fei Wang
ReCo: Region-Controlled Text-to-Image Generation Poster Session WED-PM
Zhengyuan Yang · Jianfeng Wang · Zhe Gan · Linjie Li · Kevin Lin · Chenfei Wu · Nan Duan · Zicheng Liu · Ce Liu · Michael Zeng · Lijuan Wang
Neural Voting Field for Camera-Space 3D Hand Pose Estimation Poster Session WED-AM
Lin Huang · Chung-Ching Lin · Kevin Lin · Lin Liang · Lijuan Wang · Junsong Yuan · Zicheng Liu
NeuMap: Neural Coordinate Mapping by Auto-Transdecoder for Camera Localization Poster Session TUE-AM
Shitao Tang · Sicong Tang · Andrea Tagliasacchi · Ping Tan · Yasutaka Furukawa
LargeKernel3D: Scaling Up Kernels in 3D Sparse CNNs Poster Session WED-PM
Yukang Chen · Jianhui Liu · Xiangyu Zhang · Xiaojuan Qi · Jiaya Jia
Minimizing the Accumulated Trajectory Error To Improve Dataset Distillation Poster Session TUE-AM
Jiawei Du · Yidi Jiang · Vincent Y. F. Tan · Joey Tianyi Zhou · Haizhou Li
3D-Aware Facial Landmark Detection via Multi-View Consistent Training on Synthetic Data Poster Session WED-PM
Libing Zeng · Lele Chen · Wentao Bao · Zhong Li · Yi Xu · Junsong Yuan · Nima Khademi Kalantari
Reconstructing Signing Avatars From Video Using Linguistic Priors Poster Session WED-PM
Maria-Paola Forte · Peter Kulits · Chun-Hao P. Huang · Vasileios Choutas · Dimitrios Tzionas · Katherine J. Kuchenbecker · Michael J. Black
NIRVANA: Neural Implicit Representations of Videos With Adaptive Networks and Autoregressive Patch-Wise Modeling Poster Session WED-PM
Shishira R. Maiya · Sharath Girish · Max Ehrlich · Hanyu Wang · Kwot Sin Lee · Patrick Poirson · Pengxiang Wu · Chen Wang · Abhinav Shrivastava
Gazeformer: Scalable, Effective and Fast Prediction of Goal-Directed Human Attention Poster Session TUE-AM
Sounak Mondal · Zhibo Yang · Seoyoung Ahn · Dimitris Samaras · Gregory Zelinsky · Minh Hoai
NewsNet: A Novel Dataset for Hierarchical Temporal Segmentation Poster Session WED-AM
Haoqian Wu · Keyu Chen · Haozhe Liu · Mingchen Zhuge · Bing Li · Ruizhi Qiao · Xiujun Shu · Bei Gan · Liangsheng Xu · Bo Ren · Mengmeng Xu · Wentian Zhang · Raghavendra Ramachandra · Chia-Wen Lin · Bernard Ghanem
Mutual Information-Based Temporal Difference Learning for Human Pose Estimation in Video Poster Session THU-AM
Runyang Feng · Yixing Gao · Xueqing Ma · Tze Ho Elden Tse · Hyung Jin Chang
Neural Scene Chronology Poster Session THU-PM
Haotong Lin · Qianqian Wang · Ruojin Cai · Sida Peng · Hadar Averbuch-Elor · Xiaowei Zhou · Noah Snavely
Diversity-Aware Meta Visual Prompting Poster Session WED-AM
Qidong Huang · Xiaoyi Dong · Dongdong Chen · Weiming Zhang · Feifei Wang · Gang Hua · Nenghai Yu
Computationally Budgeted Continual Learning: What Does Matter? Poster Session TUE-AM
Ameya Prabhu · Hasan Abed Al Kader Hammoud · Puneet K. Dokania · Philip H.S. Torr · Ser-Nam Lim · Bernard Ghanem · Adel Bibi
DeCo: Decomposition and Reconstruction for Compositional Temporal Grounding via Coarse-To-Fine Contrastive Ranking Poster Session THU-PM
Lijin Yang · Quan Kong · Hsuan-Kung Yang · Wadim Kehl · Yoichi Sato · Norimasa Kobori
SeaThru-NeRF: Neural Radiance Fields in Scattering Media Poster Session TUE-AM
Deborah Levy · Amit Peleg · Naama Pearl · Dan Rosenbaum · Derya Akkaynak · Simon Korman · Tali Treibitz
DistractFlow: Improving Optical Flow Estimation via Realistic Distractions and Pseudo-Labeling Poster Session WED-PM
Jisoo Jeong · Hong Cai · Risheek Garrepalli · Fatih Porikli
Integrally Pre-Trained Transformer Pyramid Networks Poster Session THU-AM
Yunjie Tian · Lingxi Xie · Zhaozhi Wang · Longhui Wei · Xiaopeng Zhang · Jianbin Jiao · Yaowei Wang · Qi Tian · Qixiang Ye
MMVC: Learned Multi-Mode Video Compression With Block-Based Prediction Mode Selection and Density-Adaptive Entropy Coding Poster Session THU-AM
Bowen Liu · Yu Chen · Rakesh Chowdary Machineni · Shiyu Liu · Hun-Seok Kim
PanoSwin: A Pano-Style Swin Transformer for Panorama Understanding Poster Session THU-AM
Zhixin Ling · Zhen Xing · Xiangdong Zhou · Manliang Cao · Guichun Zhou
RGBD2: Generative Scene Synthesis via Incremental View Inpainting Using RGBD Diffusion Models Poster Session WED-AM
Jiabao Lei · Jiapeng Tang · Kui Jia
Normal-Guided Garment UV Prediction for Human Re-Texturing Poster Session TUE-PM
Yasamin Jafarian · Tuanfeng Y. Wang · Duygu Ceylan · Jimei Yang · Nathan Carr · Yi Zhou · Hyun Soo Park
A Data-Based Perspective on Transfer Learning Poster Session TUE-AM
Saachi Jain · Hadi Salman · Alaa Khaddaj · Eric Wong · Sung Min Park · Aleksander Mądry
Iterative Proposal Refinement for Weakly-Supervised Video Grounding Poster Session TUE-PM
Meng Cao · Fangyun Wei · Can Xu · Xiubo Geng · Long Chen · Can Zhang · Yuexian Zou · Tao Shen · Daxin Jiang
Evolved Part Masking for Self-Supervised Learning Poster Session WED-AM
Zhanzhou Feng · Shiliang Zhang
Data-Driven Feature Tracking for Event Cameras Poster Session TUE-PM
Nico Messikommer · Carter Fang · Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
Improving Graph Representation for Point Cloud Segmentation via Attentive Filtering Poster Session TUE-AM
Nan Zhang · Zhiyi Pan · Thomas H. Li · Wei Gao · Ge Li
Efficient Hierarchical Entropy Model for Learned Point Cloud Compression Poster Session WED-PM
Rui Song · Chunyang Fu · Shan Liu · Ge Li
SteerNeRF: Accelerating NeRF Rendering via Smooth Viewpoint Trajectory Poster Session THU-PM
Sicheng Li · Hao Li · Yue Wang · Yiyi Liao · Lu Yu
Tracking Multiple Deformable Objects in Egocentric Videos Poster Session TUE-AM
Mingzhen Huang · Xiaoxing Li · Jun Hu · Honghong Peng · Siwei Lyu
Gated Stereo: Joint Depth Estimation From Gated and Wide-Baseline Active Stereo Cues Poster Session WED-PM
Stefanie Walz · Mario Bijelic · Andrea Ramazzina · Amanpreet Walia · Fahim Mannan · Felix Heide
TinyMIM: An Empirical Study of Distilling MIM Pre-Trained Models Poster Session TUE-AM
Sucheng Ren · Fangyun Wei · Zheng Zhang · Han Hu
Deep Stereo Video Inpainting Poster Session TUE-PM
Zhiliang Wu · Changchang Sun · Hanyu Xuan · Yan Yan
Why Is the Winner the Best? Poster Session THU-AM
Matthias Eisenmann · Annika Reinke · Vivienn Weru · Minu D. Tizabi · Fabian Isensee · Tim J. Adler · Sharib Ali · Vincent Andrearczyk · Marc Aubreville · Ujjwal Baid · Spyridon Bakas · Niranjan Balu · Sophia Bano · Jorge Bernal · Sebastian Bodenstedt · Alessandro Casella · Veronika Cheplygina · Marie Daum · Marleen de Bruijne · Adrien Depeursinge · Reuben Dorent · Jan Egger · David G. Ellis · Sandy Engelhardt · Melanie Ganz · Noha Ghatwary · Gabriel Girard · Patrick Godau · Anubha Gupta · Lasse Hansen · Kanako Harada · Mattias P. Heinrich · Nicholas Heller · Alessa Hering · Arnaud Huaulmé · Pierre Jannin · Ali Emre Kavur · Oldřich Kodym · Michal Kozubek · Jianning Li · Hongwei Li · Jun Ma · Carlos Martín-Isla · Bjoern Menze · Alison Noble · Valentin Oreiller · Nicolas Padoy · Sarthak Pati · Kelly Payette · Tim Rädsch · Jonathan Rafael-Patiño · Vivek Singh Bawa · Stefanie Speidel · Carole H. Sudre · Kimberlin van Wijnen · Martin Wagner · Donglai Wei · Amine Yamlahi · Moi Hoon Yap · Chun Yuan · Maximilian Zenk · Aneeq Zia · David Zimmerer · Dogu Baran Aydogan · Binod Bhattarai · Louise Bloch · Raphael Brüngel · Jihoon Cho · Chanyeol Choi · Qi Dou · Ivan Ezhov · Christoph M. Friedrich · Clifton D. Fuller · Rebati Raman Gaire · Adrian Galdran · Álvaro García Faura · Maria Grammatikopoulou · SeulGi Hong · Mostafa Jahanifar · Ikbeom Jang · Abdolrahim Kadkhodamohammadi · Inha Kang · Florian Kofler · Satoshi Kondo · Hugo Kuijf · Mingxing Li · Minh Luu · Tomaž Martinčič · Pedro Morais · Mohamed A. Naser · Bruno Oliveira · David Owen · Subeen Pang · Jinah Park · Sung-Hong Park · Szymon Plotka · Elodie Puybareau · Nasir Rajpoot · Kanghyun Ryu · Numan Saeed · Adam Shephard · Pengcheng Shi · Dejan Štepec · Ronast Subedi · Guillaume Tochon · Helena R. Torres · Helene Urien · João L. Vilaça · Kareem A. Wahid · Haojie Wang · Jiacheng Wang · Liansheng Wang · Xiyue Wang · Benedikt Wiestler · Marek Wodzinski · Fangfang Xia · Juanying Xie · Zhiwei Xiong · Sen Yang · Yanwu Yang · Zixuan Zhao · Klaus Maier-Hein · Paul F. Jäger · Annette Kopp-Schneider · Lena Maier-Hein
Human Pose Estimation in Extremely Low-Light Conditions Poster Session TUE-AM
Sohyun Lee · Jaesung Rim · Boseung Jeong · Geonu Kim · Byungju Woo · Haechan Lee · Sunghyun Cho · Suha Kwak
Zero-Shot Model Diagnosis Poster Session WED-AM
Jinqi Luo · Zhaoning Wang · Chen Henry Wu · Dong Huang · Fernando De la Torre
3D Highlighter: Localizing Regions on 3D Shapes via Text Descriptions Poster Session THU-PM
Dale Decatur · Itai Lang · Rana Hanocka
Language-Guided Audio-Visual Source Separation via Trimodal Consistency Poster Session WED-AM
Reuben Tan · Arijit Ray · Andrea Burns · Bryan A. Plummer · Justin Salamon · Oriol Nieto · Bryan Russell · Kate Saenko
Decomposed Soft Prompt Guided Fusion Enhancing for Compositional Zero-Shot Learning Poster Session THU-PM
Xiaocheng Lu · Song Guo · Ziming Liu · Jingcai Guo
(ML)$^2$P-Encoder: On Exploration of Channel-Class Correlation for Multi-Label Zero-Shot Learning Poster Session THU-PM
Ziming Liu · Song Guo · Xiaocheng Lu · Jingcai Guo · Jiewei Zhang · Yue Zeng · Fushuo Huo
HypLiLoc: Towards Effective LiDAR Pose Regression With Hyperbolic Fusion Poster Session TUE-PM
Sijie Wang · Qiyu Kang · Rui She · Wei Wang · Kai Zhao · Yang Song · Wee Peng Tay
Sparsely Annotated Semantic Segmentation With Adaptive Gaussian Mixtures Poster Session WED-PM
Linshan Wu · Zhun Zhong · Leyuan Fang · Xingxin He · Qiang Liu · Jiayi Ma · Hao Chen
MACARONS: Mapping and Coverage Anticipation With RGB Online Self-Supervision Poster Session TUE-AM
Antoine Guédon · Tom Monnier · Pascal Monasse · Vincent Lepetit
Reducing the Label Bias for Timestamp Supervised Temporal Action Segmentation Poster Session TUE-PM
Kaiyuan Liu · Yunheng Li · Shenglan Liu · Chenwei Tan · Zihang Shao
PointAvatar: Deformable Point-Based Head Avatars From Videos Poster Session THU-PM
Yufeng Zheng · Wang Yifan · Gordon Wetzstein · Michael J. Black · Otmar Hilliges
A New Comprehensive Benchmark for Semi-Supervised Video Anomaly Detection and Anticipation Poster Session THU-AM
Congqi Cao · Yue Lu · Peng Wang · Yanning Zhang
EqMotion: Equivariant Multi-Agent Motion Prediction With Invariant Interaction Reasoning Poster Session TUE-AM
Chenxin Xu · Robby T. Tan · Yuhong Tan · Siheng Chen · Yu Guang Wang · Xinchao Wang · Yanfeng Wang
Fix the Noise: Disentangling Source Feature for Controllable Domain Translation Poster Session WED-PM
Dongyeun Lee · Jae Young Lee · Doyeon Kim · Jaehyun Choi · Jaejun Yoo · Junmo Kim
MIANet: Aggregating Unbiased Instance and General Information for Few-Shot Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Yong Yang · Qiong Chen · Yuan Feng · Tianlin Huang
Combining Implicit-Explicit View Correlation for Light Field Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Ruixuan Cong · Da Yang · Rongshan Chen · Sizhe Wang · Zhenglong Cui · Hao Sheng
MonoATT: Online Monocular 3D Object Detection With Adaptive Token Transformer Poster Session THU-AM
Yunsong Zhou · Hongzi Zhu · Quan Liu · Shan Chang · Minyi Guo
SMAE: Few-Shot Learning for HDR Deghosting With Saturation-Aware Masked Autoencoders Poster Session TUE-PM
Qingsen Yan · Song Zhang · Weiye Chen · Hao Tang · Yu Zhu · Jinqiu Sun · Luc Van Gool · Yanning Zhang
A Unified HDR Imaging Method With Pixel and Patch Level Poster Session THU-PM
Qingsen Yan · Weiye Chen · Song Zhang · Yu Zhu · Jinqiu Sun · Yanning Zhang
Safe Latent Diffusion: Mitigating Inappropriate Degeneration in Diffusion Models Poster Session THU-PM
Patrick Schramowski · Manuel Brack · Björn Deiseroth · Kristian Kersting
CRAFT: Concept Recursive Activation FacTorization for Explainability Poster Session TUE-AM
Thomas Fel · Agustin Picard · Louis Béthune · Thibaut Boissin · David Vigouroux · Julien Colin · Rémi Cadène · Thomas Serre
Modality-Agnostic Debiasing for Single Domain Generalization Poster Session THU-PM
Sanqing Qu · Yingwei Pan · Guang Chen · Ting Yao · Changjun Jiang · Tao Mei
GFPose: Learning 3D Human Pose Prior With Gradient Fields Poster Session TUE-PM
Hai Ci · Mingdong Wu · Wentao Zhu · Xiaoxuan Ma · Hao Dong · Fangwei Zhong · Yizhou Wang
MetaMix: Towards Corruption-Robust Continual Learning With Temporally Self-Adaptive Data Transformation Poster Session THU-PM
Zhenyi Wang · Li Shen · Donglin Zhan · Qiuling Suo · Yanjun Zhu · Tiehang Duan · Mingchen Gao
DBARF: Deep Bundle-Adjusting Generalizable Neural Radiance Fields Poster Session TUE-AM
Yu Chen · Gim Hee Lee
Learning Common Rationale To Improve Self-Supervised Representation for Fine-Grained Visual Recognition Problems Poster Session WED-AM
Yangyang Shu · Anton van den Hengel · Lingqiao Liu
Enlarging Instance-Specific and Class-Specific Information for Open-Set Action Recognition Poster Session WED-PM
Jun Cen · Shiwei Zhang · Xiang Wang · Yixuan Pei · Zhiwu Qing · Yingya Zhang · Qifeng Chen
Shortcomings of Top-Down Randomization-Based Sanity Checks for Evaluations of Deep Neural Network Explanations Poster Session WED-PM
Alexander Binder · Leander Weber · Sebastian Lapuschkin · Grégoire Montavon · Klaus-Robert Müller · Wojciech Samek
DF-Platter: Multi-Face Heterogeneous Deepfake Dataset Poster Session WED-AM
Kartik Narayan · Harsh Agarwal · Kartik Thakral · Surbhi Mittal · Mayank Vatsa · Richa Singh
SECAD-Net: Self-Supervised CAD Reconstruction by Learning Sketch-Extrude Operations Poster Session THU-AM
Pu Li · Jianwei Guo · Xiaopeng Zhang · Dong-Ming Yan
MAIR: Multi-View Attention Inverse Rendering With 3D Spatially-Varying Lighting Estimation Poster Session WED-AM
JunYong Choi · SeokYeong Lee · Haesol Park · Seung-Won Jung · Ig-Jae Kim · Junghyun Cho
Fine-Grained Face Swapping via Regional GAN Inversion Poster Session WED-AM
Zhian Liu · Maomao Li · Yong Zhang · Cairong Wang · Qi Zhang · Jue Wang · Yongwei Nie
UV Volumes for Real-Time Rendering of Editable Free-View Human Performance Poster Session THU-AM
Yue Chen · Xuan Wang · Xingyu Chen · Qi Zhang · Xiaoyu Li · Yu Guo · Jue Wang · Fei Wang
Wide-Angle Rectification via Content-Aware Conformal Mapping Poster Session THU-AM
Qi Zhang · Hongdong Li · Qing Wang
VoP: Text-Video Co-Operative Prompt Tuning for Cross-Modal Retrieval Poster Session TUE-PM
Siteng Huang · Biao Gong · Yulin Pan · Jianwen Jiang · Yiliang Lv · Yuyuan Li · Donglin Wang
ObjectStitch: Object Compositing With Diffusion Model Poster Session THU-AM
Yizhi Song · Zhifei Zhang · Zhe Lin · Scott Cohen · Brian Price · Jianming Zhang · Soo Ye Kim · Daniel Aliaga
TopNet: Transformer-Based Object Placement Network for Image Compositing Poster Session TUE-AM
Sijie Zhu · Zhe Lin · Scott Cohen · Jason Kuen · Zhifei Zhang · Chen Chen
GamutMLP: A Lightweight MLP for Color Loss Recovery Poster Session THU-AM
Hoang M. Le · Brian Price · Scott Cohen · Michael S. Brown
Multispectral Video Semantic Segmentation: A Benchmark Dataset and Baseline Poster Session TUE-AM
Wei Ji · Jingjing Li · Cheng Bian · Zongwei Zhou · Jiaying Zhao · Alan L. Yuille · Li Cheng
Infinite Photorealistic Worlds Using Procedural Generation Poster Session WED-PM
Alexander Raistrick · Lahav Lipson · Zeyu Ma · Lingjie Mei · Mingzhe Wang · Yiming Zuo · Karhan Kayan · Hongyu Wen · Beining Han · Yihan Wang · Alejandro Newell · Hei Law · Ankit Goyal · Kaiyu Yang · Jia Deng
CCuantuMM: Cycle-Consistent Quantum-Hybrid Matching of Multiple Shapes Poster Session TUE-AM
Harshil Bhatia · Edith Tretschk · Zorah Lähner · Marcel Seelbach Benkner · Michael Moeller · Christian Theobalt · Vladislav Golyanik
Glocal Energy-Based Learning for Few-Shot Open-Set Recognition Poster Session TUE-PM
Haoyu Wang · Guansong Pang · Peng Wang · Lei Zhang · Wei Wei · Yanning Zhang
ULIP: Learning a Unified Representation of Language, Images, and Point Clouds for 3D Understanding Poster Session TUE-AM
Mingfei Gao · Chen Xing · Roberto Martín-Martín · Jiajun Wu · Caiming Xiong · Le Xue · Ran Xu · Juan Carlos Niebles · Silvio Savarese
MAESTER: Masked Autoencoder Guided Segmentation at Pixel Resolution for Accurate, Self-Supervised Subcellular Structure Recognition Poster Session TUE-AM
Ronald Xie · Kuan Pang · Gary D. Bader · Bo Wang
ProTéGé: Untrimmed Pretraining for Video Temporal Grounding by Video Temporal Grounding Poster Session TUE-PM
Lan Wang · Gaurav Mittal · Sandra Sajeev · Ye Yu · Matthew Hall · Vishnu Naresh Boddeti · Mei Chen
Neural Dependencies Emerging From Learning Massive Categories Poster Session WED-AM
Ruili Feng · Kecheng Zheng · Kai Zhu · Yujun Shen · Jian Zhao · Yukun Huang · Deli Zhao · Jingren Zhou · Michael Jordan · Zheng-Jun Zha
Hierarchical Fine-Grained Image Forgery Detection and Localization Poster Session TUE-AM
Xiao Guo · Xiaohong Liu · Zhiyuan Ren · Steven Grosz · Iacopo Masi · Xiaoming Liu
X-Avatar: Expressive Human Avatars Poster Session THU-AM
Kaiyue Shen · Chen Guo · Manuel Kaufmann · Juan Jose Zarate · Julien Valentin · Jie Song · Otmar Hilliges
Learning Locally Editable Virtual Humans Poster Session THU-PM
Hsuan-I Ho · Lixin Xue · Jie Song · Otmar Hilliges
Analyzing Physical Impacts Using Transient Surface Wave Imaging Poster Session TUE-PM
Tianyuan Zhang · Mark Sheinin · Dorian Chan · Mark Rau · Matthew O’Toole · Srinivasa G. Narasimhan
DiffRF: Rendering-Guided 3D Radiance Field Diffusion Poster Session TUE-PM
Norman Müller · Yawar Siddiqui · Lorenzo Porzi · Samuel Rota Bulò · Peter Kontschieder · Matthias Nießner
The Best Defense Is a Good Offense: Adversarial Augmentation Against Adversarial Attacks Poster Session TUE-AM
Iuri Frosio · Jan Kautz
DynamicStereo: Consistent Dynamic Depth From Stereo Videos Poster Session WED-PM
Nikita Karaev · Ignacio Rocco · Benjamin Graham · Natalia Neverova · Andrea Vedaldi · Christian Rupprecht
PC2: Projection-Conditioned Point Cloud Diffusion for Single-Image 3D Reconstruction Poster Session WED-PM
Luke Melas-Kyriazi · Christian Rupprecht · Andrea Vedaldi
Universal Instance Perception As Object Discovery and Retrieval Poster Session WED-PM
Bin Yan · Yi Jiang · Jiannan Wu · Dong Wang · Ping Luo · Zehuan Yuan · Huchuan Lu
A Practical Stereo Depth System for Smart Glasses Poster Session THU-PM
Jialiang Wang · Daniel Scharstein · Akash Bapat · Kevin Blackburn-Matzen · Matthew Yu · Jonathan Lehman · Suhib Alsisan · Yanghan Wang · Sam Tsai · Jan-Michael Frahm · Zijian He · Peter Vajda · Michael F. Cohen · Matt Uyttendaele
Self-Supervised Learning From Images With a Joint-Embedding Predictive Architecture Poster Session WED-PM
Mahmoud Assran · Quentin Duval · Ishan Misra · Piotr Bojanowski · Pascal Vincent · Michael Rabbat · Yann LeCun · Nicolas Ballas
Therbligs in Action: Video Understanding Through Motion Primitives Poster Session WED-AM
Eadom Dessalene · Michael Maynord · Cornelia Fermüller · Yiannis Aloimonos
Hierarchical Dense Correlation Distillation for Few-Shot Segmentation Poster Session THU-PM
Bohao Peng · Zhuotao Tian · Xiaoyang Wu · Chengyao Wang · Shu Liu · Jingyong Su · Jiaya Jia
Both Style and Distortion Matter: Dual-Path Unsupervised Domain Adaptation for Panoramic Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Xu Zheng · Jinjing Zhu · Yexin Liu · Zidong Cao · Chong Fu · Lin Wang
Patch-Mix Transformer for Unsupervised Domain Adaptation: A Game Perspective Poster Session TUE-AM
Jinjing Zhu · Haotian Bai · Lin Wang
DisCoScene: Spatially Disentangled Generative Radiance Fields for Controllable 3D-Aware Scene Synthesis Poster Session TUE-PM
Yinghao Xu · Menglei Chai · Zifan Shi · Sida Peng · Ivan Skorokhodov · Aliaksandr Siarohin · Ceyuan Yang · Yujun Shen · Hsin-Ying Lee · Bolei Zhou · Sergey Tulyakov
Devil Is in the Queries: Advancing Mask Transformers for Real-World Medical Image Segmentation and Out-of-Distribution Localization Poster Session THU-PM
Mingze Yuan · Yingda Xia · Hexin Dong · Zifan Chen · Jiawen Yao · Mingyan Qiu · Ke Yan · Xiaoli Yin · Yu Shi · Xin Chen · Zaiyi Liu · Bin Dong · Jingren Zhou · Le Lu · Ling Zhang · Li Zhang
3D Neural Field Generation Using Triplane Diffusion Poster Session THU-PM
J. Ryan Shue · Eric Ryan Chan · Ryan Po · Zachary Ankner · Jiajun Wu · Gordon Wetzstein
Consistent Direct Time-of-Flight Video Depth Super-Resolution Poster Session TUE-PM
Zhanghao Sun · Wei Ye · Jinhui Xiong · Gyeongmin Choe · Jialiang Wang · Shuochen Su · Rakesh Ranjan
AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning Poster Session TUE-AM
Runqi Wang · Xiaoyue Duan · Guoliang Kang · Jianzhuang Liu · Shaohui Lin · Songcen Xu · Jinhu Lü · Baochang Zhang
Fast Point Cloud Generation With Straight Flows Poster Session WED-AM
Lemeng Wu · Dilin Wang · Chengyue Gong · Xingchao Liu · Yunyang Xiong · Rakesh Ranjan · Raghuraman Krishnamoorthi · Vikas Chandra · Qiang Liu
Discriminating Known From Unknown Objects via Structure-Enhanced Recurrent Variational AutoEncoder Poster Session THU-PM
Aming Wu · Cheng Deng
LightPainter: Interactive Portrait Relighting With Freehand Scribble Poster Session TUE-AM
Yiqun Mei · He Zhang · Xuaner Zhang · Jianming Zhang · Zhixin Shu · Yilin Wang · Zijun Wei · Shi Yan · HyunJoon Jung · Vishal M. Patel
Lookahead Diffusion Probabilistic Models for Refining Mean Estimation Poster Session TUE-AM
Guoqiang Zhang · Kenta Niwa · W. Bastiaan Kleijn
Gradient-Based Uncertainty Attribution for Explainable Bayesian Deep Learning Poster Session WED-AM
Hanjing Wang · Dhiraj Joshi · Shiqiang Wang · Qiang Ji
ASPnet: Action Segmentation With Shared-Private Representation of Multiple Data Sources Poster Session TUE-AM
Beatrice van Amsterdam · Abdolrahim Kadkhodamohammadi · Imanol Luengo · Danail Stoyanov
Self-Supervised Blind Motion Deblurring With Deep Expectation Maximization Poster Session WED-PM
Ji Li · Weixi Wang · Yuesong Nan · Hui Ji
Cascaded Local Implicit Transformer for Arbitrary-Scale Super-Resolution Poster Session THU-AM
Hao-Wei Chen · Yu-Syuan Xu · Min-Fong Hong · Yi-Min Tsai · Hsien-Kai Kuo · Chun-Yi Lee
A Unified Pyramid Recurrent Network for Video Frame Interpolation Poster Session TUE-AM
Xin Jin · Longhai Wu · Jie Chen · Youxin Chen · Jayoon Koo · Cheul-hee Hahm
Query-Dependent Video Representation for Moment Retrieval and Highlight Detection Poster Session THU-PM
WonJun Moon · Sangeek Hyun · SangUk Park · Dongchan Park · Jae-Pil Heo
Self-Correctable and Adaptable Inference for Generalizable Human Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Zhehan Kan · Shuoshuo Chen · Ce Zhang · Yushun Tang · Zhihai He
Decomposed Cross-Modal Distillation for RGB-Based Temporal Action Detection Poster Session TUE-AM
Pilhyeon Lee · Taeoh Kim · Minho Shim · Dongyoon Wee · Hyeran Byun
Learning Spatial-Temporal Implicit Neural Representations for Event-Guided Video Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Yunfan Lu · Zipeng Wang · Minjie Liu · Hongjian Wang · Lin Wang
Continual Semantic Segmentation With Automatic Memory Sample Selection Poster Session TUE-AM
Lanyun Zhu · Tianrun Chen · Jianxiong Yin · Simon See · Jun Liu
Generalizable Implicit Neural Representations via Instance Pattern Composers Poster Session WED-AM
Chiheon Kim · Doyup Lee · Saehoon Kim · Minsu Cho · Wook-Shin Han
HelixSurf: A Robust and Efficient Neural Implicit Surface Learning of Indoor Scenes With Iterative Intertwined Regularization Poster Session WED-PM
Zhihao Liang · Zhangjin Huang · Changxing Ding · Kui Jia
Learning To Generate Language-Supervised and Open-Vocabulary Scene Graph Using Pre-Trained Visual-Semantic Space Poster Session TUE-AM
Yong Zhang · Yingwei Pan · Ting Yao · Rui Huang · Tao Mei · Chang-Wen Chen
OmniObject3D: Large-Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation Poster Session TUE-AM
Tong Wu · Jiarui Zhang · Xiao Fu · Yuxin Wang · Jiawei Ren · Liang Pan · Wayne Wu · Lei Yang · Jiaqi Wang · Chen Qian · Dahua Lin · Ziwei Liu
F2-NeRF: Fast Neural Radiance Field Training With Free Camera Trajectories Poster Session TUE-PM
Peng Wang · Yuan Liu · Zhaoxi Chen · Lingjie Liu · Ziwei Liu · Taku Komura · Christian Theobalt · Wenping Wang
Collaborative Diffusion for Multi-Modal Face Generation and Editing Poster Session TUE-PM
Ziqi Huang · Kelvin C.K. Chan · Yuming Jiang · Ziwei Liu
LaserMix for Semi-Supervised LiDAR Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Lingdong Kong · Jiawei Ren · Liang Pan · Ziwei Liu
Train-Once-for-All Personalization Poster Session WED-AM
Hong-You Chen · Yandong Li · Yin Cui · Mingda Zhang · Wei-Lun Chao · Li Zhang
NeRDi: Single-View NeRF Synthesis With Language-Guided Diffusion As General Image Priors Poster Session THU-PM
Congyue Deng · Chiyu “Max” Jiang · Charles R. Qi · Xinchen Yan · Yin Zhou · Leonidas Guibas · Dragomir Anguelov
Complete 3D Human Reconstruction From a Single Incomplete Image Poster Session WED-AM
Junying Wang · Jae Shin Yoon · Tuanfeng Y. Wang · Krishna Kumar Singh · Ulrich Neumann
CARTO: Category and Joint Agnostic Reconstruction of ARTiculated Objects Poster Session THU-PM
Nick Heppert · Muhammad Zubair Irshad · Sergey Zakharov · Katherine Liu · Rares Andrei Ambrus · Jeannette Bohg · Abhinav Valada · Thomas Kollar
LiDAR-in-the-Loop Hyperparameter Optimization Poster Session WED-PM
Félix Goudreault · Dominik Scheuble · Mario Bijelic · Nicolas Robidoux · Felix Heide
DetCLIPv2: Scalable Open-Vocabulary Object Detection Pre-Training via Word-Region Alignment Poster Session THU-PM
Lewei Yao · Jianhua Han · Xiaodan Liang · Dan Xu · Wei Zhang · Zhenguo Li · Hang Xu
Unifying Short and Long-Term Tracking With Graph Hierarchies Poster Session THU-PM
Orcun Cetintas · Guillem Brasó · Laura Leal-Taixé
Learning Neural Parametric Head Models Poster Session THU-PM
Simon Giebenhain · Tobias Kirschstein · Markos Georgopoulos · Martin Rünz · Lourdes Agapito · Matthias Nießner
Instant Volumetric Head Avatars Poster Session TUE-PM
Wojciech Zielonka · Timo Bolkart · Justus Thies
Towards Unbiased Volume Rendering of Neural Implicit Surfaces With Geometry Priors Poster Session TUE-PM
Yongqiang Zhang · Zhipeng Hu · Haoqian Wu · Minda Zhao · Lincheng Li · Zhengxia Zou · Changjie Fan
Self-Supervised Video Forensics by Audio-Visual Anomaly Detection Poster Session WED-AM
Chao Feng · Ziyang Chen · Andrew Owens
JacobiNeRF: NeRF Shaping With Mutual Information Gradients Poster Session THU-AM
Xiaomeng Xu · Yanchao Yang · Kaichun Mo · Boxiao Pan · Li Yi · Leonidas Guibas
Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers Poster Session THU-PM
Cong Wei · Brendan Duke · Ruowei Jiang · Parham Aarabi · Graham W. Taylor · Florian Shkurti
From Images to Textual Prompts: Zero-Shot Visual Question Answering With Frozen Large Language Models Poster Session WED-AM
Jiaxian Guo · Junnan Li · Dongxu Li · Anthony Meng Huat Tiong · Boyang Li · Dacheng Tao · Steven Hoi
Blowing in the Wind: CycleNet for Human Cinemagraphs From Still Images Poster Session TUE-AM
Hugo Bertiche · Niloy J. Mitra · Kuldeep Kulkarni · Chun-Hao P. Huang · Tuanfeng Y. Wang · Meysam Madadi · Sergio Escalera · Duygu Ceylan
Invertible Neural Skinning Poster Session WED-AM
Yash Kant · Aliaksandr Siarohin · Riza Alp Guler · Menglei Chai · Jian Ren · Sergey Tulyakov · Igor Gilitschenski
ShapeTalk: A Language Dataset and Framework for 3D Shape Edits and Deformations Poster Session WED-PM
Panos Achlioptas · Ian Huang · Minhyuk Sung · Sergey Tulyakov · Leonidas Guibas
Neural Vector Fields: Implicit Representation by Explicit Learning Poster Session THU-AM
Xianghui Yang · Guosheng Lin · Zhenghao Chen · Luping Zhou
Octree Guided Unoriented Surface Reconstruction Poster Session THU-AM
Chamin Hewa Koneputugodage · Yizhak Ben-Shabat · Stephen Gould
Multi-Realism Image Compression With a Conditional Generator Poster Session THU-PM
Eirikur Agustsson · David Minnen · George Toderici · Fabian Mentzer
Mofusion: A Framework for Denoising-Diffusion-Based Motion Synthesis Poster Session WED-AM
Rishabh Dabral · Muhammad Hamza Mughal · Vladislav Golyanik · Christian Theobalt
LipFormer: High-Fidelity and Generalizable Talking Face Generation With a Pre-Learned Facial Codebook Poster Session WED-PM
Jiayu Wang · Kang Zhao · Shiwei Zhang · Yingya Zhang · Yujun Shen · Deli Zhao · Jingren Zhou
MaskCLIP: Masked Self-Distillation Advances Contrastive Language-Image Pretraining Poster Session WED-AM
Xiaoyi Dong · Jianmin Bao · Yinglin Zheng · Ting Zhang · Dongdong Chen · Hao Yang · Ming Zeng · Weiming Zhang · Lu Yuan · Dong Chen · Fang Wen · Nenghai Yu
PSVT: End-to-End Multi-Person 3D Pose and Shape Estimation With Progressive Video Transformers Poster Session THU-PM
Zhongwei Qiu · Qiansheng Yang · Jian Wang · Haocheng Feng · Junyu Han · Errui Ding · Chang Xu · Dongmei Fu · Jingdong Wang
SemiCVT: Semi-Supervised Convolutional Vision Transformer for Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Huimin Huang · Shiao Xie · Lanfen Lin · Ruofeng Tong · Yen-Wei Chen · Yuexiang Li · Hong Wang · Yawen Huang · Yefeng Zheng
Towards Stable Human Pose Estimation via Cross-View Fusion and Foot Stabilization Poster Session TUE-AM
Li’an Zhuo · Jian Cao · Qi Wang · Bang Zhang · Liefeng Bo
Multi-Object Manipulation via Object-Centric Neural Scattering Functions Poster Session WED-AM
Stephen Tian · Yancheng Cai · Hong-Xing Yu · Sergey Zakharov · Katherine Liu · Adrien Gaidon · Yunzhu Li · Jiajun Wu
NIPQ: Noise Proxy-Based Integrated Pseudo-Quantization Poster Session TUE-AM
Juncheol Shin · Junhyuk So · Sein Park · Seungyeop Kang · Sungjoo Yoo · Eunhyeok Park
Active Finetuning: Exploiting Annotation Budget in the Pretraining-Finetuning Paradigm Poster Session THU-PM
Yichen Xie · Han Lu · Junchi Yan · Xiaokang Yang · Masayoshi Tomizuka · Wei Zhan
Trap Attention: Monocular Depth Estimation With Manual Traps Poster Session TUE-PM
Chao Ning · Hongping Gan
CLIP2: Contrastive Language-Image-Point Pretraining From Real-World Point Cloud Data Poster Session WED-PM
Yihan Zeng · Chenhan Jiang · Jiageng Mao · Jianhua Han · Chaoqiang Ye · Qingqiu Huang · Dit-Yan Yeung · Zhen Yang · Xiaodan Liang · Hang Xu
Generating Part-Aware Editable 3D Shapes Without 3D Supervision Poster Session TUE-PM
Konstantinos Tertikas · Despoina Paschalidou · Boxiao Pan · Jeong Joon Park · Mikaela Angelina Uy · Ioannis Emiris · Yannis Avrithis · Leonidas Guibas
Grid-Guided Neural Radiance Fields for Large Urban Scenes Poster Session WED-AM
Linning Xu · Yuanbo Xiangli · Sida Peng · Xingang Pan · Nanxuan Zhao · Christian Theobalt · Bo Dai · Dahua Lin
Physics-Driven Diffusion Models for Impact Sound Synthesis From Videos Poster Session WED-AM
Kun Su · Kaizhi Qian · Eli Shlizerman · Antonio Torralba · Chuang Gan
PolyFormer: Referring Image Segmentation As Sequential Polygon Generation Poster Session THU-AM
Jiang Liu · Hui Ding · Zhaowei Cai · Yuting Zhang · Ravi Kumar Satzoda · Vijay Mahadevan · R. Manmatha
Frame Flexible Network Poster Session WED-AM
Yitian Zhang · Yue Bai · Chang Liu · Huan Wang · Sheng Li · Yun Fu
NeuralUDF: Learning Unsigned Distance Fields for Multi-View Reconstruction of Surfaces With Arbitrary Topologies Poster Session THU-PM
Xiaoxiao Long · Cheng Lin · Lingjie Liu · Yuan Liu · Peng Wang · Christian Theobalt · Taku Komura · Wenping Wang
SDC-UDA: Volumetric Unsupervised Domain Adaptation Framework for Slice-Direction Continuous Cross-Modality Medical Image Segmentation Poster Session TUE-PM
Hyungseob Shin · Hyeongyu Kim · Sewon Kim · Yohan Jun · Taejoon Eo · Dosik Hwang
Panoptic Compositional Feature Field for Editable Scene Rendering With Network-Inferred Labels via Metric Learning Poster Session TUE-PM
Xinhua Cheng · Yanmin Wu · Mengxi Jia · Qian Wang · Jian Zhang
SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization Poster Session THU-AM
Zhikang Liu · Yiming Zhou · Yuansheng Xu · Zilei Wang
Look Before You Match: Instance Understanding Matters in Video Object Segmentation Poster Session TUE-AM
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Chuanxin Tang · Xiyang Dai · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Lu Yuan · Yu-Gang Jiang
Streaming Video Model Poster Session WED-PM
Yucheng Zhao · Chong Luo · Chuanxin Tang · Dongdong Chen · Noel Codella · Zheng-Jun Zha
Is BERT Blind? Exploring the Effect of Vision-and-Language Pretraining on Visual Language Understanding Poster Session TUE-PM
Morris Alper · Michael Fiman · Hadar Averbuch-Elor
Box-Level Active Detection Poster Session THU-PM
Mengyao Lyu · Jundong Zhou · Hui Chen · Yijie Huang · Dongdong Yu · Yaqian Li · Yandong Guo · Yuchen Guo · Liuyu Xiang · Guiguang Ding
Anchor3DLane: Learning To Regress 3D Anchors for Monocular 3D Lane Detection Poster Session THU-AM
Shaofei Huang · Zhenwei Shen · Zehao Huang · Zi-han Ding · Jiao Dai · Jizhong Han · Naiyan Wang · Si Liu
Bridging Search Region Interaction With Template for RGB-T Tracking Poster Session WED-PM
Tianrui Hui · Zizheng Xun · Fengguang Peng · Junshi Huang · Xiaoming Wei · Xiaolin Wei · Jiao Dai · Jizhong Han · Si Liu
Masked Auto-Encoders Meet Generative Adversarial Networks and Beyond Poster Session THU-PM
Zhengcong Fei · Mingyuan Fan · Li Zhu · Junshi Huang · Xiaoming Wei · Xiaolin Wei
CXTrack: Improving 3D Point Cloud Tracking With Contextual Information Poster Session TUE-AM
Tian-Xing Xu · Yuan-Chen Guo · Yu-Kun Lai · Song-Hai Zhang
Learning Situation Hyper-Graphs for Video Question Answering Poster Session WED-PM
Aisha Urooj · Hilde Kuehne · Bo Wu · Kim Chheu · Walid Bousselham · Chuang Gan · Niels Lobo · Mubarak Shah
EventNeRF: Neural Radiance Fields From a Single Colour Event Camera Poster Session TUE-PM
Viktor Rudnev · Mohamed Elgharib · Christian Theobalt · Vladislav Golyanik
Token Contrast for Weakly-Supervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Lixiang Ru · Heliang Zheng · Yibing Zhan · Bo Du
Point Cloud Forecasting as a Proxy for 4D Occupancy Forecasting Poster Session TUE-AM
Tarasha Khurana · Peiyun Hu · David Held · Deva Ramanan
PersonNeRF: Personalized Reconstruction From Photo Collections Poster Session TUE-AM
Chung-Yi Weng · Pratul P. Srinivasan · Brian Curless · Ira Kemelmacher-Shlizerman
LANIT: Language-Driven Image-to-Image Translation for Unlabeled Data Poster Session THU-PM
Jihye Park · Sunwoo Kim · Soohyun Kim · Seokju Cho · Jaejun Yoo · Youngjung Uh · Seungryong Kim
Improving Zero-Shot Generalization and Robustness of Multi-Modal Models Poster Session WED-AM
Yunhao Ge · Jie Ren · Andrew Gallagher · Yuxiao Wang · Ming-Hsuan Yang · Hartwig Adam · Laurent Itti · Balaji Lakshminarayanan · Jiaping Zhao
Hierarchical Discriminative Learning Improves Visual Representations of Biomedical Microscopy Poster Session THU-AM
Cheng Jiang · Xinhai Hou · Akhil Kondepudi · Asadur Chowdury · Christian W. Freudiger · Daniel A. Orringer · Honglak Lee · Todd C. Hollon
NoPe-NeRF: Optimising Neural Radiance Field With No Pose Prior Poster Session TUE-PM
Wenjing Bian · Zirui Wang · Kejie Li · Jia-Wang Bian · Victor Adrian Prisacariu
Guided Recommendation for Model Fine-Tuning Poster Session TUE-AM
Hao Li · Charless Fowlkes · Hao Yang · Onkar Dabeer · Zhuowen Tu · Stefano Soatto
ALTO: Alternating Latent Topologies for Implicit 3D Reconstruction Poster Session TUE-AM
Zhen Wang · Shijie Zhou · Jeong Joon Park · Despoina Paschalidou · Suya You · Gordon Wetzstein · Leonidas Guibas · Achuta Kadambi
Instance Relation Graph Guided Source-Free Domain Adaptive Object Detection Poster Session TUE-AM
Vibashan VS · Poojan Oza · Vishal M. Patel
IFSeg: Image-Free Semantic Segmentation via Vision-Language Model Poster Session TUE-AM
Sukmin Yun · Seong Hyeon Park · Paul Hongsuck Seo · Jinwoo Shin
Vid2Seq: Large-Scale Pretraining of a Visual Language Model for Dense Video Captioning Poster Session WED-AM
Antoine Yang · Arsha Nagrani · Paul Hongsuck Seo · Antoine Miech · Jordi Pont-Tuset · Ivan Laptev · Josef Sivic · Cordelia Schmid
AVFormer: Injecting Vision Into Frozen Speech Models for Zero-Shot AV-ASR Poster Session THU-PM
Paul Hongsuck Seo · Arsha Nagrani · Cordelia Schmid
Jedi: Entropy-Based Localization and Removal of Adversarial Patches Poster Session TUE-AM
Bilel Tarchoun · Anouar Ben Khalifa · Mohamed Ali Mahjoub · Nael Abu-Ghazaleh · Ihsen Alouani
PATS: Patch Area Transportation With Subdivision for Local Feature Matching Poster Session THU-AM
Junjie Ni · Yijin Li · Zhaoyang Huang · Hongsheng Li · Hujun Bao · Zhaopeng Cui · Guofeng Zhang
ACR: Attention Collaboration-Based Regressor for Arbitrary Two-Hand Reconstruction Poster Session WED-PM
Zhengdi Yu · Shaoli Huang · Chen Fang · Toby P. Breckon · Jue Wang
Open-Set Likelihood Maximization for Few-Shot Learning Poster Session THU-PM
Malik Boudiaf · Etienne Bennequin · Myriam Tami · Antoine Toubhans · Pablo Piantanida · Celine Hudelot · Ismail Ben Ayed
MagicPony: Learning Articulated 3D Animals in the Wild Poster Session WED-AM
Shangzhe Wu · Ruining Li · Tomas Jakab · Christian Rupprecht · Andrea Vedaldi
Dense Network Expansion for Class Incremental Learning Poster Session WED-AM
Zhiyuan Hu · Yunsheng Li · Jiancheng Lyu · Dashan Gao · Nuno Vasconcelos
Hierarchical Neural Memory Network for Low Latency Event Processing Poster Session THU-PM
Ryuhei Hamaguchi · Yasutaka Furukawa · Masaki Onishi · Ken Sakurada
HairStep: Transfer Synthetic to Real Using Strand and Depth Maps for Single-View 3D Hair Modeling Poster Session WED-PM
Yujian Zheng · Zirong Jin · Moran Li · Haibin Huang · Chongyang Ma · Shuguang Cui · Xiaoguang Han
RaBit: Parametric Modeling of 3D Biped Cartoon Characters With a Topological-Consistent Dataset Poster Session WED-PM
Zhongjin Luo · Shengcai Cai · Jinguo Dong · Ruibo Ming · Liangdong Qiu · Xiaohang Zhan · Xiaoguang Han
NeRFLix: High-Quality Neural View Synthesis by Learning a Degradation-Driven Inter-Viewpoint MiXer Poster Session WED-PM
Kun Zhou · Wenbo Li · Yi Wang · Tao Hu · Nianjuan Jiang · Xiaoguang Han · Jiangbo Lu
REC-MV: REconstructing 3D Dynamic Cloth From Monocular Videos Poster Session TUE-PM
Lingteng Qiu · Guanying Chen · Jiapeng Zhou · Mutian Xu · Junle Wang · Xiaoguang Han
CR-FIQA: Face Image Quality Assessment by Learning Sample Relative Classifiability Poster Session TUE-PM
Fadi Boutros · Meiling Fang · Marcel Klemt · Biying Fu · Naser Damer
Learnable Skeleton-Aware 3D Point Cloud Sampling Poster Session THU-AM
Cheng Wen · Baosheng Yu · Dacheng Tao
FlatFormer: Flattened Window Attention for Efficient Point Cloud Transformer Poster Session TUE-AM
Zhijian Liu · Xinyu Yang · Haotian Tang · Shang Yang · Song Han
ACL-SPC: Adaptive Closed-Loop System for Self-Supervised Point Cloud Completion Poster Session WED-AM
Sangmin Hong · Mohsen Yavartanoo · Reyhaneh Neshatavar · Kyoung Mu Lee
NIFF: Alleviating Forgetting in Generalized Few-Shot Object Detection via Neural Instance Feature Forging Poster Session THU-PM
Karim Guirguis · Johannes Meier · George Eskandar · Matthias Kayser · Bin Yang · Jürgen Beyerer
Local-Guided Global: Paired Similarity Representation for Visual Reinforcement Learning Poster Session WED-PM
Hyesong Choi · Hunsang Lee · Wonil Song · Sangryul Jeon · Kwanghoon Sohn · Dongbo Min
MP-Former: Mask-Piloted Transformer for Image Segmentation Poster Session THU-AM
Hao Zhang · Feng Li · Huaizhe Xu · Shijia Huang · Shilong Liu · Lionel M. Ni · Lei Zhang
3D Human Keypoints Estimation From Point Clouds in the Wild Without Human Labels Poster Session TUE-AM
Zhenzhen Weng · Alexander S. Gorban · Jingwei Ji · Mahyar Najibi · Yin Zhou · Dragomir Anguelov
Explicit Visual Prompting for Low-Level Structure Segmentations Poster Session THU-AM
Weihuang Liu · Xi Shen · Chi-Man Pun · Xiaodong Cun
Conflict-Based Cross-View Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Zicheng Wang · Zhen Zhao · Xiaoxia Xing · Dong Xu · Xiangyu Kong · Luping Zhou
SCOOP: Self-Supervised Correspondence and Optimization-Based Scene Flow Poster Session TUE-PM
Itai Lang · Dror Aiger · Forrester Cole · Shai Avidan · Michael Rubinstein
High Fidelity 3D Hand Shape Reconstruction via Scalable Graph Frequency Decomposition Poster Session THU-AM
Tianyu Luan · Yuanhao Zhai · Jingjing Meng · Zhong Li · Zhang Chen · Yi Xu · Junsong Yuan
Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language Poster Session WED-PM
Xueyan Zou · Zi-Yi Dou · Jianwei Yang · Zhe Gan · Linjie Li · Chunyuan Li · Xiyang Dai · Harkirat Behl · Jianfeng Wang · Lu Yuan · Nanyun Peng · Lijuan Wang · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Learning Customized Visual Models With Retrieval-Augmented Knowledge Poster Session WED-PM
Haotian Liu · Kilho Son · Jianwei Yang · Ce Liu · Jianfeng Gao · Yong Jae Lee · Chunyuan Li
Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching Poster Session TUE-PM
Hao Yu · Zheng Qin · Ji Hou · Saleh · Dongsheng Li · Benjamin Busam · Slobodan Ilic
Human Body Shape Completion With Implicit Shape and Flow Learning Poster Session WED-PM
Boyao Zhou · Di Meng · Jean-Sébastien Franco · Edmond Boyer
STMT: A Spatial-Temporal Mesh Transformer for MoCap-Based Action Recognition Poster Session TUE-AM
Xiaoyu Zhu · Po-Yao Huang · Junwei Liang · Celso M. de Melo · Alexander G. Hauptmann
Better “CMOS” Produces Clearer Images: Learning Space-Variant Blur Estimation for Blind Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Xuhai Chen · Jiangning Zhang · Chao Xu · Yabiao Wang · Chengjie Wang · Yong Liu
PCR: Proxy-Based Contrastive Replay for Online Class-Incremental Continual Learning Poster Session THU-PM
Huiwei Lin · Baoquan Zhang · Shanshan Feng · Xutao Li · Yunming Ye
Improving the Transferability of Adversarial Samples by Path-Augmented Method Poster Session TUE-PM
Jianping Zhang · Jen-tse Huang · Wenxuan Wang · Yichen Li · Weibin Wu · Xiaosen Wang · Yuxin Su · Michael R. Lyu
Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-Supervised Pre-Training Poster Session WED-AM
Yuting He · Guanyu Yang · Rongjun Ge · Yang Chen · Jean-Louis Coatrieux · Boyu Wang · Shuo Li
Post-Training Quantization on Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Yuzhang Shang · Zhihang Yuan · Bin Xie · Bingzhe Wu · Yan Yan
Hierarchical Supervision and Shuffle Data Augmentation for 3D Semi-Supervised Object Detection Poster Session THU-PM
Chuandong Liu · Chenqiang Gao · Fangcen Liu · Pengcheng Li · Deyu Meng · Xinbo Gao
CDDFuse: Correlation-Driven Dual-Branch Feature Decomposition for Multi-Modality Image Fusion Poster Session TUE-PM
Zixiang Zhao · Haowen Bai · Jiangshe Zhang · Yulun Zhang · Shuang Xu · Zudi Lin · Radu Timofte · Luc Van Gool
Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework Poster Session TUE-AM
Iordanis Fostiropoulos · Jiaye Zhu · Laurent Itti
DaFKD: Domain-Aware Federated Knowledge Distillation Poster Session THU-AM
Haozhao Wang · Yichen Li · Wenchao Xu · Ruixuan Li · Yufeng Zhan · Zhigang Zeng
Efficient Frequency Domain-Based Transformers for High-Quality Image Deblurring Poster Session TUE-PM
Lingshun Kong · Jiangxin Dong · Jianjun Ge · Mingqiang Li · Jinshan Pan
Collaborative Noisy Label Cleaner: Learning Scene-Aware Trailers for Multi-Modal Highlight Detection in Movies Poster Session THU-AM
Bei Gan · Xiujun Shu · Ruizhi Qiao · Haoqian Wu · Keyu Chen · Hanjun Li · Bo Ren
Introducing Competition To Boost the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Clean Feature Mixup Poster Session THU-PM
Junyoung Byun · Myung-Joon Kwon · Seungju Cho · Yoonji Kim · Changick Kim
DivClust: Controlling Diversity in Deep Clustering Poster Session TUE-AM
Ioannis Maniadis Metaxas · Georgios Tzimiropoulos · Ioannis Patras
Distilling Self-Supervised Vision Transformers for Weakly-Supervised Few-Shot Classification & Segmentation Poster Session THU-AM
Dahyun Kang · Piotr Koniusz · Minsu Cho · Naila Murray
Deep Hashing With Minimal-Distance-Separated Hash Centers Poster Session THU-PM
Liangdao Wang · Yan Pan · Cong Liu · Hanjiang Lai · Jian Yin · Ye Liu
Symmetric Shape-Preserving Autoencoder for Unsupervised Real Scene Point Cloud Completion Poster Session WED-PM
Changfeng Ma · Yinuo Chen · Pengxiao Guo · Jie Guo · Chongjun Wang · Yanwen Guo
A Simple Framework for Text-Supervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Muyang Yi · Quan Cui · Hao Wu · Cheng Yang · Osamu Yoshie · Hongtao Lu
GINA-3D: Learning To Generate Implicit Neural Assets in the Wild Poster Session TUE-PM
Bokui Shen · Xinchen Yan · Charles R. Qi · Mahyar Najibi · Boyang Deng · Leonidas Guibas · Yin Zhou · Dragomir Anguelov
Inferring and Leveraging Parts From Object Shape for Improving Semantic Image Synthesis Poster Session WED-AM
Yuxiang Wei · Zhilong Ji · Xiaohe Wu · Jinfeng Bai · Lei Zhang · Wangmeng Zuo
Spatial-Then-Temporal Self-Supervised Learning for Video Correspondence Poster Session TUE-AM
Rui Li · Dong Liu
DLBD: A Self-Supervised Direct-Learned Binary Descriptor Poster Session WED-PM
Bin Xiao · Yang Hu · Bo Liu · Xiuli Bi · Weisheng Li · Xinbo Gao
MCF: Mutual Correction Framework for Semi-Supervised Medical Image Segmentation Poster Session WED-PM
Yongchao Wang · Bin Xiao · Xiuli Bi · Weisheng Li · Xinbo Gao
StepFormer: Self-Supervised Step Discovery and Localization in Instructional Videos Poster Session THU-AM
Nikita Dvornik · Isma Hadji · Ran Zhang · Kosta Derpanis · Richard P. Wildes · Allan D. Jepson
Neural Residual Radiance Fields for Streamably Free-Viewpoint Videos Poster Session TUE-AM
Liao Wang · Qiang Hu · Qihan He · Ziyu Wang · Jingyi Yu · Tinne Tuytelaars · Lan Xu · Minye Wu
Neural Intrinsic Embedding for Non-Rigid Point Cloud Matching Poster Session THU-PM
Puhua Jiang · Mingze Sun · Ruqi Huang
Equiangular Basis Vectors Poster Session WED-AM
Yang Shen · Xuhao Sun · Xiu-Shen Wei
Shape-Constraint Recurrent Flow for 6D Object Pose Estimation Poster Session TUE-PM
Yang Hai · Rui Song · Jiaojiao Li · Yinlin Hu
Finding Geometric Models by Clustering in the Consensus Space Poster Session TUE-PM
Daniel Barath · Denys Rozumnyi · Ivan Eichhardt · Levente Hajder · Jiri Matas
Structured Sparsity Learning for Efficient Video Super-Resolution Poster Session THU-PM
Bin Xia · Jingwen He · Yulun Zhang · Yitong Wang · Yapeng Tian · Wenming Yang · Luc Van Gool
Detecting Human-Object Contact in Images Poster Session THU-AM
Yixin Chen · Sai Kumar Dwivedi · Michael J. Black · Dimitrios Tzionas
ScaleKD: Distilling Scale-Aware Knowledge in Small Object Detector Poster Session THU-AM
Yichen Zhu · Qiqi Zhou · Ning Liu · Zhiyuan Xu · Zhicai Ou · Xiaofeng Mou · Jian Tang
CP3: Channel Pruning Plug-In for Point-Based Networks Poster Session TUE-PM
Yaomin Huang · Ning Liu · Zhengping Che · Zhiyuan Xu · Chaomin Shen · Yaxin Peng · Guixu Zhang · Xinmei Liu · Feifei Feng · Jian Tang
Global and Local Mixture Consistency Cumulative Learning for Long-Tailed Visual Recognitions Poster Session WED-PM
Fei Du · Peng Yang · Qi Jia · Fengtao Nan · Xiaoting Chen · Yun Yang
SPIn-NeRF: Multiview Segmentation and Perceptual Inpainting With Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Ashkan Mirzaei · Tristan Aumentado-Armstrong · Kosta Derpanis · Jonathan Kelly · Marcus A. Brubaker · Igor Gilitschenski · Alex Levinshtein
All in One: Exploring Unified Video-Language Pre-Training Poster Session TUE-PM
Jinpeng Wang · Yixiao Ge · Rui Yan · Yuying Ge · Kevin Qinghong Lin · Satoshi Tsutsui · Xudong Lin · Guanyu Cai · Jianping Wu · Ying Shan · Xiaohu Qie · Mike Zheng Shou
Deep Dive Into Gradients: Better Optimization for 3D Object Detection With Gradient-Corrected IoU Supervision Poster Session TUE-PM
Qi Ming · Lingjuan Miao · Zhe Ma · Lin Zhao · Zhiqiang Zhou · Xuhui Huang · Yuanpei Chen · Yufei Guo
GKEAL: Gaussian Kernel Embedded Analytic Learning for Few-Shot Class Incremental Task Poster Session TUE-PM
Huiping Zhuang · Zhenyu Weng · Run He · Zhiping Lin · Ziqian Zeng
FLAG3D: A 3D Fitness Activity Dataset With Language Instruction Poster Session THU-PM
Yansong Tang · Jinpeng Liu · Aoyang Liu · Bin Yang · Wenxun Dai · Yongming Rao · Jiwen Lu · Jie Zhou · Xiu Li
Finetune Like You Pretrain: Improved Finetuning of Zero-Shot Vision Models Poster Session THU-AM
Sachin Goyal · Ananya Kumar · Sankalp Garg · Zico Kolter · Aditi Raghunathan
Exact-NeRF: An Exploration of a Precise Volumetric Parameterization for Neural Radiance Fields Poster Session TUE-AM
Brian K. S. Isaac-Medina · Chris G. Willcocks · Toby P. Breckon
CLIP Is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Yuqi Lin · Minghao Chen · Wenxiao Wang · Boxi Wu · Ke Li · Binbin Lin · Haifeng Liu · Xiaofei He
Structure Aggregation for Cross-Spectral Stereo Image Guided Denoising Poster Session WED-PM
Zehua Sheng · Zhu Yu · Xiongwei Liu · Si-Yuan Cao · Yuqi Liu · Hui-Liang Shen · Huaqi Zhang
BEV-LaneDet: An Efficient 3D Lane Detection Based on Virtual Camera via Key-Points Poster Session TUE-AM
Ruihao Wang · Jian Qin · Kaiying Li · Yaochen Li · Dong Cao · Jintao Xu
Semantic-Conditional Diffusion Networks for Image Captioning Poster Session THU-PM
Jianjie Luo · Yehao Li · Yingwei Pan · Ting Yao · Jianlin Feng · Hongyang Chao · Tao Mei
NeRFVS: Neural Radiance Fields for Free View Synthesis via Geometry Scaffolds Poster Session THU-AM
Chen Yang · Peihao Li · Zanwei Zhou · Shanxin Yuan · Bingbing Liu · Xiaokang Yang · Weichao Qiu · Wei Shen
Efficient Semantic Segmentation by Altering Resolutions for Compressed Videos Poster Session THU-PM
Yubin Hu · Yuze He · Yanghao Li · Jisheng Li · Yuxing Han · Jiangtao Wen · Yong-Jin Liu
FIANCEE: Faster Inference of Adversarial Networks via Conditional Early Exits Poster Session WED-AM
Polina Karpikova · Ekaterina Radionova · Anastasia Yaschenko · Andrei Spiridonov · Leonid Kostyushko · Riccardo Fabbricatore · Aleksei Ivakhnenko
Dealing With Cross-Task Class Discrimination in Online Continual Learning Poster Session WED-AM
Yiduo Guo · Bing Liu · Dongyan Zhao
Gloss Attention for Gloss-Free Sign Language Translation Poster Session TUE-AM
Aoxiong Yin · Tianyun Zhong · Li Tang · Weike Jin · Tao Jin · Zhou Zhao
Backdoor Defense via Deconfounded Representation Learning Poster Session WED-AM
Zaixi Zhang · Qi Liu · Zhicai Wang · Zepu Lu · Qingyong Hu
An Erudite Fine-Grained Visual Classification Model Poster Session TUE-PM
Dongliang Chang · Yujun Tong · Ruoyi DU · Timothy Hospedales · Yi-Zhe Song · Zhanyu Ma
BUOL: A Bottom-Up Framework With Occupancy-Aware Lifting for Panoptic 3D Scene Reconstruction From a Single Image Poster Session TUE-PM
Tao Chu · Pan Zhang · Qiong Liu · Jiaqi Wang
Complexity-Guided Slimmable Decoder for Efficient Deep Video Compression Poster Session WED-PM
Zhihao Hu · Dong Xu
SMOC-Net: Leveraging Camera Pose for Self-Supervised Monocular Object Pose Estimation Poster Session THU-PM
Tao Tan · Qiulei Dong
Micron-BERT: BERT-Based Facial Micro-Expression Recognition Poster Session TUE-AM
Xuan-Bac Nguyen · Chi Nhan Duong · Xin Li · Susan Gauch · Han-Seok Seo · Khoa Luu
Hunting Sparsity: Density-Guided Contrastive Learning for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Xiaoyang Wang · Bingfeng Zhang · Limin Yu · Jimin Xiao
CIGAR: Cross-Modality Graph Reasoning for Domain Adaptive Object Detection Poster Session THU-PM
Yabo Liu · Jinghua Wang · Chao Huang · Yaowei Wang · Yong Xu
CIMI4D: A Large Multimodal Climbing Motion Dataset Under Human-Scene Interactions Poster Session WED-PM
Ming Yan · Xin Wang · Yudi Dai · Siqi Shen · Chenglu Wen · Lan Xu · Yuexin Ma · Cheng Wang
Color Backdoor: A Robust Poisoning Attack in Color Space Poster Session TUE-PM
Wenbo Jiang · Hongwei Li · Guowen Xu · Tianwei Zhang
Clover: Towards a Unified Video-Language Alignment and Fusion Model Poster Session WED-PM
Jingjia Huang · Yinan Li · Jiashi Feng · Xinglong Wu · Xiaoshuai Sun · Rongrong Ji
HGNet: Learning Hierarchical Geometry From Points, Edges, and Surfaces Poster Session THU-PM
Ting Yao · Yehao Li · Yingwei Pan · Tao Mei
Learning Semantic-Aware Disentangled Representation for Flexible 3D Human Body Editing Poster Session THU-AM
Xiaokun Sun · Qiao Feng · Xiongzheng Li · Jinsong Zhang · Yu-Kun Lai · Jingyu Yang · Kun Li
Joint HDR Denoising and Fusion: A Real-World Mobile HDR Image Dataset Poster Session WED-PM
Shuaizheng Liu · Xindong Zhang · Lingchen Sun · Zhetong Liang · Hui Zeng · Lei Zhang
PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy From Point Cloud Observations Poster Session TUE-AM
Haoran Geng · Ziming Li · Yiran Geng · Jiayi Chen · Hao Dong · He Wang
Unlearnable Clusters: Towards Label-Agnostic Unlearnable Examples Poster Session TUE-AM
Jiaming Zhang · Xingjun Ma · Qi Yi · Jitao Sang · Yu-Gang Jiang · Yaowei Wang · Changsheng Xu
Active Exploration of Multimodal Complementarity for Few-Shot Action Recognition Poster Session TUE-PM
Yuyang Wanyan · Xiaoshan Yang · Chaofan Chen · Changsheng Xu
GALIP: Generative Adversarial CLIPs for Text-to-Image Synthesis Poster Session WED-PM
Ming Tao · Bing-Kun Bao · Hao Tang · Changsheng Xu
Weakly Supervised Semantic Segmentation via Adversarial Learning of Classifier and Reconstructor Poster Session WED-AM
Hyeokjun Kweon · Sung-Hoon Yoon · Kuk-Jin Yoon
Neural Koopman Pooling: Control-Inspired Temporal Dynamics Encoding for Skeleton-Based Action Recognition Poster Session WED-AM
Xinghan Wang · Xin Xu · Yadong Mu
StyleIPSB: Identity-Preserving Semantic Basis of StyleGAN for High Fidelity Face Swapping Poster Session TUE-AM
Diqiong Jiang · Dan Song · Ruofeng Tong · Min Tang
A Soma Segmentation Benchmark in Full Adult Fly Brain Poster Session TUE-PM
Xiaoyu Liu · Bo Hu · Mingxing Li · Wei Huang · Yueyi Zhang · Zhiwei Xiong
Promoting Semantic Connectivity: Dual Nearest Neighbors Contrastive Learning for Unsupervised Domain Generalization Poster Session TUE-AM
Yuchen Liu · Yaoming Wang · Yabo Chen · Wenrui Dai · Chenglin Li · Junni Zou · Hongkai Xiong
Adapting Shortcut With Normalizing Flow: An Efficient Tuning Framework for Visual Recognition Poster Session WED-PM
Yaoming Wang · Bowen Shi · Xiaopeng Zhang · Jin Li · Yuchen Liu · Wenrui Dai · Chenglin Li · Hongkai Xiong · Qi Tian
Learning Steerable Function for Efficient Image Resampling Poster Session TUE-PM
Jiacheng Li · Chang Chen · Wei Huang · Zhiqiang Lang · Fenglong Song · Youliang Yan · Zhiwei Xiong
On the Pitfall of Mixup for Uncertainty Calibration Poster Session TUE-PM
Deng-Bao Wang · Lanqing Li · Peilin Zhao · Pheng-Ann Heng · Min-Ling Zhang
Bi-Level Meta-Learning for Few-Shot Domain Generalization Poster Session WED-PM
Xiaorong Qin · Xinhang Song · Shuqiang Jiang
EDA: Explicit Text-Decoupling and Dense Alignment for 3D Visual Grounding Poster Session THU-AM
Yanmin Wu · Xinhua Cheng · Renrui Zhang · Zesen Cheng · Jian Zhang
DiffCollage: Parallel Generation of Large Content With Diffusion Models Poster Session WED-AM
Qinsheng Zhang · Jiaming Song · Xun Huang · Yongxin Chen · Ming-Yu Liu
Detecting Backdoors During the Inference Stage Based on Corruption Robustness Consistency Poster Session WED-PM
Xiaogeng Liu · Minghui Li · Haoyu Wang · Shengshan Hu · Dengpan Ye · Hai Jin · Libing Wu · Chaowei Xiao
CutMIB: Boosting Light Field Super-Resolution via Multi-View Image Blending Poster Session TUE-AM
Zeyu Xiao · Yutong Liu · Ruisheng Gao · Zhiwei Xiong
Depth Estimation From Indoor Panoramas With Neural Scene Representation Poster Session TUE-AM
Wenjie Chang · Yueyi Zhang · Zhiwei Xiong
Geometry and Uncertainty-Aware 3D Point Cloud Class-Incremental Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Yuwei Yang · Munawar Hayat · Zhao Jin · Chao Ren · Yinjie Lei
Context-Aware Alignment and Mutual Masking for 3D-Language Pre-Training Poster Session WED-AM
Zhao Jin · Munawar Hayat · Yuwei Yang · Yulan Guo · Yinjie Lei
Generative Semantic Segmentation Poster Session TUE-PM
Jiaqi Chen · Jiachen Lu · Xiatian Zhu · Li Zhang
Unsupervised Sampling Promoting for Stochastic Human Trajectory Prediction Poster Session THU-AM
Guangyi Chen · Zhenhao Chen · Shunxing Fan · Kun Zhang
High-Fidelity Facial Avatar Reconstruction From Monocular Video With Generative Priors Poster Session TUE-PM
Yunpeng Bai · Yanbo Fan · Xuan Wang · Yong Zhang · Jingxiang Sun · Chun Yuan · Ying Shan
Next3D: Generative Neural Texture Rasterization for 3D-Aware Head Avatars Poster Session THU-PM
Jingxiang Sun · Xuan Wang · Lizhen Wang · Xiaoyu Li · Yong Zhang · Hongwen Zhang · Yebin Liu
Self-Supervised Implicit Glyph Attention for Text Recognition Poster Session WED-PM
Tongkun Guan · Chaochen Gu · Jingzheng Tu · Xue Yang · Qi Feng · Yudi Zhao · Wei Shen
Vita-CLIP: Video and Text Adaptive CLIP via Multimodal Prompting Poster Session THU-PM
Syed Talal Wasim · Muzammal Naseer · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan · Mubarak Shah
Person Image Synthesis via Denoising Diffusion Model Poster Session TUE-PM
Ankan Kumar Bhunia · Salman Khan · Hisham Cholakkal · Rao Muhammad Anwer · Jorma Laaksonen · Mubarak Shah · Fahad Shahbaz Khan
From Node Interaction To Hop Interaction: New Effective and Scalable Graph Learning Paradigm Poster Session TUE-PM
Jie Chen · Zilong Li · Yin Zhu · Junping Zhang · Jian Pu
DANI-Net: Uncalibrated Photometric Stereo by Differentiable Shadow Handling, Anisotropic Reflectance Modeling, and Neural Inverse Rendering Poster Session WED-AM
Zongrui Li · Qian Zheng · Boxin Shi · Gang Pan · Xudong Jiang
Bi-Directional Distribution Alignment for Transductive Zero-Shot Learning Poster Session THU-AM
Zhicai Wang · Yanbin Hao · Tingting Mu · Ouxiang Li · Shuo Wang · Xiangnan He
MHPL: Minimum Happy Points Learning for Active Source Free Domain Adaptation Poster Session THU-AM
Fan Wang · Zhongyi Han · Zhiyan Zhang · Rundong He · Yilong Yin
Bi3D: Bi-Domain Active Learning for Cross-Domain 3D Object Detection Poster Session WED-PM
Jiakang Yuan · Bo Zhang · Xiangchao Yan · Tao Chen · Botian Shi · Yikang Li · Yu Qiao
Uni3D: A Unified Baseline for Multi-Dataset 3D Object Detection Poster Session WED-AM
Bo Zhang · Jiakang Yuan · Botian Shi · Tao Chen · Yikang Li · Yu Qiao
Physically Realizable Natural-Looking Clothing Textures Evade Person Detectors via 3D Modeling Poster Session THU-AM
Zhanhao Hu · Wenda Chu · Xiaopei Zhu · Hui Zhang · Bo Zhang · Xiaolin Hu
Indescribable Multi-Modal Spatial Evaluator Poster Session WED-AM
Lingke Kong · X. Sharon Qi · Qijin Shen · Jiacheng Wang · Jingyi Zhang · Yanle Hu · Qichao Zhou
Edges to Shapes to Concepts: Adversarial Augmentation for Robust Vision Poster Session THU-PM
Aditay Tripathi · Rishubh Singh · Anirban Chakraborty · Pradeep Shenoy
OTAvatar: One-Shot Talking Face Avatar With Controllable Tri-Plane Rendering Poster Session THU-AM
Zhiyuan Ma · Xiangyu Zhu · Guo-Jun Qi · Zhen Lei · Lei Zhang
Interactive Segmentation As Gaussion Process Classification Poster Session THU-AM
Minghao Zhou · Hong Wang · Qian Zhao · Yuexiang Li · Yawen Huang · Deyu Meng · Yefeng Zheng
Multi-Granularity Archaeological Dating of Chinese Bronze Dings Based on a Knowledge-Guided Relation Graph Poster Session TUE-AM
Rixin Zhou · Jiafu Wei · Qian Zhang · Ruihua Qi · Xi Yang · Chuntao Li
Improving Robustness of Semantic Segmentation to Motion-Blur Using Class-Centric Augmentation Poster Session WED-AM
Aakanksha Aakanksha · A. N. Rajagopalan
Where Is My Wallet? Modeling Object Proposal Sets for Egocentric Visual Query Localization Poster Session TUE-AM
Mengmeng Xu · Yanghao Li · Cheng-Yang Fu · Bernard Ghanem · Tao Xiang · Juan-Manuel Pérez-Rúa
GeoNet: Benchmarking Unsupervised Adaptation Across Geographies Poster Session WED-PM
Tarun Kalluri · Wangdong Xu · Manmohan Chandraker
On-the-Fly Category Discovery Poster Session WED-AM
Ruoyi DU · Dongliang Chang · Kongming Liang · Timothy Hospedales · Yi-Zhe Song · Zhanyu Ma
Reliability in Semantic Segmentation: Are We on the Right Track? Poster Session TUE-PM
Pau de Jorge · Riccardo Volpi · Philip H.S. Torr · Grégory Rogez
Divide and Conquer: Answering Questions With Object Factorization and Compositional Reasoning Poster Session TUE-PM
Shi Chen · Qi Zhao
MoLo: Motion-Augmented Long-Short Contrastive Learning for Few-Shot Action Recognition Poster Session THU-AM
Xiang Wang · Shiwei Zhang · Zhiwu Qing · Changxin Gao · Yingya Zhang · Deli Zhao · Nong Sang
Mod-Squad: Designing Mixtures of Experts As Modular Multi-Task Learners Poster Session WED-AM
Zitian Chen · Yikang Shen · Mingyu Ding · Zhenfang Chen · Hengshuang Zhao · Erik G. Learned-Miller · Chuang Gan
Exemplar-FreeSOLO: Enhancing Unsupervised Instance Segmentation With Exemplars Poster Session WED-PM
Taoseef Ishtiak · Qing En · Yuhong Guo
Real-Time Controllable Denoising for Image and Video Poster Session WED-PM
Zhaoyang Zhang · Yitong Jiang · Wenqi Shao · Xiaogang Wang · Ping Luo · Kaimo Lin · Jinwei Gu
itKD: Interchange Transfer-Based Knowledge Distillation for 3D Object Detection Poster Session WED-PM
Hyeon Cho · Junyong Choi · Geonwoo Baek · Wonjun Hwang
HandNeRF: Neural Radiance Fields for Animatable Interacting Hands Poster Session THU-PM
Zhiyang Guo · Wengang Zhou · Min Wang · Li Li · Houqiang Li
BASiS: Batch Aligned Spectral Embedding Space Poster Session WED-AM
Or Streicher · Ido Cohen · Guy Gilboa
MobileBrick: Building LEGO for 3D Reconstruction on Mobile Devices Poster Session TUE-PM
Kejie Li · Jia-Wang Bian · Robert Castle · Philip H.S. Torr · Victor Adrian Prisacariu
SmartAssign: Learning a Smart Knowledge Assignment Strategy for Deraining and Desnowing Poster Session TUE-AM
Yinglong Wang · Chao Ma · Jianzhuang Liu
3D Semantic Segmentation in the Wild: Learning Generalized Models for Adverse-Condition Point Clouds Poster Session WED-AM
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Weihao Xuan · Ruijie Ren · Kangcheng Liu · Dayan Guan · Abdulmotaleb El Saddik · Shijian Lu · Eric P. Xing
Conjugate Product Graphs for Globally Optimal 2D-3D Shape Matching Poster Session THU-PM
Paul Roetzer · Zorah Lähner · Florian Bernard
Masked and Adaptive Transformer for Exemplar Based Image Translation Poster Session THU-PM
Chang Jiang · Fei Gao · Biao Ma · Yuhao Lin · Nannan Wang · Gang Xu
Label Information Bottleneck for Label Enhancement Poster Session TUE-PM
Qinghai Zheng · Jihua Zhu · Haoyu Tang
RefTeacher: A Strong Baseline for Semi-Supervised Referring Expression Comprehension Poster Session THU-AM
Jiamu Sun · Gen Luo · Yiyi Zhou · Xiaoshuai Sun · Guannan Jiang · Zhiyu Wang · Rongrong Ji
Picture That Sketch: Photorealistic Image Generation From Abstract Sketches Poster Session TUE-PM
Subhadeep Koley · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Pinaki Nath Chowdhury · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
CLIP for All Things Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval, Fine-Grained or Not Poster Session TUE-AM
Aneeshan Sain · Ayan Kumar Bhunia · Pinaki Nath Chowdhury · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
SceneTrilogy: On Human Scene-Sketch and Its Complementarity With Photo and Text Poster Session WED-AM
Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
Exploiting Unlabelled Photos for Stronger Fine-Grained SBIR Poster Session TUE-PM
Aneeshan Sain · Ayan Kumar Bhunia · Subhadeep Koley · Pinaki Nath Chowdhury · Soumitri Chattopadhyay · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
Sketch2Saliency: Learning To Detect Salient Objects From Human Drawings Poster Session TUE-AM
Ayan Kumar Bhunia · Subhadeep Koley · Amandeep Kumar · Aneeshan Sain · Pinaki Nath Chowdhury · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
What Can Human Sketches Do for Object Detection? Poster Session WED-PM
Pinaki Nath Chowdhury · Ayan Kumar Bhunia · Aneeshan Sain · Subhadeep Koley · Tao Xiang · Yi-Zhe Song
Towards Effective Visual Representations for Partial-Label Learning Poster Session WED-PM
Shiyu Xia · Jiaqi Lv · Ning Xu · Gang Niu · Xin Geng
Dynamic Graph Learning With Content-Guided Spatial-Frequency Relation Reasoning for Deepfake Detection Poster Session TUE-PM
Yuan Wang · Kun Yu · Chen Chen · Xiyuan Hu · Silong Peng
GFIE: A Dataset and Baseline for Gaze-Following From 2D to 3D in Indoor Environments Poster Session WED-AM
Zhengxi Hu · Yuxue Yang · Xiaolin Zhai · Dingye Yang · Bohan Zhou · Jingtai Liu
Neuralangelo: High-Fidelity Neural Surface Reconstruction Poster Session WED-AM
Zhaoshuo Li · Thomas Müller · Alex Evans · Russell H. Taylor · Mathias Unberath · Ming-Yu Liu · Chen-Hsuan Lin
DejaVu: Conditional Regenerative Learning To Enhance Dense Prediction Poster Session THU-AM
Shubhankar Borse · Debasmit Das · Hyojin Park · Hong Cai · Risheek Garrepalli · Fatih Porikli
BlackVIP: Black-Box Visual Prompting for Robust Transfer Learning Poster Session THU-PM
Changdae Oh · Hyeji Hwang · Hee-young Lee · YongTaek Lim · Geunyoung Jung · Jiyoung Jung · Hosik Choi · Kyungwoo Song
3D-Aware Conditional Image Synthesis Poster Session TUE-PM
Kangle Deng · Gengshan Yang · Deva Ramanan · Jun-Yan Zhu
Transfer4D: A Framework for Frugal Motion Capture and Deformation Transfer Poster Session WED-PM
Shubh Maheshwari · Rahul Narain · Ramya Hebbalaguppe
Class-Balancing Diffusion Models Poster Session THU-AM
Yiming Qin · Huangjie Zheng · Jiangchao Yao · Mingyuan Zhou · Ya Zhang
Weakly Supervised Segmentation With Point Annotations for Histopathology Images via Contrast-Based Variational Model Poster Session WED-PM
Hongrun Zhang · Liam Burrows · Yanda Meng · Declan Sculthorpe · Abhik Mukherjee · Sarah E. Coupland · Ke Chen · Yalin Zheng
TeSLA: Test-Time Self-Learning With Automatic Adversarial Augmentation Poster Session THU-AM
Devavrat Tomar · Guillaume Vray · Behzad Bozorgtabar · Jean-Philippe Thiran
Bayesian Posterior Approximation With Stochastic Ensembles Poster Session WED-PM
Oleksandr Balabanov · Bernhard Mehlig · Hampus Linander
Temporal Consistent 3D LiDAR Representation Learning for Semantic Perception in Autonomous Driving Poster Session TUE-PM
Lucas Nunes · Louis Wiesmann · Rodrigo Marcuzzi · Xieyuanli Chen · Jens Behley · Cyrill Stachniss
Generalized UAV Object Detection via Frequency Domain Disentanglement Poster Session TUE-AM
Kunyu Wang · Xueyang Fu · Yukun Huang · Chengzhi Cao · Gege Shi · Zheng-Jun Zha
Towards Bridging the Performance Gaps of Joint Energy-Based Models Poster Session WED-PM
Xiulong Yang · Qing Su · Shihao Ji
Cloud-Device Collaborative Adaptation to Continual Changing Environments in the Real-World Poster Session WED-AM
Yulu Gan · Mingjie Pan · Rongyu Zhang · Zijian Ling · Lingran Zhao · Jiaming Liu · Shanghang Zhang
SINE: Semantic-Driven Image-Based NeRF Editing With Prior-Guided Editing Field Poster Session THU-PM
Chong Bao · Yinda Zhang · Bangbang Yang · Tianxing Fan · Zesong Yang · Hujun Bao · Guofeng Zhang · Zhaopeng Cui
RelightableHands: Efficient Neural Relighting of Articulated Hand Models Poster Session THU-AM
Shun Iwase · Shunsuke Saito · Tomas Simon · Stephen Lombardi · Timur Bagautdinov · Rohan Joshi · Fabian Prada · Takaaki Shiratori · Yaser Sheikh · Jason Saragih
ScanDMM: A Deep Markov Model of Scanpath Prediction for 360° Images Poster Session TUE-PM
Xiangjie Sui · Yuming Fang · Hanwei Zhu · Shiqi Wang · Zhou Wang
FLEX: Full-Body Grasping Without Full-Body Grasps Poster Session THU-PM
Purva Tendulkar · Dídac Surís · Carl Vondrick
Catch Missing Details: Image Reconstruction With Frequency Augmented Variational Autoencoder Poster Session TUE-AM
Xinmiao Lin · Yikang Li · Jenhao Hsiao · Chiuman Ho · Yu Kong
Q: How To Specialize Large Vision-Language Models to Data-Scarce VQA Tasks? A: Self-Train on Unlabeled Images! Poster Session WED-PM
Zaid Khan · Vijay Kumar BG · Samuel Schulter · Xiang Yu · Yun Fu · Manmohan Chandraker
Nighttime Smartphone Reflective Flare Removal Using Optical Center Symmetry Prior Poster Session THU-PM
Yuekun Dai · Yihang Luo · Shangchen Zhou · Chongyi Li · Chen Change Loy
MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation Poster Session WED-AM
Ludan Ruan · Yiyang Ma · Huan Yang · Huiguo He · Bei Liu · Jianlong Fu · Nicholas Jing Yuan · Qin Jin · Baining Guo
Relational Context Learning for Human-Object Interaction Detection Poster Session TUE-AM
Sanghyun Kim · Deunsol Jung · Minsu Cho
Devil’s on the Edges: Selective Quad Attention for Scene Graph Generation Poster Session THU-AM
Deunsol Jung · Sanghyun Kim · Won Hwa Kim · Minsu Cho
Learning Rotation-Equivariant Features for Visual Correspondence Poster Session THU-PM
Jongmin Lee · Byungjin Kim · Seungwook Kim · Minsu Cho
PointCMP: Contrastive Mask Prediction for Self-Supervised Learning on Point Cloud Videos Poster Session TUE-AM
Zhiqiang Shen · Xiaoxiao Sheng · Longguang Wang · Yulan Guo · Qiong Liu · Xi Zhou
ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-Real Novel View Synthesis via Contrastive Learning Poster Session THU-AM
Hao Yang · Lanqing Hong · Aoxue Li · Tianyang Hu · Zhenguo Li · Gim Hee Lee · Liwei Wang
Model Barrier: A Compact Un-Transferable Isolation Domain for Model Intellectual Property Protection Poster Session THU-AM
Lianyu Wang · Meng Wang · Daoqiang Zhang · Huazhu Fu
RefCLIP: A Universal Teacher for Weakly Supervised Referring Expression Comprehension Poster Session TUE-AM
Lei Jin · Gen Luo · Yiyi Zhou · Xiaoshuai Sun · Guannan Jiang · Annan Shu · Rongrong Ji
TTA-COPE: Test-Time Adaptation for Category-Level Object Pose Estimation Poster Session THU-PM
Taeyeop Lee · Jonathan Tremblay · Valts Blukis · Bowen Wen · Byeong-Uk Lee · Inkyu Shin · Stan Birchfield · In So Kweon · Kuk-Jin Yoon
Learning Joint Latent Space EBM Prior Model for Multi-Layer Generator Poster Session TUE-AM
Jiali Cui · Ying Nian Wu · Tian Han
Uncovering the Disentanglement Capability in Text-to-Image Diffusion Models Poster Session TUE-AM
Qiucheng Wu · Yujian Liu · Handong Zhao · Ajinkya Kale · Trung Bui · Tong Yu · Zhe Lin · Yang Zhang · Shiyu Chang
MixMAE: Mixed and Masked Autoencoder for Efficient Pretraining of Hierarchical Vision Transformers Poster Session TUE-PM
Jihao Liu · Xin Huang · Jinliang Zheng · Yu Liu · Hongsheng Li
MOT: Masked Optimal Transport for Partial Domain Adaptation Poster Session TUE-AM
You-Wei Luo · Chuan-Xian Ren
Randomized Adversarial Training via Taylor Expansion Poster Session WED-PM
Gaojie Jin · Xinping Yi · Dengyu Wu · Ronghui Mu · Xiaowei Huang
Context De-Confounded Emotion Recognition Poster Session THU-AM
Dingkang Yang · Zhaoyu Chen · Yuzheng Wang · Shunli Wang · Mingcheng Li · Siao Liu · Xiao Zhao · Shuai Huang · Zhiyan Dong · Peng Zhai · Lihua Zhang
Structured 3D Features for Reconstructing Controllable Avatars Poster Session THU-AM
Enric Corona · Mihai Zanfir · Thiemo Alldieck · Eduard Gabriel Bazavan · Andrei Zanfir · Cristian Sminchisescu
Network-Free, Unsupervised Semantic Segmentation With Synthetic Images Poster Session THU-PM
Qianli Feng · Raghudeep Gadde · Wentong Liao · Eduard Ramon · Aleix Martinez
Model-Agnostic Gender Debiased Image Captioning Poster Session WED-PM
Yusuke Hirota · Yuta Nakashima · Noa Garcia
Multi-View Inverse Rendering for Large-Scale Real-World Indoor Scenes Poster Session WED-PM
Zhen Li · Lingli Wang · Mofang Cheng · Cihui Pan · Jiaqi Yang
AstroNet: When Astrocyte Meets Artificial Neural Network Poster Session THU-AM
Mengqiao Han · Liyuan Pan · Xiabi Liu
Revisiting Prototypical Network for Cross Domain Few-Shot Learning Poster Session THU-AM
Fei Zhou · Peng Wang · Lei Zhang · Wei Wei · Yanning Zhang
Bi-Directional Feature Fusion Generative Adversarial Network for Ultra-High Resolution Pathological Image Virtual Re-Staining Poster Session TUE-AM
Kexin Sun · Zhineng Chen · Gongwei Wang · Jun Liu · Xiongjun Ye · Yu-Gang Jiang
VideoTrack: Learning To Track Objects via Video Transformer Poster Session THU-PM
Fei Xie · Lei Chu · Jiahao Li · Yan Lu · Chao Ma
Transformer Scale Gate for Semantic Segmentation Poster Session TUE-AM
Hengcan Shi · Munawar Hayat · Jianfei Cai
Diffusion-Based Signed Distance Fields for 3D Shape Generation Poster Session THU-PM
Jaehyeok Shim · Changwoo Kang · Kyungdon Joo
Sample-Level Multi-View Graph Clustering Poster Session THU-PM
Yuze Tan · Yixi Liu · Shudong Huang · Wentao Feng · Jiancheng Lv
3D Human Mesh Estimation From Virtual Markers Poster Session TUE-AM
Xiaoxuan Ma · Jiajun Su · Chunyu Wang · Wentao Zhu · Yizhou Wang
BITE: Beyond Priors for Improved Three-D Dog Pose Estimation Poster Session WED-AM
Nadine Rüegg · Shashank Tripathi · Konrad Schindler · Michael J. Black · Silvia Zuffi
Local 3D Editing via 3D Distillation of CLIP Knowledge Poster Session WED-PM
Junha Hyung · Sungwon Hwang · Daejin Kim · Hyunji Lee · Jaegul Choo
EMT-NAS:Transferring Architectural Knowledge Between Tasks From Different Datasets Poster Session TUE-AM
Peng Liao · Yaochu Jin · Wenli Du
Extracting Motion and Appearance via Inter-Frame Attention for Efficient Video Frame Interpolation Poster Session TUE-PM
Guozhen Zhang · Yuhan Zhu · Haonan Wang · Youxin Chen · Gangshan Wu · Limin Wang
Superclass Learning With Representation Enhancement Poster Session THU-PM
Jinlong Kang · Liyuan Shang · Suyun Zhao · Hong Chen · Cuiping Li · Zeyu Gan
Black-Box Sparse Adversarial Attack via Multi-Objective Optimisation Poster Session WED-AM
Phoenix Neale Williams · Ke Li
VideoMAE V2: Scaling Video Masked Autoencoders With Dual Masking Poster Session WED-PM
Limin Wang · Bingkun Huang · Zhiyu Zhao · Zhan Tong · Yinan He · Yi Wang · Yali Wang · Yu Qiao
MSINet: Twins Contrastive Search of Multi-Scale Interaction for Object ReID Poster Session THU-AM
Jianyang Gu · Kai Wang · Hao Luo · Chen Chen · Wei Jiang · Yuqiang Fang · Shanghang Zhang · Yang You · Jian Zhao
Learning a Simple Low-Light Image Enhancer From Paired Low-Light Instances Poster Session THU-PM
Zhenqi Fu · Yan Yang · Xiaotong Tu · Yue Huang · Xinghao Ding · Kai-Kuang Ma
Simultaneously Short- and Long-Term Temporal Modeling for Semi-Supervised Video Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Jiangwei Lao · Weixiang Hong · Xin Guo · Yingying Zhang · Jian Wang · Jingdong Chen · Wei Chu
Efficient Loss Function by Minimizing the Detrimental Effect of Floating-Point Errors on Gradient-Based Attacks Poster Session TUE-AM
Yunrui Yu · Cheng-Zhong Xu
TrojDiff: Trojan Attacks on Diffusion Models With Diverse Targets Poster Session TUE-AM
Weixin Chen · Dawn Song · Bo Li
EcoTTA: Memory-Efficient Continual Test-Time Adaptation via Self-Distilled Regularization Poster Session WED-AM
Junha Song · Jungsoo Lee · In So Kweon · Sungha Choi
ProD: Prompting-To-Disentangle Domain Knowledge for Cross-Domain Few-Shot Image Classification Poster Session THU-AM
Tianyi Ma · Yifan Sun · Zongxin Yang · Yi Yang
TranSG: Transformer-Based Skeleton Graph Prototype Contrastive Learning With Structure-Trajectory Prompted Reconstruction for Person Re-Identification Poster Session THU-PM
Haocong Rao · Chunyan Miao
Making Vision Transformers Efficient From a Token Sparsification View Poster Session TUE-PM
Shuning Chang · Pichao Wang · Ming Lin · Fan Wang · David Junhao Zhang · Rong Jin · Mike Zheng Shou
LiDAR2Map: In Defense of LiDAR-Based Semantic Map Construction Using Online Camera Distillation Poster Session TUE-PM
Song Wang · Wentong Li · Wenyu Liu · Xiaolu Liu · Jianke Zhu
Decoupling Learning and Remembering: A Bilevel Memory Framework With Knowledge Projection for Task-Incremental Learning Poster Session THU-AM
Wenju Sun · Qingyong Li · Jing Zhang · Wen Wang · Yangli-ao Geng
Self-Supervised AutoFlow Poster Session WED-AM
Hsin-Ping Huang · Charles Herrmann · Junhwa Hur · Erika Lu · Kyle Sargent · Austin Stone · Ming-Hsuan Yang · Deqing Sun
AnyFlow: Arbitrary Scale Optical Flow With Implicit Neural Representation Poster Session TUE-PM
Hyunyoung Jung · Zhuo Hui · Lei Luo · Haitao Yang · Feng Liu · Sungjoo Yoo · Rakesh Ranjan · Denis Demandolx
OmniAL: A Unified CNN Framework for Unsupervised Anomaly Localization Poster Session TUE-AM
Ying Zhao
Learning From Noisy Labels With Decoupled Meta Label Purifier Poster Session THU-AM
Yuanpeng Tu · Boshen Zhang · Yuxi Li · Liang Liu · Jian Li · Yabiao Wang · Chengjie Wang · Cai Rong Zhao
MotionDiffuser: Controllable Multi-Agent Motion Prediction Using Diffusion Poster Session WED-AM
Chiyu “Max” Jiang · Andre Cornman · Cheolho Park · Benjamin Sapp · Yin Zhou · Dragomir Anguelov
The Devil Is in the Points: Weakly Semi-Supervised Instance Segmentation via Point-Guided Mask Representation Poster Session WED-AM
Beomyoung Kim · Joonhyun Jeong · Dongyoon Han · Sung Ju Hwang
Weakly-Supervised Single-View Image Relighting Poster Session WED-AM
Renjiao Yi · Chenyang Zhu · Kai Xu
BioNet: A Biologically-Inspired Network for Face Recognition Poster Session WED-AM
Pengyu Li
Co-Salient Object Detection With Uncertainty-Aware Group Exchange-Masking Poster Session THU-AM
Yang Wu · Huihui Song · Bo Liu · Kaihua Zhang · Dong Liu
AGAIN: Adversarial Training With Attribution Span Enlargement and Hybrid Feature Fusion Poster Session THU-AM
Shenglin Yin · Kelu Yao · Sheng Shi · Yangzhou Du · Zhen Xiao
Unsupervised 3D Point Cloud Representation Learning by Triangle Constrained Contrast for Autonomous Driving Poster Session TUE-PM
Bo Pang · Hongchi Xia · Cewu Lu
Unsupervised Intrinsic Image Decomposition With LiDAR Intensity Poster Session WED-PM
Shogo Sato · Yasuhiro Yao · Taiga Yoshida · Takuhiro Kaneko · Shingo Ando · Jun Shimamura
Multi-Modal Learning With Missing Modality via Shared-Specific Feature Modelling Poster Session WED-PM
Hu Wang · Yuanhong Chen · Congbo Ma · Jodie Avery · Louise Hull · Gustavo Carneiro
FitMe: Deep Photorealistic 3D Morphable Model Avatars Poster Session WED-AM
Alexandros Lattas · Stylianos Moschoglou · Stylianos Ploumpis · Baris Gecer · Jiankang Deng · Stefanos Zafeiriou
Curvature-Balanced Feature Manifold Learning for Long-Tailed Classification Poster Session WED-PM
Yanbiao Ma · Licheng Jiao · Fang Liu · Shuyuan Yang · Xu Liu · Lingling Li
Handwritten Text Generation From Visual Archetypes Poster Session THU-PM
Vittorio Pippi · Silvia Cascianelli · Rita Cucchiara
POEM: Reconstructing Hand in a Point Embedded Multi-View Stereo Poster Session THU-PM
Lixin Yang · Jian Xu · Licheng Zhong · Xinyu Zhan · Zhicheng Wang · Kejian Wu · Cewu Lu
Cross-Image-Attention for Conditional Embeddings in Deep Metric Learning Poster Session WED-AM
Dmytro Kotovenko · Pingchuan Ma · Timo Milbich · Björn Ommer
Hint-Aug: Drawing Hints From Foundation Vision Transformers Towards Boosted Few-Shot Parameter-Efficient Tuning Poster Session WED-AM
Zhongzhi Yu · Shang Wu · Yonggan Fu · Shunyao Zhang · Yingyan (Celine) Lin
Learning Geometric-Aware Properties in 2D Representation Using Lightweight CAD Models, or Zero Real 3D Pairs Poster Session THU-PM
Pattaramanee Arsomngern · Sarana Nutanong · Supasorn Suwajanakorn
PermutoSDF: Fast Multi-View Reconstruction With Implicit Surfaces Using Permutohedral Lattices Poster Session WED-AM
Radu Alexandru Rosu · Sven Behnke
Unsupervised Continual Semantic Adaptation Through Neural Rendering Poster Session TUE-AM
Zhizheng Liu · Francesco Milano · Jonas Frey · Roland Siegwart · Hermann Blum · Cesar Cadena
Two-Way Multi-Label Loss Poster Session TUE-PM
Takumi Kobayashi
PointCert: Point Cloud Classification With Deterministic Certified Robustness Guarantees Poster Session WED-AM
Jinghuai Zhang · Jinyuan Jia · Hongbin Liu · Neil Zhenqiang Gong
NeAT: Learning Neural Implicit Surfaces With Arbitrary Topologies From Multi-View Images Poster Session TUE-AM
Xiaoxu Meng · Weikai Chen · Bo Yang
BUFFER: Balancing Accuracy, Efficiency, and Generalizability in Point Cloud Registration Poster Session TUE-AM
Sheng Ao · Qingyong Hu · Hanyun Wang · Kai Xu · Yulan Guo
CREPE: Can Vision-Language Foundation Models Reason Compositionally? Poster Session WED-AM
Zixian Ma · Jerry Hong · Mustafa Omer Gul · Mona Gandhi · Irena Gao · Ranjay Krishna
Feature Aggregated Queries for Transformer-Based Video Object Detectors Poster Session TUE-PM
Yiming Cui
The Dialog Must Go On: Improving Visual Dialog via Generative Self-Training Poster Session TUE-PM
Gi-Cheon Kang · Sungdong Kim · Jin-Hwa Kim · Donghyun Kwak · Byoung-Tak Zhang
Image Cropping With Spatial-Aware Feature and Rank Consistency Poster Session WED-AM
Chao Wang · Li Niu · Bo Zhang · Liqing Zhang
MSeg3D: Multi-Modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving Poster Session THU-PM
Jiale Li · Hang Dai · Hao Han · Yong Ding
SplineCam: Exact Visualization and Characterization of Deep Network Geometry and Decision Boundaries Poster Session TUE-AM
Ahmed Imtiaz Humayun · Randall Balestriero · Guha Balakrishnan · Richard G. Baraniuk
Fine-Tuned CLIP Models Are Efficient Video Learners Poster Session TUE-PM
Hanoona Rasheed · Muhammad Uzair Khattak · Muhammad Maaz · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Rebalancing Batch Normalization for Exemplar-Based Class-Incremental Learning Poster Session THU-AM
Sungmin Cha · Sungjun Cho · Dasol Hwang · Sunwon Hong · Moontae Lee · Taesup Moon
Learning Attribute and Class-Specific Representation Duet for Fine-Grained Fashion Analysis Poster Session WED-AM
Yang Jiao · Yan Gao · Jingjing Meng · Jin Shang · Yi Sun
Dynamic Conceptional Contrastive Learning for Generalized Category Discovery Poster Session TUE-PM
Nan Pu · Zhun Zhong · Nicu Sebe
H2ONet: Hand-Occlusion-and-Orientation-Aware Network for Real-Time 3D Hand Mesh Reconstruction Poster Session THU-AM
Hao Xu · Tianyu Wang · Xiao Tang · Chi-Wing Fu
Pruning Parameterization With Bi-Level Optimization for Efficient Semantic Segmentation on the Edge Poster Session WED-PM
Changdi Yang · Pu Zhao · Yanyu Li · Wei Niu · Jiexiong Guan · Hao Tang · Minghai Qin · Bin Ren · Xue Lin · Yanzhi Wang
Improving Visual Grounding by Encouraging Consistent Gradient-Based Explanations Poster Session THU-AM
Ziyan Yang · Kushal Kafle · Franck Dernoncourt · Vicente Ordonez
HNeRV: A Hybrid Neural Representation for Videos Poster Session WED-AM
Hao Chen · Matthew Gwilliam · Ser-Nam Lim · Abhinav Shrivastava
Uncurated Image-Text Datasets: Shedding Light on Demographic Bias Poster Session TUE-PM
Noa Garcia · Yusuke Hirota · Yankun Wu · Yuta Nakashima
Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes With Motion Blur Poster Session TUE-AM
Peng Dai · Yinda Zhang · Xin Yu · Xiaoyang Lyu · Xiaojuan Qi
TransFlow: Transformer As Flow Learner Poster Session THU-AM
Yawen Lu · Qifan Wang · Siqi Ma · Tong Geng · Yingjie Victor Chen · Huaijin Chen · Dongfang Liu
Bridging Precision and Confidence: A Train-Time Loss for Calibrating Object Detection Poster Session WED-AM
Muhammad Akhtar Munir · Muhammad Haris Khan · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing Poster Session THU-AM
Zineng Tang · Ziyi Yang · Guoxin Wang · Yuwei Fang · Yang Liu · Chenguang Zhu · Michael Zeng · Cha Zhang · Mohit Bansal
SkyEye: Self-Supervised Bird’s-Eye-View Semantic Mapping Using Monocular Frontal View Images Poster Session WED-PM
Nikhil Gosala · Kürsat Petek · Paulo L. J. Drews-Jr · Wolfram Burgard · Abhinav Valada
DiGeo: Discriminative Geometry-Aware Learning for Generalized Few-Shot Object Detection Poster Session TUE-AM
Jiawei Ma · Yulei Niu · Jincheng Xu · Shiyuan Huang · Guangxing Han · Shih-Fu Chang
DepGraph: Towards Any Structural Pruning Poster Session WED-PM
Gongfan Fang · Xinyin Ma · Mingli Song · Michael Bi Mi · Xinchao Wang
StarCraftImage: A Dataset for Prototyping Spatial Reasoning Methods for Multi-Agent Environments Poster Session THU-PM
Sean Kulinski · Nicholas R. Waytowich · James Z. Hare · David I. Inouye
Mitigating Task Interference in Multi-Task Learning via Explicit Task Routing With Non-Learnable Primitives Poster Session TUE-PM
Chuntao Ding · Zhichao Lu · Shangguang Wang · Ran Cheng · Vishnu Naresh Boddeti
Parametric Implicit Face Representation for Audio-Driven Facial Reenactment Poster Session WED-PM
Ricong Huang · Peiwen Lai · Yipeng Qin · Guanbin Li
DiffusionRig: Learning Personalized Priors for Facial Appearance Editing Poster Session WED-PM
Zheng Ding · Xuaner Zhang · Zhihao Xia · Lars Jebe · Zhuowen Tu · Xiuming Zhang
ZBS: Zero-Shot Background Subtraction via Instance-Level Background Modeling and Foreground Selection Poster Session TUE-PM
Yongqi An · Xu Zhao · Tao Yu · Haiyun Guo · Chaoyang Zhao · Ming Tang · Jinqiao Wang
Improved Test-Time Adaptation for Domain Generalization Poster Session THU-PM
Liang Chen · Yong Zhang · Yibing Song · Ying Shan · Lingqiao Liu
Towards Trustable Skin Cancer Diagnosis via Rewriting Model’s Decision Poster Session WED-AM
Siyuan Yan · Zhen Yu · Xuelin Zhang · Dwarikanath Mahapatra · Shekhar S. Chandra · Monika Janda · Peter Soyer · Zongyuan Ge
Multi-Label Compound Expression Recognition: C-EXPR Database & Network Poster Session TUE-PM
Dimitrios Kollias
Look, Radiate, and Learn: Self-Supervised Localisation via Radio-Visual Correspondence Poster Session THU-AM
Mohammed Alloulah · Maximilian Arnold
Solving Relaxations of MAP-MRF Problems: Combinatorial In-Face Frank-Wolfe Directions Poster Session WED-AM
Vladimir Kolmogorov
Beyond Appearance: A Semantic Controllable Self-Supervised Learning Framework for Human-Centric Visual Tasks Poster Session WED-PM
Weihua Chen · Xianzhe Xu · Jian Jia · Hao Luo · Yaohua Wang · Fan Wang · Rong Jin · Xiuyu Sun
Towards Better Decision Forests: Forest Alternating Optimization Poster Session TUE-PM
Miguel Á. Carreira-Perpiñán · Magzhan Gabidolla · Arman Zharmagambetov
PosterLayout: A New Benchmark and Approach for Content-Aware Visual-Textual Presentation Layout Poster Session TUE-PM
Hsiao Yuan Hsu · Xiangteng He · Yuxin Peng · Hao Kong · Qing Zhang
Swept-Angle Synthetic Wavelength Interferometry Poster Session WED-AM
Alankar Kotwal · Anat Levin · Ioannis Gkioulekas
The Enemy of My Enemy Is My Friend: Exploring Inverse Adversaries for Improving Adversarial Training Poster Session THU-PM
Junhao Dong · Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli · Jianhuang Lai · Xiaohua Xie
Exploring Data Geometry for Continual Learning Poster Session THU-PM
Zhi Gao · Chen Xu · Feng Li · Yunde Jia · Mehrtash Harandi · Yuwei Wu
Open-Vocabulary Point-Cloud Object Detection Without 3D Annotation Poster Session TUE-AM
Yuheng Lu · Chenfeng Xu · Xiaobao Wei · Xiaodong Xie · Masayoshi Tomizuka · Kurt Keutzer · Shanghang Zhang
Two-Shot Video Object Segmentation Poster Session TUE-AM
Kun Yan · Xiao Li · Fangyun Wei · Jinglu Wang · Chenbin Zhang · Ping Wang · Yan Lu
Uncertainty-Aware Optimal Transport for Semantically Coherent Out-of-Distribution Detection Poster Session TUE-AM
Fan Lu · Kai Zhu · Wei Zhai · Kecheng Zheng · Yang Cao
One-Shot High-Fidelity Talking-Head Synthesis With Deformable Neural Radiance Field Poster Session THU-AM
Weichuang Li · Longhao Zhang · Dong Wang · Bin Zhao · Zhigang Wang · Mulin Chen · Bang Zhang · Zhongjian Wang · Liefeng Bo · Xuelong Li
Bringing Inputs to Shared Domains for 3D Interacting Hands Recovery in the Wild Poster Session THU-AM
Gyeongsik Moon
QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation Poster Session TUE-AM
Sicheng Yang · Zhiyong Wu · Minglei Li · Zhensong Zhang · Lei Hao · Weihong Bao · Haolin Zhuang
Deep Learning of Partial Graph Matching via Differentiable Top-K Poster Session TUE-PM
Runzhong Wang · Ziao Guo · Shaofei Jiang · Xiaokang Yang · Junchi Yan
Semantic Scene Completion With Cleaner Self Poster Session TUE-AM
Fengyun Wang · Dong Zhang · Hanwang Zhang · Jinhui Tang · Qianru Sun
Efficient Robust Principal Component Analysis via Block Krylov Iteration and CUR Decomposition Poster Session TUE-AM
Shun Fang · Zhengqin Xu · Shiqian Wu · Shoulie Xie
Open-Vocabulary Attribute Detection Poster Session TUE-PM
María A. Bravo · Sudhanshu Mittal · Simon Ging · Thomas Brox
Rawgment: Noise-Accounted RAW Augmentation Enables Recognition in a Wide Variety of Environments Poster Session WED-PM
Masakazu Yoshimura · Junji Otsuka · Atsushi Irie · Takeshi Ohashi
Heterogeneous Continual Learning Poster Session WED-PM
Divyam Madaan · Hongxu Yin · Wonmin Byeon · Jan Kautz · Pavlo Molchanov
ReVISE: Self-Supervised Speech Resynthesis With Visual Input for Universal and Generalized Speech Regeneration Poster Session THU-AM
Wei-Ning Hsu · Tal Remez · Bowen Shi · Jacob Donley · Yossi Adi
HIER: Metric Learning Beyond Class Labels via Hierarchical Regularization Poster Session THU-AM
Sungyeon Kim · Boseung Jeong · Suha Kwak
Few-Shot Semantic Image Synthesis With Class Affinity Transfer Poster Session THU-PM
Marlène Careil · Jakob Verbeek · Stéphane Lathuilière
Learning Correspondence Uncertainty via Differentiable Nonlinear Least Squares Poster Session WED-PM
Dominik Muhle · Lukas Koestler · Krishna Murthy Jatavallabhula · Daniel Cremers
OSAN: A One-Stage Alignment Network To Unify Multimodal Alignment and Unsupervised Domain Adaptation Poster Session TUE-AM
Ye Liu · Lingfeng Qiao · Changchong Lu · Di Yin · Chen Lin · Haoyuan Peng · Bo Ren
AdamsFormer for Spatial Action Localization in the Future Poster Session THU-AM
Hyung-gun Chi · Kwonjoon Lee · Nakul Agarwal · Yi Xu · Karthik Ramani · Chiho Choi
MixSim: A Hierarchical Framework for Mixed Reality Traffic Simulation Poster Session WED-AM
Simon Suo · Kelvin Wong · Justin Xu · James Tu · Alexander Cui · Sergio Casas · Raquel Urtasun
IDGI: A Framework To Eliminate Explanation Noise From Integrated Gradients Poster Session THU-PM
Ruo Yang · Binghui Wang · Mustafa Bilgic
Region-Aware Pretraining for Open-Vocabulary Object Detection With Vision Transformers Poster Session WED-AM
Dahun Kim · Anelia Angelova · Weicheng Kuo
Joint Visual Grounding and Tracking With Natural Language Specification Poster Session THU-PM
Li Zhou · Zikun Zhou · Kaige Mao · Zhenyu He
Uncertainty-Aware Vision-Based Metric Cross-View Geolocalization Poster Session THU-PM
Florian Fervers · Sebastian Bullinger · Christoph Bodensteiner · Michael Arens · Rainer Stiefelhagen
Efficient Scale-Invariant Generator With Column-Row Entangled Pixel Synthesis Poster Session THU-PM
Thuan Hoang Nguyen · Thanh Van Le · Anh Tran
Neural Video Compression With Diverse Contexts Poster Session THU-PM
Jiahao Li · Bin Li · Yan Lu
The Dark Side of Dynamic Routing Neural Networks: Towards Efficiency Backdoor Injection Poster Session THU-PM
Simin Chen · Hanlin Chen · Mirazul Haque · Cong Liu · Wei Yang
Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective Poster Session WED-PM
Weixia Zhang · Guangtao Zhai · Ying Wei · Xiaokang Yang · Kede Ma
RUST: Latent Neural Scene Representations From Unposed Imagery Poster Session THU-AM
Mehdi S. M. Sajjadi · Aravindh Mahendran · Thomas Kipf · Etienne Pot · Daniel Duckworth · Mario Lučić · Klaus Greff
Local Implicit Normalizing Flow for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution Poster Session TUE-AM
Jie-En Yao · Li-Yuan Tsao · Yi-Chen Lo · Roy Tseng · Chia-Che Chang · Chun-Yi Lee
Castling-ViT: Compressing Self-Attention via Switching Towards Linear-Angular Attention at Vision Transformer Inference Poster Session WED-PM
Haoran You · Yunyang Xiong · Xiaoliang Dai · Bichen Wu · Peizhao Zhang · Haoqi Fan · Peter Vajda · Yingyan (Celine) Lin
Advancing Visual Grounding With Scene Knowledge: Benchmark and Method Poster Session WED-PM
Yibing Song · Yibing Song · Zhihong Chen · Xiang Wan · Guanbin Li
Paint by Example: Exemplar-Based Image Editing With Diffusion Models Poster Session THU-AM
Binxin Yang · Shuyang Gu · Bo Zhang · Ting Zhang · Xuejin Chen · Xiaoyan Sun · Dong Chen · Fang Wen
Fine-Grained Audible Video Description Poster Session WED-AM
Xuyang Shen · Dong Li · Jinxing Zhou · Zhen Qin · Bowen He · Xiaodong Han · Aixuan Li · Mochu Xiang · Lingpeng Kong · Meng Wang · Yu Qiao · Yiran Zhong
AltFreezing for More General Video Face Forgery Detection Poster Session TUE-AM
Zhendong Wang · Jianmin Bao · Wengang Zhou · Weilun Wang · Houqiang Li
Vision Transformers Are Good Mask Auto-Labelers Poster Session THU-PM
Shiyi Lan · Xitong Yang · Zhiding Yu · Zuxuan Wu · Jose M. Alvarez · Anima Anandkumar
Weakly Supervised Posture Mining for Fine-Grained Classification Poster Session THU-PM
Zhenchao Tang · Hualin Yang · Calvin Yu-Chian Chen
Instance-Specific and Model-Adaptive Supervision for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Zhen Zhao · Sifan Long · Jimin Pi · Jingdong Wang · Luping Zhou
Long-Tailed Visual Recognition via Self-Heterogeneous Integration With Knowledge Excavation Poster Session THU-PM
Yan Jin · Mengke Li · Yang Lu · Yiu-ming Cheung · Hanzi Wang
On Calibrating Semantic Segmentation Models: Analyses and an Algorithm Poster Session THU-PM
Dongdong Wang · Boqing Gong · Liqiang Wang
Content-Aware Token Sharing for Efficient Semantic Segmentation With Vision Transformers Poster Session THU-PM
Chenyang Lu · Daan de Geus · Gijs Dubbelman
Contrastive Grouping With Transformer for Referring Image Segmentation Poster Session THU-PM
Jiajin Tang · Ge Zheng · Cheng Shi · Sibei Yang
Mask-Free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation Without Manual Mask Annotations Poster Session THU-PM
Vibashan VS · Ning Yu · Chen Xing · Can Qin · Mingfei Gao · Juan Carlos Niebles · Vishal M. Patel · Ran Xu
HOICLIP: Efficient Knowledge Transfer for HOI Detection With Vision-Language Models Poster Session THU-PM
Shan Ning · Longtian Qiu · Yongfei Liu · Xuming He
Improving Cross-Modal Retrieval With Set of Diverse Embeddings Poster Session THU-PM
Dongwon Kim · Namyup Kim · Suha Kwak
REVEAL: Retrieval-Augmented Visual-Language Pre-Training With Multi-Source Multimodal Knowledge Memory Poster Session THU-PM
Ziniu Hu · Ahmet Iscen · Chen Sun · Zirui Wang · Kai-Wei Chang · Yizhou Sun · Cordelia Schmid · David A. Ross · Alireza Fathi
Learning Geometry-Aware Representations by Sketching Poster Session THU-PM
Hyundo Lee · Inwoo Hwang · Hyunsung Go · Won-Seok Choi · Kibeom Kim · Byoung-Tak Zhang
DegAE: A New Pretraining Paradigm for Low-Level Vision Poster Session THU-PM
Yihao Liu · Jingwen He · Jinjin Gu · Xiangtao Kong · Yu Qiao · Chao Dong
CLAMP: Prompt-Based Contrastive Learning for Connecting Language and Animal Pose Poster Session THU-PM
Xu Zhang · Wen Wang · Zhe Chen · Yufei Xu · Jing Zhang · Dacheng Tao
Accelerating Vision-Language Pretraining With Free Language Modeling Poster Session THU-PM
Teng Wang · Yixiao Ge · Feng Zheng · Ran Cheng · Ying Shan · Xiaohu Qie · Ping Luo
CVT-SLR: Contrastive Visual-Textual Transformation for Sign Language Recognition With Variational Alignment Poster Session THU-PM
Jiangbin Zheng · Yile Wang · Cheng Tan · Siyuan Li · Ge Wang · Jun Xia · Yidong Chen · Stan Z. Li
LAVENDER: Unifying Video-Language Understanding As Masked Language Modeling Poster Session THU-PM
Linjie Li · Zhe Gan · Kevin Lin · Chung-Ching Lin · Zicheng Liu · Ce Liu · Lijuan Wang
WINNER: Weakly-Supervised hIerarchical decompositioN and aligNment for Spatio-tEmporal Video gRounding Poster Session THU-PM
Mengze Li · Han Wang · Wenqiao Zhang · Jiaxu Miao · Zhou Zhao · Shengyu Zhang · Wei Ji · Fei Wu
HierVL: Learning Hierarchical Video-Language Embeddings Poster Session THU-PM
Kumar Ashutosh · Rohit Girdhar · Lorenzo Torresani · Kristen Grauman
Towards Generalisable Video Moment Retrieval: Visual-Dynamic Injection to Image-Text Pre-Training Poster Session THU-PM
Dezhao Luo · Jiabo Huang · Shaogang Gong · Hailin Jin · Yang Liu
Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-Based Active Learning Poster Session THU-PM
Wei Ji · Renjie Liang · Zhedong Zheng · Wenqiao Zhang · Shengyu Zhang · Juncheng Li · Mengze Li · Tat-seng Chua
Open Set Action Recognition via Multi-Label Evidential Learning Poster Session THU-PM
Chen Zhao · Dawei Du · Anthony Hoogs · Christopher Funk
Dense-Localizing Audio-Visual Events in Untrimmed Videos: A Large-Scale Benchmark and Baseline Poster Session THU-PM
Tiantian Geng · Teng Wang · Jinming Duan · Runmin Cong · Feng Zheng
A Light Weight Model for Active Speaker Detection Poster Session THU-PM
Junhua Liao · Haihan Duan · Kanghui Feng · Wanbing Zhao · Yanbing Yang · Liangyin Chen
Towards End-to-End Generative Modeling of Long Videos With Memory-Efficient Bidirectional Transformers Poster Session THU-PM
Jaehoon Yoo · Semin Kim · Doyup Lee · Chiheon Kim · Seunghoon Hong
Mask-Free Video Instance Segmentation Poster Session THU-PM
Lei Ke · Martin Danelljan · Henghui Ding · Yu-Wing Tai · Chi-Keung Tang · Fisher Yu
Recurrence Without Recurrence: Stable Video Landmark Detection With Deep Equilibrium Models Poster Session THU-PM
Paul Micaelli · Arash Vahdat · Hongxu Yin · Jan Kautz · Pavlo Molchanov
Mixed Autoencoder for Self-Supervised Visual Representation Learning Poster Session THU-PM
Kai Chen · Zhili Liu · Lanqing Hong · Hang Xu · Zhenguo Li · Dit-Yan Yeung
All Are Worth Words: A ViT Backbone for Diffusion Models Poster Session THU-PM
Fan Bao · Shen Nie · Kaiwen Xue · Yue Cao · Chongxuan Li · Hang Su · Jun Zhu
Boost Vision Transformer With GPU-Friendly Sparsity and Quantization Poster Session THU-PM
Chong Yu · Tao Chen · Zhongxue Gan · Jiayuan Fan
Binary Latent Diffusion Poster Session THU-PM
Ze Wang · Jiang Wang · Zicheng Liu · Qiang Qiu
Solving 3D Inverse Problems Using Pre-Trained 2D Diffusion Models Poster Session THU-PM
Hyungjin Chung · Dohoon Ryu · Michael T. McCann · Marc L. Klasky · Jong Chul Ye
GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation Poster Session THU-PM
Yuheng Li · Haotian Liu · Qingyang Wu · Fangzhou Mu · Jianwei Yang · Jianfeng Gao · Chunyuan Li · Yong Jae Lee
Affordance Diffusion: Synthesizing Hand-Object Interactions Poster Session THU-PM
Yufei Ye · Xueting Li · Abhinav Gupta · Shalini De Mello · Stan Birchfield · Jiaming Song · Shubham Tulsiani · Sifei Liu
SmartBrush: Text and Shape Guided Object Inpainting With Diffusion Model Poster Session THU-PM
Shaoan Xie · Zhifei Zhang · Zhe Lin · Tobias Hinz · Kun Zhang
Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution Poster Session THU-PM
Hang Wang · Xuanhong Chen · Bingbing Ni · Yutian Liu · Jinfan Liu
Kernel Aware Resampler Poster Session THU-PM
Michael Bernasconi · Abdelaziz Djelouah · Farnood Salehi · Markus Gross · Christopher Schroers
RGB No More: Minimally-Decoded JPEG Vision Transformers Poster Session THU-PM
Jeongsoo Park · Justin Johnson
Learning a Practical SDR-to-HDRTV Up-Conversion Using New Dataset and Degradation Models Poster Session THU-PM
Cheng Guo · Leidong Fan · Ziyu Xue · Xiuhua Jiang
1000 FPS HDR Video With a Spike-RGB Hybrid Camera Poster Session THU-PM
Yakun Chang · Chu Zhou · Yuchen Hong · Liwen Hu · Chao Xu · Tiejun Huang · Boxin Shi
Exploring Motion Ambiguity and Alignment for High-Quality Video Frame Interpolation Poster Session THU-PM
Kun Zhou · Wenbo Li · Xiaoguang Han · Jiangbo Lu
Unsupervised Space-Time Network for Temporally-Consistent Segmentation of Multiple Motions Poster Session THU-PM
Etienne Meunier · Patrick Bouthemy
Feature Representation Learning With Adaptive Displacement Generation and Transformer Fusion for Micro-Expression Recognition Poster Session THU-PM
Zhijun Zhai · Jianhui Zhao · Chengjiang Long · Wenju Xu · Shuangjiang He · Huijuan Zhao
PyPose: A Library for Robot Learning With Physics-Based Optimization Poster Session THU-PM
Chen Wang · Dasong Gao · Kuan Xu · Junyi Geng · Yaoyu Hu · Yuheng Qiu · Bowen Li · Fan Yang · Brady Moon · Abhinav Pandey · Aryan · Jiahe Xu · Tianhao Wu · Haonan He · Daning Huang · Zhongqiang Ren · Shibo Zhao · Taimeng Fu · Pranay Reddy · Xiao Lin · Wenshan Wang · Jingnan Shi · Rajat Talak · Kun Cao · Yi Du · Han Wang · Huai Yu · Shanzhao Wang · Siyu Chen · Ananth Kashyap · Rohan Bandaru · Karthik Dantu · Jiajun Wu · Lihua Xie · Luca Carlone · Marco Hutter · Sebastian Scherer
ProphNet: Efficient Agent-Centric Motion Forecasting With Anchor-Informed Proposals Poster Session THU-PM
Xishun Wang · Tong Su · Fang Da · Xiaodong Yang
PAniC-3D: Stylized Single-View 3D Reconstruction From Portraits of Anime Characters Poster Session THU-PM
Shuhong Chen · Kevin Zhang · Yichun Shi · Heng Wang · Yiheng Zhu · Guoxian Song · Sizhe An · Janus Kristjansson · Xiao Yang · Matthias Zwicker
Graphics Capsule: Learning Hierarchical 3D Face Representations From 2D Images Poster Session THU-PM
Chang Yu · Xiangyu Zhu · Xiaomei Zhang · Zhaoxiang Zhang · Zhen Lei
Efficient View Synthesis and 3D-Based Multi-Frame Denoising With Multiplane Feature Representations Poster Session THU-PM
Thomas Tanay · Aleš Leonardis · Matteo Maggioni
Sphere-Guided Training of Neural Implicit Surfaces Poster Session THU-PM
Andreea Dogaru · Andrei-Timotei Ardelean · Savva Ignatyev · Egor Zakharov · Evgeny Burnaev
Robust Unsupervised StyleGAN Image Restoration Poster Session THU-PM
Yohan Poirier-Ginter · Jean-François Lalonde
ORCa: Glossy Objects As Radiance-Field Cameras Poster Session THU-PM
Kushagra Tiwary · Akshat Dave · Nikhil Behari · Tzofi Klinghoffer · Ashok Veeraraghavan · Ramesh Raskar
TriVol: Point Cloud Rendering via Triple Volumes Poster Session THU-PM
Tao Hu · Xiaogang Xu · Ruihang Chu · Jiaya Jia
PaletteNeRF: Palette-Based Appearance Editing of Neural Radiance Fields Poster Session THU-PM
Zhengfei Kuang · Fujun Luan · Sai Bi · Zhixin Shu · Gordon Wetzstein · Kalyan Sunkavalli
MixNeRF: Modeling a Ray With Mixture Density for Novel View Synthesis From Sparse Inputs Poster Session THU-PM
Seunghyeon Seo · Donghoon Han · Yeonjin Chang · Nojun Kwak
RobustNeRF: Ignoring Distractors With Robust Losses Poster Session THU-PM
Sara Sabour · Suhani Vora · Daniel Duckworth · Ivan Krasin · David J. Fleet · Andrea Tagliasacchi
High-Fidelity Event-Radiance Recovery via Transient Event Frequency Poster Session THU-PM
Jin Han · Yuta Asano · Boxin Shi · Yinqiang Zheng · Imari Sato
TruFor: Leveraging All-Round Clues for Trustworthy Image Forgery Detection and Localization Poster Session THU-AM
Fabrizio Guillaro · Davide Cozzolino · Avneesh Sud · Nicholas Dufour · Luisa Verdoliva
CLIP2Protect: Protecting Facial Privacy Using Text-Guided Makeup via Adversarial Latent Search Poster Session THU-AM
Fahad Shamshad · Muzammal Naseer · Karthik Nandakumar
Cooperation or Competition: Avoiding Player Domination for Multi-Target Robustness via Adaptive Budgets Poster Session THU-AM
Yimu Wang · Dinghuai Zhang · Yihan Wu · Heng Huang · Hongyang Zhang
Proximal Splitting Adversarial Attack for Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Jérôme Rony · Jean-Christophe Pesquet · Ismail Ben Ayed
MEDIC: Remove Model Backdoors via Importance Driven Cloning Poster Session THU-AM
Qiuling Xu · Guanhong Tao · Jean Honorio · Yingqi Liu · Shengwei An · Guangyu Shen · Siyuan Cheng · Xiangyu Zhang
Adversarially Masking Synthetic To Mimic Real: Adaptive Noise Injection for Point Cloud Segmentation Adaptation Poster Session THU-AM
Guangrui Li · Guoliang Kang · Xiaohan Wang · Yunchao Wei · Yi Yang
Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing Poster Session THU-AM
Qianyu Zhou · Ke-Yue Zhang · Taiping Yao · Xuequan Lu · Ran Yi · Shouhong Ding · Lizhuang Ma
Adaptive Channel Sparsity for Federated Learning Under System Heterogeneity Poster Session THU-AM
Dongping Liao · Xitong Gao · Yiren Zhao · Cheng-Zhong Xu
Bias Mimicking: A Simple Sampling Approach for Bias Mitigation Poster Session THU-AM
Maan Qraitem · Kate Saenko · Bryan A. Plummer
Masked Images Are Counterfactual Samples for Robust Fine-Tuning Poster Session THU-AM
Yao Xiao · Ziyi Tang · Pengxu Wei · Cong Liu · Liang Lin
Network Expansion for Practical Training Acceleration Poster Session THU-AM
Ning Ding · Yehui Tang · Kai Han · Chao Xu · Yunhe Wang
Re-Basin via Implicit Sinkhorn Differentiation Poster Session THU-AM
Fidel A. Guerrero Peña · Heitor Rapela Medeiros · Thomas Dubail · Masih Aminbeidokhti · Eric Granger · Marco Pedersoli
Tunable Convolutions With Parametric Multi-Loss Optimization Poster Session THU-AM
Matteo Maggioni · Thomas Tanay · Francesca Babiloni · Steven McDonagh · Aleš Leonardis
Simulated Annealing in Early Layers Leads to Better Generalization Poster Session THU-AM
Amir M. Sarfi · Zahra Karimpour · Muawiz Chaudhary · Nasir M. Khalid · Mirco Ravanelli · Sudhir Mudur · Eugene Belilovsky
Generalization Matters: Loss Minima Flattening via Parameter Hybridization for Efficient Online Knowledge Distillation Poster Session THU-AM
Tianli Zhang · Mengqi Xue · Jiangtao Zhang · Haofei Zhang · Yu Wang · Lechao Cheng · Jie Song · Mingli Song
Rethinking Feature-Based Knowledge Distillation for Face Recognition Poster Session THU-AM
Jingzhi Li · Zidong Guo · Hui Li · Seungju Han · Ji-won Baek · Min Yang · Ran Yang · Sungjoo Suh
Upcycling Models Under Domain and Category Shift Poster Session THU-AM
Sanqing Qu · Tianpei Zou · Florian Röhrbein · Cewu Lu · Guang Chen · Dacheng Tao · Changjun Jiang
Class Prototypes Based Contrastive Learning for Classifying Multi-Label and Fine-Grained Educational Videos Poster Session THU-AM
Rohit Gupta · Anirban Roy · Claire Christensen · Sujeong Kim · Sarah Gerard · Madeline Cincebeaux · Ajay Divakaran · Todd Grindal · Mubarak Shah
Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning Poster Session THU-AM
Kihyuk Sohn · Huiwen Chang · José Lezama · Luisa Polania · Han Zhang · Yuan Hao · Irfan Essa · Lu Jiang
Open-Set Representation Learning Through Combinatorial Embedding Poster Session THU-AM
Geeho Kim · Junoh Kang · Bohyung Han
Multiclass Confidence and Localization Calibration for Object Detection Poster Session THU-AM
Bimsara Pathiraja · Malitha Gunawardhana · Muhammad Haris Khan
CAT: LoCalization and IdentificAtion Cascade Detection Transformer for Open-World Object Detection Poster Session THU-AM
Shuailei Ma · Yuefeng Wang · Ying Wei · Jiaqi Fan · Thomas H. Li · Hongli Liu · Fanbing Lv
Hard Sample Matters a Lot in Zero-Shot Quantization Poster Session THU-PM
Huantong Li · Xiangmiao Wu · Fanbing Lv · Daihai Liao · Thomas H. Li · Yonggang Zhang · Bo Han · Mingkui Tan
Weak-Shot Object Detection Through Mutual Knowledge Transfer Poster Session THU-AM
Xuanyi Du · Weitao Wan · Chong Sun · Chen Li
Robust Single Image Reflection Removal Against Adversarial Attacks Poster Session THU-PM
Zhenbo Song · Zhenyuan Zhang · Kaihao Zhang · Wenhan Luo · Zhaoxin Fan · Wenqi Ren · Jianfeng Lu
Boosting Accuracy and Robustness of Student Models via Adaptive Adversarial Distillation Poster Session THU-PM
Bo Huang · Mingyang Chen · Yi Wang · Junda Lu · Minhao Cheng · Wei Wang
Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks Against Face Recognition Poster Session THU-PM
Zexin Li · Bangjie Yin · Taiping Yao · Junfeng Guo · Shouhong Ding · Simin Chen · Cong Liu
You Are Catching My Attention: Are Vision Transformers Bad Learners Under Backdoor Attacks? Poster Session THU-PM
Zenghui Yuan · Pan Zhou · Kai Zou · Yu Cheng
Architectural Backdoors in Neural Networks Poster Session THU-PM
Mikel Bober-Irizar · Ilia Shumailov · Yiren Zhao · Robert Mullins · Nicolas Papernot
StyleAdv: Meta Style Adversarial Training for Cross-Domain Few-Shot Learning Poster Session THU-PM
Yuqian Fu · Yu Xie · Yanwei Fu · Yu-Gang Jiang
Rethinking Domain Generalization for Face Anti-Spoofing: Separability and Alignment Poster Session THU-PM
Yiyou Sun · Yaojie Liu · Xiaoming Liu · Yixuan Li · Wen-Sheng Chu
Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning Poster Session THU-PM
Yifan Shi · Yingqi Liu · Kang Wei · Li Shen · Xueqian Wang · Dacheng Tao
Generating Anomalies for Video Anomaly Detection With Prompt-Based Feature Mapping Poster Session THU-PM
Zuhao Liu · Xiao-Ming Wu · Dian Zheng · Kun-Yu Lin · Wei-Shi Zheng
Towards Universal Fake Image Detectors That Generalize Across Generative Models Poster Session THU-PM
Utkarsh Ojha · Yuheng Li · Yong Jae Lee
Vector Quantization With Self-Attention for Quality-Independent Representation Learning Poster Session THU-PM
Zhou Yang · Weisheng Dong · Xin Li · Mengluan Huang · Yulin Sun · Guangming Shi
Fair Scratch Tickets: Finding Fair Sparse Networks Without Weight Training Poster Session THU-PM
Pengwei Tang · Wei Yao · Zhicong Li · Yong Liu
Understanding Deep Generative Models With Generalized Empirical Likelihoods Poster Session THU-PM
Suman Ravuri · Mélanie Rey · Shakir Mohamed · Marc Peter Deisenroth
Deep Deterministic Uncertainty: A New Simple Baseline Poster Session THU-PM
Jishnu Mukhoti · Andreas Kirsch · Joost van Amersfoort · Philip H.S. Torr · Yarin Gal
Bias in Pruned Vision Models: In-Depth Analysis and Countermeasures Poster Session THU-PM
Eugenia Iofinova · Alexandra Peste · Dan Alistarh
X-Pruner: eXplainable Pruning for Vision Transformers Poster Session THU-PM
Lu Yu · Wei Xiang
Deep Graph Reprogramming Poster Session THU-PM
Yongcheng Jing · Chongbin Yuan · Li Ju · Yiding Yang · Xinchao Wang · Dacheng Tao
SLACK: Stable Learning of Augmentations With Cold-Start and KL Regularization Poster Session THU-PM
Juliette Marrie · Michael Arbel · Diane Larlus · Julien Mairal
Data-Free Knowledge Distillation via Feature Exchange and Activation Region Constraint Poster Session THU-PM
Shikang Yu · Jiachen Chen · Hu Han · Shuqiang Jiang
TIPI: Test Time Adaptation With Transformation Invariance Poster Session THU-PM
A. Tuan Nguyen · Thanh Nguyen-Tang · Ser-Nam Lim · Philip H.S. Torr
ActMAD: Activation Matching To Align Distributions for Test-Time-Training Poster Session THU-PM
Muhammad Jehanzeb Mirza · Pol Jané Soneira · Wei Lin · Mateusz Kozinski · Horst Possegger · Horst Bischof
Semi-Supervised Domain Adaptation With Source Label Adaptation Poster Session THU-PM
Yu-Chu Yu · Hsuan-Tien Lin
Dynamically Instance-Guided Adaptation: A Backward-Free Approach for Test-Time Domain Adaptive Semantic Segmentation Poster Session THU-PM
Wei Wang · Zhun Zhong · Weijie Wang · Xi Chen · Charles Ling · Boyu Wang · Nicu Sebe
DISC: Learning From Noisy Labels via Dynamic Instance-Specific Selection and Correction Poster Session THU-PM
Yifan Li · Hu Han · Shiguang Shan · Xilin Chen
Improving Selective Visual Question Answering by Learning From Your Peers Poster Session THU-PM
Corentin Dancette · Spencer Whitehead · Rishabh Maheshwary · Ramakrishna Vedantam · Stefan Scherer · Xinlei Chen · Matthieu Cord · Marcus Rohrbach
HyperMatch: Noise-Tolerant Semi-Supervised Learning via Relaxed Contrastive Constraint Poster Session THU-PM
Beitong Zhou · Jing Lu · Kerui Liu · Yunlu Xu · Zhanzhan Cheng · Yi Niu
Transductive Few-Shot Learning With Prototype-Based Label Propagation by Iterative Graph Refinement Poster Session THU-PM
Hao Zhu · Piotr Koniusz
On the Effects of Self-Supervision and Contrastive Alignment in Deep Multi-View Clustering Poster Session THU-PM
Daniel J. Trosten · Sigurd Løkse · Robert Jenssen · Michael C. Kampffmeyer
Best of Both Worlds: Multimodal Contrastive Learning With Tabular and Imaging Data Poster Session THU-PM
Paul Hager · Martin J. Menten · Daniel Rueckert
DeGPR: Deep Guided Posterior Regularization for Multi-Class Cell Detection and Counting Poster Session THU-PM
Aayush Kumar Tyagi · Chirag Mohapatra · Prasenjit Das · Govind Makharia · Lalita Mehra · Prathosh AP · Mausam
MagicNet: Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation via Magic-Cube Partition and Recovery Poster Session THU-PM
Duowen Chen · Yunhao Bai · Wei Shen · Qingli Li · Lequan Yu · Yan Wang
WinCLIP: Zero-/Few-Shot Anomaly Classification and Segmentation Poster Session THU-AM
Jongheon Jeong · Yang Zou · Taewan Kim · Dongqing Zhang · Avinash Ravichandran · Onkar Dabeer
AttentionShift: Iteratively Estimated Part-Based Attention Map for Pointly Supervised Instance Segmentation Poster Session THU-AM
Mingxiang Liao · Zonghao Guo · Yuze Wang · Peng Yuan · Bailan Feng · Fang Wan
Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer Over Multiple Label Domains Poster Session THU-AM
Jie Yang · Chaoqun Wang · Zhen Li · Junle Wang · Ruimao Zhang
Open Vocabulary Semantic Segmentation With Patch Aligned Contrastive Learning Poster Session THU-AM
Jishnu Mukhoti · Tsung-Yu Lin · Omid Poursaeed · Rui Wang · Ashish Shah · Philip H.S. Torr · Ser-Nam Lim
Neural Congealing: Aligning Images to a Joint Semantic Atlas Poster Session THU-AM
Dolev Ofri-Amar · Michal Geyer · Yoni Kasten · Tali Dekel
Open-Category Human-Object Interaction Pre-Training via Language Modeling Framework Poster Session THU-AM
Sipeng Zheng · Boshen Xu · Qin Jin
Self-Guided Diffusion Models Poster Session THU-AM
Vincent Tao Hu · David W. Zhang · Yuki M. Asano · Gertjan J. Burghouts · Cees G. M. Snoek
LayoutFormer++: Conditional Graphic Layout Generation via Constraint Serialization and Decoding Space Restriction Poster Session THU-AM
Zhaoyun Jiang · Jiaqi Guo · Shizhao Sun · Huayu Deng · Zhongkai Wu · Vuksan Mijovic · Zijiang James Yang · Jian-Guang Lou · Dongmei Zhang
CLIP-Sculptor: Zero-Shot Generation of High-Fidelity and Diverse Shapes From Natural Language Poster Session THU-AM
Aditya Sanghi · Rao Fu · Vivian Liu · Karl D.D. Willis · Hooman Shayani · Amir H. Khasahmadi · Srinath Sridhar · Daniel Ritchie
AccelIR: Task-Aware Image Compression for Accelerating Neural Restoration Poster Session THU-AM
Juncheol Ye · Hyunho Yeo · Jinwoo Park · Dongsu Han
Context-Aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition Poster Session THU-AM
Chao Wang · Zhedong Zheng · Ruijie Quan · Yifan Sun · Yi Yang
Spectral Bayesian Uncertainty for Image Super-Resolution Poster Session THU-AM
Tao Liu · Jun Cheng · Shan Tan
LG-BPN: Local and Global Blind-Patch Network for Self-Supervised Real-World Denoising Poster Session THU-AM
Zichun Wang · Ying Fu · Ji Liu · Yulun Zhang
You Do Not Need Additional Priors or Regularizers in Retinex-Based Low-Light Image Enhancement Poster Session THU-AM
Huiyuan Fu · Wenkai Zheng · Xiangyu Meng · Xin Wang · Chuanming Wang · Huadong Ma
GradICON: Approximate Diffeomorphisms via Gradient Inverse Consistency Poster Session THU-AM
Lin Tian · Hastings Greer · François-Xavier Vialard · Roland Kwitt · Raúl San José Estépar · Richard Jarrett Rushmore · Nikolaos Makris · Sylvain Bouix · Marc Niethammer
Event-Based Frame Interpolation With Ad-Hoc Deblurring Poster Session THU-AM
Lei Sun · Christos Sakaridis · Jingyun Liang · Peng Sun · Jiezhang Cao · Kai Zhang · Qi Jiang · Kaiwei Wang · Luc Van Gool
Multi-Modal Gait Recognition via Effective Spatial-Temporal Feature Fusion Poster Session THU-AM
Yufeng Cui · Yimei Kang
PIRLNav: Pretraining With Imitation and RL Finetuning for ObjectNav Poster Session THU-AM
Ram Ramrakhya · Dhruv Batra · Erik Wijmans · Abhishek Das
BEVFormer v2: Adapting Modern Image Backbones to Bird’s-Eye-View Recognition via Perspective Supervision Poster Session THU-AM
Chenyu Yang · Yuntao Chen · Hao Tian · Chenxin Tao · Xizhou Zhu · Zhaoxiang Zhang · Gao Huang · Hongyang Li · Yu Qiao · Lewei Lu · Jie Zhou · Jifeng Dai
On the Convergence of IRLS and Its Variants in Outlier-Robust Estimation Poster Session THU-AM
Liangzu Peng · Christian Kümmerle · René Vidal
PEAL: Prior-Embedded Explicit Attention Learning for Low-Overlap Point Cloud Registration Poster Session THU-AM
Junle Yu · Luwei Ren · Yu Zhang · Wenhui Zhou · Lili Lin · Guojun Dai
PointListNet: Deep Learning on 3D Point Lists Poster Session THU-AM
Hehe Fan · Linchao Zhu · Yi Yang · Mohan Kankanhalli
GrowSP: Unsupervised Semantic Segmentation of 3D Point Clouds Poster Session THU-AM
Zihui Zhang · Bo Yang · Bing Wang · Bo Li
MethaneMapper: Spectral Absorption Aware Hyperspectral Transformer for Methane Detection Poster Session THU-AM
Satish Kumar · Ivan Arevalo · ASM Iftekhar · B S Manjunath
Neural Map Prior for Autonomous Driving Poster Session THU-AM
Xuan Xiong · Yicheng Liu · Tianyuan Yuan · Yue Wang · Yilun Wang · Hang Zhao
Pix2map: Cross-Modal Retrieval for Inferring Street Maps From Images Poster Session THU-AM
Xindi Wu · KwunFung Lau · Francesco Ferroni · Aljoša Ošep · Deva Ramanan
BEV-SAN: Accurate BEV 3D Object Detection via Slice Attention Networks Poster Session THU-AM
Xiaowei Chi · Jiaming Liu · Ming Lu · Rongyu Zhang · Zhaoqing Wang · Yandong Guo · Shanghang Zhang
Learning Transformations To Reduce the Geometric Shift in Object Detection Poster Session THU-AM
Vidit Vidit · Martin Engilberge · Mathieu Salzmann
OmniCity: Omnipotent City Understanding With Multi-Level and Multi-View Images Poster Session THU-AM
Weijia Li · Yawen Lai · Linning Xu · Yuanbo Xiangli · Jinhua Yu · Conghui He · Gui-Song Xia · Dahua Lin
Multi-View Stereo Representation Revist: Region-Aware MVSNet Poster Session THU-AM
Yisu Zhang · Jianke Zhu · Lixiang Lin
Single Image Depth Prediction Made Better: A Multivariate Gaussian Take Poster Session THU-AM
Ce Liu · Suryansh Kumar · Shuhang Gu · Radu Timofte · Luc Van Gool
Learning To Predict Scene-Level Implicit 3D From Posed RGBD Data Poster Session THU-AM
Nilesh Kulkarni · Linyi Jin · Justin Johnson · David F. Fouhey
Linking Garment With Person via Semantically Associated Landmarks for Virtual Try-On Poster Session THU-AM
Keyu Yan · Tingwei Gao · Hui Zhang · Chengjun Xie
HS-Pose: Hybrid Scope Feature Extraction for Category-Level Object Pose Estimation Poster Session THU-AM
Linfang Zheng · Chen Wang · Yinghan Sun · Esha Dasgupta · Hua Chen · Aleš Leonardis · Wei Zhang · Hyung Jin Chang
What Happened 3 Seconds Ago? Inferring the Past With Thermal Imaging Poster Session THU-AM
Zitian Tang · Wenjie Ye · Wei-Chiu Ma · Hang Zhao
In-Hand 3D Object Scanning From an RGB Sequence Poster Session THU-AM
Shreyas Hampali · Tomas Hodan · Luan Tran · Lingni Ma · Cem Keskin · Vincent Lepetit
What You Can Reconstruct From a Shadow Poster Session THU-AM
Ruoshi Liu · Sachit Menon · Chengzhi Mao · Dennis Park · Simon Stent · Carl Vondrick
HOOD: Hierarchical Graphs for Generalized Modelling of Clothing Dynamics Poster Session THU-AM
Artur Grigorev · Michael J. Black · Otmar Hilliges
JAWS: Just a Wild Shot for Cinematic Transfer in Neural Radiance Fields Poster Session THU-AM
Xi Wang · Robin Courant · Jinglei Shi · Eric Marchand · Marc Christie
InstantAvatar: Learning Avatars From Monocular Video in 60 Seconds Poster Session THU-AM
Tianjian Jiang · Xu Chen · Jie Song · Otmar Hilliges
Continuous Landmark Detection With 3D Queries Poster Session THU-AM
Prashanth Chandran · Gaspard Zoss · Paulo Gotardo · Derek Bradley
GlassesGAN: Eyewear Personalization Using Synthetic Appearance Discovery and Targeted Subspace Modeling Poster Session THU-AM
Richard Plesh · Peter Peer · Vitomir Struc
Computational Flash Photography Through Intrinsics Poster Session THU-AM
Sepideh Sarajian Maralan · Chris Careaga · Yağiz Aksoy
PixHt-Lab: Pixel Height Based Light Effect Generation for Image Compositing Poster Session THU-AM
Yichen Sheng · Jianming Zhang · Julien Philip · Yannick Hold-Geoffroy · Xin Sun · He Zhang · Lu Ling · Bedrich Benes
HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video With Ray-Conditioned Sampling Poster Session THU-AM
Benjamin Attal · Jia-Bin Huang · Christian Richardt · Michael Zollhöfer · Johannes Kopf · Matthew O’Toole · Changil Kim
Complementary Intrinsics From Neural Radiance Fields and CNNs for Outdoor Scene Relighting Poster Session THU-AM
Siqi Yang · Xuanning Cui · Yongjie Zhu · Jiajun Tang · Si Li · Zhaofei Yu · Boxin Shi
pCON: Polarimetric Coordinate Networks for Neural Scene Representations Poster Session THU-AM
Henry Peters · Yunhao Ba · Achuta Kadambi
Removing Objects From Neural Radiance Fields Poster Session THU-AM
Silvan Weder · Guillermo Garcia-Hernando · Áron Monszpart · Marc Pollefeys · Gabriel J. Brostow · Michael Firman · Sara Vicente
SCADE: NeRFs from Space Carving With Ambiguity-Aware Depth Estimates Poster Session THU-AM
Mikaela Angelina Uy · Ricardo Martin-Brualla · Leonidas Guibas · Ke Li
Tangentially Elongated Gaussian Belief Propagation for Event-Based Incremental Optical Flow Estimation Poster Session THU-PM
Jun Nagata · Yusuke Sekikawa
Adaptive Annealing for Robust Geometric Estimation Poster Session THU-PM
Chitturi Sidhartha · Lalit Manam · Venu Madhav Govindu
PMatch: Paired Masked Image Modeling for Dense Geometric Matching Poster Session THU-PM
Shengjie Zhu · Xiaoming Liu
PointClustering: Unsupervised Point Cloud Pre-Training Using Transformation Invariance in Clustering Poster Session THU-PM
Fuchen Long · Ting Yao · Zhaofan Qiu · Lusong Li · Tao Mei
Self-Positioning Point-Based Transformer for Point Cloud Understanding Poster Session THU-PM
Jinyoung Park · Sanghyeok Lee · Sihyeon Kim · Yunyang Xiong · Hyunwoo J. Kim
Learning 3D Representations From 2D Pre-Trained Models via Image-to-Point Masked Autoencoders Poster Session THU-PM
Renrui Zhang · Liuhui Wang · Yu Qiao · Peng Gao · Hongsheng Li
Implicit Surface Contrastive Clustering for LiDAR Point Clouds Poster Session THU-PM
Zaiwei Zhang · Min Bai · Erran Li
GraVoS: Voxel Selection for 3D Point-Cloud Detection Poster Session THU-PM
Oren Shrout · Yizhak Ben-Shabat · Ayellet Tal
MSMDFusion: Fusing LiDAR and Camera at Multiple Scales With Multi-Depth Seeds for 3D Object Detection Poster Session THU-PM
Yang Jiao · Zequn Jie · Shaoxiang Chen · Jingjing Chen · Lin Ma · Yu-Gang Jiang
BEVHeight: A Robust Framework for Vision-Based Roadside 3D Object Detection Poster Session THU-PM
Lei Yang · Kaicheng Yu · Tao Tang · Jun Li · Kun Yuan · Li Wang · Xinyu Zhang · Peng Chen
Modality-Invariant Visual Odometry for Embodied Vision Poster Session THU-PM
Marius Memmel · Roman Bachmann · Amir Zamir
Learning To Fuse Monocular and Multi-View Cues for Multi-Frame Depth Estimation in Dynamic Scenes Poster Session THU-PM
Rui Li · Dong Gong · Wei Yin · Hao Chen · Yu Zhu · Kaixuan Wang · Xiaozhi Chen · Jinqiu Sun · Yanning Zhang
OmniVidar: Omnidirectional Depth Estimation From Multi-Fisheye Images Poster Session THU-PM
Sheng Xie · Daochuan Wang · Yun-Hui Liu
DINN360: Deformable Invertible Neural Network for Latitude-Aware 360° Image Rescaling Poster Session THU-PM
Yichen Guo · Mai Xu · Lai Jiang · Leonid Sigal · Yunjin Chen
DC2: Dual-Camera Defocus Control by Learning To Refocus Poster Session THU-PM
Hadi Alzayer · Abdullah Abuolaim · Leung Chun Chan · Yang Yang · Ying Chen Lou · Jia-Bin Huang · Abhishek Kar
iDisc: Internal Discretization for Monocular Depth Estimation Poster Session THU-PM
Luigi Piccinelli · Christos Sakaridis · Fisher Yu
SfM-TTR: Using Structure From Motion for Test-Time Refinement of Single-View Depth Networks Poster Session THU-PM
Sergio Izquierdo · Javier Civera
PlaneDepth: Self-Supervised Depth Estimation via Orthogonal Planes Poster Session THU-PM
Ruoyu Wang · Zehao Yu · Shenghua Gao
Self-Supervised Super-Plane for Neural 3D Reconstruction Poster Session THU-PM
Botao Ye · Sifei Liu · Xueting Li · Ming-Hsuan Yang
Multi-Sensor Large-Scale Dataset for Multi-View 3D Reconstruction Poster Session THU-PM
Oleg Voynov · Gleb Bobrovskikh · Pavel Karpyshev · Saveliy Galochkin · Andrei-Timotei Ardelean · Arseniy Bozhenko · Ekaterina Karmanova · Pavel Kopanev · Yaroslav Labutin-Rymsho · Ruslan Rakhimov · Aleksandr Safin · Valerii Serpiva · Alexey Artemov · Evgeny Burnaev · Dzmitry Tsetserukou · Denis Zorin
SparsePose: Sparse-View Camera Pose Regression and Refinement Poster Session THU-PM
Samarth Sinha · Jason Y. Zhang · Andrea Tagliasacchi · Igor Gilitschenski · David B. Lindell
Self-Supervised Representation Learning for CAD Poster Session THU-PM
Benjamin T. Jones · Michael Hu · Milin Kodnongbua · Vladimir G. Kim · Adriana Schulz
3D-POP – An Automated Annotation Approach to Facilitate Markerless 2D-3D Tracking of Freely Moving Birds With Marker-Based Motion Capture Poster Session THU-PM
Hemal Naik · Alex Hoi Hang Chan · Junran Yang · Mathilde Delacoux · Iain D. Couzin · Fumihiro Kano · Máté Nagy
Delving Into Discrete Normalizing Flows on SO(3) Manifold for Probabilistic Rotation Modeling Poster Session THU-PM
Yulin Liu · Haoran Liu · Yingda Yin · Yang Wang · Baoquan Chen · He Wang
CIRCLE: Capture in Rich Contextual Environments Poster Session THU-PM
João Pedro Araújo · Jiaman Li · Karthik Vetrivel · Rishi Agarwal · Jiajun Wu · Deepak Gopinath · Alexander William Clegg · Karen Liu
DexArt: Benchmarking Generalizable Dexterous Manipulation With Articulated Objects Poster Session THU-PM
Chen Bao · Helin Xu · Yuzhe Qin · Xiaolong Wang
Im2Hands: Learning Attentive Implicit Representation of Interacting Two-Hand Shapes Poster Session THU-PM
Jihyun Lee · Minhyuk Sung · Honggyu Choi · Tae-Kyun Kim
Implicit 3D Human Mesh Recovery Using Consistency With Pose and Shape From Unseen-View Poster Session THU-PM
Hanbyel Cho · Yooshin Cho · Jaesung Ahn · Junmo Kim
Flow Supervision for Deformable NeRF Poster Session THU-PM
Chaoyang Wang · Lachlan Ewen MacDonald · László A. Jeni · Simon Lucey
FlexNeRF: Photorealistic Free-Viewpoint Rendering of Moving Humans From Sparse Views Poster Session THU-PM
Vinoj Jayasundara · Amit Agrawal · Nicolas Heron · Abhinav Shrivastava · Larry S. Davis
Evading Forensic Classifiers With Attribute-Conditioned Adversarial Faces Poster Session WED-PM
Fahad Shamshad · Koushik Srivatsan · Karthik Nandakumar
Transferable Adversarial Attacks on Vision Transformers With Token Gradient Regularization Poster Session WED-PM
Jianping Zhang · Yizhan Huang · Weibin Wu · Michael R. Lyu
Turning Strengths Into Weaknesses: A Certified Robustness Inspired Attack Framework Against Graph Neural Networks Poster Session WED-PM
Binghui Wang · Meng Pang · Yun Dong
Re-Thinking Model Inversion Attacks Against Deep Neural Networks Poster Session WED-PM
Ngoc-Bao Nguyen · Keshigeyan Chandrasegaran · Milad Abdollahzadeh · Ngai-Man Cheung
Can’t Steal? Cont-Steal! Contrastive Stealing Attacks Against Image Encoders Poster Session WED-PM
Zeyang Sha · Xinlei He · Ning Yu · Michael Backes · Yang Zhang
Detecting Backdoors in Pre-Trained Encoders Poster Session WED-PM
Shiwei Feng · Guanhong Tao · Siyuan Cheng · Guangyu Shen · Xiangzhe Xu · Yingqi Liu · Kaiyuan Zhang · Shiqing Ma · Xiangyu Zhang
STDLens: Model Hijacking-Resilient Federated Learning for Object Detection Poster Session WED-PM
Ka-Ho Chow · Ling Liu · Wenqi Wei · Fatih Ilhan · Yanzhao Wu
Fair Federated Medical Image Segmentation via Client Contribution Estimation Poster Session WED-PM
Meirui Jiang · Holger R. Roth · Wenqi Li · Dong Yang · Can Zhao · Vishwesh Nath · Daguang Xu · Qi Dou · Ziyue Xu
Learning To Dub Movies via Hierarchical Prosody Models Poster Session WED-PM
Gaoxiang Cong · Liang Li · Yuankai Qi · Zheng-Jun Zha · Qi Wu · Wenyu Wang · Bin Jiang · Ming-Hsuan Yang · Qingming Huang
iQuery: Instruments As Queries for Audio-Visual Sound Separation Poster Session WED-PM
Jiaben Chen · Renrui Zhang · Dongze Lian · Jiaqi Yang · Ziyao Zeng · Jianbo Shi
Egocentric Auditory Attention Localization in Conversations Poster Session WED-PM
Fiona Ryan · Hao Jiang · Abhinav Shukla · James M. Rehg · Vamsi Krishna Ithapu
DropMAE: Masked Autoencoders With Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks Poster Session WED-PM
Qiangqiang Wu · Tianyu Yang · Ziquan Liu · Baoyuan Wu · Ying Shan · Antoni B. Chan
Non-Contrastive Unsupervised Learning of Physiological Signals From Video Poster Session WED-PM
Jeremy Speth · Nathan Vance · Patrick Flynn · Adam Czajka
Learned Image Compression With Mixed Transformer-CNN Architectures Poster Session WED-PM
Jinming Liu · Heming Sun · Jiro Katto
End-to-End Video Matting With Trimap Propagation Poster Session WED-PM
Wei-Lun Huang · Ming-Sui Lee
On Distillation of Guided Diffusion Models Poster Session WED-PM
Chenlin Meng · Robin Rombach · Ruiqi Gao · Diederik Kingma · Stefano Ermon · Jonathan Ho · Tim Salimans
Neural Preset for Color Style Transfer Poster Session WED-PM
Zhanghan Ke · Yuhao Liu · Lei Zhu · Nanxuan Zhao · Rynson W.H. Lau
Ultrahigh Resolution Image/Video Matting With Spatio-Temporal Sparsity Poster Session WED-PM
Yanan Sun · Chi-Keung Tang · Yu-Wing Tai
Real-Time 6K Image Rescaling With Rate-Distortion Optimization Poster Session WED-PM
Chenyang Qi · Xin Yang · Ka Leong Cheng · Ying-Cong Chen · Qifeng Chen
Probability-Based Global Cross-Modal Upsampling for Pansharpening Poster Session WED-PM
Zeyu Zhu · Xiangyong Cao · Man Zhou · Junhao Huang · Deyu Meng
Visibility Constrained Wide-Band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark Poster Session WED-PM
Muyao Niu · Zhuoxiao Li · Zhihang Zhong · Yinqiang Zheng
Joint Video Multi-Frame Interpolation and Deblurring Under Unknown Exposure Time Poster Session WED-PM
Wei Shang · Dongwei Ren · Yi Yang · Hongzhi Zhang · Kede Ma · Wangmeng Zuo
Multi Domain Learning for Motion Magnification Poster Session WED-PM
Jasdeep Singh · Subrahmanyam Murala · G. Sankara Raju Kosuru
Recurrent Vision Transformers for Object Detection With Event Cameras Poster Session WED-PM
Mathias Gehrig · Davide Scaramuzza
Affordances From Human Videos as a Versatile Representation for Robotics Poster Session WED-PM
Shikhar Bahl · Russell Mendonca · Lili Chen · Unnat Jain · Deepak Pathak
Galactic: Scaling End-to-End Reinforcement Learning for Rearrangement at 100k Steps-per-Second Poster Session WED-PM
Vincent-Pierre Berges · Andrew Szot · Devendra Singh Chaplot · Aaron Gokaslan · Roozbeh Mottaghi · Dhruv Batra · Eric Undersander
FJMP: Factorized Joint Multi-Agent Motion Prediction Over Learned Directed Acyclic Interaction Graphs Poster Session WED-PM
Luke Rowe · Martin Ethier · Eli-Henry Dykhne · Krzysztof Czarnecki
ReasonNet: End-to-End Driving With Temporal and Global Reasoning Poster Session WED-PM
Hao Shao · Letian Wang · Ruobing Chen · Steven L. Waslander · Hongsheng Li · Yu Liu
Generalizable Local Feature Pre-Training for Deformable Shape Analysis Poster Session WED-PM
Souhaib Attaiki · Lei Li · Maks Ovsjanikov
Unsupervised Deep Probabilistic Approach for Partial Point Cloud Registration Poster Session WED-PM
Guofeng Mei · Hao Tang · Xiaoshui Huang · Weijie Wang · Juan Liu · Jian Zhang · Luc Van Gool · Qiang Wu
AnchorFormer: Point Cloud Completion From Discriminative Nodes Poster Session WED-PM
Zhikai Chen · Fuchen Long · Zhaofan Qiu · Ting Yao · Wengang Zhou · Jiebo Luo · Tao Mei
GeoMAE: Masked Geometric Target Prediction for Self-Supervised Point Cloud Pre-Training Poster Session WED-PM
Xiaoyu Tian · Haoxi Ran · Yue Wang · Hang Zhao
ISBNet: A 3D Point Cloud Instance Segmentation Network With Instance-Aware Sampling and Box-Aware Dynamic Convolution Poster Session WED-PM
Tuan Duc Ngo · Binh-Son Hua · Khoi Nguyen
PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector With Point-Voxel Transformer Poster Session WED-PM
Honghui Yang · Wenxiao Wang · Minghao Chen · Binbin Lin · Tong He · Hua Chen · Xiaofei He · Wanli Ouyang
ALSO: Automotive Lidar Self-Supervision by Occupancy Estimation Poster Session WED-PM
Alexandre Boulch · Corentin Sautier · Björn Michele · Gilles Puy · Renaud Marlet
Adaptive Sparse Convolutional Networks With Global Context Enhancement for Faster Object Detection on Drone Images Poster Session WED-PM
Bowei Du · Yecheng Huang · Jiaxin Chen · Di Huang
Learned Two-Plane Perspective Prior Based Image Resampling for Efficient Object Detection Poster Session WED-PM
Anurag Ghosh · N. Dinesh Reddy · Christoph Mertz · Srinivasa G. Narasimhan
X3KD: Knowledge Distillation Across Modalities, Tasks and Stages for Multi-Camera 3D Object Detection Poster Session WED-PM
Marvin Klingner · Shubhankar Borse · Varun Ravi Kumar · Behnaz Rezaei · Venkatraman Narayanan · Senthil Yogamani · Fatih Porikli
Listening Human Behavior: 3D Human Pose Estimation With Acoustic Signals Poster Session WED-PM
Yuto Shibata · Yutaka Kawashima · Mariko Isogawa · Go Irie · Akisato Kimura · Yoshimitsu Aoki
Shakes on a Plane: Unsupervised Depth Estimation From Unstabilized Photography Poster Session WED-PM
Ilya Chugunov · Yuxuan Zhang · Felix Heide
Enhanced Stable View Synthesis Poster Session WED-PM
Nishant Jain · Suryansh Kumar · Luc Van Gool
PRISE: Demystifying Deep Lucas-Kanade With Strongly Star-Convex Constraints for Multimodel Image Alignment Poster Session WED-PM
Yiqing Zhang · Xinming Huang · Ziming Zhang
Visual Localization Using Imperfect 3D Models From the Internet Poster Session WED-PM
Vojtech Panek · Zuzana Kukelova · Torsten Sattler
Privacy-Preserving Representations Are Not Enough: Recovering Scene Content From Camera Poses Poster Session WED-PM
Kunal Chelani · Torsten Sattler · Fredrik Kahl · Zuzana Kukelova
Learning Articulated Shape With Keypoint Pseudo-Labels From Web Images Poster Session WED-PM
Anastasis Stathopoulos · Georgios Pavlakos · Ligong Han · Dimitris N. Metaxas
Pose Synchronization Under Multiple Pair-Wise Relative Poses Poster Session WED-PM
Yifan Sun · Qixing Huang
MammalNet: A Large-Scale Video Benchmark for Mammal Recognition and Behavior Understanding Poster Session WED-PM
Jun Chen · Ming Hu · Darren J. Coker · Michael L. Berumen · Blair Costelloe · Sara Beery · Anna Rohrbach · Mohamed Elhoseiny
R2Former: Unified Retrieval and Reranking Transformer for Place Recognition Poster Session THU-AM
Sijie Zhu · Linjie Yang · Chen Chen · Mubarak Shah · Xiaohui Shen · Heng Wang
DATE: Domain Adaptive Product Seeker for E-Commerce Poster Session THU-AM
Haoyuan Li · Hao Jiang · Tao Jin · Mengyan Li · Yan Chen · Zhijie Lin · Yang Zhao · Zhou Zhao
Improving Image Recognition by Retrieving From Web-Scale Image-Text Data Poster Session THU-AM
Ahmet Iscen · Alireza Fathi · Cordelia Schmid
Fine-Grained Image-Text Matching by Cross-Modal Hard Aligning Network Poster Session THU-AM
Zhengxin Pan · Fangyu Wu · Bailing Zhang
RA-CLIP: Retrieval Augmented Contrastive Language-Image Pre-Training Poster Session THU-AM
Chen-Wei Xie · Siyang Sun · Xiong Xiong · Yun Zheng · Deli Zhao · Jingren Zhou
L-CoIns: Language-Based Colorization With Instance Awareness Poster Session THU-AM
Zheng Chang · Shuchen Weng · Peixuan Zhang · Yu Li · Si Li · Boxin Shi
Learning Visual Representations via Language-Guided Sampling Poster Session THU-AM
Mohamed El Banani · Karan Desai · Justin Johnson
Image as a Foreign Language: BEiT Pretraining for Vision and Vision-Language Tasks Poster Session THU-AM
Wenhui Wang · Hangbo Bao · Li Dong · Johan Bjorck · Zhiliang Peng · Qiang Liu · Kriti Aggarwal · Owais Khan Mohammed · Saksham Singhal · Subhojit Som · Furu Wei
Leveraging per Image-Token Consistency for Vision-Language Pre-Training Poster Session THU-AM
Yunhao Gou · Tom Ko · Hansi Yang · James Kwok · Yu Zhang · Mingxuan Wang
Meta-Personalizing Vision-Language Models To Find Named Instances in Video Poster Session THU-AM
Chun-Hsiao Yeh · Bryan Russell · Josef Sivic · Fabian Caba Heilbron · Simon Jenni
MaPLe: Multi-Modal Prompt Learning Poster Session THU-AM
Muhammad Uzair Khattak · Hanoona Rasheed · Muhammad Maaz · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Policy Adaptation From Foundation Model Feedback Poster Session THU-AM
Yuying Ge · Annabella Macaluso · Erran Li · Ping Luo · Xiaolong Wang
LANA: A Language-Capable Navigator for Instruction Following and Generation Poster Session THU-AM
Xiaohan Wang · Wenguan Wang · Jiayi Shao · Yi Yang
Learning Emotion Representations From Verbal and Nonverbal Communication Poster Session THU-AM
Sitao Zhang · Yimu Pan · James Z. Wang
Dual Alignment Unsupervised Domain Adaptation for Video-Text Retrieval Poster Session THU-AM
Xiaoshuai Hao · Wanqian Zhang · Dayan Wu · Fei Zhu · Bo Li
Text With Knowledge Graph Augmented Transformer for Video Captioning Poster Session THU-AM
Xin Gu · Guang Chen · Yufei Wang · Libo Zhang · Tiejian Luo · Longyin Wen
AutoAD: Movie Description in Context Poster Session THU-AM
Tengda Han · Max Bain · Arsha Nagrani · Gül Varol · Weidi Xie · Andrew Zisserman
Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding With Uncertainty-Guided Self-Training Poster Session THU-AM
Yifei Huang · Lijin Yang · Yoichi Sato
TriDet: Temporal Action Detection With Relative Boundary Modeling Poster Session THU-AM
Dingfeng Shi · Yujie Zhong · Qiong Cao · Lin Ma · Jia Li · Dacheng Tao
SVFormer: Semi-Supervised Video Transformer for Action Recognition Poster Session THU-AM
Zhen Xing · Qi Dai · Han Hu · Jingjing Chen · Zuxuan Wu · Yu-Gang Jiang
Efficient Movie Scene Detection Using State-Space Transformers Poster Session THU-AM
Md Mohaiminul Islam · Mahmudul Hasan · Kishan Shamsundar Athrey · Tony Braskich · Gedas Bertasius
MOSO: Decomposing MOtion, Scene and Object for Video Prediction Poster Session THU-AM
Mingzhen Sun · Weining Wang · Xinxin Zhu · Jing Liu
Unified Mask Embedding and Correspondence Learning for Self-Supervised Video Segmentation Poster Session THU-AM
Liulei Li · Wenguan Wang · Tianfei Zhou · Jianwu Li · Yi Yang
Panoptic Video Scene Graph Generation Poster Session THU-AM
Jingkang Yang · Wenxuan Peng · Xiangtai Li · Zujin Guo · Liangyu Chen · Bo Li · Zheng Ma · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Chen Change Loy · Ziwei Liu
Explaining Image Classifiers With Multiscale Directional Image Representation Poster Session THU-AM
Stefan Kolek · Robert Windesheim · Hector Andrade-Loarca · Gitta Kutyniok · Ron Levie
Neuron Structure Modeling for Generalizable Remote Physiological Measurement Poster Session THU-AM
Hao Lu · Zitong Yu · Xuesong Niu · Ying-Cong Chen
Visual Atoms: Pre-Training Vision Transformers With Sinusoidal Waves Poster Session THU-AM
Sora Takashima · Ryo Hayamizu · Nakamasa Inoue · Hirokatsu Kataoka · Rio Yokota
CLOTH4D: A Dataset for Clothed Human Reconstruction Poster Session WED-PM
Xingxing Zou · Xintong Han · Waikeung Wong
HARP: Personalized Hand Reconstruction From a Monocular RGB Video Poster Session WED-PM
Korrawe Karunratanakul · Sergey Prokudin · Otmar Hilliges · Siyu Tang
CoralStyleCLIP: Co-Optimized Region and Layer Selection for Image Editing Poster Session WED-PM
Ambareesh Revanur · Debraj Basu · Shradha Agrawal · Dhwanit Agarwal · Deepak Pai
RenderDiffusion: Image Diffusion for 3D Reconstruction, Inpainting and Generation Poster Session WED-PM
Titas Anciukevičius · Zexiang Xu · Matthew Fisher · Paul Henderson · Hakan Bilen · Niloy J. Mitra · Paul Guerrero
Dionysus: Recovering Scene Structures by Dividing Into Semantic Pieces Poster Session WED-PM
Likang Wang · Lei Chen
3D Shape Reconstruction of Semi-Transparent Worms Poster Session WED-PM
Thomas P. Ilett · Omer Yuval · Thomas Ranner · Netta Cohen · David C. Hogg
HumanGen: Generating Human Radiance Fields With Explicit Priors Poster Session WED-PM
Suyi Jiang · Haoran Jiang · Ziyu Wang · Haimin Luo · Wenzheng Chen · Lan Xu
NeuralEditor: Editing Neural Radiance Fields via Manipulating Point Clouds Poster Session WED-PM
Jun-Kun Chen · Jipeng Lyu · Yu-Xiong Wang
Cross-Guided Optimization of Radiance Fields With Multi-View Image Super-Resolution for High-Resolution Novel View Synthesis Poster Session WED-PM
Youngho Yoon · Kuk-Jin Yoon
DyLiN: Making Light Field Networks Dynamic Poster Session WED-PM
Heng Yu · Joel Julin · Zoltán Á. Milacski · Koichiro Niinuma · László A. Jeni
SUDS: Scalable Urban Dynamic Scenes Poster Session WED-PM
Haithem Turki · Jason Y. Zhang · Francesco Ferroni · Deva Ramanan
Polarimetric iToF: Measuring High-Fidelity Depth Through Scattering Media Poster Session WED-PM
Daniel S. Jeon · Andréas Meuleman · Seung-Hwan Baek · Min H. Kim
Physically Adversarial Infrared Patches With Learnable Shapes and Locations Poster Session WED-AM
Xingxing Wei · Jie Yu · Yao Huang
Evading DeepFake Detectors via Adversarial Statistical Consistency Poster Session WED-AM
Yang Hou · Qing Guo · Yihao Huang · Xiaofei Xie · Lei Ma · Jianjun Zhao
Defending Against Patch-Based Backdoor Attacks on Self-Supervised Learning Poster Session WED-AM
Ajinkya Tejankar · Maziar Sanjabi · Qifan Wang · Sinong Wang · Hamed Firooz · Hamed Pirsiavash · Liang Tan
How To Prevent the Poor Performance Clients for Personalized Federated Learning? Poster Session WED-AM
Zhe Qu · Xingyu Li · Xiao Han · Rui Duan · Chengchao Shen · Lixing Chen
Look Around for Anomalies: Weakly-Supervised Anomaly Detection via Context-Motion Relational Learning Poster Session WED-AM
MyeongAh Cho · Minjung Kim · Sangwon Hwang · Chaewon Park · Kyungjae Lee · Sangyoun Lee
Adversarial Normalization: I Can Visualize Everything (ICE) Poster Session WED-AM
Hoyoung Choi · Seungwan Jin · Kyungsik Han
OpenMix: Exploring Outlier Samples for Misclassification Detection Poster Session WED-AM
Fei Zhu · Zhen Cheng · Xu-Yao Zhang · Cheng-Lin Liu
How To Prevent the Continuous Damage of Noises To Model Training? Poster Session WED-AM
Xiaotian Yu · Yang Jiang · Tianqi Shi · Zunlei Feng · Yuexuan Wang · Mingli Song · Li Sun
Run, Don’t Walk: Chasing Higher FLOPS for Faster Neural Networks Poster Session WED-AM
Jierun Chen · Shiu-hong Kao · Hao He · Weipeng Zhuo · Song Wen · Chul-Ho Lee · S.-H. Gary Chan
FFCV: Accelerating Training by Removing Data Bottlenecks Poster Session WED-AM
Guillaume Leclerc · Andrew Ilyas · Logan Engstrom · Sung Min Park · Hadi Salman · Aleksander Mądry
Back to the Source: Diffusion-Driven Adaptation To Test-Time Corruption Poster Session WED-AM
Jin Gao · Jialing Zhang · Xihui Liu · Trevor Darrell · Evan Shelhamer · Dequan Wang
Enhanced Multimodal Representation Learning With Cross-Modal KD Poster Session WED-AM
Mengxi Chen · Linyu Xing · Yu Wang · Ya Zhang
Twin Contrastive Learning With Noisy Labels Poster Session WED-AM
Zhizhong Huang · Junping Zhang · Hongming Shan
ProtoCon: Pseudo-Label Refinement via Online Clustering and Prototypical Consistency for Efficient Semi-Supervised Learning Poster Session WED-AM
Islam Nassar · Munawar Hayat · Ehsan Abbasnejad · Hamid Rezatofighi · Gholamreza Haffari
Deep Incomplete Multi-View Clustering With Cross-View Partial Sample and Prototype Alignment Poster Session WED-AM
Jiaqi Jin · Siwei Wang · Zhibin Dong · Xinwang Liu · En Zhu
Rethinking Out-of-Distribution (OOD) Detection: Masked Image Modeling Is All You Need Poster Session WED-AM
Jingyao Li · Pengguang Chen · Zexin He · Shaozuo Yu · Shu Liu · Jiaya Jia
METransformer: Radiology Report Generation by Transformer With Multiple Learnable Expert Tokens Poster Session WED-AM
Zhanyu Wang · Lingqiao Liu · Lei Wang · Luping Zhou
Ambiguous Medical Image Segmentation Using Diffusion Models Poster Session WED-AM
Aimon Rahman · Jeya Maria Jose Valanarasu · Ilker Hacihaliloglu · Vishal M. Patel
Directional Connectivity-Based Segmentation of Medical Images Poster Session WED-AM
Ziyun Yang · Sina Farsiu
2PCNet: Two-Phase Consistency Training for Day-to-Night Unsupervised Domain Adaptive Object Detection Poster Session WED-AM
Mikhail Kennerley · Jian-Gang Wang · Bharadwaj Veeravalli · Robby T. Tan
Annealing-Based Label-Transfer Learning for Open World Object Detection Poster Session WED-AM
Yuqing Ma · Hainan Li · Zhange Zhang · Jinyang Guo · Shanghang Zhang · Ruihao Gong · Xianglong Liu
Detecting Everything in the Open World: Towards Universal Object Detection Poster Session WED-AM
Zhenyu Wang · Yali Li · Xi Chen · Ser-Nam Lim · Antonio Torralba · Hengshuang Zhao · Shengjin Wang
DETR With Additional Global Aggregation for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection Poster Session WED-AM
Zongheng Tang · Yifan Sun · Si Liu · Yi Yang
Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning Poster Session WED-AM
Zilin Luo · Yaoyao Liu · Bernt Schiele · Qianru Sun
Re-GAN: Data-Efficient GANs Training via Architectural Reconfiguration Poster Session WED-PM
Divya Saxena · Jiannong Cao · Jiahao Xu · Tarun Kulshrestha
Enhancing Multiple Reliability Measures via Nuisance-Extended Information Bottleneck Poster Session WED-PM
Jongheon Jeong · Sihyun Yu · Hankook Lee · Jinwoo Shin
Bit-Shrinking: Limiting Instantaneous Sharpness for Improving Post-Training Quantization Poster Session WED-PM
Chen Lin · Bo Peng · Zheyang Li · Wenming Tan · Ye Ren · Jun Xiao · Shiliang Pu
Learning With Noisy Labels via Self-Supervised Adversarial Noisy Masking Poster Session WED-PM
Yuanpeng Tu · Boshen Zhang · Yuxi Li · Liang Liu · Jian Li · Jiangning Zhang · Yabiao Wang · Chengjie Wang · Cai Rong Zhao
Robust Generalization Against Photon-Limited Corruptions via Worst-Case Sharpness Minimization Poster Session WED-PM
Zhuo Huang · Miaoxi Zhu · Xiaobo Xia · Li Shen · Jun Yu · Chen Gong · Bo Han · Bo Du · Tongliang Liu
Don’t Lie to Me! Robust and Efficient Explainability With Verified Perturbation Analysis Poster Session WED-PM
Thomas Fel · Melanie Ducoffe · David Vigouroux · Rémi Cadène · Mikaël Capelle · Claire Nicodème · Thomas Serre
Regularization of Polynomial Networks for Image Recognition Poster Session WED-PM
Grigorios G. Chrysos · Bohan Wang · Jiankang Deng · Volkan Cevher
Differentiable Architecture Search With Random Features Poster Session WED-PM
Xuanyang Zhang · Yonggang Li · Xiangyu Zhang · Yongtao Wang · Jian Sun
DART: Diversify-Aggregate-Repeat Training Improves Generalization of Neural Networks Poster Session WED-PM
Samyak Jain · Sravanti Addepalli · Pawan Kumar Sahu · Priyam Dey · R. Venkatesh Babu
Generic-to-Specific Distillation of Masked Autoencoders Poster Session WED-PM
Wei Huang · Zhiliang Peng · Li Dong · Furu Wei · Jianbin Jiao · Qixiang Ye
Manipulating Transfer Learning for Property Inference Poster Session WED-PM
Yulong Tian · Fnu Suya · Anshuman Suri · Fengyuan Xu · David Evans
A New Benchmark: On the Utility of Synthetic Data With Blender for Bare Supervised Learning and Downstream Domain Adaptation Poster Session WED-PM
Hui Tang · Kui Jia
Domain Expansion of Image Generators Poster Session WED-PM
Yotam Nitzan · Michaël Gharbi · Richard Zhang · Taesung Park · Jun-Yan Zhu · Daniel Cohen-Or · Eli Shechtman
DiGA: Distil To Generalize and Then Adapt for Domain Adaptive Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Fengyi Shen · Akhil Gurram · Ziyuan Liu · He Wang · Alois Knoll
Learning Imbalanced Data With Vision Transformers Poster Session WED-PM
Zhengzhuo Xu · Ruikang Liu · Shuo Yang · Zenghao Chai · Chun Yuan
MarginMatch: Improving Semi-Supervised Learning with Pseudo-Margins Poster Session WED-PM
Tiberiu Sosea · Cornelia Caragea
CHMATCH: Contrastive Hierarchical Matching and Robust Adaptive Threshold Boosted Semi-Supervised Learning Poster Session WED-PM
Jianlong Wu · Haozhe Yang · Tian Gan · Ning Ding · Feijun Jiang · Liqiang Nie
DoNet: Deep De-Overlapping Network for Cytology Instance Segmentation Poster Session WED-PM
Hao Jiang · Rushan Zhang · Yanning Zhou · Yumeng Wang · Hao Chen
Ambiguity-Resistant Semi-Supervised Learning for Dense Object Detection Poster Session WED-PM
Chang Liu · Weiming Zhang · Xiangru Lin · Wei Zhang · Xiao Tan · Junyu Han · Xiaomao Li · Errui Ding · Jingdong Wang
Knowledge Combination To Learn Rotated Detection Without Rotated Annotation Poster Session WED-PM
Tianyu Zhu · Bryce Ferenczi · Pulak Purkait · Tom Drummond · Hamid Rezatofighi · Anton van den Hengel
Boosting Low-Data Instance Segmentation by Unsupervised Pre-Training With Saliency Prompt Poster Session WED-PM
Hao Li · Dingwen Zhang · Nian Liu · Lechao Cheng · Yalun Dai · Chao Zhang · Xinggang Wang · Junwei Han
STAR Loss: Reducing Semantic Ambiguity in Facial Landmark Detection Poster Session WED-PM
Zhenglin Zhou · Huaxia Li · Hong Liu · Nanyang Wang · Gang Yu · Rongrong Ji
Fuzzy Positive Learning for Semi-Supervised Semantic Segmentation Poster Session WED-PM
Pengchong Qiao · Zhidan Wei · Yu Wang · Zhennan Wang · Guoli Song · Fan Xu · Xiangyang Ji · Chang Liu · Jie Chen
SegLoc: Learning Segmentation-Based Representations for Privacy-Preserving Visual Localization Poster Session WED-PM
Maxime Pietrantoni · Martin Humenberger · Torsten Sattler · Gabriela Csurka
Progressive Semantic-Visual Mutual Adaption for Generalized Zero-Shot Learning Poster Session WED-PM
Man Liu · Feng Li · Chunjie Zhang · Yunchao Wei · Huihui Bai · Yao Zhao
Visual Recognition by Request Poster Session WED-PM
Chufeng Tang · Lingxi Xie · Xiaopeng Zhang · Xiaolin Hu · Qi Tian
Prompt, Generate, Then Cache: Cascade of Foundation Models Makes Strong Few-Shot Learners Poster Session WED-PM
Renrui Zhang · Xiangfei Hu · Bohao Li · Siyuan Huang · Hanqiu Deng · Yu Qiao · Peng Gao · Hongsheng Li
I2MVFormer: Large Language Model Generated Multi-View Document Supervision for Zero-Shot Image Classification Poster Session WED-PM
Muhammad Ferjad Naeem · Muhammad Gul Zain Ali Khan · Yongqin Xian · Muhammad Zeshan Afzal · Didier Stricker · Luc Van Gool · Federico Tombari
M6Doc: A Large-Scale Multi-Format, Multi-Type, Multi-Layout, Multi-Language, Multi-Annotation Category Dataset for Modern Document Layout Analysis Poster Session WED-PM
Hiuyi Cheng · Peirong Zhang · Sihang Wu · Jiaxin Zhang · Qiyuan Zhu · Zecheng Xie · Jing Li · Kai Ding · Lianwen Jin
FashionSAP: Symbols and Attributes Prompt for Fine-Grained Fashion Vision-Language Pre-Training Poster Session WED-PM
Yunpeng Han · Lisai Zhang · Qingcai Chen · Zhijian Chen · Zhonghua Li · Jianxin Yang · Zhao Cao
Learning To Exploit Temporal Structure for Biomedical Vision–Language Processing Poster Session WED-PM
Shruthi Bannur · Stephanie Hyland · Qianchu Liu · Fernando Pérez-García · Maximilian Ilse · Daniel C. Castro · Benedikt Boecking · Harshita Sharma · Kenza Bouzid · Anja Thieme · Anton Schwaighofer · Maria Wetscherek · Matthew P. Lungren · Aditya Nori · Javier Alvarez-Valle · Ozan Oktay
À-La-Carte Prompt Tuning (APT): Combining Distinct Data via Composable Prompting Poster Session WED-PM
Benjamin Bowman · Alessandro Achille · Luca Zancato · Matthew Trager · Pramuditha Perera · Giovanni Paolini · Stefano Soatto
Adaptive Zone-Aware Hierarchical Planner for Vision-Language Navigation Poster Session WED-PM
Chen Gao · Xingyu Peng · Mi Yan · He Wang · Lirong Yang · Haibing Ren · Hongsheng Li · Si Liu
Single Domain Generalization for LiDAR Semantic Segmentation Poster Session THU-AM
Hyeonseong Kim · Yoonsu Kang · Changgyoon Oh · Kuk-Jin Yoon
Dynamic Focus-Aware Positional Queries for Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Haoyu He · Jianfei Cai · Zizheng Pan · Jing Liu · Jing Zhang · Dacheng Tao · Bohan Zhuang
DynaMask: Dynamic Mask Selection for Instance Segmentation Poster Session WED-AM
Ruihuang Li · Chenhang He · Shuai Li · Yabin Zhang · Lei Zhang
Compositor: Bottom-Up Clustering and Compositing for Robust Part and Object Segmentation Poster Session WED-AM
Ju He · Jieneng Chen · Ming-Xian Lin · Qihang Yu · Alan L. Yuille
StructVPR: Distill Structural Knowledge With Weighting Samples for Visual Place Recognition Poster Session WED-AM
Yanqing Shen · Sanping Zhou · Jingwen Fu · Ruotong Wang · Shitao Chen · Nanning Zheng
Learning Conditional Attributes for Compositional Zero-Shot Learning Poster Session WED-AM
Qingsheng Wang · Lingqiao Liu · Chenchen Jing · Hao Chen · Guoqiang Liang · Peng Wang · Chunhua Shen
Learning To Generate Text-Grounded Mask for Open-World Semantic Segmentation From Only Image-Text Pairs Poster Session WED-AM
Junbum Cha · Jonghwan Mun · Byungseok Roh
LVQAC: Lattice Vector Quantization Coupled With Spatially Adaptive Companding for Efficient Learned Image Compression Poster Session WED-AM
Xi Zhang · Xiaolin Wu
Unpaired Image-to-Image Translation With Shortest Path Regularization Poster Session WED-AM
Shaoan Xie · Yanwu Xu · Mingming Gong · Kun Zhang
Shifted Diffusion for Text-to-Image Generation Poster Session WED-AM
Yufan Zhou · Bingchen Liu · Yizhe Zhu · Xiao Yang · Changyou Chen · Jinhui Xu
ERNIE-ViLG 2.0: Improving Text-to-Image Diffusion Model With Knowledge-Enhanced Mixture-of-Denoising-Experts Poster Session WED-AM
Zhida Feng · Zhenyu Zhang · Xintong Yu · Yewei Fang · Lanxin Li · Xuyi Chen · Yuxiang Lu · Jiaxiang Liu · Weichong Yin · Shikun Feng · Yu Sun · Li Chen · Hao Tian · Hua Wu · Haifeng Wang
Scaling Up GANs for Text-to-Image Synthesis Poster Session WED-AM
Minguk Kang · Jun-Yan Zhu · Richard Zhang · Jaesik Park · Eli Shechtman · Sylvain Paris · Taesung Park
Unsupervised Domain Adaption With Pixel-Level Discriminator for Image-Aware Layout Generation Poster Session WED-AM
Chenchen Xu · Min Zhou · Tiezheng Ge · Yuning Jiang · Weiwei Xu
Learning Dynamic Style Kernels for Artistic Style Transfer Poster Session WED-AM
Wenju Xu · Chengjiang Long · Yongwei Nie
VILA: Learning Image Aesthetics From User Comments With Vision-Language Pretraining Poster Session WED-AM
Junjie Ke · Keren Ye · Jiahui Yu · Yonghui Wu · Peyman Milanfar · Feng Yang
CUF: Continuous Upsampling Filters Poster Session WED-AM
Cristina N. Vasconcelos · Cengiz Oztireli · Mark Matthews · Milad Hashemi · Kevin Swersky · Andrea Tagliasacchi
Image Super-Resolution Using T-Tetromino Pixels Poster Session WED-AM
Simon Grosche · Andy Regensky · Jürgen Seiler · André Kaup
Bitstream-Corrupted JPEG Images Are Restorable: Two-Stage Compensation and Alignment Framework for Image Restoration Poster Session WED-AM
Wenyang Liu · Yi Wang · Kim-Hui Yap · Lap-Pui Chau
Recognizability Embedding Enhancement for Very Low-Resolution Face Recognition and Quality Estimation Poster Session WED-AM
Jacky Chen Long Chai · Tiong-Sik Ng · Cheng-Yaw Low · Jaewoo Park · Andrew Beng Jin Teoh
Spatially Adaptive Self-Supervised Learning for Real-World Image Denoising Poster Session WED-AM
Junyi Li · Zhilu Zhang · Xiaoyu Liu · Chaoyu Feng · Xiaotao Wang · Lei Lei · Wangmeng Zuo
Learning Sample Relationship for Exposure Correction Poster Session WED-AM
Jie Huang · Feng Zhao · Man Zhou · Jie Xiao · Naishan Zheng · Kaiwen Zheng · Zhiwei Xiong
Uncertainty-Aware Unsupervised Image Deblurring With Deep Residual Prior Poster Session WED-AM
Xiaole Tang · Xile Zhao · Jun Liu · Jianli Wang · Yuchun Miao · Tieyong Zeng
Polarized Color Image Denoising Poster Session WED-AM
Zhuoxiao Li · Haiyang Jiang · Mingdeng Cao · Yinqiang Zheng
Structured Kernel Estimation for Photon-Limited Deconvolution Poster Session WED-AM
Yash Sanghvi · Zhiyuan Mao · Stanley H. Chan
HyperCUT: Video Sequence From a Single Blurry Image Using Unsupervised Ordering Poster Session WED-AM
Bang-Dang Pham · Phong Tran · Anh Tran · Cuong Pham · Rang Nguyen · Minh Hoai
Adaptive Global Decay Process for Event Cameras Poster Session WED-AM
Urbano Miguel Nunes · Ryad Benosman · Sio-Hoi Ieng
OpenGait: Revisiting Gait Recognition Towards Better Practicality Poster Session WED-AM
Chao Fan · Junhao Liang · Chuanfu Shen · Saihui Hou · Yongzhen Huang · Shiqi Yu
Are We Ready for Vision-Centric Driving Streaming Perception? The ASAP Benchmark Poster Session WED-AM
Xiaofeng Wang · Zheng Zhu · Yunpeng Zhang · Guan Huang · Yun Ye · Wenbo Xu · Ziwei Chen · Xingang Wang
PVO: Panoptic Visual Odometry Poster Session WED-AM
Weicai Ye · Xinyue Lan · Shuo Chen · Yuhang Ming · Xingyuan Yu · Hujun Bao · Zhaopeng Cui · Guofeng Zhang
Unsupervised Cumulative Domain Adaptation for Foggy Scene Optical Flow Poster Session WED-AM
Hanyu Zhou · Yi Chang · Wending Yan · Luxin Yan
Towards Better Gradient Consistency for Neural Signed Distance Functions via Level Set Alignment Poster Session THU-AM
Baorui Ma · Junsheng Zhou · Yu-Shen Liu · Zhizhong Han
PointVector: A Vector Representation in Point Cloud Analysis Poster Session WED-AM
Xin Deng · WenYu Zhang · Qing Ding · XinMing Zhang
MarS3D: A Plug-and-Play Motion-Aware Model for Semantic Segmentation on Multi-Scan 3D Point Clouds Poster Session WED-AM
Jiahui Liu · Chirui Chang · Jianhui Liu · Xiaoyang Wu · Lan Ma · Xiaojuan Qi
Less Is More: Reducing Task and Model Complexity for 3D Point Cloud Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Li Li · Hubert P. H. Shum · Toby P. Breckon
Instant Domain Augmentation for LiDAR Semantic Segmentation Poster Session WED-AM
Kwonyoung Ryu · Soonmin Hwang · Jaesik Park
BEV@DC: Bird’s-Eye View Assisted Training for Depth Completion Poster Session WED-AM
Wending Zhou · Xu Yan · Yinghong Liao · Yuankai Lin · Jin Huang · Gangming Zhao · Shuguang Cui · Zhen Li
3D Concept Learning and Reasoning From Multi-View Images Poster Session WED-AM
Yining Hong · Chunru Lin · Yilun Du · Zhenfang Chen · Joshua B. Tenenbaum · Chuang Gan
Multiview Compressive Coding for 3D Reconstruction Poster Session WED-AM
Chao-Yuan Wu · Justin Johnson · Jitendra Malik · Christoph Feichtenhofer · Georgia Gkioxari
Virtual Occlusions Through Implicit Depth Poster Session WED-AM
Jamie Watson · Mohamed Sayed · Zawar Qureshi · Gabriel J. Brostow · Sara Vicente · Oisin Mac Aodha · Michael Firman
Neural Part Priors: Learning To Optimize Part-Based Object Completion in RGB-D Scans Poster Session WED-AM
Aleksei Bokhovkin · Angela Dai
BKinD-3D: Self-Supervised 3D Keypoint Discovery From Multi-View Videos Poster Session WED-AM
Jennifer J. Sun · Lili Karashchuk · Amil Dravid · Serim Ryou · Sonia Fereidooni · John C. Tuthill · Aggelos Katsaggelos · Bingni W. Brunton · Georgia Gkioxari · Ann Kennedy · Yisong Yue · Pietro Perona
Two-View Geometry Scoring Without Correspondences Poster Session WED-AM
Axel Barroso-Laguna · Eric Brachmann · Victor Adrian Prisacariu · Gabriel J. Brostow · Daniyar Turmukhambetov
expOSE: Accurate Initialization-Free Projective Factorization Using Exponential Regularization Poster Session WED-AM
José Pedro Iglesias · Amanda Nilsson · Carl Olsson
Global-to-Local Modeling for Video-Based 3D Human Pose and Shape Estimation Poster Session WED-AM
Xiaolong Shen · Zongxin Yang · Xiaohan Wang · Jianxin Ma · Chang Zhou · Yi Yang
TRACE: 5D Temporal Regression of Avatars With Dynamic Cameras in 3D Environments Poster Session WED-AM
Yu Sun · Qian Bao · Wu Liu · Tao Mei · Michael J. Black
A2J-Transformer: Anchor-to-Joint Transformer Network for 3D Interacting Hand Pose Estimation From a Single RGB Image Poster Session WED-AM
Changlong Jiang · Yang Xiao · Cunlin Wu · Mingyang Zhang · Jinghong Zheng · Zhiguo Cao · Joey Tianyi Zhou
Understanding Masked Autoencoders via Hierarchical Latent Variable Models Poster Session TUE-PM
Lingjing Kong · Martin Q. Ma · Guangyi Chen · Eric P. Xing · Yuejie Chi · Louis-Philippe Morency · Kun Zhang
MobileOne: An Improved One Millisecond Mobile Backbone Poster Session TUE-PM
Pavan Kumar Anasosalu Vasu · James Gabriel · Jeff Zhu · Oncel Tuzel · Anurag Ranjan
Imitation Learning As State Matching via Differentiable Physics Poster Session TUE-PM
Siwei Chen · Xiao Ma · Zhongwen Xu
Trainable Projected Gradient Method for Robust Fine-Tuning Poster Session TUE-PM
Junjiao Tian · Zecheng He · Xiaoliang Dai · Chih-Yao Ma · Yen-Cheng Liu · Zsolt Kira
Improving Generalization of Meta-Learning With Inverted Regularization at Inner-Level Poster Session TUE-PM
Lianzhe Wang · Shiji Zhou · Shanghang Zhang · Xu Chu · Heng Chang · Wenwu Zhu
Visual Query Tuning: Towards Effective Usage of Intermediate Representations for Parameter and Memory Efficient Transfer Learning Poster Session TUE-PM
Cheng-Hao Tu · Zheda Mai · Wei-Lun Chao
Meta Omnium: A Benchmark for General-Purpose Learning-To-Learn Poster Session TUE-PM
Ondrej Bohdal · Yinbing Tian · Yongshuo Zong · Ruchika Chavhan · Da Li · Henry Gouk · Li Guo · Timothy Hospedales
Deep Factorized Metric Learning Poster Session TUE-PM
Chengkun Wang · Wenzhao Zheng · Junlong Li · Jie Zhou · Jiwen Lu
Understanding and Constructing Latent Modality Structures in Multi-Modal Representation Learning Poster Session TUE-PM
Qian Jiang · Changyou Chen · Han Zhao · Liqun Chen · Qing Ping · Son Dinh Tran · Yi Xu · Belinda Zeng · Trishul Chilimbi
Learning Debiased Representations via Conditional Attribute Interpolation Poster Session TUE-PM
Yi-Kai Zhang · Qi-Wei Wang · De-Chuan Zhan · Han-Jia Ye
Trade-Off Between Robustness and Accuracy of Vision Transformers Poster Session TUE-PM
Yanxi Li · Chang Xu
Boosting Semi-Supervised Learning by Exploiting All Unlabeled Data Poster Session TUE-PM
Yuhao Chen · Xin Tan · Borui Zhao · Zhaowei Chen · Renjie Song · Jiajun Liang · Xuequan Lu
Hubs and Hyperspheres: Reducing Hubness and Improving Transductive Few-Shot Learning With Hyperspherical Embeddings Poster Session TUE-PM
Daniel J. Trosten · Rwiddhi Chakraborty · Sigurd Løkse · Kristoffer Knutsen Wickstrøm · Robert Jenssen · Michael C. Kampffmeyer
Noisy Correspondence Learning With Meta Similarity Correction Poster Session TUE-PM
Haochen Han · Kaiyao Miao · Qinghua Zheng · Minnan Luo
MixTeacher: Mining Promising Labels With Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection Poster Session TUE-PM
Liang Liu · Boshen Zhang · Jiangning Zhang · Wuhao Zhang · Zhenye Gan · Guanzhong Tian · Wenbing Zhu · Yabiao Wang · Chengjie Wang
SIM: Semantic-Aware Instance Mask Generation for Box-Supervised Instance Segmentation